Hesla

Hesla k evangeliu 4. neděle postní A

Přinášíme zde hesla k evangeliu 4. neděle postní A. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.





Evangelium Jan 9,1-41 najdete ZDE.


Hesla k 2. čtení 4. neděle postní A najdete ZDE.


Je dospělý, ať to řekne,
snad se vás teď nezalekne.

Rodiče se židů báli,
proto Krista nevyznali.

Syna máme dospělého,
jen se klidně ptejte jeho.

Přiznat se to teď nestydím,
byl jsem slepý a už vidím.

Zda je hříšník, to nevím,
byl jsem slepý, to však vím.

A ty nás chceš poučovat?
Běž se radši rychle schovat.

Říkáte, že vidíte?
O svém hříchu nevíte!

Slepec od narození,
byl u cesty k spatření.

Příjemný to úděl není,
být slepý od narození.

Pro zjevení Božích skutků,
žije teď v slepotě smutku.

Učedníci zájem měli,
kdopak zhřešil - vědět chtěli.

Proč je v tomhle utrpení,
k Božích skutků ke zjevení.

Když se vrátil umytý,
viděl tak, jak vidíš ty.

Slepého Pán uzdravil,
blátem neduh napravil.

Kdopak zhřešil, Mistře náš?
Ty odpověď jistě znáš.

Proč se slepý narodil?
Kdo to hříchem způsobil?

Narodil se jako slepý?
Ten nemůže býti happy!

Rodiče jsou za to vinní?
Nebo on, či někdo jiný?

Ach - on není žádný prevít,
Boží skutky se maj zjevit.

Noc přichází,
světlo schází.

Skutky toho, co mně poslal,
úkol konat jsem já dostal.

Ze sliny udělal bláto,
slepče, pojď sem, jdeme na to.

Oči blátem umazal,
jdi se umýt - přikázal.

Zablácené oči měl,
a to uzdravit se chtěl...

Ze sliny Pán bláto zpatlal,
na oči je slepci matlal.

Slepče, potřu blátem oči,
ať tě to moc nezaskočí.

Tohle doufám nespleteš,
k Siloe se umýt běž.

Šel se umýt a teď vidí,
to upoutá mnoho lidí.

Viděl, když se vrátil,
tak slepotu ztratil.

Slepec už je uzdravený,
tím je zázrak završený.

Slinu v bláto směšuje...
Hygienik varuje.

Slepého Pán uviděl,
když tam tudy zrovna šel.

Slepý se už narodil,
se slepotou stále žil.

Na slepce se Mistra ptali,
proč je slepý vyzvídali.

Čí hřích za slepotou stojí?
Nabízí se verze dvojí.

Slepota je znamení,
k Božích skutků zjevení.

Slina, bláto,
jdeme na to.

V Siloe se umýt běž,
neváhej, jen pevně věř.

Siloe poslaný značí,
Ježíš ho tam poslat ráčí.

A pak, když se slepec umyl,
divil se nejeden čumil.

Jsem světlo světa,
po tmě je veta.

Dřív ho žebrat vídávali,
teď se na něj všichni ptali.

Vždyť tu dříve sedával
a jak slepý žebrával.

Ze slepce jsou ohromeni,
je to on a nebo není?

Tomu slepci podobný je,
tenhle však se zrakem žije.

A on řekl - jsem to já,
tady nejsou slepci dva.

Dřívs to přece nesvedl,
jakto, že jsi prohlédl?

Ježíš mi to udělal,
oči blátem pomazal.

Pak mě poslal, běž se mýt,
v Siloe to mělo být.

Umyl jsem se a teď vidím,
přiznat se to všem nestydím.

Řekni, kde ten člověk je,
kde se nyní zdržuje?

Zbavil mě mých nesnází,
nevím, kde se nachází.

Slepce přísně vyslýchali,
na Ježíše se ho ptali.

K farizeům slepce vzali
i ti se ho zase ptali.

V den, kdy Ježíš bláto vzal,
- v sobotu to udělal.

Sobota to zrovna byla,
když se ta věc přihodila.

Hle sobotní pohoršení,
- od Boha ten člověk není.

Sobotu nezachovává,
tím nám jasný signál dává.

Slepého se znovu ptali,
aby jeho názor znali.

Rodiče si zavolali
i jich se na syna ptali.

On mi oči otevřel,
je to prorok - říct jsem chtěl.

Prorok je to - vyznává,
nic víc už nedodává.

Že by vskutku slepý byl?
Celý život živořil?

K Siloe se běž umýt,
uvidíš tam najdeš klid.

V Siloe po umytí,
došlo k zraku nabytí.

V sobotu to udělal,
tím si problém přidělal.

Farizee zajímalo,
jakže se to všechno stalo.

Jiní ale namítali,
kde by se ty skutky vzaly?

Hříšník dělá znamení?
Vím, že od Boha není!

Bývalého slepce vedou,
důležité spory svedou.

Že by to fakt tenhle byl?
Byl slepý a zrak nabyl?

To je těžké k věření,
hříšník dělá znamení.

Práci si s tím celkem dali,
stále znovu se ho ptali.

Nemohli se z místa hnout,
nemohli se dohodnout.

Váš syn slepý narozený?
Z téhle matky? Z této ženy?

Z lůna téhle matky vyšel,
jako slepý na svět přišel.

Každý rodič stvrzuje,
naším synem on fakt je.

Je dospělý, tak se ptejte,
otázky mu pokládejte.

Je dospělý, ptejte se ho,
mého syna dřív slepého.

Toho slepce zavolali,
otázky mu další dali.

Zda je hříšník to nevím,
byl jsem slepý, teď vidím.

My jsme žáci Mojžíšovi,
Ty však věříš Ježíšovi.

Padl před ním na kolena,
tím je víra potvrzena.

Kdo neviděl, ten zas viděl
a kdo viděl, neuvidí.

Váš úsudek vás dost mate,
vidíte a tak hřích máte.

Ježíš cestou šel
a slepého uviděl.

Učedníci s Ježíšem řešili,
zda rodiče slepého zhřešili.

Po tmě bude veta,
Ježíš je světlo světa.

Ježíš bláto udělal,
oči slepého pomazal.

Sousedé se velmi divili,
když uzdraveného viděli.

Nikdo tomu nevěřil,
ale on vše potvrdil.

Mnoho lidí se ho ptalo,
jak se mu to všechno stalo?

Farizeové mu nevěřili,
výslechu ho podrobili.

Rodiče se vymlouvali,
protože se židů báli.

Bývalý slepec odpoví
jen to, co sám dobře ví.

Ježíš přišel proto na svět,
aby člověk mohl vidět.

Ten, kdo nevidí, vidět bude,
vidoucí svůj zrak pozbude.

Ježíš člověka uviděl,
byl slepý, nikdy neviděl.

Učedníci hned řešili:
on či rodiče zhřešili?

Učedníci se ptají
a viníka hledají.

Hned se ptají Mistra svého,
co kdo udělal špatného.

Mistře, kdo v tom má podíl,
že se slepý narodil?

Jejich hřích v tom nehledejte,
na Boží skutky pozor dejte.

Na něm skutky zjeví Bůh,
my nemějme v skutcích dluh.

Dokud je den, ať se množí
vždycky jenom skutky Boží.

Přichází noc, Ježíš praví,
pak nikdo nic nenapraví.

Důležitá věta:
My jsme světlo světa!

Slinou hlínu Pán namočí,
blátem slepci potře oči.

Slepci dal na oči bláto!
Šokující je věc tato.

Umýt se k Siloe jdi.
Poslechl a hned vidí.

Šel tedy a oči umyl,
na světě pak slepec ubyl.

Siloe značí „Poslaný“,
i dnes je tak nazývaný.

Lidé, co ho dřív vídali,
udiveně se hned ptali:
Je to ten, co zde žebral?
Kde najednou zrak nabral?

Vždyť ho znám, sedával tady,
neviděl, často byl hlady.

Je to on, jedni říkají,
překvapeně naň zírají.

Jiné zase napadá:
Jenom jak on vypadá.

„Jsem to já,“ hned dosvědčuje,
o zázraku přesvědčuje.

Jak to, že vidíš, se ptají,
otázkami dotírají.

Na oči mi bláto dal,
jít se umýt, nabádal.

Po umytí a návratu
došlo k zázračnému zvratu.

A ten člověk, co to činí,
kdepak se nachází nyní?

Kde je teď, to já nevím,
to vám teda nepovím.

Uzdraven byl v sobotu,
vedou ho před porotu.

Farizeové se ptají,
otázkami ho deptají.

Zas to celé opakuje,
pravdu říct se nestrachuje.

Bláto na oči přiložil,
jít se umýt mi uložil.

Část farizeů tvrdí,
že na tom něco smrdí.

Ten člověk Boží není,
sobotu si necení.

Hříšný člověk a zázraky?
To mě uvádí v rozpaky!

Jiní zase namítali:
Kde by se zázraky vzaly?

Nemohou s tím vůbec pohnout,
nedaří se jim dohodnout.

Ptají se uzdraveného
na soukromý názor jeho.

Když ti oči otevřel,
co bys o něm pověděl?

„Je to prorok,“ odpovídá,
svědectví s nadšením vydá.

Židé to nepřijali,
rodiče zavolali.

Je to váš syn? Byl fakt slepý?
Nejsou to všechno jen klepy?

Řekněte nám, lidi,
jak to, že teď vidí?

Rodičů se vyptávají,
zda byl slepý, dál pátrají.

Syna svého poznáváme,
slepý byl, to doznáváme.

Proč teď vidí, nevíme,
to vám nevysvětlíme.

Dřív jsme nad ním bděli,
teď už je dospělý.

Jeho se na to zeptejte,
nás do toho netahejte.

Rádi svého syna měli,
do chrámu by však nesměli.

Rodiče se báli židů,
neměli by pak moc klidu.

Věříš, že on je Mesiáš?
Do synagogy zákaz máš.

Znovu slepce zavolají,
„Chval Boha,“ po něm žádají.

Ten člověk je hříšný, víme,
hned se o tom přesvědčíme.

Je to hříšník, o něm soudí,
nevědí, že sami bloudí.

Zda je hříšník, to netuším,
svou výpověď však nezruším.

Zda je hříšník, to nevím,
díky němu však vidím.

Pořád dokola se ptáte,
cožpak mě neposloucháte?

Což jste hluší, neslyšíte?
Vždyť už to ode mě víte.

Proč mě tady zpovídáte?
Sami se k němu přidáte?

Osopili se na něho:
Ty jsi přec učedník jeho.

K Mojžíšovi patříme,
k němu Bůh mluvil, víme.

Informace nám schází,
odkud asi pochází?

Mojžíše my totiž známe,
o tomto zprávy nemáme.

Je divné, že nevíte,
přitom druhé učíte.

Hříšníky Bůh neslyší,
zbožné ale vyslyší.

Od věků slýcháno není
o takovém uzdravení.

Byl by mě neuzdravil,
kdyby od Boha nebyl.

V hříších ses narodil celý,
poučovat nás jsi smělý?

My máme lid vyučovat
a ty nás chceš poučovat?

Vůbec se v tom nevyznali,
proto ho rychle vyhnali.

Když se to Ježíš dověděl,
kde ho hledat, dobře věděl.

Sám Ježíš ho vyhledal,
otázku mu jasnou dal.

Přímo se zeptal Ježíš:
V Syna člověka věříš?

Kdo je to, můžeš mi svěřit,
abych v něj mohl uvěřit?

Ten, kdo s tebou rozpráví,
je tvůj Mesiáš pravý.

Věřím vřele, tys můj Pán,
tobě život odevzdám.

V tebe, Pane, věřím,
svůj život ti svěřím.

Svoji cestu má zvolenou,
před Pánem je na kolenou.

Přišel jsem soudit tento svět,
každý může k víře dospět.

Aby slepí uviděli,
ti, co vidí, neviděli.

Blízko byli, dotaz vlepí:
Pane, jsme snad i my slepí?

Protože jste slepí,
hřích se na vás lepí.

„My vidíme,“ říkáte,
proto v hříchu trváte.

Myslíte, že všechno znáte,
v tom svou velkou vinu máte.

U cesty si chlapík dřepí,
od narození je slepý.

Ježíš oči blátem maže,
„V Siloe se umyj,“ káže.

Oči blátem namaže.
„Jdi se umýt,“ přikáže.

Slepý udělal to tak,
umyl se a měl zpět zrak.

Farizejci nevěří,
důkladně vše prověří.

Důkladně to prozkoumají
i rodiče zavolají.

Ptají se na názor lidí,
„Byl fakt slepý? A teď vidí??“

„Je od Boha? Nebo není?“
Diskutují až k zbláznění.

Ježíš říká jen pár vět:
„Budu soudit tento svět.“

Kdo nevidí, zrak nabude
a kdo vidí, slepý bude.

Pondělí či sobota
- k dobru ať je ochota.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


misie



Všichni






V zám. kapli






Tříkrál Brno 2008






Příroda



Vranov nad Dyjí







Sdílet

Související články:
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční B (06.04.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - večer (31.03.2024)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie B (30.03.2024)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (29.03.2024)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (27.03.2024)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost svatého Josefa (19.03.2024)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní B (16.03.2024)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2024)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (02.03.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (24.02.2024)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2024)
Hesla k evangeliu na Popeleční středu (13.02.2024)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (10.02.2024)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (04.02.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (02.02.2024)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2024)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (13.01.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně B (06.01.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (06.01.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (01.01.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny B (30.12.2023)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny B (30.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (27.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - za svítání (24.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - v noci (24.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (02.12.2023)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (25.11.2023)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí A (17.11.2023)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí A (11.11.2023)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí A (07.11.2023)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí A (28.10.2023)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí A (21.10.2023)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí A (14.10.2023)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí A (09.10.2023)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí A (01.10.2023)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí A (23.09.2023)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí A (16.09.2023)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí A (09.09.2023)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí A (02.09.2023)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí A (26.08.2023)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí A (19.08.2023)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí A (13.08.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně A (05.08.2023)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí A (02.08.2023)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí A (22.07.2023)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí A (21.07.2023)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí A (08.07.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2023)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí A (01.07.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2023)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí A (25.06.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele - ve dne (24.06.2023)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí A (20.06.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A (16.06.2023)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí A (10.06.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětější Trojice A (04.06.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého A (27.05.2023)
Hesla k evangeliu z vigilie Seslání Ducha svatého A (26.05.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční A (20.05.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně A (18.05.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční A (13.05.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční A (06.05.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy A, C (29.04.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční A (29.04.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční A (22.04.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (15.04.2023)
Hesla k evangeliu na sobotu velikonočního oktávu (14.04.2023)
Hesla k evangeliu na pátek velikonočního oktávu (13.04.2023)
Hesla k evangeliu na čtvrtek velikonočního oktávu (12.04.2023)
Hesla k evangeliu na středu velikonočního oktávu (12.04.2023)
Hesla k evangeliu na úterý velikonočního oktávu (10.04.2023)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (09.04.2023)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie A (08.04.2023)
Hesla k evangeliu na Květnou neděli A (02.04.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní A (25.03.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Zvěstování Páně (25.03.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní A (11.03.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní A (03.03.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní A (25.02.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí A (17.02.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí A (11.02.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí A (04.02.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí A (14.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k evangeliu ke svátku Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí C (30.10.2022)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Veršované vyprávění o marnotratném synu a Otcovém odpuštění (09.10.2022)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty (21.09.2022)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí C (06.08.2022)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jakuba, apoštola (25.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Zveršované pašije podle sv. Lukáše (10.04.2022)
Hesla k evangeliu Květné neděle C (09.04.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k evangeliu 4. postní neděle C (26.03.2022)
Hesla k evangeliu 3. postní neděle C (18.03.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně C (08.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní C (18.12.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2021)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (17.11.2021)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Lukáše, evangelisty (17.10.2021)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (04.09.2021)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.08.2021)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie (14.08.2021)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (01.05.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Zveršované pašije podle sv. Marka (28.03.2021)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Vymysli i ty heslo, aneb výzva pro ty, kteří se by se připojili (19.11.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy, apoštolů A, C (27.10.2020)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela A, C (29.09.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost sv. Václava (27.09.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Bartoloměje (23.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (10.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy (08.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy (10.07.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Těla a Krve Páně A (10.06.2020)
Hesla na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A (03.06.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana Nepomuckého (15.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matěje, apoštola (13.05.2020)
Hesla k evangeliu na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí - 8. 5. (08.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Filipa a Jakuba (03.05.2020)
Zveršované pašije podle sv. Matouše (26.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Marka A, B (25.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vojtěcha A, B (23.04.2020)
Zveršované pašije podle svatého Jana (30.03.2020)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí A (23.02.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Mikuláše (05.12.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Ondřeje (29.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Anežky České (11.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Posvěcení lateránské baziliky (09.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně C (05.08.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C (27.06.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Narození sv. Jana Křtitele - vigilie (23.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Těla a Krve Páně C (19.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice C (15.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze C (12.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti seslání Ducha Svatého C (08.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Navštívení Panny Marie (30.05.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevstoupení Páně C (28.05.2019)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční C (23.05.2019)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí C (10.03.2019)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí C (04.03.2019)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí C (03.03.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Narození Panny Marie B (07.09.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně B (05.08.2018)
Volné verše na pašije podle sv. Marka (11.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 18. 03. 2023 | 5210 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace