Zajímavé...

Horlivost pro Boží království ho stravovala

Už v útlém mládí pocítil Alexander povolání shora, aby šířil evangelium Ježíše Krista v dalekém Japonsku.
Přišel na svět ve staroslavném francouzském papežském městě Avignonu 15. března 1591. Raná léta malého Alexandra de Rhodes proběhla bez zvláštních událostí a ve vší tichosti. Z otcovy strany měl v žilách židovskou krev, jeho předkové přišli v 15. století ze Španělska. V nové vlasti se osvědčili. Alexandrův otec byl za zvláštní zásluhy povýšen do šlechtického stavu.

Už v útlém mládí pocítil Alexander povolání shora, aby šířil evangelium Ježíše Krista v dalekém Japonsku. Dne 14. dubna 1612 vstoupil tedy v Římě do noviciátu jezuitů, kde se setkal s kolínským Adamem Schallem (pozdějším slavným misionářem v Číně). Od té doby o Alexandrově životě nic nevíme. Na konci svého studia teologie vykonal pouť do Loreta. Zde svěřil svůj další život zcela Matce Boží. Sotva přišel zpátky do Říma, padlo rozhodnutí, že je určen pro misii do Japonska.

Dříve však než nastoupil na dlouhou cestu do východní Asie, vykonal znovu cestu do Loreta. Vědomě položil svoji budoucí práci pod ochranu Královny nebe.

V Lisabonu začala 25. března 1619 jeho „cesta bez návratu“. Před cestou tam vykonal poslední návštěvu svých rodičů v Avignonu, udělal krátkou odbočku do Lyonu, kde působil jeho bratr, který se také stal jezuitou. Na Nový rok 1619 přišel při další cestě do Zaragozy. Toto místo se v té době považovalo za první mariánské poutní místo v Evropě. Tady, na břehu řeky Ebro, se měla zjevit Maria apoštolu Jakubovi (Staršímu), který zde konal misii. Cožpak není „Královnou apoštolů“?

Dne 4. dubna 1619 vyrazila loď v Lisabonu na moře. Průměrně 10 % lodí, které se tenkrát vydaly na cestu, se na cestě ztratilo. Šest jezuitských misionářů, kteří cestovali spolu, udělalo z lodi „plovoucí klášter“. Po 6 měsících a 5 dnech dosáhli po nesčetných obtížích svého prvního cíle, indického Goa, „nejkřesťanštějšího města Asie“, kde tři čtvrtiny obyvatel byli pokřtění křesťané. Tady musel P. de Rhodes dva a půl roku setrvat. V Japonsku vypuklo tehdy velké pronásledování křesťanů, neměl té země nikdy dosáhnout. Bůh měl s Alexandrem de Rhodes jiný plán: měl se stát velkým misionářem a apoštolem Vietnamu.

V té době byl ještě dnešní Vietnam rozdělen do dvou království: Tonkin (Severní říše) a Kočinčína (Jižní říše). P. de Rhodes bylo dáno celkem devět let, rozdělených do šesti období, stále znovu přerušovaných rozmíškami a pronásledováním. Cizí misionář byl v roce 1645 dokonce odsouzen k smrti. Nebe však pomohlo znamením a zázrakem, misionář se nikdy necítil osamocený. Napsal: „Od vzniku této církve (ve Vietnamu) četné zázraky přinesly úspěch. Mluvím o nespočetných zázracích. Protože opravdu byly početné, takže je naši katechisté už nemohli spočítat… Mluvím jenom o tom, co jsem viděl na vlastní oči. Mnozí slepí znovu prohlédli, dva mrtví byli vzkříšeni, 272 nemocných bylo uzdraveno…“

V době vietnamské misie nebyl zde ani jediný biskup, takže se nemohla konat žádná kněžská svěcení. Ale horlivých katechetů bylo přehojně. Tvořili pevné společenství. P. de Rhodes pro ně vytvořil jakýsi druh řeholních pravidel, podle nichž mohli žít, a nechal je skládat trojí sliby, nejprve na určitý čas, potom navždy. Toto originální sdružení se nazývalo „Domus Dei“(Dům Boží). Podobná skupina, nazvaná „Milovnice kříže“, vznikla z žen teprve po odchodu P. de Rhodes. Také dnes je ještě ve vietnamské církvi nejpočetnějším společenstvím podobným řádu.

Počet křesťanů stále rostl. Každý rok posílal představený misionářů svoji zprávu do Říma. V roce úmrtí P. de Rhodes se počítalo ve Vietnamu na 300 000 pokřtěných křesťanů. „Domácí církve“ vyvíjely všechny možné aktivity, růženec se modlili všude, také na cestách.

Také v Malakka zanechal de Rhodes své stopy. Po deset dalších let byl představeným a profesorem kněžského semináře v čínském Macau. I když byl plně vytížen tímto úkolem, pokřtil také v této době okolo 1 000 Číňanů. Celkem strávil na jihu a východě Asie 31 let, jeho vlastní misijní poslání v Japonsku ale zůstalo navždy uzavřeno.

Z Evropy přinesl P. de Rhodes vzácnou relikvii, totiž „Vlas Mariin“. Ve všech nebezpečích se osvědčila, zvláště při plavbách na moři, když zuřily životu nebezpečné bouře. Tehdy svolával mocnou ochranu Mariinu, nikdy nadarmo. Tak tomu bylo i na jedné cestě z Manily do Macaa, když zuřil silný tajfun. Ve svých záznamech (Divers voyages…) popisuje, jak v takové bezvýchodné situaci spustil Vlas Matky Boží do moře, uvázaný na šňůře. Bouře okamžitě ustala. Sice zachráněn, cenná relikvie však odplula do dálky, když se šňůra přetrhla. Na její místo nastoupila jiná relikvie. Stalo se to takto:

V Jižní říši (Kočinčíně), v provincii Phu Yen, pokřtil P. de Rhodes v roce 1641 jednoho šestnáctiletého chlapce jménem Ondřej. Velice horlivý nový křesťan brzy vstoupil do „Domus Dei“ a stal se pro všechny věřící příkladem. Když byl zajat a přivlečen před soudce, odsoudili ho ke smrti. P. de Rhodes směl být přítomen jeho popravě, protože se ještě těšil přízni krále.

Misionář se ale postaral o důstojné pohřbení tohoto prvního mučedníka Kočinčíny. Nechal od trupu oddělit jeho hlavu, která se jako relikvie stala jeho stálým průvodcem. Nastoupila určitým způsobem na místo Vlasu Mariina. Když se dostal do tajfunu, dal misionář vystavit hlavu svého mučedníka na horní palubu lodi a modlil se loretánskou litanii. Bouře okamžitě přestala. „Zázrak! Zázrak!“ volali všichni. Tento vietnamský mučedník byl 5. března 2000 papežem Janem Pavlem II. blahořečen. Jeho hlava se dnes uchovává v římské generální kurii jezuitského řádu v Římě.

Nakonec ale musel P. de Rhodes po 31 letech nejaktivnější misijní práce opustit svoji oblíbenou Asii. Nejenom že ho nově nepřátelsky naladěná vláda Vietnamu odsoudila k smrti, avšak také někteří křesťané a bratři nebyli spokojeni s jeho misijními metodami. Jeho zpáteční cesta trvala několik let. Cestou se všude se spolucestujícími zaplétal do náboženských rozhovorů. Odcestoval z Macaa 20. prosince 1645 a dorazil konečně do Říma 27. června 1649. V tehdejším hlavním perském městě Isfahánu udělal přestávku, aniž by tušil, že zde později ukončí svůj neklidný život. Předtím ale, než zamířil ke svému konečnému cíli, do Říma, udělal odbočku do Loreta, aby co nejvroucněji poděkoval Matce Boží za její mnohaletou ochranu. Napsal: „Tam, kde začaly všechny milosti mých cest, v poutním kostele v Loretu, tam jsem v radosti zanechal volný průchod slzám. Po několik dnů jsem děkoval své milé Panovnici, pak jsem se vydal na cestu do Říma…“

Ve Věčném městě přednesl všechny své žádosti a vysvětlil svým nadřízeným situaci ve Vietnamu. Ve Vatikánu naléhal na to, že tamější církev potřebuje bezpodmínečně jednoho nebo více biskupů. Našel si čas, aby sepsal důležité spisy pro budoucí asijské misionáře, kromě toho anamitsko- -lusitánský latinský slovník. Pracoval dále na svém katechismu pro vietnamské uchazeče o křest, nikoliv formou otázek a odpovědí, ale bohatě vyzdobeným odpovídajícími objasňujícími obrazy.

Už dlouho P. de Rhodes přemýšlel o tom, jak by muselo vypadat písmo čitelné pro všechny Vietnamce. Použil latinská písmena a stal se tak vynálezcem do dnes platné vietnamské spisovné řeči.

P. de Rhodes cestoval z Říma dále do své francouzské vlasti. Tady vysvětlil církvi, a především vyššímu kléru, jak nutná je vlastní misijní kongregace pro Asii. Tak se sice nestal zakladatelem „Missions Entrang res de Paris“, ale určitě jejím vlivným poradcem, podporovatelem a provozovatelem. Tato společnost vysílala v následujících staletích většinu misionářů do jižní a východní Asie. Také oba první biskupové Vietnamu patřili k ní.

Asi po deseti letech pobytu v Evropě vyjel P. de Rhodes ještě jednou na vlastní misionářskou práci. Tentokrát ho poslali představení do Persie. V listopadu 1654 nastoupil v Marseille na loď, o rok později dosáhl svého cíle, perského hlavního města Isfahánu. Ve věku 64 let se musel naposledy učit jemu zcela neznámé řeči a zvyknout si na nové mravy. Brzy se ukázalo, že obyvatelé, většinou mohamedáni, nejsou vůbec tak otevření pro evangelium, jak byl misionář z východní a jižní Asie zvyklý. Jeho zdraví bylo narušené. Nemohl pracovat, nýbrž trpět. Dne 5. listopadu 1660 dotrpěl. Jeho umírání bylo „jako když svíce postupně uhasíná“.

V jeho vlasti brzy zapomněli na zemřelého zasloužilého misionáře. Ve Vietnamu se krátce nato rozpoutalo jedno z nejkrutějších pronásledování křesťanů všech dob, asi 100 000 katolíků přišlo o život, některé prameny uvádějí dokonce 130 000 mučedníků.

Hrob misionáře pohřbeného v cizí zemi byl znovu objeven teprve v roce 1959 díky latinskému nápisu na něm.

Jak Ježíš už ve své době nahlédl, tak tomu bylo v životě P. de Rhodese a jeho vietnamských pomocníků: „Nezemře-li obilné zrno padlé do země, zůstává samo; zemře-li však, přináší mnohý užitek.“ (Jan 12,24)
Vyšlo v časopise Světlo 44. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 07. 11. 2022 | 634 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace