Zajímavé...

Homeopatie-logické rozpory?

Mnoho se dnes mluví o homeopatii. Není to podvod a nesmysl? Jaké jsou její východiska a jaké údajné logické rozpory?

Homeopatie - základní informace

Homeopatii vytvořil jediný člověk, Samuel Hahnemann (1755-1843). Narodil se 10. dubna 1755 v Míšni, vystudoval na knížecí škole Sankt Afra a medicínu studoval v Lipsku, Vídni a Erlangemu. Jako dvaadvacetiletý vstoupil do řádu svobodných zednářů. Do tohoto řádu byl uveden baronem Samuelem von Bruckenthalem, kterému Hahnemann sloužil jako domácí lékař a knihovník. Svou doktorskou disertační práci vypracoval pod vedením svobodného zednáře profesora Schrebera. V této práci se poprvé zmiňuje o Mesmerovi, vynálezci tzv. živočišného magnetismu, jehož názory silně ovlivnily Hahnemanna...

Duchovní pozadí homeopatie je esoterní. Sám Hahnemann totiž mluví ve svých dílech mnoho o "bohu", který jej uvedl do tajemství nové léčebné metody a homeopatii označuje za "božskou cestu" léčení. Mohli bychom se tedy mylně domnívat, že Hahnemann byl věřící křesťan a že léčebná metoda, kterou nám zanechal, je "božím darem" pro nás. O tom, jak daleko byl Hahnemann ve svém myšlení od křesťanství, mohou svědčit například jeho slova, která napsal v dopisu svému žáku Stapfovi. Jeho vzorem je východní učitel Konfucius. Hahnemann ho označuje jako "dobrodince lidstva, který ukázal cestu k moudrosti a k bohu". Ježíše Krista pak pojmenoval jako blouznivce a jeho spásné působení jako bajku a pověru. Základní principy svého učení o homeopatii pak přebral z pohanských náboženství Číny, Tibetu, Arábie a z pohanských kultů. Např. při léčení nemoci mozku používali čínští léčitelé vlašské ořechy, protože jejich vzhled připomínal svou podobou mozek. Princip podobnosti se vyskytuje také u známého středověkého mága Paracelsa, který při svém léčení využíval astrologie. Tvrdil, že každá určitá rostlina vykazuje vnější podobu k určitému orgánu lidské neduhy. Bodláky měly pomáhat při píchání v boku, blín, který nese podobu zubu, doporučoval pro léčbu zubů

Hahnemann se už ve svém mládí věnoval studiu účinnosti různých léků. Mezi jinými zkusil na sobě i účinek kůry z chinovníku, která byla v té době používána jako lék na malárii (tak byly tehdy nazývány všechny epidemické horečky včetně chřipky). S překvapením na sobě pozoroval příznaky podobné příznakům malárie, tedy horečku a zimnici. Byla to ovšem, jak dnes víme, zcela neobvyklá reakce, daná zřejmě Hahnemannovou přecitlivělostí, idiosynkrazií. Z této výjimečné reakce Hahnemann mylně odvodil základní princip homeopatie s obecnou platností - léčení podobného podobným (similia similibus curentur), tj. nemoci se mají léčit takovým lékem, který u zdravého člověka vyvolává podobné příznaky jako choroba. Při zkoušení jiných preparátů Hahnemann došel k závěru, že jejich léčebný efekt je tím větší, čím větší bylo jejich zředění. Vysvětloval si to tím, že lék obsahuje léčivou duchovní esenci, potlačenou hmotou. Tato esence se může uplatnit teprve po odstranění hmoty ředěním. Čím větší je ředění, tím větší je účinek. Tak se zrodil druhý, opět mylný princip homeopatie, princip minimálních dávek, infinitesimálního ředění. Ten ovšem odporuje všem poznatkům chemie a farmakologie, která tvrdí, že účinek s ředěním zákonitě klesá, ale i tento Hahnemannův omyl lze pochopit. Koncem 18. století neměla medicína k dispozici téměř žádné účinné látky a používala jen drastické, pacienta poškozující sloučeniny a metody. Když se léky vysadily nebo se podaly vysoce ředěné, mohlo to pacientům jen pomoci.

Postupně Hahnemann vymyslel nebo převzal další principy, které se staly součástí disciplíny, kterou nazval homeopatií: Život řídí duchovní síla. Choroby mají vznikat působením tzv. miasmat, vnějších vlivů duchovní povahy. Léky se připravují postupným ředěním, tzv. potenciací. Jejich účinnost se kromě ředění musí zvyšovat protřepáváním, tzv. dynamizací. Léčit se má individuálně nebo podle konstitučních typů, kterým odpovídá specifický, tzv. konstituční lék. Ten se vyhledává porovnáním souboru subjektivních příznaků s tzv. obrazem léku, zjištěným zkoušením (tzv. provingem) u zdravých osob. Choroby se nesmějí potlačovat. Jiné léky se aplikují na orgán levostranný, jiné na pravostranný (zákon laterality). Dávat se má jen jeden lék v jednom čase. Homeopat musí mít zvláštní vztah k pacientovi atd.

Hahnemann tak vytvořil ve svém základním díle Organon der rationellen Heilkunde (z roku 1810) novou léčebnou metodu, založenou na souboru zcela kuriózních principů. Homeopatie však narazila od samého začátku na kritiku, vedenou z několika směrů: • byly zpochybňovány principy homeopatie; • byly objeveny logické rozpory uvnitř samotné homeopatie; • účinnost homeopatie byla ověřována a zpochybněna experimenty a klinickými studiemi.


Principy homeopatie

Ukázalo se, že všechny základní principy, na kterých stojí homeopatie, jsou chybné. Dobře to lze demonstrovat analýzou principu minimálních dávek. Homeopatické preparáty se připravují postupným ředěním z účinné mateřské substance, kterou mohou být různé minerály a sloučeniny, výtažky z rostlin nebo živočichů apod. Jeden díl roztoku mateřské substance se ředí deseti díly (ředění decimální, označované písmenem D- Dr. Peithner) nebo stem dílů (ředění centesimální, C nebo také CH - Boiron) etylalkoholu nebo vody za stálého pravidelného třepání. Ze vzniklé směsi se opět odebere jeden díl a ten se zředí znovu stejným způsobem.
Tento postup se mnohonásobně opakuje a lék, homeopatikum, se pak podává pod označením např. C10 (desetkrát postupně ředěný), C30, C200 nebo D6, D30 apod. Znamená to, že počet molekul původní substance se postupně zmenšuje. Abychom měli představu, kolik molekul konečný výrobek obsahuje, je nutno vědět, kolik molekul je obsaženo v původní tinktuře a kolikrát se preparát ředil. Vyjdeme z počtu molekul v jenom molu, tedy počtu gramů látky, odpovídajících molekulární váze látky. Tento počet je znám, je to 6.922 x 1023, známé Avogadrovo číslo. Je to obrovské, téměř neuvěřitelné množství molekul. A jak je tomu při centesimálním ředění homeopatik? Při prvním ředění se zmenší počet molekul původní substance na setinu, při druhém na desetitisícinu, třetím na miliontinu. Po více než deseti ředěních přesáhne ředění hranici Avogadrova čísla. Přesný výpočet by musel vycházet z chemického složení účinné látky a velikosti její molekuly i z koncentrace látky v mateřské tinktuře, ale obecně platí, že při ředění (potenciaci) kolem C10 - C12, resp. D20 - D24 nenajdeme v balení homeopatika s největší pravděpodobností už ani jedinou molekulu výchozí látky. A protože víme, že všechny chemické, tedy i biochemické reakce v lidském těle jsou reakcemi mezi molekulami, nemůže být homeopatikum účinné. V jakém prostoru bychom takovou molekulu museli hledat, ukáže další výpočet: při běžném homeopatickém ředění C30 bychom jedinou molekulu původní látky museli hledat v 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 molekulách vody, což odpovídá velikosti nádrže více než 30 miliardkrát větší než je velikost Země. Při tom se u nás prodává proti nachlazení preparát Oscillococcinum s potencí C200.

Angloamerická homeopatická škola používá ředění (potencí) ještě daleko vyšších, až milionových. Takový preparát ovšem nelze ani vyrobit, stačí výpočet: kdyby se při každém kroku směšoval jeden díl tinktury s 99 díly vody a musel se podle předpisu 100x protřepat, pak by tento krok trval nejméně 5 minut. Milion kroků by se dal uskutečnit za 10 let, miliarda za dobu tisíckrát delší.


Druhy homeopatických léků

1. tablety – lisované tablety mléčného cukru, v nichž je obsažen lék
2. globule – kuličky třtinového cukru napuštěné tekutou potencí
3. ampule – do ampulí se sterilizují lékové potence s izotonickým roztokem
4. masti – vyrábějí se v poměru 1 : 10 základní tinktura k alkoholovému masťovému základu.

Homeopaté se pokusili obejít překážku, kterou představuje Avogadrova hranice, nápadem, že se molekuly mohou v roztoku otisknout a že účinná duchovní esence se předává a potencuje dále, snad do nekonečna, dalším množením otisků i za nepřítomnosti původní molekuly. Otisk si představují tak, že molekuly roztoku, tedy vody, jsou uspořádány podle vzoru účinné substance specifickým způsobem. Pravda sice je, že molekuly vody vytvářejí shluky, tzv. klastry, které jsou přítomností jiných molekul ovlivňovány, ale po odstranění těchto molekul jakýkoli otisk okamžitě mizí v neuvěřitelně krátké době. Molekuly vody jsou totiž v neustálém pohybu a její klastry se rozpadají během pikosekund, a znovu se vytvářejí jiné. Možnost trvalého uchování jakékoli informace ve vodě je tedy vyloučena, nehledě k tomu, že se homeopatika většinou podávají ve formě bezvodých granul nebo tablet.
Stejným způsobem, rozporem s poznatky přírodních věd, lze zpochybnit i ostatní principy homeopatie. Uvedu jen několik příkladů.

1. Život má řídit duchovní síla tzv. dynamis: fyzika ovšem zná jen 4 základní síly, všechny materiální, se kterými plně vystačí k výkladu všech přírodních fenoménů. Žádnou sílu duchovní fyzika nezná.

2. Příčinami chorob jsou duchovní miasmata: nic takového nebylo objeveno. Mezi spektrem různých příčin chorob, vrozených, infekčních, metabolických, způsobených úrazy nebo vlivem prostředí atd. nefigurují žádná duchovní miasmata.

3. Princip léčit podobné podobným: otravu třeba rtutí nelze léčit dávkou jiného jedu s podobnými účinky, spáleninu neošetřujeme horkovzdušným fénem. Příznaky se mohou při aplikaci podobného faktoru vždy jen sumovat. Cílem léčby musí být naopak potlačení, odstranění příčiny nemoci nebo alespoň jejích příznaků. Hahnemannův slavný princip simile je ve skutečnosti jen kopií prastaré magické představy o tzv. signaturách (srdčité listy jsou dobré k léčení srdce, léky z raka působí příznivě na rakovinu, bodlák na píchání v boku atd.).

4. Dynamizace protřepáváním: protřepávání nemůže změnit účinnost chemické substance. Vzájemný pohyb molekul jen mírně zvyšuje teplotu roztoku a může změnit třeba jeho viskozitu, ale po vychladnutí se roztok vrací k původním vlastnostem. Neexistuje žádná třepací fyzika, při které by v roztoku docházelo k přeměně hmoty v energii. Podle fyzikálních zákonů se hmota opravdu může přeměnit v energii, ovšem při této změně dochází k přiměřenému úbytku hmoty, což ovšem u homeopatik neplatí!

5. Proving: obraz léku, tedy soubor jeho účinků, zjišťují homeopaté na základě subjektivních, nepřesných údajů zdravých dobrovolníků po podávání léku. Proto se v homeopatickém lékopise dočteme, že podání i léků zcela nerozpustných, jako je oxid křemičitý nebo živočišné uhlí, vyvolá stovky nejrůznějších příznaků. Exaktní farmakologický průzkum ukazuje, že tyto látky s tělesnými tekutinami nereagují, žádné příznaky se neobjevují a že celý homeopatický lékopis je jen fantazií.

6. Mezi lidmi však existují falešné představy, že se jedná o přírodní medicínu a dále o léky bez vedlejších účinků. Mnozí tvrdí, že pokud tyto léky už nepomohou, pak alespoň neuškodí. Přírodní medicína to v mnoha případech není, protože obsahuje látky ze skupiny anorganických sloučenin, dokonce těžkých kovů a jiných jedovatých látek. V literatuře byly například popsány otravy rtutí u dětí léčených homeopatickými preparáty pro opruzení. Mnohé preparáty jsou na bázi alkoholu a někteří homeopaté nemají nejmenší zábrany předepisovat tyto léky kojencům! U těchto medikamentů se rovněž nedočtete nic o vedlejších účincích a přitom některé přípravky mohou obsahovat i jedovatý arzén.


Logické rozpory

Homeopaté s výše uvedenými vědeckými argumenty nesouhlasí, tvrdí, že se věda v minulosti mnohokrát mýlila, mnoho věcí ještě neznáme atd. Proto je možná vhodnější opírat se při vyvracení homeopatie o logické argumenty a rozpory uvnitř homeopatie. Uvedu opět jen několik příkladů, resp. otázek, na které homeopaté jen těžko najdou odpověď:

• Proč se při přípravě homeopatika potencují a dynamizují jen molekuly zvolené látky a ne molekuly ostatní? Vždyť k mateřské substanci se při postupném ředění přidávají opakovaně spolu s vodou nebo alkoholem i obrovská množství molekul stovek nejrůznějších sloučenin anorganických i organických.

• Proč žádají homeopaté přijetí homeopatie do rámce vědecké medicíny, jestliže operují duchovními silami? Věda se zabývá jen silami materiálními.

• Proč se homeopatie rozštěpila v celou řadu variant, zatímco vědecká medicína spěje k unifikaci a standardizaci?

• Jak je možné, že různé homeopatické školy udávají stejné léčebné úspěchy, když používají jiné přípravky a často i protichůdné postupy?

• Hahnemann měl za to, že síla (energie) "ruky", která se při tření nebo ředění spotřebovává, přechází do léku a propůjčuje mu sílu, kterou dříve neměl, že jej potencuje (oduševňuje). Hahnemann tedy věřil, že síla léku protéká tajuplným způsobem z osoby výrobce do homeopatického medikamentu. Jak si ale tento jev vysvětlit v dnešní době, kdy naprostá většina léků je vyráběna v továrnách automaticky, často bez jediného doteku lidské ruky? Neexistuje tudíž žádné rozumové vysvětlení pro údajnou účinnost této metody. Pokud chceme homeopatii uvažovat, musíme se tedy přeladit do úplně jiného světa - světa magie, magických rituálů (potenciace) a tajuplné kosmické energie, o jejímž původu nikdo nic neví.

V naši zemi se setkáváme se třemi výrobci homeopatických léků: Boiron (Francie), Dr. Peithner (Rakousko), NHL ZDRAVÍ (ČR). Každý lék, dříve než se dostane na náš trh, musí projít tzv. registračním řízením sestávajícím se ze zkoušek na jakost, bezpečnost a účinnost. Jedinou výjimkou ze zákona jsou právě homeopatika, u kterých se nestanovuje účinnost, neboť je neprokazatelná. Jediným vysvětlením, proč homeopatická léčba stále přežívá, je její velká ekonomická výnosnost. Tyto léky jsou často dražší než běžná léčiva, byť neexistuje žádný seriózní výzkum a vývoj preparátů je finančně velmi nákladný. O tom, že homeopatie je metodou neúčinnou, není ve vědeckých kruzích pochyb, jenže vysoké zisky z prodeje lacino vyrobených "léků" umožňují masivní propagaci a nátlak, kterému ustupují i zdravotnické a lékařské instituce, které se obávají vyjádřit jednoznačné stanovisko. Pro zajímavost uvádím údaje z roku 2004 o firmě Boiron, jejíž kapitál byl 18 672 000 eur a obrat činil 313,15 milionů eur.Převzato z internetového portálu www.vira.cz

Sdílet

Související články:
Pomozte nám zajistit elektricky polohovatelná lůžka pro Domácí hospic sv.Mikuláše (04.12.2022)
Nebeská brána, aneb nikdy není pozdě (30.11.2022)
Alžběta Uherská (17.11.2022)
Zajímavá kniha (15.11.2022)
Hospic svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí (31.10.2022)
FATYM pomáhá v pátrání (20.09.2022)
Poděkování za sbírku pro domobrance na Ukrajině (17.03.2022)
Covid - odborná konference (28.01.2022)
Kouzelná moc zvonů (09.12.2021)
Zajimava diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové - druhá část (08.12.2021)
Brigáda na dřevo v Jeníkově, aneb sv. Josef se stará a sv. Juda Tadeáš se také dal poznat (07.12.2021)
Zajimavá diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové (03.12.2021)
Paměť národa - prosba o spolupráci při kontaktování pamětníků (31.08.2021)
Modlitba přes hranice (20.06.2021)
Plastinované mrtvoly z Číny (Hluboké ponížení lidské důstojnosti) (05.06.2021)
Sčítání lidu (22.03.2021)
Covid 19 (27.01.2021)
Na hranici života a smrti (07.11.2020)
Kostel na prodej? (26.10.2020)
Jeníkov - sobota 5.5. 2012 - aneb Bohu díky za velké milosti a dary (05.05.2020)
Nabídka pomoci pro následující týden (19.03.2020)
Naše domácí liturgie během coronaviru (18.03.2020)
Život je dar – BOHU DÍKY! (03.02.2020)
Vrátit se k duchovním pramenům (14.01.2020)
Štědrý den, aneb co dokáže jen Bůh (26.12.2019)
Pozapomenutí krajané – Samuel Fritz: misionář v Amazonii (22.04.2019)
Inspirace i pro druhé (12.04.2019)
Masakr na návrší nedaleko Přerova (03.04.2019)
Rady poutníkova zpovědníka (20.02.2019)
Medaile svatého Benedikta vyhodila démona z nemocničního pokoje (06.02.2019)
Erik Dujava: Křesťan a konspirační teorie (01.02.2019)
Pozvánka do Lesné na připomínku výročí 150 let od vysvěcení kostela svaté Terezie (26.08.2018)
Eucharistický zázrak v Indii (30.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (29.06.2018)
Eucharistický zázrak v Paříží (27.06.2018)
Eucharistický zázrak v Itálii (25.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (23.06.2018)
Eucharistický zázrak v Peru (21.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (19.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (17.06.2018)
Eucharistický zázrak v Nizozemí (15.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (13.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (11.06.2018)
Eucharistický zázrak v Německu (07.06.2018)
Eucharistický zázrak v Římě (06.06.2018)
Eucharistický zázrak v Lehnici (02.06.2018)
Eucharistický zázrak v Sieně (01.06.2018)
Urbi et Orbi - Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa (15.04.2018)
Ježíš se pokořil také svým křtem (08.01.2018)
Panna nám dává pochopit, jak je třeba přijímat událost Vánoc (07.01.2018)
Urbi et Orbi-Pastýři rozpoznali znamení, které zvěstovali andělé (25.12.2017)
Lidové misie Kdousov, Velký Újezd - změna (24.11.2017)
Láska, nejsilnější zbraň (23.05.2017)
Silvestr už 30. dubna? (25.04.2017)
Připojíte se k ženám ze Šumné? (19.01.2017)
Maxmilián Kolbe, světec z Osvětimi (05.12.2016)
ŽIVOT NA ZÁMKU: Břežanské sestřičky na TV Noe (17.10.2016)
Pomoc potřebným - stále aktuální (16.10.2016)
P. Pio: Satan se mě bojí. (23.09.2016)
Zázrak opakovaného zkapalnění krve sv. Januária, umučeného roku 305 (video) (20.09.2016)
Kalendář: Svatá země 2017 (05.09.2016)
Čas, čas, čas... (03.08.2016)
Kvalitní včelí med přímo od včelaře (02.07.2016)
Stigmatizovaná Catalina Rivas (25.03.2016)
Je víra neslučitelná s vědou? (08.03.2016)
Urbi et Orbi - Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství (25.12.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 30 (30.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 29 (29.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 28 (28.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 27 (27.11.2015)
Strůjci války jsou zločinci (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 26 (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 25 (25.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 24 (24.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 23 (23.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 22 (22.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 21 (21.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 20 (20.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 19 (19.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 18 (18.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 17 (17.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 16 (16.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 15 (15.11.2015)
Tradiční setkání bývalých politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 14 (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 13 (13.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 12 (12.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 11 (11.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 10 (10.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 9 (09.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 8 (08.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 7 (07.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 6 (06.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 5 (05.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 4 (04.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 3 (03.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2 (02.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války (01.11.2015)
Ambice a šplhounství jsou neslučitelné s následováním Krista (27.10.2015)
Je papež katolík? (16.10.2015)
Mezinárodní den míru - 21. září 2015 (14.09.2015)
Farní den v Třebíči (12.09.2015)
Prosba o pomoc mamince dvou dětí - 7. června (05.06.2015)
Radioaktivní mrak z Černobylu – 25. výročí (26.04.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (05.04.2015)
Jarní běh kurzu Alfa 2 (28.02.2015)
Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu (22.02.2015)
Lyžováni pro mládež v Dolním Domašově o jarních prázdninách (09.02.2015)
Počet katolíků v Norsku (25.10.2014)
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice (21.10.2014)
Církev musí opustit "dialog" (21.10.2014)
Když ďábel zuří… (06.09.2014)
Prosme za mír a za pronásledované křesťany (29.08.2014)
Sbírejte víčka (23.06.2014)
Talkshow Cesta k andělům - politolog Alexander Tomský - židovsko-křesťanský dialog (13.05.2014)
Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (27.04.2014)
Dík za SMS hlasy v soutěži JMK - i Břečkov vyhrál... (05.04.2014)
Hlasování do soutěže v kategorii: DÍLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (01.04.2014)
Prosba (13.03.2014)
Pěkné a vtipné (18.12.2013)
Zaujalo mě... (17.12.2013)
Nikdy nevíš… (25.11.2013)
Volby 2013 - Komu dát svůj hlas? (24.10.2013)
Volby do poslanecké sněmovny 2013 ; PRAVICE nebo LEVICE? (23.10.2013)
Pán Bůh zaplať (10.09.2013)
Když Bůh mluví a člověk neslyší …. (01.09.2013)
Třebíč oslaví výročí zápisu památek na seznam UNESCO (19.08.2013)
Povzbuzení (10.07.2013)
Záměr výstavby kostelu Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic (01.07.2013)
Eucharistický zázrak v Lanciano, Itálie (28.06.2013)
Modlitební setkání u Svatého kamene (24.06.2013)
Animovaná mše svatá ve Vranově u Brna (22.06.2013)
Obchodování s lidskými bytostmi = dlouhodobé otroctví (15.06.2013)
Z Ďáblova katechismu (13.06.2013)
Návštěva spolupracovníka Kamila v Brně u salesiánů (12.06.2013)
Nový pohled (19.04.2013)
Slovíčko na cestu od matky Vojtěchy Hasmandové. (09.04.2013)
Jak to bylo při vernisáži výstavy o Matce Vojtěše Hasmandové (08.04.2013)
Sixtinská kaple - virtuální prohlídka + výklad ředitele vatikánských muzeí (10.03.2013)
Dobro a zlo - Kristus a svět - moderní a konzervativní...Jak to je? (26.02.2013)
Hloupost, naivita, nebo Boží dotek či nakopnutí??? (12.02.2013)
Zaujalo mě... (02.02.2013)
Volba prezidenta - znáte kandidáty? (09.01.2013)
Jeníkovský kalendář 2013 - aktualizováno (22.12.2012)
Betlém ve Vranově nad Dyjí (18.12.2012)
Ocenění - Americké velvyslanectví (26.11.2012)
Konec církevního roku FATYM oslavil v Moravských Budějovicích (26.11.2012)
Projekt „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“ -jak projekt pokračuje? (24.11.2012)
Traktory pro Tanzanii-prosba o podporu (05.11.2012)
Žehnání soch v Jeníkově (01.11.2012)
Tradiční pietní vzpomínka na oběti komunismu ve Znojmě - Louce (13.10.2012)
Útěk sestry Cecílie - brožurka (03.10.2012)
Jsem nadšená... (28.09.2012)
kostel sv. Cyrila a Metoděje - Větéřov - oslavy (28.08.2012)
PMD na setkání mládeže ve Žďáru 14. – 19. 8. 2012 (16.08.2012)
Cyklistický a turistický pobyt v Českém lese (10.08.2012)
Výstava jiřin a mečíků ve farnosti Znojmo – Louka (08.08.2012)
Rozloučení s pražskou arcidiecézí v Libochovicích při pěší pouti Praha_Jeníkov (03.06.2012)
Marihuana - drogy (27.05.2012)
Počet křesťanů v Německu klesá (14.05.2012)
1. máj a jeho předvečer 30. duben – keltský silvestr (02.05.2012)
Věčné sliby mladé dívky ze Znojemska - sestra Michaela (12.04.2012)
Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí (09.04.2012)
Jan Maria Vianney o vlažnosti (07.04.2012)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXVII. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (02.04.2012)
Fara v Nemoticích - nabídka ubytování (31.03.2012)
Hlasujte pro hotel Weiss v Lechovicích (22.03.2012)
Webové stránky iniciativy JKK 21 (22.03.2012)
Varhany sv. Edmunda Kampiána pro Brno (20.03.2012)
O dvou radostných setkáních (11.03.2012)
Nové letní ubytování pro farní skupiny blízko Třeboně (07.03.2012)
Čas kyvadla - Max Kašparů (24.02.2012)
Ludvík Armbruster v talkshow televize NOE Cesta k andělům (15.02.2012)
Maškarní rej na rybníku - farní bruslení v Nedakonicích (04.02.2012)
Projekt "Památník sv. Zdislavy v jejím rodišti Křižanově" (03.02.2012)
Vyhrožování a varování (19.01.2012)
Sestra Klára - setkání už za několik dní... (18.01.2012)
Rozhovor s boromejkou o Václavu Havlovi (09.01.2012)
Novoroční přání a bilancování roku 2011 (01.01.2012)
Vánoční poselství Benedikta XVI. Urbi et Orbi (25.12.2011)
Boromejky a Václav Havel (23.12.2011)
Betlémské světlo -Jeníkov (18.12.2011)
Kalendář 2012 pro podporu stavby kostela
v Brně-Lesné
(12.12.2011)
Josef Vrána - minorita (09.12.2011)
Video: Vánoční příběh (09.12.2011)
Odloučení bratři (07.12.2011)
Nabídka velkoformátových plakátů k roku biřmování (29.11.2011)
Adventní věnec (27.11.2011)
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého (18.11.2011)
Jeníkov - je možné ho podpořit??? (05.11.2011)
Benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ – Jaké to bylo? -aktualizováno o fotky (04.11.2011)
DÍKY MARTINA (03.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? - pokračování (01.11.2011)
Puzzle třebíčského svatomartinského betléma a další (01.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? (31.10.2011)
Fotografie a povídání o Argentině v Lechovicích (25.10.2011)
Dům (07.10.2011)
Kumránské rukopisy na internetu (03.10.2011)
Jeníkov, aneb jak… 2. díl (21.09.2011)
Jeníkov - zářijová brigáda (20.09.2011)
RAKOUSKÁ CÍRKEV VE VARU…- Stanovisko P. Petra Dokládala (20.09.2011)
Přednášky o architektuře v Brně (13.09.2011)
Prosba o pomoc pro mladou maminku (04.09.2011)
Jak Pán Bůh zorganizoval svatební sobotu (03.09.2011)
Nabídka pracovního místa (07.08.2011)
Zemřel pan Silvestr Rozkydal (07.08.2011)
Zemřela sestra Marie Vojtěcha Julie Kočišová (03.08.2011)
Prodej bytu v Novém Městě nad Metují (30.07.2011)
Kalendář 2011 - co vše se v Jeníkově podařilo z jeho výtěžku (25.07.2011)
Zemřela paní Marie Kincová (12.06.2011)
Zemřel poutník RNDr. Tomáš Jirsák, CSc. (05.06.2011)
Lidské vztahy - přednáška Maxe Kašparů (04.06.2011)
Noc kostelů - také ve Vranově nad Dyjí (17.05.2011)
Mariánská zahrada v Suchdole u Prostějova (16.05.2011)
Zahynul pastor David Wilkerson (02.05.2011)
Slavnost blahořečení Jana Pavla II. (01.05.2011)
Noviciát - vstup bývalé slečny katechetky Petry (30.04.2011)
Boží sluha Frank Duff, Mariin oslavovatel (30.04.2011)
Nově otevřená prodejna vín v Brně (15.04.2011)
Případů syfilidy na Znojemsku dvojnásobně přibylo (28.03.2011)
Co se stalo ve Fukušimě (25.03.2011)
Přednáška Etika a život (24.03.2011)
Co znamená být benediktinem dnes? - setkání s Prokopem Siostrzonkem v Třebíči (24.03.2011)
Zemřela paní Božena Nováková (17.03.2011)
Pronájem bytu v Brně (07.03.2011)
Přednáška Cesta do nitra hmoty v Pavlicích - zveme (03.03.2011)
TV: Vzkříšena z mrtvých po 72 hodinách (21.02.2011)
Jarní prázdniny na Svatém Hostýně (05.02.2011)
Farnost Bořetice má nový web (03.02.2011)
Odloučení bratři aneb co jste se v KT nedočetli (02.02.2011)
O vedlejších účincích hormonální antikoncepce (24.01.2011)
Pozvání na Dobrou Vodu u Sušice (15.01.2011)
Úsměv přináší nečekanou proměnu (03.01.2011)
Bůh přišel mezi nás… (24.12.2010)
Vánoční přání (24.12.2010)
Premiéra filmu Blázen z La Verny (02.12.2010)
Historické brněnské betlémy od 24. 12. 2010 (01.12.2010)
Dechová kapela REQUIEM (01.12.2010)
Betlémské světlo - 21. ročník (26.11.2010)
Nemá ruce ani nohy, ale je šťastný (19.11.2010)
Vatikán ve 3D (16.11.2010)
Salesiánské středisko v Teplicích hledá sociálního pracovníka (15.11.2010)
Podpořme sestry františkánky (02.11.2010)
Ďábel řekl - dobový záznam jeho výpovědi z roku 1810 (02.11.2010)
Maria je naší Matkou (29.10.2010)
Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween (24.10.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2010 (17.10.2010)
Otázka kořenů - reakce na uznání pohanství oficiálním náboženstvím (09.10.2010)
Prosba o pomoc se stavbou kostela v Brně - Lesné (01.10.2010)
V San Giovanni Rotondo (23.09.2010)
Rozdělení křesťanů spočívá v .... (20.09.2010)
BOJ S KNÍŽETEM TEMNA (15.09.2010)
Kotva na brněnské přehradě (12.09.2010)
Podívejme se Bohu do očí... (11.09.2010)
Akce s FATYMem v roce 2010 - zapište si do svého programu (10.09.2010)
Česká televize s novým projektem Tančící skály (01.09.2010)
Znojemské vinobraní - program v kostele sv. Mikuláše (31.08.2010)
Blesková sbírka na povodně ukončena - díky (31.08.2010)
Hostýn - bazilika Panny Marie Nanebevzaté (15.08.2010)
Povodně - FATYM pořádá bleskovou sbírku (13.08.2010)
Zemřel vizionář z Turzovky (13.08.2010)
Pád Mela Gibsona a jeho souvislosti (27.07.2010)
Charismatická konference - sobota (12.07.2010)
Charismatická konference - pátek (11.07.2010)
Argumenty pro existenci Boha (02.06.2010)
Stop genocidě v Českých Budějovicích (31.05.2010)
A pak jsem vstal... (30.05.2010)
Volby 2010 se blíží! (27.05.2010)
Kardinál Tomáš Špidlík o volbách (26.05.2010)
Volby 2010 (26.05.2010)
Volby 2010 (18.05.2010)
Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě (14.05.2010)
Slavnost Božího Těla v Křivoklátě (10.05.2010)
Výsledky Postní almužny na Znojemsku (24.04.2010)
Zjevení Panny Marie v Mexiku (22.04.2010)
Metodický seminář Dnes budu Tvým hostem (11.04.2010)
Kurz Učím se říkat ty (11.04.2010)
Učitel řekl pravdu o potratu a narazil (10.04.2010)
Upálili křesťana (08.04.2010)
Pojeďte s námi na slavnost převzetí úřadu pražského arcibiskupa (04.04.2010)
Výsledky literární soutěže Úcta k životu (31.03.2010)
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (23.03.2010)
Přenosy velikonočních bohoslužeb 2010 v našich médicíh (22.03.2010)
Zveme na komentované prohlídky kostelů v Brně (18.03.2010)
Zveme na pašije do Žďáru nad Sázavou (15.03.2010)
Mezinárodní výzva za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny (14.03.2010)
Pochod pro život 2010 - další informace (14.03.2010)
Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista (13.03.2010)
Prosba o pomoc - Salesiánské středisko hledá spolupracovníka (02.03.2010)
Benediktinky (27.02.2010)
Sbírka Svatopetrský haléř v brněnské diecézi (21.02.2010)
Vzpomínky ze života mukla (10.02.2010)
Zveme na akce KPV v roce 2010 (01.02.2010)
IV. Valná hromada Matice velehradské (01.02.2010)
Výzva otce biskupa Vojtěcha - pošlete svůj příběh (23.01.2010)
Rozhodnutí o vyhlášení celonárodní sbírky (21.01.2010)
Panna Maria se zjevuje v Káhiře (19.01.2010)
Svatá země - řeka Jordán, Kána Galilejská (17.01.2010)
Vánoční báseň (31.12.2009)
Nabízíme možnost zakoupit si velmi pěkný kalendář (26.12.2009)
Svatá země - Betlém (24.12.2009)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (24.12.2009)
Evy v poločase IX (17.12.2009)
Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (17.12.2009)
Betlémské světlo 2009 přivezou skauti z Vídně do Brna (03.12.2009)
Izrael - Svatá země (01.12.2009)
Průvod světla 2009 (01.12.2009)
Evy v poločase VIII (29.11.2009)
Oznámení o neoprávněné evidenci (25.11.2009)
Projev papeže Benedikta XVI. při uvítacím ceremoniálu (21.11.2009)
Evy v poločase VII (20.11.2009)
Setkání s Mons. Philipem Reillym v Praze (19.11.2009)
Pozor změna - Zveme do Olbramkostela na promítání fotek o Svaté zemi (10.11.2009)
Výstava - Příběh Mariánského sloupu (27.10.2009)
Evy v poločase VI (27.10.2009)
Výzdoba kostela (13.10.2009)
Setkání se svatým otcem v Brně - JEDINEČNÝ ZÁŽITEK (11.10.2009)
Ostrov Reichenau (28.09.2009)
Zajímavé video o muslimech (22.09.2009)
Evy v poločase V (22.09.2009)
Kniha o západní civilizaci (20.09.2009)
Každý den SMS od Svatého Otce (04.09.2009)
Evy v poločase IV (03.09.2009)
Uzdravení v Lurdech (02.09.2009)
Svatoklementská turisticko-naučná stezka (31.08.2009)
Nabídka práce v CENAP v Brně (28.08.2009)
Evy v poločase III (26.08.2009)
Evy v poločase II (16.08.2009)
Evy v poločase I (14.08.2009)
Diktatura a lékařská věda (12.08.2009)
Mladá maminka prosí o pomoc (02.08.2009)
Hodnota chleba (01.08.2009)
Modlitba siouxských Indiánů (18.07.2009)
Zemřel Mons. Josef Olejník (16.07.2009)
XX. Charismatická konference 2oo9 - čtvrtek (10.07.2009)
Odhalení sochy a otevření Svatoklementské stezky (04.07.2009)
Blesková sbírka na pomoc farnostem postiženým povodněmi (02.07.2009)
Zakončení roku sv. Pavla v Brně (22.06.2009)
Pošlete pohlednici Svatému otci (22.06.2009)
Ateliér Štěpán navrhl podium pro Svatého otce (19.06.2009)
Pomozte s přípravou na návštěvu Svatého otce (15.06.2009)
Farnost a nové komunikační technologie (03.06.2009)
Zveme do Brna na slavnost Těla a krve Páně (02.06.2009)
Kurzy Univerzity třetího věku (01.06.2009)
Obchod s lidmi - seminář (20.05.2009)
Národní ředitel PMD z Nového Zélandu navštíví Česko (11.05.2009)
Jsou Češi ateisté? (03.05.2009)
Námět pro novou vládu (20.04.2009)
Hospodářská krize? (20.04.2009)
Příprava k návštěvě Svatého otce v ČR (14.04.2009)
Křížová cesta na Haiti (12.04.2009)
Krádeže na farách (25.03.2009)
24 hodin s Božím slovem (25.03.2009)
Změny v papežských liturgiích (20.03.2009)
Pochod pro život - autobus (15.03.2009)
Velký pátek státním svátkem? (14.03.2009)
Petice na podporu Benedikta XVI. (09.03.2009)
Bůh nás má rád (05.03.2009)
Budoucnost našeho národa (03.03.2009)
Slovo života na březen 2009 (02.03.2009)
Pohřbívání BASY 2009 ve Vranově - řeč faráře (22.02.2009)
Pouť do Říma: Zajímavosti Říma aneb večerní procházka Římem (17.02.2009)
Svatý otec pozdravil poutníky ze Znojma a okolí (12.02.2009)
Další foto z Říma - aneb jak to viděli naši poutníci (11.02.2009)
Krátká fotoreportáž z probíhající pouti nejen v Římě (10.02.2009)
Slovo života na leden 2009 (11.01.2009)
Výzva pro všechny (09.01.2009)
Ztráty a nálezy (06.01.2009)
Až takto blízko se dostal Ivoš v Sydney ke svatému otci... (20.07.2008)
Cyklopouť do Jeníkova (27.06.2008)
Žehnání motorek v Lančově (27.06.2008)
Pochod pro život 2008 (02.04.2008)
Vystoupení scholy Paprsek v Lančově 30. 12. 08 v 15.00 (16.12.2007)
Žehnání motorek při motosrazu na Pohádce (08.09.2007)
Vranovská PORTA 2007 (10.05.2007)
| Autor: Mirka Hubenková | Vydáno dne 14. 06. 2011 | 22139 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace