Zajímavé...

Jak světit čas po katolicku

jairojehuel,CC0 Public Domain, pixabay.com Před obrácením se na katolickou víru jsem týden vnímal jinak. Rozděloval jsem ho na tři výrazné dny. Pondělí - obávaný den, kdy se začínala škola či práce. Středa představovala nadějné přehoupnutí do druhé poloviny týdne a pátek jsem považoval za slavnostní poslední den v týdnu, kterým se začínal víkend.

Od kdy jsem se však stal katolíkem, považuji čas za něco svaté. Liturgický rok dává tomu kalendářnímu formu a význam, a každé období s sebou přináší novou hodnotu. Liturgický rok je ale jen vrcholem ledovce. Věděli jste například o tom, že Církev přidělila význam každému dni a měsíci? Věru tak. Pojďme se na to stručně podívat.

Jak Církev dělí čas

Dny


Neděle. Den Nejsvětější Trojice. Opravdu se na neděli nehodí nic lepšího, nakolik ona je prvním dnem v týdnu a dnem, kdy obětujeme Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému naši chválu, velebení a vděk.

Pro nás však nastal nový den: totiž den Kristova zmrtvýchvstání. Osmého dne počíná nové stvoření. Tak dílo stvoření vrcholí ve větším díle, ve vykoupení. (KKC 347)

Neděle je v pravém smyslu dnem liturgického shromáždění, dnem, kdy se věřící shromažďují "aby slyšeli Boží slovo a měli účast na eucharistii. Tak slaví památku utrpení, zmrtvýchvstání a slávy Pána Ježíše a vzdávají díky Bohu, který je znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista mají živou naději". (KKC 1167)

Pondělí. V tento den si připomínáme anděle. Představují mocné strážce a každého z nás jeden ochraňuje. Mnozí světci je ctili a k andělům strážným měli osobitou úctu.

Úterý. Církev má přívlastek apoštolská. Proto úterý patří apoštolům. Na základě jejich učení a autority vznikla Církev, od které dal Pán Ježíš klíče Petrovi. Biskupové jsou přímými následníky apoštolů.

Středa. Svatého Josefa známe jako prince a hlavního patrona Církve. Nejdříve v roli náhradního otce Pána Ježíše chránil, staral se o něj a vzdělával ho. Nyní, když je Boží Syn už nanebevstoupený, pokračuje Svatý Josef jako otec Kristova těla, kterým je Církev.

Čtvrtek. Náš Pán v tento den ustanovil Svátost oltářní. Ta je největší ze svátostí. Eucharistie je zároveň i darem nad dary od Boha. Zpřítomňuje samotného Ježíše. Co může být víc?

Pátek. V tento den Pána Ježíše zbičovali, zesměšnili a ukřižovali. Právě proto Církev považuje pátky za dny pokání a oběti. U nás je zvykem vzdát se masitých jídel, ale pokání se dá provádět i jinými způsoby. V pátek bychom vždy měli myslet na Ježíšovo smrtelné utrpení pro naše vykoupení a činit pokání.

Sobota. Poslední den v týdnu patří Panně Marii z několika teologických důvodů. Asi nejdůležitějším je ten, že když Pán ležel v hrobě, tak ho zanechali všichni kromě jeho matky. Ta čekala před hrobem věrně očekávajíce jeho zmrtvýchvstání v neděli.


Měsíce


geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Leden patří Nejsvětějšímu jménu Ježíšovu. Jméno Ježíš nad každé jiné jméno. Katechismus se k tomuto tématu vyjadřuje velmi pěkně: "Ježíšovo jméno obsahuje vše: Boha i člověka a celou ekonomii stvoření a spásy. Modlit se k "Ježíši" rozumí vzývat ho, volat k němu v nás. Jedině jeho jméno obsahuje "přítomnost", kterou označuje. Ježíš je Zmrtvýchvstalý, a kdokoliv vzývá jeho jméno, přijímá Božího Syna, který ho miloval a vydal sám sebe za něj. "(KKC 2666)

Únor je věnován Svaté rodině. Ta je pozemským odrazem Svaté Trojice. Rozjímáním nad Svatou rodinou se dopracujeme k významu lásky, poslušnosti a pravého otcovství i mateřství. Rovněž si připomínáme, že rodina je základní jednotkou společnosti i Církve.  

V březnu si vzpomínáme na Svatého Josefa. Ten je obrazem Boha Otce - tichý, ale činorodý a v každém směru starající se o potřeby jiných. Církev neustále vzývá ochranu Svatého Josefa a vybízí nás, abychom se k němu modlili i my.

V dubnu uctíváme Nejsvětější svátost oltářní. Svatá Církev je její ochránkyní již dva tisíce let a stále hlásá, že v eucharistii je sám Pán Ježíš. Nelze být přílišně oddaný Tělu Kristovu nebo mu projevovat příliš velkou úctu. Nic není dost mnoho ...

I naší nebeské Matce věnujeme své modlitby. V květnu. Už odnepaměti ji spojujeme s krásou květů a příchodem jara. Není to náhoda - je krásná a je také matkou Pána Ježíše, který světu dává život. V tento měsíc ji Církev korunuje a na její počest koná procesí.

Na Nejsvětější srdce Ježíšovo myslíme v červnu. Právě ono je ztělesněním Boží lásky k nám. Někdy se zobrazuje jako rozpálená pec, propíchnutá, ale bijící láskou. Nejsvětější srdce nám zároveň připomíná lidskou stránku Pána Ježíše, vždyť i v něm bilo to opravdové.  

V sedmém měsíci si připomínáme Ježíšovu přesvatou krev. Ona nás zachraňuje od hříchu a dává nám naději na nebe. Svatý Pavel píše, že Bůh, skrze něho - Ježíše "usmíří se sebou všechno tvorstvo jak na nebi tak na zem tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj." (Kol 1:20) Kdyby Ježíš nebyl za nás prolil svou krev, všechno by bylo ztracené.

Srpen - měsíc Neposkvrněného Mariina srdce, které je jako srdce matky plné lásky a milosti ke svým dětem. Skrze něj se na nás vylévají Boží milosti. Maria je "naším životem, sladkostí a nadějí."

Září patří Sedmibolestné Panně Marii. Kromě Ježíše není na světě člověka, který by trpěl více než naše Matka. V absolutní poslušnosti k Boží vůli dovolila, aby jí syna mučili, ponižovali a nakonec ukřižovali - pro naši spásu. Každý rodič ví, že největším utrpením je vidět, jak trpí jeho dítě. Panna Maria ve svém srdci stále nosí Ježíšova utrpení.

V říjnu se soustředíme na Svatý růženec. Je jednou z nejsilnějších zbraní Církve. Světci, papežové, Pán Ježíš a Panna Maria nás neustále vyzývají, abychom se modlili tuto jednoduchou, ale mocnou modlitbu.

  V listopadusměřujeme své modlitby na duše v očistci. Velmi trpí a nemohou se za sebe modlit. Jsou to naši bratři a sestry a my se jako Kristovo tělo modlíme a přinášíme za ně oběti, vyprošujíc jim věčný pokoj v Boží přítomnosti.

Prosinec je zasvěcený Neposkvrněnému početí, které navždy zůstane záhadou. Od prvního momentu své existence Maria zůstala neposkvrněná, nedotčená dědičným ani žádným osobním hříchem. Je dokonale a věčně spojená s Duchem Svatým - jejím manželem. Toto spojení přineslo ovoce v Ježíši Kristu. Nad těmito věcmi budeme rozjímat celou věčnost.

Čas je dar


Církev myslí posvěcování všech věcí opravdu vážně. Posvěcuje i čas. Přidělení dnům a měsícům katolický význam nám připomíná, že zde nejsme věčně a že bychom časem neměli plýtvat. Jako žalmista píše: "Nauč nás počítat naše dny, abychom našli moudrost srdce." (Žalm 90:12) Tento verš nás víc než cokoliv jiného učí, že čas je darem od Boha a sním a skrze něho jsou všechny věci svaté a vše má význam.

http://www.catholicgentleman.net/2015/02/sanctifying-time-the-catholic-meaning-of-days-and-months/Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 5. 1. 2016 naleznete zde., článek je mírně upraven

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com
LubosHouska, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com
geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Biskup Schneider: „Musíme zastavit přijímání na ruku!“ (29.01.2023)
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 01. 2016 | 6591 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace