Zajímavé...

F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem

Bishop Fulton J. Sheen 1956, ABC Radio, public domain, commons.wikimedia.org Během rozhlasového vysílání 26. ledna 1947 prorokoval ctihodný Fulton Sheen, jakoby se díval do 21. století. Ve svých slovech popsal, jak bude vypadat Antikrist. Možná vůbec nebude takový, jak mnozí očekávají, že Antikrist bude vypadat - zejména zpočátku.

V jeho slovech krátce po skončení druhé světové války jsme však mohli slyšet i tato slova:
"Odteď to bude boj o duše lidí. Lidé se začnou rozdělovat na dvě náboženství: na jedné straně Bůh, který se stal člověkem, a na druhé straně člověk, který se chce stát Bohem. Nebo bratři v Kristu a soudruzi v Antikristu."

Vylíčení situace

Arcibiskup Sheen řekl, že Antikrist nebude nazývat takovým jménem: "jinak by neměl žádné následovníky." Stejně to platí i pro způsob, jakým bude ďábel zobrazován - jako například v karikaturách, protože "nebude v červeném, ani nebude chrlit síru ani trojzubec nebude držet, či mávat ocasem se zaostřeným koncem, jako mefistofel ve Faustovi. "Písmo nám nikde nedává tuto představu o jeho vzhledu, ale změní se na nejméně pravděpodobnou loutku."

Sheen dále vykresluje situaci: "Tato maškaráda pomáhá ďáblu přesvědčit lidi, že neexistuje. Ďábel ví, že nikdy nebude tak silný ... ledaže by si lidé mysleli, že neexistuje. Když ho nikdo nepozná, bude moci využít větší sílu. Bůh se definoval jako: 'Já jsem, který jsem.' A ďábel se definuje jako 'Já jsem, kdo nejsem.'"

Funguje tato maškaráda od roku 1947? Podívejme se na to, co v roce 2017 zaznamenalo Centrum pro výzkum apoštolátu (CARA). Uvádí, že v roce 1968 se ptali dospělých, jestli věří nebo nevěří v existenci ďábla. 60% věřilo, 35% nevěřilo a 5% si nebylo jistých. Do roku 1982 uskutečnil Gallup (statistická organizace) průzkum na žádost CARA. Tehdy věřilo 70% dotázaných. Rovněž v roce 2007.

CARA se však zeptala na to, čemu věří. A průzkum o čtyři roky později šokoval zjištěním, že celkově 69% všech, kteří věřili v Boha, byli zároveň přesvědčeni, že ďábel je pouze symbol, zatímco analýza prokázala ještě více šokující informace - odhalila, že až 83% katolíků si myslí, že Satan je symbol. (Z katolíků považovaných za konzervativce 53% věřilo, že ďábel je skutečný, zatímco u katolíků považovaných za mírných to bylo 49%.)

V rozhovoru pro španělské noviny z roce 2017 řekl nový generální představitel Společnosti Ježíšovy: "Vytvořili jsme si symbolické postavy, jako například ďábel, abychom vyjádřili zlo. Tuto postavu mohou reprezentovat i sociální zvyklosti, protože existují lidé, kteří jednají [špatným způsobem], protože se nacházejí v prostředí, ve kterém je těžké jednat opačně."

Ale Sheen věděl, že ďábel není symbol. "Právěže je popisován jako padlý anděl z nebe a jako kníže tohoto světa, jehož činností je říci, že není jiný svět," řekl s odkazem na Písmo. "Jeho logika je jednoduchá: pokud není nebe, není ani peklo; pokud není peklo, pak není ani hřích; pokud není hřích, pak není soudce, a pokud není soudu, pak zlo je dobré a dobro je špatné."

Měli bychom také pamatovat slova našeho Pána. Ježíš to jasně vysvětlil, když ho popsal: On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze sebe, protože je lhář a otec lži. (Jan 8, 44)

Sheen pak připomněl, že náš Pán nám řekl, že tento ďábel, Antikrist, "se bude tvářit téměř jako On sám, a tak svede i vyvolené." Svatý Pavel se nedal ďáblem oklamat. Varoval Korinťany před falešníky, kteří mezi ně pronikli tak, že satan se dokonce maskuje jako anděl světla. Jak tedy může Antikrist vypadat a jak si získá následovníky svého protináboženství?

Falešná bitva

F. J. Sheen říká: "Zamaskuje se za velkého humanisty. Bude hovořit o míru, prosperitě a hojnosti, ne jako o prostředcích, které by nás vedly k Bohu, ale které nás dovedou k sobě samým. Napíše knihy o nových představách o Bohu, aby vyhovovaly způsobu života lidí. Roznítí víru v astrologii tak, aby to už nebylo o vůli člověka, ale o hvězdách, které budou odpovědné za hříchy. Psychologicky vysvětlí vinu (nebo pocit viny) jako potlačenou erotiku, přiměje lidi, aby se styděli, pokud jejich spolubratři tvrdí, že nejsou tolerantní a liberální. Natolik se stane tolerantní, že identifikuje toleranci s rozdílností jako dobré se špatným, pravdu s omylem. Rozšíří lež o tom, že lidé nikdy nebudou lepší, dokud nebude lepší společnost, a tím pádem využije sobectví jako pomocnou zbraň do další revoluce. Bude podporovat vědu, ale jen tak, aby výrobci zbraní používali jeden zázrak vědy na zničení druhého. Bude podporovat více rozvodů pod maskou toho, že ten druhý partner je osudový. Zvětší lásku k lásce a zmenší lásku k člověku. Bude se odvolávat na náboženství, aby zničil náboženství. Bude dokonce mluvit o Kristu a bude říkat, že byl největším člověkem, který kdy žil. Jeho misí bude říkat, že osvobozuje lidi od otroctví pověr a fašismu, které ale nikdy dezadefinuje."

Nezní to v dnešní době jaksi povědomě? To slovo 'tolerance' bude dusit společnost. Společnost Pew Research loni v říjnu uvedla, že 33% katolíků věřilo v astrologii, 36% věřilo v reinkarnaci a 46% ve věštění."

I v říjnu minulého roku Pew informoval, že 76% katolíků chce, aby Církev umožňovala antikoncepci, 61% chtělo povolit nemanželským párům přistupovat k přijímání, 62% chtělo povolit rozvedeným a vdaným ženám bez anulování přijímat přijímání, 46% uznat homosexuální a lesbické sňatky. Láska upadla k definici z hollywoodských filmů. Přirovnejme si to všechno k tomu, co právě popsal F. J. Sheen.  

Stále ta stejná pokušení

Prorocká slova biskupa Sheena ukázala, jak se my služebníci podobáme na Mistra, když popsal tři Antikristovy pokušení, jimiž pokoušel Krista na poušti. Mimochodem, Ježíš nebyl na poušti pokoušen symbolickou postavou, jak tomu někteří uvěřili.

První pokušení - pokušení proměnit kameny na chléb tak, jak se pozemský Mesiáš stane pokušením zaprodat svobodu za bezpečí, protože chléb se stal politickou zbraní, a jen ti, kteří smýšlejí jako on, ho mohou jíst. Některé diktatury na tom položili základy. Nebo pomůžeme vaší zemi, pokud přijmete tyto nemorální prostředky, systémy a způsoby nebo se obracejte na vládu, aby vám dala všechno.

Druhé pokušení - pokušení udělat zázrak bezohledným skokem z věže se stane prosbou opustit vznešené vrcholy pravdy, kde vládne víra a rozum do těch nejspodnějších hloubek, kde masy přežívají na sloganech a propagandě. Antikrist nechce ohlašování neměnných principů ze vznešených výšek Církve, ale masovou organizaci prostřednictvím propagandy ... Názory, ale ne pravdy, komentátoři, ale ne učitelé, ankety, ale ne principy, přirozenost, ale ne milost - a tímto zlatým telatům se budou lidé podbízet a nikoli svému Kristu.

Pokušení Páně, public domain, commons.wikimedia.org
 

Třetí pokušení - prosba Ježíši, aby se klaněl pokušiteli a tehdy bude Kristu patřit jeho království všeho - bude nové náboženství bez kříže, liturgie bez člověka, lidská města bez přítomnosti Boha, náboženství, které vyvolává náboženství, nebo politika, která je náboženstvím - takovým, které platí císaři i za to, co je Boží. Kolik lidí dnes hledá spásu v politice nebo prostřednictvím ní? Pomohl snad Herodes mudrcům najít Ježíše? Nebo dokonce chtěl jim pomoci?

Anticírkev

Biskup Sheen viděl Antikrista, který založil Anticírkev, opicí Církve, protože on, ďábel, je Boží opicí. Bude mít všechny charakteristiky Církve, ale bude zbavena božského obsahu. Bude to mystické tělo Antikrista, které bude ve všech vnějších vztazích připomínat mystické tělo Kristovo.

Osamělí a frustrovaní lidé budou zoufale potřebovat Boha, ale odmítnou ho uctívat, tak budou trpět hladem po ještě větších životních cílech. A tak akceptují Anticírkev. Církev byla v posledních několika letech zavrhovaná, protože tvrdila, že je katolická a univerzální, spojující všechny lidi na základě jednoho Pána, jedné víry a jednoho křtu. Ale v nové době bude moderní ztracená duše částečně vnímat Anticirkev jako katolickou nebo mezinárodní. Zhroutí všechny národní hranice, bude se vysmívat vlastenectví, rozpráší lidi od zbožnosti do země, kterou Kristus zakázal. Bude utvrzovat lidi hrdostí, že nejsou Američany, Francouzi nebo Brity, ale že jsou členy revoluční třídy pod vedením svého vikáře, který vládne ne z Vatikánu, ale z Kremlu.

Tak jak nám říká sv. Jan: "Děti moje, je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak nyní vystoupilo mnoho antikristů. Z toho poznáváme, že je tu poslední hodina." (1 Jan 2, 18), Duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha. To je duch antikrista, o němž jste slyšeli, že přijde, a už nyní je na světě. (1 Jan 4, 3). Sheen zde hovoří o Kremlu a považoval ďábelský komunismus za jednoho z již přítomných Antikristů.

Sheen pokračoval: "Uprostřed vší své zdánlivé lásky k lidstvu a jeho řečech o svobodě a rovnosti, bude mít Antikrist jedno velké tajemství, které nikomu neřekne. Nebude věřit v Boha, protože jeho náboženství bude bratrství bez Božího otcovství ... "  

Zkoušky a neochvějná naděje

Sheen opakoval Kristova slova na cestě na Kalvárii: Neplačte nade mnou; ale plačte nad sebou a nad svými dětmi (Lk 23,28). Ale ctihodný biskup pevně doufal, nikdy neustoupil a nedovolil, abychom upadli do úzkosti a nečinnosti. Řekl nám, abychom si nemysleli, že když mluvíme o povstání Antikrista, máme se obávat o Církev. Zdůraznil: "Ne!" A pokračuje: "Je to svět, o který se máme strachovat. Není to neomylnost, o kterou se máme bát, ale pád světa v omyl. Nebojme se, že Bůh může být sesazen, ale spíše to, že mohou vládnout barbaři. Nebojme se, že proměnění pomine, ale spíše, že naše domovy se rozplynou. Nebojme se, že se vytratí svátosti, ale spíše, že se vytratí morální zákon."

To vše řekl ve dnech zdravější morálky a slušnosti ve většině rodin a kruhů. "Církev přežila jiné velké krize v průběhu staletí a bude žít, aby zazpívala rekviem současnému zlu. Církev má své velké pátky, ale toto jsou pouze úvodní období k velikonočním nedělím, protože Boží zaslíbení se nikdy nezruší, a pekelné brány Církev nikdy nepřekonají. Hle, jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Mt 28,20)

Antikrist, který přichází se svou Anticírkví, nikdy nevyhraje, přestože Církev bude čelit těžkým časům a bude se jevit jako zatmělá. Takže Sheen varoval: "Svatý Petr řekl Římanům ve dnech deliria: 'A když se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy.' (2Pt 3,11)

Jak jsme mohli vidět, dobrý biskup doporučil udržet se ve stavu milosti, prosit o víru, pokud ji nemáme, modlit se, protože "nejdůležitějším problémem dnešního světa je naše duše. Ona je tou, o kterou se vede boj. A prosme o pomoc sv. Michala Archanděla a Pannu Marii. Protože ten čas je blíž, než si myslíme."


Převzato z /www.verim.sk, článek naleznete zde.
Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 09. 2019 | 4082 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: /www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace