Zajímavé...

Jak soud vzal dětem šanci na maminku

Pezibear, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Ústavní soud v České republice svým plenárním nálezem rozhodl, že zákaz adopcí dětí registrovanými partnery je v rozporu s českou ústavou. Registrovaní partneři v Česku tak mají otevřené dveře k osvojení dítěte.

Prolog

Všechno se to začalo přijetím zákona umožňujícího homosexuálním párům uzavřít registrované partnerství (r. 2006). Zákon však obsahoval ustanovení, podle kterého bylo trvající registrované partnerství překážkou k osvojení dítěte.

Problém spočíval v tom, že český občanský zákoník připouští adopci dítěte pro osoby, které nejsou v manželském svazku, avšak takovými osobami nemohly být registrovaní partneři. Ústavní soud měl za to, že uvedený zákaz je iracionální a ve vztahu k registrovaným partnerům diskriminující. Tolik velmi stručně z odůvodnění.

Legislativní tragédie

Každé rozhodnutí Ústavního soudu o nesouladu právního předpisu je jistým způsobem hanbou a políčkem pro toho, kdo protiústavní právní předpis připravil. Je to jako dostat ve škole "pětku" za katastrofálně vypracovanou domácí úlohu a jako bonus k tomu 20-stranové odůvodnění bolestivě prokazující, proč jste to opravdu udělali tragicky.

Český parlament si za svůj "výkon" zaslouží oprávněnou kritiku, a to zejména za tři věci. Za svou politickou naivitu, právní krátkozrakost a slabou obhajobu v řízení před Ústavním soudem.

Naivita českého zákonodárce vycházela z od samého začátku chybného politického kalkulu, a sice říci registrovaným partnerstvím "ano", ale adopcím už "ne". Vlk měl zůstat sytý, i ovce celá. Na jedné straně ústupek liberalismu, na druhé straně podržení tradicionalismu. Čeští poslanci jednoduše řečeno obchodovali. S preferencemi.

K politickému obchodu se přidala právní nedůslednost a krátkozrakost, jejímž výsledkem byl náraz na zeď s názvem Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Z principů práva Evropské unie a judikatury ESLP totiž vyplývá, že každý stát se může svobodně rozhodnout, zda registrovaná partnerství uzákonit nebo ne. Pokud je však stát uzákoní, následuje plošné odstraňování diskriminace, jehož konečným následkem může být až přiznání stejných práv pro registrované partnery stejného pohlaví jako mají páry opačného pohlaví. A to i v otázkách adopcí. Uzákoněním registrovaných partnerství se v Čechách překročil Rubikon. Není cesty zpět, obrana je těžká. Všichni stejně, nebo nijak.

Českému zákonodárci zůstalo už jen jedno, a to obhájit zákaz adopcí a tradicionalistický koncept rodiny před Ústavním soudem. Jak to však vyplývá z odůvodnění nálezu, nebyla to z jeho strany žádná sláva.

Jeden soud vládne všem

Český parlament si kromě kritiky za způsobení této šlamastyky zaslouží přece jen trochu podržet. Konkrétně v tom, že mu soudci Ústavního soudu bezdůvodně "vlezli do zelí". Ústavní soud totiž v rozhodnutí řekl o něco více než mu příslušelo říct. Zahrál si tak trochu na "parlament", závazně vyslovil kromě právních i politické závěry, kterými otevřel dvířka jakémusi "právu" pro registrované partnery, o pochybnosti kterého existují legitimní názory (1), a poslancům tím jakoby nadiktoval znění zákona. Ukázkový příklad soudcovského aktivismu.

Na problém přehnaného soudcovského aktivismu a uzurpování si úlohy zákonodárce trefně upozornil ve svém odlišném stanovisku ústavní soudce Sládeček. Ústavní soudnictví totiž sleduje princip sebeomezení (tzv. Judicial self-restraint doctrine) (2), ze kterého vyplývá povinnost Ústavního soudu zachovat zdrženlivost v otázkách, které spadají do působnosti zákonodárce. Zajímavostí je, že v době projednávání věci u Ústavního soudu byl v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o registrovaném partnerství, který se týkal právě posuzované otázky adopcí, a který měl být projednávaný na nejbližší schůzi. (3) Jak to správně píše ústavní soudce Sládeček ve svém odlišném stanovisku "Ústavní soud Měl zaujmout vyčkávací postoj - jak již nezřídka učinil v minulosti - nebe návrh zamítnout." Nestalo se. Ústavní soud se nezdržel a zelí kolegům z parlamentu přece jen ukradl.

Nepříjemný pocit v žaludku z přehnaného soudcovského aktivismu umocňuje i fakt, že řízení u Ústavního soudu se začalo na návrh jiného soudu - Městského soudu v Praze. To už vyznívá snad jako nějaká soudní konspirace. Kdepak! "Zachraňuje" to veřejná ochránkyně práv, která do řízení u Ústavního soudu vstoupila s hrdě vztyčenou duhovou vlajkou.

Tradicionalistické pojetí rodiny je zatlačené do kouta a dostává nakládačku. Nejprve je předmětem politické naivity, později soudního nápadu, po kterém následuje silná argumentační lavina, soudcovský aktivismus a slabá obhajoba rodiny ze strany státu.

Když nevíme co chtěl básník říci

Při čtení nálezu se nelze zbavit pocitu jakoby ho psal politik. Dávka opatrnosti, trochu velkých a bezobsažných slov o tradičním pojetí rodiny, ale bez skutečné argumentační vyváženosti.

V konkrétnosti Ústavní soud uvedl, že si uvědomuje změny v soužití osob a odklon od tradičního pojetí rodiny a jedním dechem dodal, že "před těmito jevy nemůže "zavírat oči", na druhé straně však zdůraznil, že nespatřuje sebemenší rozumný důvod, pro který by i on sám měl k erozi tradičního pojetí rodiny a její funkce jakkoliv aktivně přispívat." Paradoxem je, že právě výrok nálezu je sám o sobě příspěvkem do "eroze tradičního pojetí rodiny".

Ústavnímu soudu lze vyčíst, že se schoval za jednostranné a vskutku věcně bezobsažné konstatování o tradiční rodině a preferenci manželského svazku, avšak reálně je argumentačně nepodpořil a své úvahy nevyvážil. A když už tak s odkazem na jinou judikaturu ESLP učinil (4), když uvedl, že ochrana tradiční rodiny může být legitimním cílem ospravedlňujícím rozdílné zacházení avšak odůvodněnost rozdílného zacházení musí dostatečně prokázat vláda, chyběla podpůrná argumentace české vlády, resp. českého zákonodárce. Nic z tohoto nepřišlo. A přitom argumentů a kvalitních sociologických studií prokazujících, že "pro lidský vývin jsou potřební rodiče odlišného pohlaví" (5), je více než dost.

Závěr

Základní justiční princip říká, že v soudní síni je spravedlnost slepá. Nevidí účastníky sporu, jejich původ, moc, postavení, či majetek, rozhoduje beze strachu a vidiny prospěchu, vida pouze konkrétní případ. Faktem však je, že nikdo z nás nežije v soudní síni. Jsme tam venku, v tom "normálním světě". Potýkáme se s okolnostmi našich životů a v každém okamžiku se v naší nejlepší víře snažíme vydat ze sebe dobro. Bylo ale v tomto konkrétním případě Ústavního soudu rozhodnuto o nejlepším dobru dítěte?

Od moderního Ústavního soudu se očekává, že ve své rozhodovací činnosti bude prosazovat materiální pojetí spravedlnosti a právního státu. Jinak řečeno, že jeho rozhodnutí nebudou formalistická, založená pouze na znění zákona. Z rozhodnutí má být viditelné hledání účelu zákona, odkaz na materiální prameny práva, kterými jsou nepochybně projevy tradice, kulturnosti a norem formujících celospolečenskou identitu. Právě jednou z takových norem je konzervativní chápání rodiny složené z otce, mámy a jejich dětí.

Soudce Nejvyššího soudu USA Robert Jackson (v letech 1941 - 1954) se jednou nechal slyšet, že ústavní soudci nejsou konečnou instancí, protože jsou neomylní, ale jsou neomylní, protože jsou konečnou instancí. Tak tedy, jsou omylní (6), ale s jejich omylem už toho mnoho nenaděláme.

Rozhodnutí Ústavního soudu je třeba vnímat jako apel, memento, ale i jako povzbuzení. Apel na odborný, praktický a hodnotový přístup ke vzdělání mladých právníků. Memento poukazující na to, že konzervativní chápání rodiny je terčem neutuchajícího tlaku, který nelze podcenit. Povzbuzení pro všechny ty, kteří jsou ať už v rámci své profese nebo přímo ve svých rodinách, těmi pravými svědky toho, že je a vždy bude v nejlepším zájmu dítěte, aby dostalo nezaměnitelné dary výchovy od otce a mámy. (7) My všichni, celá naše společnost, a možná i náš Ústavní soud, budeme takové svědky potřebovat.

Šimon Hudák
Autor je spolupracovník Institutu pro lidská práva a rodinnou politiku

AJEL,  CC0 Public Domain, pixabay.com


Poznámky k textu:
(1) Napr. rozhodnutie ESĽP vo veci Fretté proti Francúzsku č. 36515/97.
(2) Napr. Ústavný súd Českej republiky, sp. zn.: PL. ÚS 11/16 „Pro výklad zákonných ustanovení, upravujících kompetence Ústavního soudu, má zásadní význam také vůdčí princip ovládající ústavní soudnictví v demokratických právních státech, kterým je princip zdrženlivosti (sebeomezení) soudní moci.“
(3) Poslanecká snemovňa 2014, tlač č. 320, prerokovanie na schôdzi 48. schôdzi začínajúcej 28.7.2016.
(4) Rozhodnutie ESĽP vo veci X. a ostatní proti Rakúsku č. 19010/07.
(5) Napr.: David Popenoe: Life withouth Father: Compelling New Evidence That Fatherhood and Marriage Are Indispensable for the Good of Children and Society. New York: Free Press, 1996, str. 146.
(6) Ústavný súd sa nestavia „do pozice neomylného vykladače práva, což mu jednak nepřísluší a jednak to ani není pravda.“ (Ústavný súd Českej republiky, sp. zn.: Pl. ÚS-st. 42/15).
(7) W. Bradford Wilcox: Reconcilable Differences: What Social Sciences Show about the Complementarity of Sexes nad Parenting. In: Touchstone 18, č. 9 (november 2005), str. 36.

Převzato z www.postoj.sk, článek z 8. 7. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 07. 2016 | 5201 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace