Zajímavé...

Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost"

Cyril Vasil' 2017, Mnikh, CC BY-SA 4.0, commons.. z eparchiální slavnosti chrámového svátku Baziliky minor sestoupení Ducha Sv. v Michalovcích 30. května 2020.
Oblíbeným terčem nové kategorie "rádoby" urážlivých nadávek je praktikující křesťan, který se nestydí za svou víru.

Drazí bratři a sestry. Dovolte mi na úvod jednu netradiční otázku. Už vám někdy někdo sprostě vynadal? Kdy jste slyšeli nějakou novou, dosud neotřepanou nadávku? Že nevíte, jak to myslím? Nuž tak, že i v nadávání vládnou jistá pravidla, recyklují se staré, ale vytvářejí se i nové nadávky. A vytvářejí se i nové cíle nadávek - a to nejen v soukromé, ale i v takříkajíc veřejné sféře.

Pravděpodobně jste si i vy všimli, že v jistém typu médií, článků a komentářů se od jistého času zvýšila frekvence, ale i tvorba nových nadávek a urážek, jejichž cílem jsou věřící křesťané a zvlášť katolíci.

Oblíbeným terčem této nové kategorie "rádoby" urážlivých nadávek je praktikující věřící, tedy takový člověk, který svou víru neskrývá, nestydí se za ni, umí si ji obhájit a podle ní koná v osobním životě.

Když má náhodou dokonce nějakou veřejnou funkci, byť založenou na své odbornosti nebo důvěře spoluobčanů, ale přesto nepopírá, že je věřící, ba dokonce o své víře i veřejně mluví nebo alespoň někdy v minulosti mluvil a dnes se od toho nedistancuje, tak se přímo rozjede soutěž, kdo vymyslí "hezčí" - tedy co nejošklivější a ještě urážlivější a co nejvíc zesměšňující urážku.

Takového člověka, křesťana je prý třeba poslat možná už ani ne do cirkusu, ale rovnou do blázince a hlavně se mu v žádném případě nesmí dovolit, aby se dostal do politiky, do parlamentu či nedejbože ministrem.

Tak se to podává v moderních názorotvorných médiích, a to zejména v opakovaných komentářích, většinou sice anonymních, ale přece tak zvláštně tématicky i slovně sjednocených až to evokuje představu názorotvorných internetových trollů. U nich se to jen tak hemží vyjádřeními o fundamentalistech, fanaticích, tmářích, talibáncích, katolikobanu ...

No vidíte, teto, i vy prý patříte do Talibanu nebo katolikobanu, i vy, mladý pane, i vy, slečno, a to možná ani nevíte, co by to mělo být.

Recyklují se fráze o černé totalitě, o inkvizitorech a o návratu do středověku a když se mluví o kněžích, tak jsou označeni jako černokněžníci, sutanisti a v lepším případě jako nenažranci a pokrytci. Takto si někteří, pravděpodobně frustrovaní a nenávistní jedinci, většinou anonymně vylévají svůj vztek. V podstatě něco podobného najdeme i v článcích podepsaných, tedy v jakože "novinářských komentářích", které se píší za peníze a na to, aby formovaly veřejné mínění. Vždyť nač jinak by kdokoliv psal své komentáře a názory.

Někdo tyto urážky a nadávky eufemisticky a povýšeně nazývá aktualizovanou formou literárního druhu středověkého protikatolického pamfletu, na který má takříkajíc živnost nebo něco jako národní patent, protože je za to placený, protože jeho fanoušci a podporovatelé to od něj očekávají a mohou si být jisti, že půjde nejen na hranu, ale i za hranu.

Někdy to sice trochu přehorlivě přestřelí, například tak, že člověka, který celý život zasvětil práci s nejchudšími, označí titulem "vyšinutý metafyzický predátor, který nenávidí svět".

Když ho pak i za to někdo ve smyslu existujících zákonů zažaluje, takže je pak z toho vystrašený, tak se tváří jako nepochopený, kterého ostatní, kteří jsou asi zabednění a hloupí, tedy podle něj trapní "Slováčikové", nejsou vlastně ani hodni, a to vše jen proto, že si nenechají donekonečna beztrestně nadávat do hlupáků.

Někdo jiný zase nadává prostě jen tak obyčejně, ani ne s příliš bohatým slovníkem cizích slov, dělá to téměř jako povinnou jízdu, neboť kopnout si do církve, zejména katolické, nebo do jejich praktikujících členů, je dnes v jistých kruzích tak v módě, že je to bráno téměř jako povinnost, tedy jak se to kdysi říkalo: "Kdo si ještě do církve nekopl, ať se hlásí u soudruha Žinčici." Ale to už je o něčem jiném.

Takové nadávání není nic nového pod sluncem. A není to vůbec překvapivé, dokonce je to v jistém smyslu paradoxně i dobrý znak. Skutečné křesťanství je totiž nepohodlné, je provokující, protože vyžaduje změnu, zřeknutí se hříchu, ohlašuje a vyžaduje pokoru, čistotu, věrnost, sebeovládání, odpovědnost, spravedlnost, odpouštění, štědrost a množství dalších nepopulárních ctností.

Ctnosti? Mluvit dnes o ctnostech!? Co jsou to, prosím vás, ctnosti? Už pouhá zmínka o potřebě ctností zvedá tlak mnohým, zejména těm, kteří v požadavku své ničím neomezené osobní svobody neberou ohled na nic a nikoho kromě sebe sama, považují všechno to, co je jejich touhou, už za své "právo", a tak postavili na piedestal jako zlaté tele, kterému jedinému se klanějí, sami sebe. Ve svém obraze v zrcadle nacházejí svou hlavní, možná jedinou potěchu, v sobectví svou seberealizaci a v pýše svůj smysl života.

Možná si nyní v duchu kladete otázku, co má tato moje vstupní úvaha o nadávání společného s dnešním svátkem? Nuže, více než by se na první poslech zdálo. Dnes slavíme Svátek seslání Ducha Svatého. V jistém smyslu můžeme říci, že je to svátek připomínající zrození Církve jako organizované viditelné skupiny, jako viditelného, veřejně vystupujícího společenství.

Jaká byla první reakce na veřejné význání víry apoštolů, kteří, naplnění Božím Duchem, začali ohlašovat? "Všichni žasli a v rozpacích si říkali: ,Co to má znamenat?' Ale jiní s úsměškem říkali: ,Jsou plní mladého vína'" (Sk 2, 12-13).

Vidíme tedy, že první titul, kterého se dostalo věřícím v Krista, a to ještě dříve než je nazvali "křesťany", bylo jejich označení, že jsou "opilci". Proč? Protože vyšli ze svého úzkého, uzamčeného kruhu, zpoza zavřených dveří a začali mluvit na náměstí, před zástupem lidí o Kristově zmrtvýchvstání. Začali o něm mluvit na ulicích, začali o něm mluvit na veřejnosti a začali o něm mluvit tak, že jim najednou začali rozumět lidé různých národů a jazyků.

Jak jinak se ale mohli, měli, ba takříkajíc museli chovat učedníci po Ježíšově zmrtvýchvstání a nanebevstoupení !? Kdyby to bylo bývalo jen na nich, možná by se byli vrátili zpět ke svému předešlému spokojenému, anonymnímu životu. Takto by nebyli asi nikomu vadili, nic by nebyli riskovali a jejich jména by zapadla prachem již v následující generaci. Uzavřeli by se, stáhli by se z veřejnosti jako politici po prohraných volbách, možná by si udělali nějaké občasné setkání památníků a dost.

Ale ve chvíli, kdy je naplnil Duch Svatý, ten Duch, kterého jim vzkříšený Ježíš přislíbil, odcházeje ke svému Otci, pak už nemohou mlčet uzavření do svého malého ghetta. Nemohou nehlásat Krista!

  Připomeňme si, naslouchejme, co hlásali tito lidé naplněni Božím duchem:

"Mužové Izraelští, slyšte tato slova:
Bůh u vás potvrdil muže, Ježíše Nazaretského,
mocnými činy, divy a znameními, které, jak sami víte,
Bůh skrze něho mezi vámi udělal.
A vy jste ho, vydaného podle přesného Božího záměru a předvídání,
rukama bezbožníků přibili na kříž a zavraždili.
Ale Bůh ho vzkřísil a zbavil muk smrti,
protože ho nemohla držet ve své moci. (...)
Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky.
Boží pravice ho povýšila a když od Otce dostal
zaslíbeného Ducha svatého, vylil ho, jak sami vidíte a slyšíte. (...)
Ať tedy s jistotou ví celý dům Izraele, že toho Ježíše,
kterého jste vy ukřižovali, Bůh učinil Pánem a Mesiášem.
Když to uslyšeli, proniklo jim srdce
a řekli Petrovi a ostatním apoštolům:
,Co máme dělat, bratři?'
Petr jim řekl:,Obraťte a ať se dá každý z vás pokřtít
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů
a dostanete dar Svatého Ducha' (...)
Oni přijali jeho slovo a dali se pokřtít;
a v ten den se k nim přidalo asi tři tisíce duší"

(Sk 2, 22-24.32-33.36-38.41).


Když dnes čteme tato slova prvního kázání v dějinách církve, které přednesl apoštol Petr, první papež, a pozorujeme, co se při ní a po ní dělo, tak si možná neuvědomujeme, o jak provokační a nepohodlnou řeč šlo, a hlavně, jak překvapivý účinek dosáhlo.

Apoštol Petr totiž vystoupil před svými rodáky a přímo je obvinil, že zavraždili nevinného muže, Ježíše Nazaretského, že to neudělali dokonce ani oni sami osobně, ale "rukama bezbožníků". A teď jim oznamuje, že tohoto Ježíše, kterého oni ukřižovali, Bůh "vzkřísil", že ho "zbavil bolestí smrti", že ho "Boží pravice povýšila" a že nyní "vylil" Ducha Svatého na své učedníky.

Tak mluví ten Petr, který ani ne před dvěma měsíci téhož Ježíše nechal opuštěného při jeho zatýkání, který zapřel, že ho zná, když Ježíše vyslýchali a bili, a který pak, když se jeho pohled setkal s pohledem mučeného přítele a Mistra, s hanbou utekl plačící. Je si dobře vědom, že toto všechno by mu mohl kterýkoli z jeho posluchačů vmést do obličeje s výčitkou: "Co nás obviňuješ? Kde jsi byl tehdy ty? Nemáš snad i ty účast svou nečinností na Ježíšově umučení? "

Ano, to vše by si musel přiznat a v podstatě je ochoten se k tomu kdykoliv přiznat. Proč si ale nezoufá, ba ani se nestydí uznat svůj pád a slabost?

Proč si nyní dokonce dovoluje mluvit v Ježíšově jménu?

Protože zažil jeho laskavé odpuštění tehdy, když na břehu Genezaretského jezera při setkání se vzkříšeným Ježíšem našel v sobě sílu odpovědět na jeho otázku: "Šimone, synu Janův, miluješ mě více než tito?" Odpověděl slovy, která mu vyvěrala ze srdce: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád" (Jan 21, 15).

Možná právě proto dokázal o Ježíši a jeho vzkříšení mluvit tak přesvědčivě a výmluvně, že i srdce jeho posluchačů pronikla bolest a začali jemu i ostatním učedníkům - těm učedníkům, kteří podobně jako Petr prošli historií své zrady a slabosti i Kristova odpuštění a vyvolení - klást otázku: "Co máme dělat, bratři?"

Petrova odpověď je jednoduchá a radikální: "Obraťte a ať se dá každý z vás pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého!"

V ten samý den se nechalo pokřtít tři tisíce lidí. Pro Ježíšovy zatvrzelé odpůrce to musel být šok.

Jak to?! Vždyť toho potulného kazatele, který se prohlašoval za Božího syna, přece zajali, nechali odsoudit na smrt, viděli ho umírat na kříži, dali hlídat jeho hrob. Jeho učedníky rozehnali a byli přesvědčeni, že bez toho Nazaretského se tato parta pologramotných vesničanů na nic nezmůže, že se po chvíli rozpadne ... A teď tohle!

Odkud se v této skupince bere jakási zvláštní síla, schopnost vyjadřovat se, odvaha i jasnost argumentace? Co to má znamenat, když nyní tito říkají, ba nejen říkají, ale dokazují, že přijali Božího Svatého Ducha, kterého Ježíš dostal od svého Otce a nyní vylil na ně!?

V první den Padesátnice jsou tito odpůrci zaskočeni - nic se nedozvídáme o jejich reakci. Mysleli si totiž, že Ježíše vykořenili z města, národa i srdcí jeho přátel - a nyní, hle, překvapení: o Ježíši se hlásá, že žije a jeho přátelé získávají následovníky.

Za několik dní se situace už trochu mění. Petr po tom, co v Ježíšově jménu uzdravil člověk od narození chromého, který žebrával u chrámové brány, znovu promluvil k zástupu provokační řečí. Přednesl ji přímo v chrámu, na posvátném místě, které plně podléhalo jurisdikci těch, kteří Ježíše vydali na smrt:

"Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův,
Bůh našich otců oslavil svého Služebníka Ježíše,
kterého jste vy vydali a zapřeli před Pilátem,
i když on rozhodl, že ho propustí.
Vy jste zapřeli Svatého a Spravedlivého
a žádali jste milost pro vraha.
Zabili jste původce života,
ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých;
a my jsme toho svědky
"

(Sk 3, 13-15).

Peter tedy napomíná, ale neodsuzuje, dává i východisko:

"A teď, bratři, vím, že jste to v nevědomosti udělali,
jakož i vaši přední muži. (...)
Obraťte se tedy; obraťte se, aby vaše hříchy byly zahlazeny. (...)
Bůh především vám vzbudil svého služebníka
a poslal ho, aby vás požehnal tím,
že každého z vás odvrátí od vašich nepravostí
"

(Sk 3,17.19. 26).Tentokrát však ze strany těch, kteří nikomu nedovolí, aby jim vzbuzoval výčitky svědomí a žádal pokoru a pokání, přichází rychlá a razantní reakce:

"Zatímco mluvili k lidu, přepadli je kněží,
velitel chrámové stráže a saduceové
a zazlívali jim, že učí lid a ohlašují zmrtvýchvstání v Ježíši.
Položili na ně ruce a do rána je dali do vězení,
neboť už byl večer.
Ale mnozí z těch, co vyslechli slovo, uvěřili,
a vzrostl počet mužů na pět tisíc
"

(Sk 4, 1-4).


Tak začíná historie naší Církve. Svatý Duch mění slabochy na apoštoly. Pomáhá jim překonávat vědomí vlastní slabosti, dává jim odvahu vyznávat svou zkušenost s Ježíšem, vede je k tomu, aby toto své svědectví sdíleli a hlásali, aby měnili svůj život a přiváděli ke změně života i jiné.

Reakce odpůrců je stejná. Nejprve výsměch, nadávání do opilců, bláznů, buřičů, zákaz hlásání, bičování. Pak přichází na scénu rodící se Církve svatý Štěpán, jáhen, na jehož argumentaci odpůrci ve veleradě nedokážou najít žádnou pádnou odpověď. Štěpán je opět konkrétní a nekompromisní, dnes by mu někdo možná řekl, že je přímo fundamentalistický. Proč? Protože ačkoliv stojí před soudem mocných, nebojí se ohlašovat Ježíše a říct jim:

"... vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy;
vy, kteří jste prostřednictvím andělů dostali zákon,
ale nedbali jste ho"

(Sk 7, 52-53).


Co následovalo potom, dobře víme:

"Když to slyšeli, pukala jim srdce zlostí
a zuby skřípali proti němu.
< Strašně vykřikli, zacpali si uši
a všichni se na něj vrhli.
Vyhnali ho za město a kamenovali
"

(Sk 7, 54.57-58).


Tak se rodila a upevňovala naše Církev. V nadávkách a kamenování.

Než začnou létat kameny, létají tvrdá slova, dříve než se začnou sekat hlavy, brousí se meče frází napuštěných jedem.


Když se ohlašování Boží spravedlnosti a pravdy stane nepohodlným, protože bude odporovat už legalizovaným nebo po legalizování toužícím touhám či chutím, nebo dokonce i choutkám, začne se skřípání zubů a zvedne se velký křik, ale s ucpanýma ušima. Před 2000 lety se to podobně začínalo ve veleradě, dnes - mj - i na stránkách názorotvorných médií. Jejich palcové titulky vystříhají před blížící se kulturní válkou. Odcitujme si tu jen některé nejbizarnější výkřiky z několika posledních dnů, abychom byli přesnější:

Podle těchto zpráv na Slovensku hrozí, že tu nastoupí "režim křesťanských ajatolláhů", protože prý "směřujeme k hlubokému hodnotovému sporu", a tedy směřujeme ke "krizové teokracii" .

Kdybyste nevěděli, co to je, tak je to to, že prý v posledních týdnech zde "sledujeme pokus o uchopení moci katolickou částí obyvatelstva".

A to tu ještě nejde o nějakou náboženskou, filozofickou, teologickou či dokonce společenskou nebo až politickou diskusi. To vše ještě jen proto, že téměř všechny prodavačky by raději chtěly být v neděli doma a 90 procent zákazníků v tom s nimi souhlasí. Neboť prý "zápas o neděli je první výstřel kulturní války".

Ti studovanější tvůrci novinových titulků si zděšeni a přestrašeni kladou otázku: "Kde se zastaví registrované partnerství náboženských radikálů z koalice i opozice?", aby tomu pak nasadili korunu temnou budoucností, která je prý před námi, s varováním: "Očekávejte španělskou inkvizici."

Nechci tady dělat neobjektivní kritiku ani nepřímou reklamu citováním některých vybraných médií, ale ani si neumím a ani nechci představit, jaké pokřiky by se začaly rozléhat naším Slovenskem, kdybychom se my křesťané, nejen někteří, ale mnozí, ba dokonce všichni, začali chovat opravdu přiměřeně našemu povolání, tedy, kdybychom se opravdu nechali naplnit Duchem Svatým, kterého na nás zmrtvýchvstalý Kristus chce hojně vylít.

Vyšebrodský cyklus - Seslání Ducha svatého (detail) public domain


Co by to tedy bylo, kdybychom konečně vyšli zpoza našich zavřených dveří, z našeho tak trochu uzavřeného ghetta, ve kterém se cítíme bezpečně a spokojeně, kdybychom opravdu vyšli na náměstí a do ulic hlásat Boží moc a pravdu, pravdu o vzkříšeném Kristu i celou pravdu o člověku, stvořeném k Božímu obrazu a podobě a povolanému k věčnému životu.

Kdybychom začali hlásat Krista nejen sem-tam nějakým příležitostným slovem, nejen občasným Pochodem pro život, ale především svědectvím života. Kdybychom se nebáli ani své slabosti, ani své minulosti, kdybychom začali pokorně přiznáním svých osobních i společných zbloudění ve chvílích, kdy jsme Krista jako jednotlivci i jako komunita opustili, ba dokonce zapřeli, ale kdybychom uměli mluvit i o tom, jak jsme zakusili jeho odpouštějící lásku a jakou naději máme v jeho poselství.

Již nyní nás důrazně upozorňují: "Pokud chcete, aby z křesťanství zůstal pouze vánoční folklór, jasně, ať se líbí, ale nevstupujte do legislativy ani do veřejné rozpravy."

Když to učiníme, pravděpodobně budeme označení za opilce, buřiče nebo blázny. To nás však nesmí překvapit. I na apoštola národů, když stál před pohanským soudem, soudce křičel: "Šílíš, Pavle!" (Sk 12, 15).

Proto apoštol Pavel, zkušeností poučen, ale nezastrašený, mohl s přesvědčením říci, že ho to nijak nepřekvapuje: "Neboť slovo kříže je bláznovstvím pro ty, co jdou do záhuby, ale pro ty, co jsou na cestě spásy, tedy pro nás, je Boží mocí" (1 Kor 2, 18).

Před 2000 lety měli křesťany za blázny. Dnes, podle mínění tohoto světa, jehož interpretem je jeden známý slovenský odborník na skoro všechno, ti, kteří ohlašují evangelium, tak vlastně lidem jen vymývají "mozek nesmysly, jejichž devastační účinky na mysl jsou stejné jako alkoholismus a drogy", protože prý nám "prelátům vyhovují co najdebilnější věřící s co nejdebilnějším panteonem bůžků, panenek a pochodní", takže v podstatě i toto naše dnešní večerní setkání je "pouze noční představení pro slabomyslné".

Jen vysvětlení cizích slov: "preláti", to jsme tedy jakože my, na této straně ikonostasu. Kdo jsou ti "co nejdebilnější věřící", to přesně nevím, ale předpokládám, že asi jste tím byli myšlení vy, protože jste zde přítomni nebo přes rozhlas či internet sledujete toto tzv. noční představení pro slabomyslné.

Nuže, dobře, možná je lépe, když nám někteří lidé nadávají, než kdyby nás titíž lidé chválili. Bylo by to podezřelé a nebezpečné. Pán Ježíš říká: "Běda, když vás budou všichni lidé chválit, protože totéž dělali jejich otcové falešným prorokům! Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele, čiňte dobře těm, co vás nenávidí, žehnejte těm, co vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám ubližují Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou" (Lk 6, 26-29).

A svatý apoštol Petr, ten, který jako první papež i jako první kazatel církve byl v den seslání Ducha Svatého posměšně označen za opilého, povzbuzuje i nás zde a dnes:

"Kdo vám uškodí, pokud budete horliví v dobrém?!
Ale pokud i trpíte pro spravedlnost, blaze vám.
Nelekejte se jejich hrozeb a neplašte se,
uctívejte svatě Krista, Pána, ve svých srdcích,
stále připraveni obhájit se před každým,
kdo vás vyzývá zdůvodnit naději, která je ve vás.
Dělejte to však skromně, s bázní a s dobrým svědomím,
aby se ti, co tupí váš dobrý život v Kristu,
zastyděli právě v tom, z čeho vás pomlouvají.
Neboť je lépe trpět za dobré skutky,
pokud je to Boží vůle, než za špatné.
Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé,
aby vás přivedl k Bohu.
Byl usmrcen v těle, ale Duchem oživený. (...)

Když tedy Kristus trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením.
Neboť ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem,
aby zbývající čas v těle nežil lidským žádostem, ale Boží vůli.
Dost bylo času, co jste předtím strávili podle žádostí pohanů:
žili jste ve výstřednosti, v náruživosti, v opilství,
v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství.
Diví se, že se již s nimi nevrháte
do téhož proudu výstředností, a rouhají se.
Avšak vydají počet tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé.
Vždyť proto se evangelium zvěstovalo i mrtvým,
aby byli odsouzeni podle lidí v těle a žili podle Boha v Duchu.
Přiblížil se konec všeho. Proto buďte rozumní a bděte na modlitbách.
A především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým,
protože láska zakrývá množství hříchů.
Buďte vespolně pohostinní bez reptání.
Podle toho, kdo jaký dar dostal, služte si navzájem
jako dobří správci rozmanité Boží milosti.
Když někdo mluví, tak jen jako Boží slovo;
když někdo slouží, tak jen z moci, kterou uštědřuje Bůh,
aby byl ve všem oslaven Bůh skrze Ježíše Krista.
Jemu buď sláva a vláda na věky věků. Amen
"

(1 Pt 3,14-19. 4,1-11).


A tak tedy zcela na závěr si opět položme otázku. Už vám někdo někdy vynadal? Už se někdo snažil urazit vás pro vaši víru? Pokud ne, tak tu něco s námi není v pořádku a musíme si položit otázku, jaká je naše víra! Je snad neviditelná?

Ale pokud ano, tak i nám znějí slova apoštola Petra:  

"Milovaní, nedivte se, když jste v ohni zkoušek,
které na vás přišly, jakoby se vám přihodilo něco neobvyklého!
Radujte se, když máte účast na utrpení Kristově,
abyste se radovali tehdy, když se zjeví jeho sláva.
Když vás hanobí pro Kristovo jméno, blaze vám;
neboť Duch slávy a Boží na vás spočívá.
Jen ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj
nebo zločinec nebo slídič.
Kdo však trpí jako křesťan; ať se nestydí,
ale ať oslavuje Boha tímto jménem.
Neboť je čas, aby se začal soud od domu Božího.
Ale pokud se začne od nás, jaký bude konec těch,
co nevěří Božímu evangeliu?!
"

(1 Pt 4,12-17).


logo- postoy.sk


Převzato z https://www.postoj.sk/, článek z 31. 5. 2020 naleznete zde.

foto: OpenClips, CC0 1.0, http://pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 06. 2020 | 3335 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace