Zajímavé...

Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí

dítě s matkou, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Pokřtěné malé děti rozvíjejí svou víru v rodině. Hlavní roli pro ně hraje svědectví rodičů, jejichž postoje k víře přebírají automaticky. Mnoho rodičů se přitom ptá, jak mohou dítěti pomoci jeho víru rozvíjet.

Pokud předpokládáme, že mají své dítě rádi, v přirozené rovině ho vedou ke správným návykům a rozvíjejí jeho osobnost harmonicky po všech stránkách, pak je v oblasti víry důležité správně zacházet se dvěma základními prameny naší víry: s Písmem svatým a liturgií. Skrze obojí pomůžeme dítěti navázat osobní vztah k Bohu a růst v něm v oblasti kognitivní, afektivní i volní.

Autorka tohoto článku nabízí pohled do přístupu tzv. Katecheze dobrého pastýře, která představuje ucelený systém výchovy ve víře, zaměřený na uvádění dítěte do poznávání Boha a komunikace s Ním skrze Bibli a liturgii.

Několik slov o katechezi dobrého Pastýře

Koncepce náboženské výchovy Sofie Cavalletto "La Catechesi del buon Pastore" [Katecheze dobrého Pastýře] vznikla v Římě v 50. letech minulého století. Jedná se o celistvý program náboženské výchovy pro děti od 3 do 12 let, který je výsledkem dlouhodobé zkušenosti získané s dětmi po celém světě. Pozorování chování dětí z různých socio-kulturních prostředí, stejně jako jejich duchovních potřeb a vývojových možností, umožnilo objektivní výběr obsahu a způsobu jeho předání.

Sofia Cavalletto při vytváření koncepce náboženské výchovy těžila z didaktiky vypracované Marií Montessori pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku. Zdůrazňuje se v ní zvláště nutnost zvážit specifický proces, jak děti poznávají. Ten spočívá ve sbírání zkušeností prostřednictvím smyslů a jejich zdokonalování, ve výchově ke ztišení se a koncentraci a ve sledování tzv. období zvláštní citlivosti. Osobní přínos Sofie Cavalletto a také množství jejích spolupracovníků se týká vytvoření nové metody odvozené z biblické a liturgické výchovy, kterou nazvala "metodou znamení". Tím, že vychází z poznání dítěte, jeho situace a výchovných podmínek, stejně jako to, že se opírá při výběru obsahu o Bibli, tradici a v ní zvláště o liturgii, naplňuje dva základní katechetické principy uvedené ve Všeobecném direktoriu katechezi (dále VDK): "věrnost Bohu a věrnost člověku" (VDK, čl. 145, 149, 178).

Katecheze dětí v předškolním a mladším školním věku plní také výchovnou funkci, která spočívá v "rozvíjení takových lidských hodnot, jako je důvěra, nezištnost, darování sebe sama, prosba a radostná účast, které tvoří základ života z víry". Má také iniciační funkci, uvádí do křesťanského života, který začíná křtem. Iniciační proces zahrnuje dvě fáze. V první z nich se navazuje osobní vztah s Bohem, probouzí se náboženské cítění dětí a nabízí se jim pomoc při vytváření si správného obrazu Boha. Ve druhé fázi je dítě uvedeno do svátostného života a života ve společenství Církve. To se děje ve shodě s VDK, podle kterého má být náboženská formace malého dítěte založena na výchově k modlitbě a uvádění do Písma (VDK, čl. 178).

Výše uvedené úkoly katecheze vyznačují směr, ale i etapy rozvoje daru víry u dětí. Navazování osobního vztahu s Bohem má úzkou souvislost s vytvářením obrazu Boha a výchovou k modlitbě. Je to cesta hlásání, poslechu a následného dávání odpovědí. Tímto způsobem Sofia Cavalletto pomáhá dětem v rozvíjení daru víry.

Vytváření obrazu Boha

Prvním a přirozeným prostředím výchovy dítěte je rodina, v ní zakouší lásku, zájem a péči. Proces vytváření obrazu Boha je úzce spjat s obrazem otce a matky, se zakoušením důvěry, přátelství a lásky v kontaktu s nejbližšími a okolím, s pozorováním světa a získáváním informací o něm. Dítě, které žije v atmosféře víry (účastní se modlitby rodičů, slavení svátků, společného stolování), přirozeným způsobem objevuje existenci transcendentna, buduje svůj vztah s Bohem a vytváří si o Něm obraz. Je třeba poznamenat, že tyto rané zážitky nejsou jediným faktorem ovlivňujícím otevřenost dítěte pro Boha.

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com


Dítě v předškolním věku hledá Boha, který je Láska. V prvních letech života je dítě otevřeno pro pečlivou lásku. V této fázi se vyvíjí religiozita mateřského typu, která se mění v souvislosti s růstem dítěte. Jeho vývojovou potřebou je žít v atmosféře lásky a přijetí. Teprve po splnění těchto potřeb se rodí "základní důvěra", která navozuje harmonii mezi dítětem a světem. Máme zde tedy na jedné straně zkušenosti dítěte s láskou ze strany rodičů (nejsou vždy pozitivní), na druhé straně potřebu lásky. Pokud v katechezi vycházíme z porovnání lásky k matce a otci s láskou k Bohu - "Bůh tě miluje jako máma a táta", můžeme posílit negativní obraz Boha, který trestá nebo probouzí v dítěti strach. Pokud se však odvoláváme přímo na obraz Boha, který je Láska, a umožníme dítěti, aby samostatně objevovalo Boží přítomnost ve svém životě, navázalo s Ním osobní vztah, bude uspokojena jeho duchovní i vývojová potřeba. Přijetí poselství a nové zkušenosti dítěti dovolí, aby hledalo analogie v životě - není mu to vnucováno dospělými. Při Katechezi Dobrého pastýře (dále KDP) se nejedná jen o formální požadavky.

Které texty z Bible dětem přiblížit, a které ne?

Dítě v předškolním věku je zvláštním adresátem Božího poselství, je však třeba brát ohled na jeho kognitivní, duševní a emocionální schopnosti. Mnoho let probíhaly diskuse na témata výběru obsahu a metod hlásání Božího slova. Uvažovalo se také o tom, jestli by při katechezi měly být použity texty přímo z Písma svatého; jak připravit děti, aby byly schopny texty pochopit nebo které perikopy jsou pro děti vhodné. Bylo poukázáno na to, že některé z textů mohou být překážkou ve vytváření obrazu Boha. Náboženská formace dětí, jak je také uvedeno ve VDK, má být založena na uvádění do Písma; formování obrazu Boha má spočívat v "objevování Jeho přítomnosti a působení v lidském životě a ve světě kolem dítěte". To se má dít v kontaktu se Písmem svatým, které je knihou víry. V katechezi by neměly být biblické texty nahrazovány jinými. Při výběru textů je však třeba přihlížet k věku adresátů, jejich vývoji a duchovním potřebám a připravenosti.

elementus, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Zbigniew Marek SJ, uvádí, že objevování tajemství Boha by mělo obsahovat čtyři základní obrazy, které ukazují Boží působení. Jedná se o: Boha Stvořitele, Boha příslibů (smlouvy), Boha Spasitele a Boha přítomného mezi lidmi. Tyto obrazy nám poskytují orientaci v tom, jaké biblické texty bychom měli pro děti vybírat. Doporučuje se také, aby byl proces utváření obrazu Boha u dětí v předškolním a mladším školním věku založený na osobě Ježíše Krista - vtěleného Boha. V závislosti na výběru obsahu a metody rozlišujeme katechezi teocentrickou nebo christocentrickou (christocentricko-trinitární), které jsou úzce spojeny s uvedenými obrazy Boha.

Na základě analýzy obsahu poselství předávaného KDP se dá říci, že na prvním stupni, který je určen pro děti v předškolním věku, má biblická katecheze charakter kristocentrické a katecheze ohledně liturgie a úvodu do svátostí charakter kristocentricko-trojiční. Až na druhém a třetím stupni, čili pro děti od 6. do 12. roku života, získává katecheze charakter teocentrický.

Biblické příběhy nejsou pohádky

S. Cavalletto se ve svém programu opírá o liturgii a Písmo, které vhodným způsobem přibližuje dětem, respektujíc jejich svobodu a vývojové potřeby. Na základě pozorování zjistila, že děti jsou schopny odkrýt význam textů, které něco naznačují, a ne těch, které popisují biblické dějiny. Konstatuje, že děti předškolního věku nejsou schopny "vyčítat teologii" (odhalit poselství ukryté v textech - pozn. red.) ukrytou v textech Starého zákona. Mohou však snadno uchopit sled událostí, což nás může mylně ovlivnit při výběru textů. V důsledku toho se může stát, že pokud nabídneme dítěti podobný text z Bible příliš brzy, může se pro dítě stát "příběhem" a "událost jednou osvojená jako 'historie' takovou zůstane, i když dítě vyroste". Pokud adresát není schopen pochopit poselství textů Bible, musí být odloženo na později. Proto v KDP pro děti ve věku od tří do šesti let nejsou nabízeny texty, které popisují "historii", zvláště ze Starého zákona. Navíc se zdá, že je nebezpečné nejmladším dětem číst texty o stvoření, prvotním hříchu, potopě, protože tyto události jsou popsány jazykem, jaký znají z pohádek, a mohou se tak posílit představy, které vedou k nesprávnému obrazu Boha.

Texty, nad kterými se pozastavuje s předškoláky, se týkají osoby Ježíše, který se jim stane jejich prostřednictvím blízkým. Za základní text bylo pro tyto děti vybráno podobenství o dobrém pastýři (Jan 10, 1-16). Jelikož v tomto podobenství nacházíme několik aspektů lásky Boha k člověku, můžeme říci, že obsah není vyčerpán během jednoho roku katecheze dítěte, ale v dalších věkových obdobích se k němu katecheta vrací, vždy s důrazem na jiný aspekt. Toto podobenství vytváří pro předškoláka obraz Boha, který "zná svou ovci jménem", je přítomen, stará se o ni, vede ji, volá, chrání. V první fázi dítě rozvíjí religiozitu mateřského typu, protože tento obraz Boha potřebuje. Díky objevování lásky Boha k dítěti, osobnímu zážitku a navázání osobního vztahu s Bohem, je uspokojena potřeba lásky. Bez ohledu na zkušenosti je dítě schopno přenést svou náboženskou zkušenost na nejbližší okolí.

Ježíš jako kouzelník?

Po šestém roce života začíná dítě vědomě rozpoznávat dobro a zlo. Ve stejném podobenství začíná objevovat, že pastýř, který pečlivou láskou hledal ztracenou ovci, je zároveň ten, který odpouští. Dalším obrazem formovaným v průběhu dospívání se stává Ježíš, který "odevzdal svůj život". On je vzorem hodným následování pro mladého člověka, který hledá hrdinské ideály, je otevřený ostatním lidem a potřebuje život ve společenství.

Obraz Boha příslibů (smlouvy) a Boha přítomného mezi lidmi je v této koncepci vytvářen také skrze narativní texty z Ježíšova života, a to navzdory skutečnosti, že někteří náboženští pedagogové varují před tím, aby byly - zvláště malým dětem - předkládány některé texty hovořící o Ježíši, o jeho moci v souvislosti s jeho činy a také o událostech týkajících se jeho narození. Vidí zde nebezpečí jejich doslovného, ​​a tím pádem "magického" (zázračného a zároveň kouzelného) chápání, které může zpozdit nebo dokonce blokovat náboženský vývoj dítěte. Proto byly také v katechezi pro nejmenší děti vynechány texty o Ježíšových zázracích s ohledem na magické myšlení dětí v tomto věku. Narativní texty o Ježíšově životě, které svědčí i o Jeho zázracích, jsou dětem čteny v celku, a to od tří let. Je nutné, aby byly děti předem připraveny k jejich přijetí, a také je třeba, aby texty samotné byly správně prezentovány. Narativním textům z období Ježíšova narození proto musí předcházet rozjímání některých proroctví z knihy proroka Izaiáše, které dítě uvádějí do tajemství vtělení. Kdo bude předpovídaným Světlem? Kým bude dítě, které se bude jmenovat Emanuel? Pokud se bude teologie obsažená v prorockých i narativních textech ukazovat dětem tímto způsobem, bude jim umožněno, aby je samy objevovaly a nezastavily se jen u vyprávění o neobvyklých událostech při Ježíšově narození. Rodí se Boží Syn, není to tedy obyčejná událost. Naplňuje se příslib daný člověku Bohem.

S. Cavalletto varuje před příliš syntetickým, zkratkovitým nebo parafrázovaným předáváním biblického textu. Podle jejího názoru tvoří vytváření syntéz a budování představ (koncepčnost) druhou etapu v procesu myšlení, a proto se od nich nedá začínat. Dítě v předškolním věku ještě není v této fázi procesu myšlení, proto by se mu mělo umožnit, aby bylo v kontaktu se zdrojem. Je to nejcennější moment náboženské zkušenosti, jehož zanedbání způsobí, že je dítě nuceno věřit dospělému, který mu v dobré víře předkládá takovou syntézu. Tímto způsobem se předejde určitým procesům přijímání poznatků, které neodpovídají úrovni lidské zralosti.

Obraz Boha Stvořitele, dárce života, si je dítě schopné utvářet, až když dokáže používat kategorie času a prostoru. Kolem šestého roku života dítě začne klást otázky o původu světa.

Pezibear,  CC0 Public Domain, pixabay.com


Utváření obrazu Boha zde můžeme uchopit různými způsoby. Výše zmíněné čtyři obrazy Boha určitě nestačí pokrýt všechno, kým Bůh je, protože On pro nás zůstává tajemstvím. Tyto obrazy však ukazují směr, kterým se má katecheze vydat. Toto zasvěcení do křesťanského života má pomáhat dětem stále znovu objevovat Boží přítomnost v Jeho činech, protože to je jediný způsob, jak se mu člověk může přiblížit a navázat s Ním osobní vztah. Katecheze Dobrého pastýře vychází z hlásání kérygmatu, které je základním bodem pro uvedení do modlitby. Modlitba je totiž odpovědí člověka na Boží volání.

O výchově dětí k modlitbě budeme hovořit příště.

Barbara Surma


Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 30. 5. 217 naleznete zde.

ruce, přátelství, Public Domain CCO, pixabay.comSdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 06. 2017 | 4861 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace