Zajímavé...

Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje

pixnio.com, CC0 Když námořník ztratí svou mapu a kompas a zjistí, že je sluhou větru a vln, rád nasměruje svou loď přes rozbouřené vody. Tak i lidé, kteří ztratili víru a kteří nevědí nic o neomylné autoritě Církve, se rádi odvolávají na obyčejný lidský rozum, aby je řídil přes nebezpečný a rozbouřený oceán života.

Ten, kdo věří nějaké nauce jen proto, že je rozumná, protože uspokojuje jeho mysl, nebo proto, že to zní věrohodně, může být nejúžasnějším protestantem a může jednat zcela v souladu se zásadou soukromého úsudku, ale není katolík.

Víra katolíka stojí na mnohem vyšších základech, než je obyčejný rozum. Cokoli Církev učí, bude samozřejmě rozumné, protože je to pravda, ale zatímco u katolíka je doktrína rozumná, protože je pravdivá, u protestanta je pravdivá, protože je rozumná. Jako příklad můžeme uvést nauku o očistci. Přestože byla a je zesměšňována, nepřijatá a nesprávně prezentovaná, víme, že je to pravda, protože máme k tomu oprávnění Církve a Církev je „sloupem a základem pravdy. Ale na druhé straně, je-li to pravda, musí to být nevyhnutně také rozumné; a úkolem, který teď stojí před námi, je tuto skutečnost objasnit – ukázat i podle lidského rozumu a zdravého rozumu bez pomoci, že jde o nezbytný požadavek; že zkrátka popírat očistec je nemožné.

CC0, pixabay.com


Nebe, peklo, očistec


Když se podíváme na svět a prozkoumáme životy různých lidí, zjistíme, že přirozeně spadají do tří odlišných skupin. První je jen malá. Sestává z těch velmi oblíbených duší, ojedinělých a vzácných, které vytvářejí dokonalé výtvory Božské milosti a síly; duše, kolem kterých se zdá, že je střeží zcela zvláštní Prozřetelnost: které, jak se zdá, Bůh nikdy ani na okamžik nepustí z rukou; které však chrání před každým nebezpečím a zachraňuje před každým pádem. Jsou jakoby nasbíraným ovocem, vybranými exempláři země, vyrobenými, možná by sis to mohl až představit, s výslovným účelem projevit všemohoucnost velké Boží lásky a pěstounské péče. Takový byl svatý Jan Křtitel, posvěcený v lůně své matky; také svatý Jan, „učedník, kterého Ježíš miloval“ a který položil svou hlavu na hruď svého Mistra; takový byl i cudný a jemný svatý Josef, pěstoun Krista; a taková byla především a nade vše Panna, neposkvrněná a naprosto čistá, jejíž samotné jméno nese vůni sladkosti a dokonalosti, inspirující radost. Duše, na které nikdy nepadl stín hříchu, které byly vždy věrné milosti a věrné Bohu – tvoří první část lidské rodiny. Co se s nimi stane? Kde je jejich bydliště a domov? Ach, s nimi zemřít znamená jít k Bohu! Smrt je jen přechod ze země do nebe; nebo roztržení závoje, které zakrývá slavnou vizi věčného pokoje. Celý svůj život se uhnízdili na Boží hrudi a smrt pro ně byla jen jemným šokem, kterým jsme probouzeli spící dítě – otevřeli oči, jen aby se zahleděli do krásné tváře Jeho, kterého milovali.

Potom je tu další skupina, která k nim výrazně kontrastuje. Skupina sestávající z lidí bez náboženství a bez lásky: lidí, kteří tvoří to, co Písmo nazývá „Svět“, když říká: „Svět je nepřítelem Boha“. Jsou to osoby, kterých si lidé mohou vážit a ze kterých mají mnoho užitku. Mohou bydlet v bohatých domech a přepychových palácích a mohou mít mnoho přátel a širokou známost a značný vliv; možná se o nich hodně mluví, lichotí jim a hledají, ale jejich duše jsou ponořeny do nepravosti. Lidé, kteří neznají Boha a nechtějí Ho poznat, ale své životy míjejí v hříchu a svá léta si krátí kováním řetězů, které je budou držet v žalářích pekla. Navždy - pokud zemřou se smrtelným hříchem na duši, bez pokání a bez přiznání.

CC0, pixabay.com


Pokud by to byly jen tyto dvě skupiny, bylo by snadné vzdát se očistce.

Tak jako první skupina lidstva, o které jsme uvažovali, okamžitě vstala do nebe, tak i tato poslední se noří rázem do pekla. Zatím nejsou žádné potíže.

Ale mimo absolutně neposkvrněných a zjevně zavržených existuje další a větší skupina křesťanů, které nelze zařadit ani do jedné z těchto kategorií, kteří by neměli ani dokonalost prvního, ani ďábelskou zkaženost posledních. Osoby, které nejsou ani nápadně ctnostné, ani nápadně zlomyslné, které neupoutají naši pozornost ani nás nenechají žasnout nad jejich zbožností na jedné straně nebo nad jejich zkažeností na straně druhé; lidé obyčejných ctností, slušného, ​​pravidelného života, čestní, rozvážní, pravdomluvní, skromní; lidé, kteří mají své chyby a selhání a kteří proti nim bojují s větší či menší vážností. Lidí, kteří padají, ale kteří se opět vzchopí a jdou svou cestou odhodláni udělat to lépe – co se s takovými stane, když umírají?

Předpokládejme, že je smrt náhle zastihne, do jaké neviditelné oblasti by jejich duše uletěly? Vystoupily by najednou, všichni poskvrnění a potřísnění slizem pozemské nedokonalosti, do samotného lůna Boha? Nebo je musíme okamžitě poslat do země věčné temnoty a do bazénu neuhasitelného ohně? Neexistuje třetí alternativa? Podle populárního protestantského učení není.

Vezměme si typický případ. Představte si člověka, který žije v Londýně, Liverpoolu nebo Manchesteru – ženatý muž ve zralém věku. Je to právník, lékař nebo obchodník. Větší část dne tráví při výkonu svého povolání nebo živnosti. Užívá si života, je respektovaný a důvěryhodný a má spoustu přátel. Jeho podnikání mu nedovolí mnoho času na náboženské praktiky, i když je třeba přiznat, že dává méně, než by mohl. Chodí na mši svatou, alespoň v neděli, přestože se usilovně vyhýbá kázání; říká své ranní a večerní modlitby, ale byl by raději, kdybychom se ho neptali na vroucnost a vážnost, která je doprovází Vyznává své hříchy, ale jeho záměry nápravy nejsou příliš pevné a nedělá si velké námahy odčinit hřích jakýmkoli dobrovolným pokáním. Má své chyby a není si jich plně vědom; ne, lituje je, i když možná nevynaloží žádné trvalé úsilí, aby je překonal. Potom je podrážděný, hašteřivý, drsný na své podřízené, nebo je příliš odměřený a nespoutaný jazykem. Upadá do mnoha nedokonalostí, dopouští se mnoha všedních hříchů. Pak je velmi zaujatý věcmi času; velmi zaneprázdněný záležitostmi každodenního života.
Slovem, je to člověk obyčejných ctností, jeden z nás; průměrný katolík, žijící pro Boha, ale není mu vůbec lhostejný názor lidí; odhodlaný líbit se Bohu, ale v žádném případě není nakloněn pohrdat přízní a úsměvem světa.
Je to ten, kdo se bojí smrtelného hříchu, ale není pravděpodobné, že by se velmi trápil kvůli menším chybám. Takový muž není svatý; skutečně si nedělá žádné nároky na svatost. Je to cestovatel kráčející po prašné cestě života. Konečně se dostane na konec své cesty. Přijde nemoc a jeho zkušební období téměř skončilo. Leží na lůžku smrti, blíží se jeho konec. Umírá tak, jak lidé obecně umírají, tedy tak, jak žil.

CC0, pixabay.com


Tady jsem nastínil, jakoby několika ukvapenými tahy tužky, typického muže. Ten, o kterém se dá říct, že představuje značný počet. Ve skutečnosti (pokud omezíme své myšlenky na katolíky), pravděpodobně pokrývá většinu případů. My sami se určitě zařazujeme do této skupiny, protože pokud se neodvažujeme aspirovat na nevinnost svatého Jana Křtitele, tak ani my nebudeme souhlasit, abychom se postavili mezi zavržené. Vskutku, můžeme říct, že tato skupina se skládá z myriád. Nyní však vyvstává otázka: Co se stane s těmito myriadami lidí? Kam máme zařadit muže, jako je ten, jehož charakter jsem zhruba nastínil?

Pokud bychom byli protestanti obyčejného typu, byli bychom velmi zmateni, protože oni dovolují jen Nebe a Peklo a on se tak málo hodí na jedno místo i na druhé. Staví nás do nejnepříjemnějšího dilematu.

Má ho tedy Bůh vynést přímo do nebe, bez jakéhokoli předchozího očištění, bez jakéhokoli očištění nebo přípravy? Má tato duše, která má ještě tisíce nedokonalostí a malých neřestí a nedostatků - okamžitě zaujmout své postavení mezi slavnými občany města Božího? Rozhodně ne! Slova samotného Ducha Svatého jsou v tomto bodě eminentně jasná. Bůh prohlašuje nezaměnitelným jazykem, že Nic poskvrněné nevejde do nebe“. (Zjev 21:27).

Nikdo, kdo uvažuje o tom, co je nebe, by ani na chvíli nedovolil, aby ho obyčejný průměrný křesťan mohl okamžitě vlastnit. Neboť čím je nebe ve své podstatě? Co tvoří extatické radosti nebe? Co rozumíme pod pojmem Nebe? Nebe je nerozlučné spojení Boha, nekonečného Stvořitele, s člověkem, jeho křehkým a skromným stvořením. Je to spojení mezi Bohem a duší. Co je to za spojení, si neumíme představit ani popsat. Oko to nevidělo, ucho to neslyšelo, srdce to neumí pochopit, slova si to nedokážou představit, mysl to nedokáže pochopit. Víme jen to, že v něm spočívá podstatná blaženost nebe – blaženost tak přehnaná, tak mocná, že bez ní jsou všechny ostatní radosti prázdné, iluzorní a neuspokojivé. A kdo se odváží říci, že Bůh by tak sjednotil se sebou jakoukoli duši, která není dokonale neposkvrněná? Kdo bude tvrdit, že Nekonečná Čistota a Svatost roztáhne ruce a přitáhne k sobě a přitiskne ke Své hrudi cokoli, co je poskvrněné, hříšné nebo nečisté? Málo ví o Bohu ten, který si představuje, že může existovat takové spojení mezi světlem a temnotou, mezi pravdou a lží, krásou a deformací.

Potom musíme říci, že všechny tyto duše mají být odsouzeny do neuhasitelných plamenů pekla? Mají všichni kanonizovaní svatí kromě těch nejvyšších prožít svou věčnost ve věznici Božího hněvu? Mají být všichni kromě osamělého světce tu a tam úplně zavrženi? To je hrozný závěr, ke kterému nás odmítnutí očistce musí nutně vést. Neboť se sám rozum bouří při představě, že nedokonalé bytí bylo přijato do Božích objetí. Takže pokud je peklo jedinou alternativou, musí jít do pekla; je-li bezedná jáma jediným dalším příbytkem, pak to musí být jejich příbytek na věky věků. Ach, jak krutá doktrína! Doktrína ze které mrzne krev v žilách; doktrína bez rozumu, jakož i bez lásky. Ovoce stromu hereze je skutečně hořké.

Jak odlišné je zdravé katolické učení o očistci!

Nepobuřuje Boží svatost na jedné straně tím, že posílá hříšníky přímo do Jeho přítomnosti, ani Jeho milosrdenství na druhé straně tím, že je vyhání přímo do pekla. Zdá se mi, že toto učení, které heretici zavrhují, opovrhují, zesměšňují, odhaluje mnoho ze vznešenosti a majestátnosti Boha a úžasným způsobem osvětluje skryté hloubky Jeho božských dokonalostí. Každé (takzvané) náboženské tělo, které odmítá nauku o očistci, se před soudem stává jedním z nejvýmluvnějších svědků osobní lásky a dokonalosti Boha a ničí jeden z nejvýraznějších argumentů na důkaz Jeho nekonečné svatosti a krásy.

REV. MONSIGNOR JOHN S. VAUGHAN*

Zdroj: Kniha: Stories about Purgatory and what the reveal. Kniha je cirkevne schválená.

Zpracoval: Martin Handzuš – správca stránky Verím v očistec a modlím sa za duše

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 3. 11. 2022 naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 11. 2022 | 237 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace