Zajímavé...

Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci

CC0, pixabay.com Ze soukromých zjevení se dozvídáme, že nejdelší a nejhorší tresty musí trpět lidé necitliví, soucitní však bývají brzy vysvobozeni.

Svatá Markétoa Maria Alacogue z Paray-le-Monial (+ 1690), apoštolka úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně, viděla v očistci duše dvou zaživa velmi vážených lidí, kteří se však dopustili bezpráví na několika rodinách a uvrhli je do bídy. Tyto duše byly odsouzeny k velmi dlouhým očistným mukám. Všechny modlitby a mše svaté, obětované jejich příbuznými za blaho jejich duší dával Bůh k dobru oněm postiženým rodinám, jejichž příslušníci neměli následkem ochuzení peníze na mše svaté.

Duchovní rádce stigmatizované Barbory Pfisterové (+ 1909) ze Speyera vypráví, že uložil jednou své svěřenkyni, aby se zeptala první duše, kterou příštího rána uvidí, na jméno a aby jí oznámila, že za její blaho bude 21. prosince sloužit mši svatou. Barbora poslechla a dostala na svou otázku tuto odpověď:
Jsem sestra Lucie, bývalá představená tohoto domu. Pro svoji velkou nemístnou přísnost musím být velmi dlouho v očistci. Všechno, co dosud bylo za mě obětováno, dal Bůh k dobru jiným.
Zpovědník Barbory Pfisterové byl tím velmi udiven, neboť představená Lucie zemřela před dvanácti lety (tedy 15. února 1885) v pověsti svatosti.

I těm, kteří své obrácení odkládají až na konec, povede se špatně po smrti. Dominikánu Jindřichu Susovi (+ 1365), který měl mnohá zjevení, řekl Bůh mimo jiné i toto:
Jsou lidé, kteří Boha tak pohněvali, že musí být v očistci až do Soudního dne, a nemohou rozpoznat, zda se nacházejí v pekle nebo v očistci. To jsou ti opovážliví hříšníci, kteří pokání odkládali až na konec života a těm se pak před smrtí dostane jen malé lítosti. Bůh se na ně tak velmi zlobí, že nechce o nich slyšet, nechce na ně ani myslet a také nechce, aby jeho přátelé za ně prosili. Oddaluje jejich vysvobození až na konec. A vyplňuje se na nich: „Jak jsi hřešil, tak jsi trestaný.“

sv. Cyprián, biskup kartágský (+ 258), tvrdil, že některé duše musí zůstat v očistci až do skonání světa. Totéž říká belgický divotvůrce P. Pavel Moll (+ 1896): „Některé duše zůstanou v očistci až do Soudního dne.

Totéž říká stigmatizovaná Barbora Pfisterová ze Speyera, které se zjevil jistý protestantský továrník a naříkal, že je mezi dušemi, jejichž utrpení nemůže být zmírněno.

Sv. Beda Ctihodný (+ 735) vypráví událost, která se stala za jeho času. Jistý dobrý Angličan, Drithelm dlouho stonal, až konečně zemřel. Následující den však náhle ožil a ke zděšení přítomných vstal. Všichni utekli, jen jeho žena měla tolik síly, že u něho setrvala. A řekl jí, že skutečně zemřel, ale Bůh mu vrátil život.
Říkal: „Když moje duše opustila tělo, byla odvedena nebeským průvodcem do hlubokého a nesmírně rozlehlého údolí, zahaleného hustou temnotou a vzbuzujícího děs. Viděl jsem tam dvě oddělení: na jedné straně žár a plameny, na druhé led a chlad. Anděl mi říkal, že toto místo je souzené těm, kteří své obrácení odsouvají až na konec a až v okamžiku smrti vzbudí lítost. Tyto duše, přecházející neustále ze záře do mrazu, vejdou do nebe až po Posledním soudu, pokud jim utrpení nebude zkráceno dobrými skutky žijících.
Drithelm se pak uchýlil do kláštera a vedl přísný kající život. Když se spolubratři divili jeho tuhému pokání, odpověděl: „Milí bratři, spatřil jsem mnohem větší přísnost. Toto jsou rozkoše vůči tomu, co jsem viděl v očistci.

Mnozí jsou odsouzeni do očistce na dobu rovnou času, po který vedli hříšný život. Blah. Marie Taigi uviděla v očistci proslulého hraběte. Tento šlechtic vedl zpočátku bujný život, vyhledávající neustálé rozptýlení a zábavy. Ke konci života se však obrátil. Byl odsouzen do očistce na tolik let, kolik let promarnil.

Sestra Marie Lindmayerová uviděla v očistci známého hudebníka, který mnoho pil. Viděla ho jako ropuchu a říkal, že se jí musel pro své opilství zjevit v této podobě a že musí tak dlouho trpět, o co jsi nemírným pitím zkrátil život.

Podle oznámení mnoha Bohem omilostněných duší trvají očistcové tresty některých duší celá staletí nebo dokonce tisíciletí. Marie Lindmayerová říká: „I několik staletí pobývají duše v očistci.

Klára Moesová také zdůrazňuje, že mnohé duše trpí muky mnoho a mnoho set let. Totéž tvrdí i sv. Bellarmín.

Blah. Kateřina Emmerichová říká, že Spasitel sestupuje pokaždé ve výroční den své smrti, na Velký pátek, do očistce a vysvobodí některou duši svých nepřátel, která byla svědkem Jeho krvavé smrti na Golgotě a dosud jí nebylo dopřáno dívat na Boží tvář. Byli by tedy mnozí vrstevníci Kristu, z řad Jeho nepřátel, v očistci již dva tisíce let.

Blah. Jane z Kříže, abatiši klarisek v Roveretu v jižním Tyrolsku (+ 1674) se dostalo od Boha vidění (jak vysvítá z aktů procesu jejího blahořečení), že svými modlitbami a kajícími skutky vysvobodila z očistce krále Šalomouna, který před svou smrtí obětoval modlám. Šalomoun zemřel asi před 3000 lety. Že navzdory svým hrozným hříchům, spáchaným ve vysokém stáří nebyl zavržen do pekla, plyne i z 2. Knihy králů 7, 14, 15. Byla mu tedy jistě v okamžiku smrti dopřána milost lítosti.

Tvrzení dominikána Soto, že žádná duše není v očistci déle než deset let, je nesprávné. Už papež Alexandr VII. to prohlásil za blud (18. III. 1666, prop. 43).

Podle P. Pavla Molla mají krátký očistec zejména ti, kteří zemřou odevzdáni do vůle Boží. Takto vypráví o jisté dámě, usmrcené při železničním neštěstí poblíž Gentu. Tato paní přišla ihned do nebe, neboť v posledním okamžiku zvolala: „Pane, staň se vůle Tvá!“ Dále se zmiňuje o jiné paní, která byla v očistci pouze jednu hodinu a bylo jí dovoleno strávit ji v lenošce, ve které skonala. Této milosti se jí dostalo proto, že své děti vzorně vychovala.

Marie Lindmayerová říká: „Nejkratší dobu jsou v očistci lidé dobromyslní, dobrosrdeční a soucitní, a pak ti, kteří rádi umírají.

Ctih. Klára Moesová tvrdí, že pokorní lidé jsou zřídkakdy déle než 2 měsíce zbaveni nazírání na tvář Boží, nikdy však déle než dva roky. Většinou trpí jen několik hodin, také obvykle neodcházejí do očistce, ale zůstávají na místě, kde zemřeli. Proto říká: „Buďte jen velmi pokorní a vejdete do nebe bez očistce.

Dosáhla-li u někoho v tomto životě touha po Bohu vysokého stupně, pak vchází po smrti rovnou do nebe, aniž by prošel očistcem. To potvrzuje sv. Bonaventura, když říká, že ti, kteří zemřeli buď v plamenech vroucí lásky k Bohu, nebo ve vlnách hluboké lítosti, nemusí se bát palčivých očistcových muk.

Co se týče času stráveného v očistci, uvádí Marie Lindmayerová: „Jediná hodina v očistci připadá duši delší než 20 let života plného bolu na zemi.

Maria Dionysa z řádu Navštívení (+ 1653) říká: „Čas na věčnosti se měří jinou měrou, než v tomto životě. Ani dlouhá léta prožitá v zármutku, chudobě, nemoci na tomto světě nelze porovnat s jedinou hodinou v očistci.

Blah. Kateřina Emmerichová vyprávěla 31. prosince 1820, že uviděla v očistci duši zbožného a dobročinného kněze, který den předtím o 21,00 skonal. Měl pobýt v očistci tři hodiny, jak mu říkal anděl strážný. Kateřina Emmerichová viděla jeho utrpení a slyšela, jak říkal svému andělskému strážci: „Teď vidím, že si z nás i andělé dělají legraci.“ Dobrý kněz se domníval, že byl v očistci několik let, a nemohl uvěřit, že tam strávil jen tři hodiny.

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 16. 11. 2022 naleznete zde.


Možnosti jak pomoci se dočtete v článku:

Pomoc ubohým duším

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pomoc-ubohym-dusim&cisloclanku=2022060007


Purgatoriu, Ich, CC BY-SA 3.0, ro.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 11. 2022 | 308 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace