Zajímavé...

Evangelizační brožurka „Já jsem cesta, pravda a život.“

Vranovská přehrada Součástí posledního čísla Immaculaty je evangelizační brožurka, která je určena pro lidové misie, duchovní obnovy, poutě. Pro věřící je míněna jako skromná pomůcka k evangelizaci a může být vhodně nabídnuta i hledajícím.

Brožurka ke stažení zde! Download...


Kerygma, které je obsaženo v brožurce, je kázáním, jímž se slavnostně provolává to, že Ježíš je Pán a Spasitel. Je též výzvou k pokání a změně života. Je jakousi páteří, základem evangelizace, na kterou pak navazuje katecheze.

Vydává Strahovská farnost a Škola evangelizace – Marie z Nazareta, ve spolupráci s provincií františkánů, minoritů a kapucínů; Praha 2011

www.strahovskyklaster.cz
www.ofm.cz
www.minorite.cz
www.kapucini.cz

Sazba a předtisková příprava: Brněnská tisková misie (www.btm.cz)
Tisk: Jaroslav Olejko – OLPRINT, Šlapanice u Brna (tel.: 544 228 208)


„Já jsem cesta, pravda a život.“ (J 4,16)

Jsi milován! Mám tě rád!
Taková slova nám působí velkou radost. Hřeje nás u srdce, když nám někdo říká: „Jsi příjemný, milý člověk, mám tě moc rád.“ To dává našemu životu smysl. Najednou je život krásný. Práce nás baví a všechno jde jakoby samo.

Bez lásky nelze žít
Člověk je doslova závislý na lásce. Ani v nadbytku a bohatství není člověk šťastný a spokojený. Být milován – to je pravé štěstí a spokojenost.

Milovaný a respektovaný
Mnoho lidí si stěžuje: „Mě ještě nikdo neměl doopravdy rád. O mě nikdo nestojí!“ S jakou radostí jim však můžeme říct: „Ty jsi milován! Možná o tom ani nevíš, ale sám Bůh ti projevil svou lásku.“ Své lásce k tobě neklade žádnou podmínku. Neříká: „Budu tě milovat, až se změníš, až se polepšíš.“ Jeho láska je bezpodmínečná. A není to jen slovo – ale čin. Bůh nás tak miloval, že za nás obětoval svého Syna – Ježíše, aby naše viny byly odpuštěny. A každý, kdo v Ježíše věří, může získat pokoj pro svou duši a každý den žít z Božího odpuštění.
Jsi milován – takový, jaký jsi!

Boží láska znamená: Já si tě vážím.
Boží láska znamená: Počítám s tebou.
Boží láska znamená: Myslím na tebe.
Boží láska znamená: Mluvím s tebou.
Boží láska znamená: Naslouchám ti.
Boží láska znamená: Jsem stále s tebou.
Jsi milován – právě takový, jaký jsi!

Slovo života

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“ (1J 1,1–5).

1. Boží láska
Sv. Jan píše: „My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni“ (1J 4,16).
Bůh má rád tebe osobně, zná tvé jméno: „Povolal jsem tě tvým jménem“ (Iz 43,1).
Kdybys byl jediným člověkem na světě, Bůh by tě nemiloval ani víc ani míň, než tě má rád teď, Bůh tě miluje bezmezně. Stále jen myslí na tebe a jeho srdce bije jen pro tebe. Podívej se, co o tom říká jeho slovo: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní“ (Iz 49,15n).
„Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval…“ (Iz 43,4).

Bible říká: „Bůh je láska“ (1J 4,8).
Opravdová láska je nezištná, to znamená, že Bůh tě miluje zadarmo. Bůh tě miluje přesně takového, jaký jsi v tomto okamžiku. Miluje tě se všemi tvými chybami, hříchy i přednostmi. Jestliže budeš žít víc svatě, Bůh tě nebude mít rád o nic víc než teď. A jestli budeš žít špatně, Bůh tě nebude milovat méně. Nemusíš se měnit a ucházet se o lásku Boha, aby tě měl rád. Nemusíš se namáhat ze své strany, abys miloval Boha, protože právě Bůh je první, kdo si tě zamiloval:
„V tom je láska; ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás“ (1J 4,10). Ale! Bůh tě miluje tak silně, že touží, abys byl šťastný, nechce tě nechat v takovém stavu, v jakém se teď nacházíš. A proto…

Bůh má vynikající plán pro tvůj život.
Jen Bůh ví, co je pro tebe dobré, proto má pro tebe jistý návrh, který chce s tebou společně uskutečnit. Kvůli tvému štěstí a štěstí jiných lidí Bůh si přeje, abys do toho plánu mohl nahlédnout.
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti“ (Jr 29,11). Tak vypadá Boží láska a právě tak tě miluje Bůh Otec. Bůh tě dnes prosí o jedno – „Dovol, abych tě mohl mít rád. Abych tě mohl obejmout.“

2. Hřích
Když to všechno čteš, zdá se ti, že je to málo skutečné a ve tvém srdci vzniká otázka: Proč tu jeho lásku necítím?
Vina určitě není na straně Boha. To, co ti znemožňuje zakusit Boží lásku, je tvůj hřích. A neříkej, že nemáš hřích (že od narození nejsi nakloněn ke hříchu) nebo že jiní jsou horší. Podívej se, co na takové argumenty říká Bible: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ (Ř 3,23). „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není“ (1J 1,8).
Nejsi hříšník jen proto, že hřešíš. Hřešíš proto, že jsi hříšník. Jsi hříšník od narození. Mluví o tom David: „Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka“ (Ž 51,7).
Hlavním, jediným problémem tvého života je hřích. Hřích je kořenem všech ostatních problémů ve světě – hladovění, válek, vykořisťování, drog, prostituce atd. Musíš si to dobře uvědomit – veškeré zlo na světě a v tvém životě je důsledkem hříchu. Bible říká: „Každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu“ (J 8,34).
Každý tvůj hřích způsobuje tvé zotročení. Hřích tě spoutává. Představ si, že jsi svázaný pouty. Bůh vztahuje k tobě ruce a říká „Pojď, chci tě obejmout!“ A co ty? Nemůžeš nic udělat, protože nejsi volný. Ten příklad vysvětluje, proč necítíš Boží lásku ve svém životě.
Mám pro tebe ještě horší zprávu: „Mzdou hříchu je smrt“ (Ř 6,23).
Je to tak, odplatou za každý tvůj hřích je smrt. Smrt fyzická a věčná. Hřích tě vždycky přivede k smrti. Hřích v tobě zabíjí Boží život. Otcem hříchu je ďábel, a on ti nepřeje štěstí. Právě naopak! Udělá všechno, abys žil v hříchu, a tímto způsobem tě odpojí od pramene života, kterým je Bůh. Nikdo z lidí není s to ti pomoci. Žádný člověk, ani moderní technika v medicíně, nebo nejnovější poznatky v psychologii – žádné snahy nevyřeší problém tvého hříchu. Nenamlouvej si, že si s tím poradíš, nejde to. Snad se teď tedy ptáš: Jaké je z toho východisko?
Východisko existuje. Ale je jen pro ty, kdo opravdu uznají ve svém srdci, že jsou hříšníci, že mají na svědomí nějakou tu „nepravost“…
Už jsi tedy poznal svoji slabost? Selhal jsi a nevíš si s tím rady? Bůh má pro tebe řešení.

3. Spása – záchrana, vysvobození
Jestliže uznáváš, že jsi hříšník, výborně! Proč? Protože Bible má dobrou zvěst právě pro tebe. Bůh, když vidí tvou těžkou situaci, nalezl řešení problému tvého hříchu. Z velké lásky k tobě ti dal dar – svého Syna, Ježíše Krista.
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (J 3,16).

Ježíš přišel na zemi právě pro tebe. Tvůj hřích zapříčinil to, že sis zasloužil smrt…
„On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost“ (Iz 53,5).
Ježíš vzal na sebe celý tvůj hřích, celé tvé zlo, všechny tvé problémy a utrpení.
„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal“ (Iz 53,4).
„Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech“ (Iz 53,6).
Ježíš už vyřešil všechny tvé problémy – ty, které jsi měl, ty, které máš, a ty, které budeš mít. Jenom Ježíš ti může pomoci, proto sv. Petr říká:
„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1P 5,7).
„Byli jsme ospravedlněni prolitím jeho krve“ (Ř 5,9).
„Všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám“ (Ko 2,13–14).
Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil do nebe. Díky tomu, že trpěl, vstal z mrtvých a byl oslaven, můžeš mít nový život. Ne nějakou reinkarnaci, ale život plný a dokonalý. Život, který je životem věčným! Ježíš přece říká: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (J 10,10).
To, co Ježíš pro tebe učinil, se nazývá spása (záchrana, vysvobození, ospravedlnění). Ježíš už tě spasil. Udělal to, myslel na tebe, když umíral na kříži. Udělal to úplně zadarmo. Bible říká: „Milostí jste spaseni!“ (Ef 2,5).
Jen Ježíš. Jen Ježíš je jediným řešením problému tvého hříchu. Jen Ježíš je jediným řešením problémů tvé rodiny, známých, národů, světa atd.
Ježíš je jedinou cestou, pravdou a životem. „Já jsem ta cesta, pravda a život“ (J 14,6). Ježíš je jediný spasitel světa. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Sk 4,12).
Není spása v jiných božstvech, náboženských systémech nebo v různých filozofiích. Ježíš je Spasitel, Pán a Mesiáš.
To, čím jsi, co v životě děláš, je v tomto okamžiku nepodstatné. Jestliže toužíš toto prožít a přijmout spásu, kterou ti nabízí Ježíš, může se to stát dnes. Jak? Hned se o tom dozvíš…

4. Víra a obrácení
Ježíš říká: „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15).
Spásu, kterou ti nabízí Ježíš Kristus, můžeš přijmout jen jedním způsobem – vírou a obrácením. Co znamená věřit a obrátit se? Obrácení je úzce spojeno s vírou. Je i důsledkem víry. Pokusme si to ukázat následujícím způsobem.
Představ si člověka, který spěchá po cestě, vedoucí do propasti. Přistupuje k němu někdo a říká mu, že na konci té cesty je propast, smrt a je celkem zřejmé, jak to skončí… Aby člověk propasti unikl, musí tomu varování uvěřit a vrátit se, tedy změnit směr. Obrácení je otočením o 180°, je změnou směru. Musíš se otočit „čelem“ k Ježíšovi a „zády“ ke hříchu a ďáblu. Nejde jen o změnu morálního jednání. Obrácení (řecky metanoia) je hlavně změnou srdce. Spočívá to v tom, že se rozhoduješ odpoutat se od hříchu, dovoluješ, aby vládu a ochranu nad tvým životem převzal Bůh. Svým obrácením prohlašuješ Ježíše za Pána svého života.
Ježíš má být Pánem tvého života. Znamená to, že mu odevzdáváš každou oblast svého života, celé rozhodování o své současnosti i budoucnosti. Není to už tvá libovůle, nejsou to už tvé plány a tvá rozhodování. To všechno musíš odevzdat Ježíšovi. Ježíš nechce hodně – Ježíš chce všechno. Proč? Protože on se ti celý dal na kříži – absolutně. Dal za tebe svůj život. A neboj se, že budeš otrokem. Ne! To je lež od satana. Ďábel dobře ví, že jen hřích tě může učinit otrokem a také dovolit, aby právě on kontroloval tvůj život. Podívej se, co říká Písmo: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (J 8,36).
Sv. Pavel připomíná: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Ef 2,8–9).
Spása je dar od Boha, který můžeme přijmout nebo odmítnout. A přijmout ho můžeme samozřejmě skrze víru, která se pak také projevuje skutky (Jk 2,17; 2,26).
Co znamená věřit? Víra není jenom úkon rozumu – souhlas s tím, že Bůh existuje. Není dokonce pevným přesvědčením, ba jistotou, že Bůh je (to vědí i démoni – můžeš si o tom přečíst v Jk 2,19).
Co tedy je víra?
• víra je hluboký osobní vztah s Bohem. Je zamilováním se do Boha a přilnutím k němu.
• víra je tedy takový vztah s Bohem, jímž uznáváš a přijímáš do svého života celé Boží učení obsažené v Bibli a v magisteriu (učitelském úřadu) církve.
• víra je styl života spočívající v důvěře a poslušnosti Bohu.

To, jak má víra prakticky vypadat, můžeš poznat z Písma svatého, z knížek, které mluví o životě lidí, kteří byli zamilovaní do Boha, a také když budeš pozorovat život těch, kteří dnes jsou opravdovými učedníky Mistra z Nazaretu. To je právě ta víra, skrze kterou se nám dostává spásy. Taková víra vylučuje jiné způsoby spásy kromě Ježíše. Vyjádřením takové víry je prohlášení Ježíše za jediného Spasitele svého života.
Můžeš mít pouze jednoho pána – Ježíše, nebo ďábla. Volba s celým důsledkem do budoucna záleží na tobě. Můžeš být pokřtěným člověkem, pravidelně chodícím do kostela, ale to vůbec neznamená, že jsi věřící a obrácenou osobou. Možná, že jsi člověk, který nepotkal Boha ve svém životě. Kdokoliv jsi, nezávisle na tom, jak jsi doposud žil, stavím tě před rozhodnutí – chceš dnes, tady a teď odevzdat svůj život Ježíši Kristu, přijmeš ho jako Spasitele a jediného Pána svého života?
Ježíš říká: „…Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne- li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zj 3,20).
Klika těchto dveří je jen z tvé strany. Rozmysli si to dobře. Není to nic lehkovážného. Máš jen dvě možnosti – můžeš říci ano, nebo ne. Cokoliv uděláš, Bůh bude respektovat tvé rozhodnutí a tvá slova vezme velmi vážně. On tě k ničemu nenutí, protože tě miluje. Tedy? Dáš šanci Ježíši…?
Jestliže tvá odpověď zní ne, myslím, že si uvědomuješ své rozhodnutí a že víš, kam tato cesta, kterou sis vybral, vede. Teď se mohu za tebe jen modlit, abys uslyšel hlas milujícího Boha, který čeká na tvůj návrat…

Jestliže ses rozhodl odhodlaně říci Ježíši své ano – je to vynikající. Jsem přesvědčen, že celé nebe, všichni andělé a svatí zpívají s radostí před trůnem Boha.
Určitě jsi zvědavý, jak to udělat. Sv. Pavel říká: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Ř 10,9).
Ano… vyznej Ježíše jako Pána. Jedna prostá modlitba může změnit tvůj život a dát ti Spásu. Tak tomu bylo v případě lotra, který prosil Ježíše, aby si vzpomněl na něho, když přijde do svého Království. Můžeš si o tom přečíst ve své Bibli: Lk 23,39–43. Stane se to tehdy, když:
1. Tvá modlitba bude upřímná.
2. Přijmeš styl života Ježíše Krista.
3. Vytrváš v tom do konce.
Můžeš to učinit vlastními slovy. Pamatuj, že mluvíš k Ježíši.
Mluvíš k Bohu…
„Pane Ježíši. Uznávám, že jsem hříšník. Odpusť mi můj hřích. Ve tvém jménu se zříkám satana a všeho, co je s ním spojeno. Dnes otvírám pro tebe své srdce. Věřím v tebe, chci tě milovat a chci se obrátit. Prohlašuji tě jediným mým Pánem, mým jediným Spasitelem. Děkuji za všechno, co jsi pro mě učinil. Amen.“
Vítej v Božím království! Celé nebe se raduje. Sám budeš stále více zakoušet, jak pravdivá jsou Ježíšova slova: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (J 15,11).
Odkud vezmeš sílu, abys byl věrný tomu, co jsi řekl Ježíšovi?
Zde je odpověď.

5. Dar Ducha svatého
Duch svatý je ta osoba, která bude udržovat tvůj nový život v „plném plameni“.
Svatý Petr o letnicích říká: „Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh“ (Sk 2,39).
V tomto úryvku je řeč o tom, že příslib seslání Ducha svatého je pro tebe. Máš na něho právo a můžeš ho použít, jestli budeš chtít.
Duch svatý, a nejenom on, může změnit tvé hříšné srdce a vepsat do něho Boží zákon. On ti dá nové srdce. „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich“ (Ez 36,26–27).
Pouze Duch svatý z tebe může udělat pravého svědka zmrtvýchvstání Ježíše. On ti dá moc k evangelizaci. On může způsobit, že tvé hlásání evangelia budou doprovázet znamení a zázraky: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Sk 1,8).
Jak dostat Ducha svatého? Jednoduše – je třeba chtít a poprosit o to. Jestliže po něm žízníš, pomodli se takto: „Pane Ježíši. Věřím ve všechno, co říká o Duchu svatém tvé Slovo. Prosím tě, pošli mi svého Du- cha. Chci tak jako apoštolové prožít své letnice. Duchu svatý! Přijď a pronikni mne celého. Chci být celý tvůj. Veď mě. Prosím tě, dej mi svou moc, abych mohl být dobrým křesťanem a svědkem toho, že Ježíš Kristus žije. Amen.“
Duch svatý přišel… Budeš se dělit s jinými o radostnou zprávu – že Ježíš žije!
Určitě se ptáš – to je vše?

6. Společenství
Pokud budeš pozorně číst Skutky apoštolů, narazíš na takový úryvek: „Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni… Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,41–42).
Začněme dvěma příklady.
Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme- li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Oheň víry a lásky v nich uhasíná a chladne, když se izolují od věřícího společenství. Každý, kdo chce přejít poušť, ví dobře, že se mu to nepodaří, jestliže bude sám. Dá se to uskutečnit jen v karavaně. A stejně tak nemůže člověk sám dojít do nebeské vlasti. V průběhu této poutě číhá na tebe hodně nebezpečí. Bible mluví o satanovi, světu a hříšných sklonech. Tyto tři věci se tě až do konce tvého pozemského života budou pokoušet odtáhnout od Boha. Abys je překonal, potřebuješ „karavanu“. Tou karavanou je společenství – církev, kterou založil Ježíš Kristus. Jestliže chceš přežít, musíš se stát členem Boží rodiny (církve). Nebo jestli už jsi věřící, zkus se více zapojit do života své farnosti, například tím, že se staneš členem nějaké modlitební skupiny, která existuje ve tvé farnosti. Možností máš hodně.
To všechno jsem ti řekl velmi všeobecně, ale teď přejděme ke konkrétní „ABECEDĚ přežití“:

- Křest
Pokud ještě nejsi pokřtěný, přihlas se ke svému faráři. Křtem se stáváš součástí „Těla Kristova“ – církve. Tvůj farář ti vysvětlí, co musíš udělat, abys ho mohl dostat. O důležitosti křtu si můžeš přečíst: Mk 16,16; Sk 2,38.

- Modlitba
Jestliže se dva lidé mají rádi, tráví společně hodně času. Vždy si najdou čas na to, aby se setkali. Jestli chceš, aby tvoje láska k Ježíšovi rostla, musíš s ním trávit čas. Musíš se s ním setkávat. Takové setkání se nazývá modlitba. Říkej Ježíšovi o tom, co prožíváš, jaké máš problémy, co tě těší, co očekáváš, ale také poslouchej, co on ti chce říct. Zapamatuj si: Vždy se modli upřímně. Před Ježíšem nemusíš nic předstírat.
Formy modlitby jsou různé. Nejdůležitější je tvůj osobní kontakt s Ježíšem. V tom ti může pomoci například adorace Ježíše v Nejsvětější Svátosti. Můžeš také použít překrásnou modlitbu růžence. Avšak nezapomeň se modlit také společně s tvými bratry a sestrami ve víře.

- Bible
Čti pravidelně Boží slovo. V Písmu svatém nalezneš odpověď na všechny své otázky. Nakolik budeš „znát“ Boží slovo, natolik budeš znát Ježíše. Svatý Jeroným řekl, že kdo nezná Písmo svaté, nezná Ježíše. Nejde tu jen o poznání Bible pomocí rozumu. Musíš poznat Bibli srdcem. Bible musí být „tvá“. Musíš ji „cítit“. Čtení způsobí růst tvé víry.

- Svátosti
Svatý Matouš (15,20–31) píše, že Ježíš odešel jednou na horu, posadil se a uzdravoval ty, kdo k němu přišli. Takovými místy, kde Ježíš „sedí“ a uzdravuje, jsou svátosti. Ježíš skrze svátosti uzdravuje duši i tělo. Proto k nim často přistupuj. Když je budeš přijímat s vírou, objevíš, jak mohutně je Ježíš využívá a jak velmi ti mohou pomoci ve vytrvání při Něm.

- Učení církve
Musíš dobře znát základy své víry. Co? Jak? Proč? V tom ti pomůže studium katechismu (například: Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, 1995). Tak unikneš odpadnutí od „zdravé“ víry. Dnes je na světě hodně falešných proroků, kteří překrucují Ježíšovo učení, dávej si na ně pozor. Ďábel může činit skrze ně dokonce zázraky. Nedej se svést! Poslouchej církev. „Snáším tuto církev v očekávání, že se stane lepší, protože také ona musí snášet mne v očekávání, že se stanu lepším“ (Erasmus Rotterdamský).

- Evangelizace
Jan Pavel II. řekl, že víra se upevňuje tehdy, když je předávána. Nestyď se za to, že jsi Ježíšův učedník. Kdykoliv máš možnost, říkej jiným, co on udělal ve tvém životě a kým pro tebe je. Ježíš řekl: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi“ (Mt 10,32).
Nakonec bych ti chtěl říct ještě pár slov. Přijdou těžké chvíle ve tvém životě. Nastane okamžik, že zpochybníš všechno, co je tady napsané a to, k čemu ses rozhodl. Možná že důvodem toho bude tvůj úpadek do hříchu, možná se ti jiní vysmějí, a možná ještě „něco“…
Poslouchej! Nevzdávej se. Svatý Pavel řekl: „A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování“ (2Tm 3,12). Ale Ježíš říká: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20). Tak tedy cokoliv se stane – Ježíš je s tebou! Budu se za tebe modlit a prosím, aby ses ty modlil za mě. Věřím, že se poznáme, když budeme spolu stát před trůnem Beránka a velebit jeho jméno.

Tvůj bratr v Ježíši Jeremiáš a Augustin


Dvě svědectví

Co mi chybělo
„Každý den vzpomínám na okamžik, ve kterém si mne Bůh přivedl k sobě. Mohu říci, že od té chvíle u mě začal nový život. Začala jsem se jinak dívat na věci, na situace v mém životě. Začala jsem být šťastná, poznávat štěstí. Pochopi-la jsem, že člověk může být doopravdy šťastný, když bude chtít. Po této zkušenosti jsem se přes svou kamarádku dostala ke Škole Marie. Nevěděla jsem, o čem to je, ale když jsem tam byla, viděla jsem ve škole to, co jsem hledala, co mi chybělo: hledání cesty k Bohu, školu modlitby, prohloubení duchovního života, pochopení křesťanství, život v lásce, radosti a pravdě. Mám radost, že studuji v Boží škole.“
(Natálie D., 29 let, ze Školy Marie)

Bože, jsi-li, pomoz mi
Byla jsem docela dlouho zarytou ateistkou, protože Bůh mi byl ukázán jako nespravedlivý. Ale už od mého dětství nic nemohlo spoutat mou touhu po absolutní Pravdě, Kráse a Svobodě. Během studia na gymnáziu se však má touha po svobodě začala naplňovat zcela jinak. Trávila jsem čas mezi přáteli „z nočních tahů“. Namlouvala jsem si, že konečně někam patřím, že mě přijímají a že mezi nimi mohu opravdově a naplno žít! Naštěstí i v těchto letech zůstávalo ve mně vědomí, že je ještě „něco víc“, neboť jsem se sice cítila svobodná, ale vždy jen na chvíli. Nebylo nic, co by mě zcela naplnilo. Když jsem pak začala studovat v Praze, seznámila jsem se s člověkem, který jako já hledal Boha. Jenže naše hledání dostalo prapodivný směr namíchaný z různých New Age a orientálních praktik. Nad naší postelí byl obraz Krista i Panny Marie, ale hned vedle tančící Krišna a mnoho dalšího. Vykládali jsme si sny, tarot, nechali si udělat osobní i partnerský horoskop apod. A já přitom všem měla pocit, že jsem jen předmět hozený do soukolí dějin, že svým datem narození anebo volbou karty jen neúplatně potvrzuji, že vše už je dáno a že nic nemohu změnit. Bůh byl jen pojmem, do kterého se vešlo cokoliv. Pak se začalo hodně věcí měnit. Náš vztah se chýlil ke konci, neboť můj partner měl pocit, že je vyvolen a že musí být svobodný pro všechny, kdo jsou také obdařeni zvláštním poznáním. Nerozuměla jsem tomu a byla zoufalá.
A tehdy poprvé jsem si začala hledat místo, odkud by se dalo skočit… Řvala jsem potichu do vzduchu: „Bože, jsi-li, pomoz, tady jsem, chyť si mě, ukaž se, udělej něco, jen mi, prosím, pomoz!“
A on se skutečně dal poznat.
Blížil se čas Velikonoc. Hledala jsem, kde se co naskytne, neboť jsem tušila, že tohle jaro bude i mým jarem. Až jsem vešla do jednoho známého kostela (a to dokonce přes můj odpor vejít tam, kam chodí všichni) a všimla si letáčku, na jehož konci bylo pozvání na společně strávené Velikonoce do domu, kde žije skupina mladých lidí s knězem podle vzoru Svaté rodiny v Nazaretu (moc jsem netušila, o co jde, ale zároveň mě to přitahovalo). Přišla jsem tam a nikdo se nepodivoval, že jsem cizí. V tu noc bylo několik mladých lidí pokřtěno. Já celý obřad křtu fotila. Byla jsem jim tak blízko, že jsem nemohla nevidět jejich radost a pokoj. A to bylo přesně to, co mi už tak dlouho bolestně chybělo. Následoval čas zcela nové „zamilovanosti“.
V každé události jsem cítila Boží dotek. Chtěla jsem rozumem poznat, „o čem to křesťanství tedy je“, a tak jsem požádala o přípravu na křest. Nebyla jsem si tehdy ještě jista, zda se opravdu chci stát „katoličkou“, ale krůček po krůčku jsem přicházela blíže k poznávání života s Bohem, což vedlo k pevnému rozhodnutí, že tato cesta je konečně ta správná. Rok nato, v den před křtem, o Velkém pátku, jsem propadla velkým pochybám. Cítila jsem, že nejsem dostatečně dobrá a připravená ke křtu. Zlý se opět projevil. Už jsem předtím poznala, že umí využít jakoukoliv cestu, aby odvedl duši od Boha (když mi vracel dluhy z mých nedávných ezoterických výletů). Naštěstí přišel „anděl“ v podobě jedné neznámé paní, která mě oslovila a řekla přesně to, co jsem potřebovala slyšet. Pán mi ji poslal do cesty! Byla jsem pokřtěna roku 2000. Byl to rok milostí. Ještě dnes cítím tu ledovou vodu, která mě probudila k novému životu. Tu noc jsem nešla spát, ani den poté. Můj život byl už navždy spojen s Bohem skrze Ježíše. Velikonoční aleluja mě už neopustilo. Není to vždy hlasité plesání, ale navenek neslyšitelné „amen“ všemu, co přichází.
(Andrea H., 35 let, řeholní sestra)

Ne všechno, co nese označení „duchovní“, je z Božího Ducha.
Jako od počátku stvoření, jako za časů Ježíše Krista, i dnes hrozí těm, kteří hledají Boha, že budou svedeni na cesty temnoty. Dnes to jsou zvláště myšlenky „New Age“, jež ovlivňují miliony lidí, kteří si toho ani nejsou plně vědomi.
„Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ (1J 4,1)

New Age je „spiritualitou“ bez Boha a bez milosti. Podle New Age je člověk dobrý a vystačí si sám, nepotřebuje žádné zjevení, vykoupení ani pomoc zvnějšku, nepotřebuje žádnou milost. Křesťanství říká něco jiného.
Člověk je v základě dobrý, ale porušený. Sám od sebe není s to chtít ani konat dobro. Potřebuje vykoupení. Bez Boží milosti nic nezmůže. Člověka nespasí žádné ezoterické návody, žádná opakovaná duševní soustředění. Žádné sjednocené úsilí milionů lidských vědomí nemůže člověka zachránit.
Naší jedinou cestou ke spáse je víra v Krista, který dobrovolně přišel a vstoupil do našich dějin „pro nás a pro naši spásu“.
Víra v reinkarnaci znevažuje Boží milost a lidskou svobodu realizovanou v jediném životě končícím smrtí. Nejsme přece vysvobozeni vlastními silami, ale spaseni Ježíšem Kristem. Nauka o přebývání duše v množství těl, než se úplně očistí, je skličující. Popírá naši osobnost a ve skutečnosti se nejedná o naději na novou šanci, ale jde o úpornou snahu vymanit se z otroctví tisíciletého putování duše po hmotných schránkách.
Okultismus je naukou, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Při okultních praktikách se lidé otevírají působení zlých duchů. Často si to ani neuvědomují, anebo mají pocit, že nedělají nic špatného.

Konkrétní podoby okultismu v dnešní době
• magie (černá a bílá)
• spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi)
• léčitelství
• satanismus (hudba, symboly, uctívání satana, kulty)
• New Age
• channeling (přijímání kosmické energie)
• prokletí (kletby) a prokleté předměty, očarování, zaříkávání
• čarodějnictví, vykládání karet, věštění
• doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou
• jasnovidectví
• telekineze a telepatie (přenos předmětů a myšlenek)
• astrologie, horoskopy, numerologie
• voodoo, animismus
• modlářství, uctívání falešných božstev
• Silvova metoda, reiki, hadžiki, modrá alfa
• alternativní medicína (např. homeopatie)
• druidismus (kult Keltů spojený s rituálními obřady)
• transcendentální meditace, jóga (jako duchovní cesta)

Smlouvy s ďáblem se podepisují krví, kdežto Bůh dlužní úpisy pálí. Člověk chodící ke kartářce si hraje s „nabitou bouchačkou“. (Štěpán Sirovátka)
Magie nemá objektivně nic společného se skutečným a ryzím náboženstvím. Ať se vykládá magická „víra“ jak koli, projevuje se v ní v novém vydání prvotní pokušení, ze kterého vzešel první hřích.

Co může udělat člověk, který se (ne)vědomě otevřel zlému?
• Odříci se (v Ježíšově jménu) toho, co udělal, a Zlého, který ho svádí.
• Odevzdat svůj život Ježíši Kristu, který dobrovolně přišel a vstoupil do našich dějin
• Dělat pokání z toho, co udělal (vyznat se ve zpovědi), odpustit ostatním.
• Prosit za osvobození a zrušení prokletí. Někdy musí být z prokletí a závislosti na zlu rozvázán knězem, v těžkých případech pověřeným exorcistou.

Během misií při přímluvné modlitbě je možné poprosit o radu a pomoc také v této záležitosti. Jsme tu pro tebe i proto!
„Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří“ (Ř 1,16).
„Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (J 14,6).
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost…“ (Lk 2,10).
Pravý život tedy začíná připojením se ke Kristu skrze víru a křest, roste neustálou duchovní obnovou (skrze další svátosti), smrtí přechází do blaženého patření a milování bez konce.

MODLITBA je dar.
Křesťanská modlitba se liší od odříkávání manter a magických slov v tom, že je v ní důraz kladen na vztah mezi Bohem a tím, kdo se modlí. Je to Bůh, kdo se v nás modlí tak, že najednou cítíme v srdci jeho blízkost. Podněcuje nás, ale nechává nás svobodnými. Jako dva lidé stejně nemilují, tak se ani dva lidé stejně nemodlí.
Pro jakoukoliv životní situaci najdeš v Bibli slova k modlitbě. Věz, že když se modlíš slovy žalmu, modlíš se text, který se před tebou modlilo už mnoho lidí, a právě v tuto chvíli se ho spolu s tebou někde na světě někdo modlí také. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách, pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
(Žalm 23 podle liturgického překladu)
Modlitby světců mohou být rovněž inspirací k tvé modlitbě. Opět se jedná o modlitby, které vytryskly ze srdce lidí, kteří žili před námi.

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje!
Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.
Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.
Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,
víc než být potěšen chci těšit jiné,
víc než být pochopen, druhé chci chápat,
víc než být milován, chci lásku dávat.
Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
Kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
Kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.
(připisováno svatému Františkovi z Assisi)

Bratr Jakub o přímluvné modlitbě
S mnohými tělesnými nemocemi a problémy si poradíme sami tím, že se vyležíme, vypotíme a vezmeme si osvědčený lék. Ale jsou problémy, na které potřebujeme pomoc druhých, a nemoci, na které potřebujeme specialistu na daný obor. Podobně je tomu i s naším nitrem (nebo, chcete-li, s naším srdcem). Tím řešením pro křesťana je vždy Bůh – Ježíš. Přímluvná modlitba je způsob, kterým mohu vše, co mne v životě tíží, s čím si nevím rady, odevzdat Bohu, aby se toho ujal a mohl můj život proměnit. Skrze přímluvnou modlitbu si můžeme hlouběji uvědomit, že si často nestačíme sami a potřebujeme pomoc druhých lidí. Už apoštol Jakub ve svém listě říká: „Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jk 5,16).
Mám osobní zkušenost, že je velmi dobré svěřit občas své potřeby Ježíši skrze osobní přímluvu někoho zkušeného, kdo je ochoten se za mě pomodlit. Vřele to doporučuji i tobě. Je možné se přimlouvat např. za světlo do osobní situace, za pomoc pro život a vztahy s Bohem a druhými, za uzdravení našeho nitra, za rozvázání z kontaktu se silami, které nejsou od Boha a podobně. Neboj se o takovou modlitbu (zvláště během misií) požádat i ty!

MODLITBA POKÁNÍ (modlitba ustavičná)
Pane Ježíši Kriste, Boží Synu, smiluj se nade mnou hříšným.
Vzpomeň si na mne ve svém království.
Pane, dej, ať vidím!

MODLITBA PÁNĚ
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

ANDĚLSKÉ POZDRAVENÍ
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

ZÁKLADNÍ PRAVDY
• Bůh každého miluje a má s ním dobrý plán.
• Hříchem je však každý od dobrého Boha oddělen.
• V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem.
• Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku.

1. Je pouze jeden Bůh, největší tajemství; vždy větší a jiný než jaký je v mé představě. Je věčný, všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí a nejvýš svatý. Bůh je Duch.
2. Je nejvýš spravedlivý, stvořil všechno, všechno udržuje v bytí a svou prozřetelností se o všechno stará. Dobré odměňuje odměnou věčnou a zlé trestá. Na ty, kteří nechtějí jít za Kristem až do konce svého života, nechává dopadnout věčný trest. Je Láska. A opravdová láska přece nikoho k ničemu nenutí, (ani do nebe ne), jen zve a nabízí.
Miluje každého tvora. Když trestá nebo dopouští zlo a trápení, tak jen proto, že každého chce spasit a zachránit před peklem.
3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý. Ježíš mluvil o Otci vždy jako o samostatné osobě. Také o Duchu svatém mluvil vždy jako o samostatné osobě, která s ním a s Otcem tvoří neoddělitelnou jednotu. Tím se lišíme od židů a muslimů, kteří – jako my – věří v jednoho Boha, ale neznají jeho vnitřní tajemství.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. Stalo se to kolem roku 30 po Kr. Vzkříšený Ježíš se pak zjevil svým učedníkům a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, …“ (Mt 28,18).
5. Duše lidská je nesmrtelná. Církev učí, že duchová duše je bezprostředně stvořena Bohem – není tedy „zplozena“ rodiči – a že je nesmrtelná: nezaniká při smrti, ve chvíli svého oddělení od těla, a znovu se spojí s tělem ve chvíli konečného vzkříšení. Nesmrtelnou duší se člověk podobá Bohu.
6. Milost Boží je ke spasení nevyhnutelně potřebná. Milost je dar Boží, který nám zasloužil Pán Ježíš Kristus svým umučením a vzkříšením. Tento dar milosti dostává člověk na základě víry prostřednictvím svátostí tj. svatého křtu a dalšími svátostmi, někdy i mimosvátostně. Je to duchovní kvalita Božího života, kterou dostává člověk do duše a tím se podílí na Božím životě (člověk je stvořen k obrazu Božímu). Život v milosti Boží je začátkem slávy křesťana v nebi. Milost Boží je velké tajemství, ale i zázrak Boží lásky k lidem. To je to, co říká Pán Ježíš: „Království Boží je ve vás“. Milost Boží je možno přijímat nejen skrze svátosti, ale i skrze Boží slovo z Bible (i v malém společenství věřících).

Dvě hlavní přikázání lásky
1. Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
2. Miluj svého bližního jako sama sebe.

Desatero Božích přikázání
1. Budeš věřit v jednoho Boha.
2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo.
3. Pamatuj, abys světil sváteční den.
4. Cti svého otce i svou matku, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nebudeš toužit po manželce svého bližního.
10. Nebudeš toužit po majetku svého bližního.

Božské ctnosti
1. Víra
2. Naděje
3. Láska

Základní mravní ctnosti
1. Moudrost
2. Spravedlnost
3. Statečnost
4. Mírnost

Sedm křesťanských ctností
1. Pokora 2. Štědrost 3. Čistota (Cudnost) 4. Přejícnost 5. Střídmost 6. Mírnost 7. Přičinlivost

Neřesti – sedm hlavních hříchů
1. Pýcha 2. Lakomství 3. Smilstvo 4. Závist 5. Nestřídmost 6. Hněv 7. Lenost

Sedm svátostí
1. Křest 2. Biřmování 3. Svátost oltářní 4. Pokání a smíření 5. Pomazání nemocných 6. Kněžství 7. Manželství

Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a království Božího.
Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha svatého.
Nedopusť, aby tak vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe odešel a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví; neboť výkupným za tebe je Kristova krev.
(Papež Lev Veliký, čtení z Nar. Páně)

Touha srdce míří k Bohu
Celý život křesťana je svatá touha po dobru. To, po čem toužíš, zatím nevidíš; ale touhou nabýváš schopnost, aby tě to zcela naplnilo, až to přijde a ty to uvidíš. (sv. Augustin)
„Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Ž 37,3–4).


putujeme s radostí

Sdílet

Související články:
5 tipů svatého Benedikta z Nursie pro vztah s Bohem a lidmi (22.01.2023)
Zaujalo mě (17.01.2023)
KŘESŤAN MÁ BÝT BOJOVNÍKEM PROTI VZPOUŘE, KTERÁ CHCE BOHA SVRHNOUT Z TRŮNU A POSADIT NA NĚJ ČLOVĚKA (16.01.2023)
KDYŽ JSOU NAŠE MODLITBY SUCHÉ A BEZ EMOCÍ (16.01.2023)
Arcibiskup Fulton J. Sheen: KŘESŤANSKÝ ŽIVOT JE BOJ! (15.01.2023)
KDO SE BOJÍ BOHA, TOHO SE BOJÍ VŠECHNO, KDO SE BOHA NEBOJÍ, TEN SE BOJÍ VŠEHO (15.01.2023)
Myslel jsem si, že když mi někdo řekne "to jsi udělal špatně", znamená to "jsi špatný". (11.01.2023)
ĎÁBEL ÚTOČÍ na toho, kdo je duchovně bohatý a ctnostný (10.01.2023)
P. Piotr Glas - Noc rouhání v očekávání úsvitu - 1. a 2. část (video) (08.01.2023)
Fra Mario Knezović: Pokrytci nemají právo blahopřát k Vánocům (04.01.2023)
Slavnost Matky Boží Panny Marie (01.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - Naděje nade vše- část 1 a 2 (video) (21.12.2022)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný (1. část) (17.12.2022)
Nenechte se ošálit „sympatickým“ (svědectví) (15.12.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Lze odvodit od tělesného onemocnění konkrétní duchovní problém (např. neodpuštění)? (09.12.2022)
Vnitřní ticho (25.11.2022)
Život Krista podle Fultona Sheena (12.11.2022)
TŘI POSTOJE K UTRPENÍ (26.10.2022)
La-Saletta (19.09.2022)
Jak reagovat, když lidé říkají, že Ježíš měl bratry a sestry? (16.09.2022)
Hřích či emoce? Hněv je jako nabitá zbraň, musí vystřelit. Otázka je, koho nebo co trefí (14.09.2022)
Ukřižovaná nekonečná lásko, miluji Tě (14.09.2022)
Ďáblovy lži, které slýcháme neustále a které vedou ke ztrátě duše (31.08.2022)
DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ Z DĚL SV. AUGUSTINA (28.08.2022)
DUCHOVNÍ POSILA ZE SPISŮ SV. BERNARDA Z CLAIRVAUX (21.08.2022)
Videoklip k primiční mši svaté P. Josefa Janouška 19. 6. 2022 (12.08.2022)
Sestra Emmanuela - Krvi Kristova, uzdrav nás / Klíč k pokoji srdce (11.08.2022)
50 zásad od svatého Alfonze de Liguori pro duši, která chce dokonale milovat Ježíše Krista (06.08.2022)
2. srpna: Porciunkule - možnost získat odpustky (02.08.2022)
Promluva otce Matúša Marcina (13. 9. 2021) (28.07.2022)
NÁSLEDKY ÚMYSLNÉHO VŠEDNÍHO HŘÍCHU (23.07.2022)
O. Šebestián ofm: Už teď se rozhoduješ... (11.07.2022)
O tajemství Nejsvětější Trojice s prof. C. V. Pospíšilem (09.06.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Může být epilepsie u dítěte následkem hříchu rodičů? Co (ne)máme řešit (09.06.2022)
DŮLEŽITÉ! Nejsvětější srdce Ježíšovo a milosti, které vycházejí ze zachovávání prvních pátků (01.06.2022)
P. Peter Dufka SJ: Neklamné znaky přítomnosti Ducha Svatého (01.06.2022)
Být mimo společenství s Bohem aneb několik slov o hříchu (31.05.2022)
10 (povzbuzujících) lekcí o utrpení z Knihy Job (30.05.2022)
Sestra Emanuela z Medžugorje - Zastavit válku? Je to možné! (video + přepis) (24.05.2022)
Špatně formované svědomí: ďáblovo hřiště (23.05.2022)
Bůh ví, co je pro tebe nejlepší (14.05.2022)
KDO MÁ DUCHEM SVATÝM OSVÍCENÝ ROZUM A USPOŘÁDANÉ SRDCE, MÁ SPRÁVNÝ ÚSUDEK O VĚCECH SPÁSY (04.05.2022)
O. Šebestián ofm: Úleva, jak jednoduché... (29.04.2022)
Pálení čarodějnic (odpověď na otázku) (27.04.2022)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - soud Boha a soud člověka (video) (27.04.2022)
Vladyka Milan odpovídá: Život na hromádce, chlapi, kde jste? (26.04.2022)
Co „získáš“ pravidelným modlením se k Bohu? (22.04.2022)
Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg (17.04.2022)
O. Šebestián ofm: Buď připraven... (17.04.2022)
Online ve světě – P. Piotr Glas – Duch Antikrista je už tady! – druhá část (video) (16.04.2022)
P. Jan Mach - Utrpení Ježíše Krista (k poslechu) (14.04.2022)
Online ve světě – P. Piotr Glas – Duch Antikrista je už tady! – první část (video) (13.04.2022)
Petrovo zapření - báseň (13.04.2022)
O. Šebestián ofm: Král pokoje... (10.04.2022)
O. Šebestián ofm: Boží koktejl na míru... (07.04.2022)
O. Šebestián ofm: Co můžu? HODNĚ... (26.03.2022)
7 tipů Pátra Pia (08.03.2022)
Exorcista o. Ľuboslav Petričko - Lidé žiji ve strachu (video) (08.03.2022)
Popeleční středa, která připomene to podstatné (02.03.2022)
Postní pátky v brněnské katedrále (02.03.2022)
Postní doba (02.03.2022)
SLOVO - Ježíšovo pozvání do Getseman - Nestačí jen říkat ústy ... (01.03.2022)
Vladyka Milan odpovídá - Odpouštím, přesto cítím v srdci hněv (23.02.2022)
Kde je tvoje hromnička? (02.02.2022)
Prosím a děkuji (20.01.2022)
Myšlenky sv. Ludvíka M. Grigniona o mariánské úctě a sjednocení s Kristem (17.01.2022)
... ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. (15.01.2022)
Bdělost (09.01.2022)
Nejsvětější jméno Ježíš (03.01.2022)
Odpusť mi mé viny (páter Slavko Barbarič, OFM) (01.01.2022)
Matka Boží i Tvá - báseň (01.01.2022)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný (2. část, Zpytování svědomí) (17.12.2021)
Mít naději (páter Ljubo Kurtovič, OFM) (05.12.2021)
Známy americký exorcista: Satanova doba sa kráti! (30.11.2021)
Důvěřujte mi! - Co to opravdu znamená důvěřovat Ježíši?Novéna odevzdanosti (22.11.2021)
P. Marian Kuffa: 7 HLAVNÍCH HŘÍCHU - video a jeho přepis (06.11.2021)
Medicína novým náboženstvím, zdraví a příroda bohem? (16.10.2021)
Jedna studentka vyprávěla: (16.10.2021)
Slyšíš jen, na čem ti záleží ... (10.10.2021)
Pokora - klíč k našemu vítězství (01.10.2021)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 2 díl (01.10.2021)
Svatý Jeroným (30.09.2021)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 3 díl (29.09.2021)
Víš, co je to odvaha? (27.09.2021)
POSVÁTNÁ TRADICE - čím je a jak ji lépe pochopit (20.09.2021)
Obnova a oživení Církve je jedinou nadějí Ameriky (09.09.2021)
I vy chcete odejít? Nebo: Jaká je moje víra? (28.08.2021)
Sv. Maxmilián Kolbe o těžkém hříchu (14.08.2021)
Abby Johnsonová o modlitbě: "Posvátný růženec a Boží Milosrdenství ... jsou úžasné a mocné" (31.07.2021)
Balónky - jak se hledá štěstí (22.07.2021)
Buď člověkem modlitby! (15.07.2021)
Zájem o senzace a dělání senzací. Důvod a důsledky (09.07.2021)
Namaluj obraz znázorňující pokoj (20.06.2021)
"A tvůj Otec tě odmění, neboť on vidí i v skrytu." Mt 6, 4 (17.06.2021)
"Jestli vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do nebeského království." Mt 5, 20 (14.06.2021)
Mše svatá s Ježíšem a Marií - mystické vidění K. Rivas (07.06.2021)
Online ve světě - o. Dominik Chmielewski - přijmi dar uzdravení a žij pravou víru (02.06.2021)
Nespěchejme s úsudky a hodnocením (02.06.2021)
Milé děti, drazí přátelé. Bylo to 40 dní (13.05.2021)
Pohádka: o sokolovi, který nechtěl vzlétnout (09.05.2021)
Pravda zůstává pravdou, i když... (09.05.2021)
Jak odolávat pokušení (07.05.2021)
Podmínka klidného spaní - "Neber se tak důležitě" (03.05.2021)
Možnost žádat o milost jednou skončí (01.05.2021)
Tři mniši a ďábel (29.04.2021)
Ano, víte to. Ale kdo z vás podle toho upravuje svůj život? (29.04.2021)
Svěříme-li se do služby Bohu, on si nás pokaždé dokáže nějak použít (28.04.2021)
Sestřelená kachna - když mě ďábel nepokouší (podobenství pro dnešní dobu) (27.04.2021)
Hledíme na druhé očima předsudků? (24.04.2021)
Už se na to nemůžeme dívat, dej jim práci - podobenství k dnešní době (22.04.2021)
Sv. Šarbel a jeho varování před ďáblem (16.04.2021)
7 staromódních hříchů, které vás stále mohou poslat do pekla (29.03.2021)
Zpytování svědomí podle zastavení křížové cesty (27.03.2021)
SLOVO Z 24. 2. 2021 PRO NÁROD (Společenství Křenovice) (06.03.2021)
Komentář prof. C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše (28.02.2021)
NIKDY SE NEPŘESTÁVEJ MODLIT! - Sv. Faustyna o síle modlitby v utrpení (18.02.2021)
Scott Hahn: ,S kompromisy nezvítězíme' (Život Cirkvi vo svete 6/2021) (15.02.2021)
Pevnější ve víře (Terézia Gažiová) (14.02.2021)
"Postavte světlo na svícen!" (14.02.2021)
Páter Slavko Barbarić: Bůh si nezaslouží naše obviňování (07.02.2021)
P. Dominik Chmielewski: Ježíš nezve všechny, aby trpěli (aneb Bojí se Vás Bůh?) (31.01.2021)
7 nejmocnějších způsobů ochrany katolíka před Antikristem, podle ct. arcibiskupa Fultona Sheena (29.01.2021)
Kněz vysvětluje: "Nejmocnější zbraní ďábla je strach. Jak ho porazit?" (23.01.2021)
Náš cíl je Nebe, domov věčného Otce (17.01.2021)
Síla svatého Božího jména (12.01.2021)
"Modlete se": Exorcista odhaluje otevřený duchovní boj Satana v Americe (01.01.2021)
Ano, mlčení o hříchu může být hříchem (31.12.2020)
Oprávněnost a důsledky vyhlášení dogmat (07.12.2020)
Jak jsem pochopil Neposkvrněné Početí (07.12.2020)
Může být modlitba nevyslyšená? Tajemství posledních časů od Anny Kateřiny Emerichové (23.11.2020)
Nikoho jsem nezabil a nikoho neokradl (+ promluva P. Maxe Kašparů) (23.11.2020)
10 způsobů, jak denně zachránit duše pro věčnost (16.11.2020)
P. Dominik Chmielewski: Chceme ukončení této epidemie, ale bez... (15.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Vidět, slyšet a cítit duchovními smysly (01.11.2020)
TV NOE - Ateliér užité modlitby: Marek Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič (30.10.2020)
P. Marian Kuffa: Pozor na ďábla! Přijde, když budeš úplně na dně (24.10.2020)
Čí je to otec? (19.10.2020)
Nejvíc motivující řeč otce Mikea Schmitze, jakou jsem kdy slyšel (01.10.2020)
Jak začlenit anděly do našeho života (01.10.2020)
Erik Dujava: Křesťanské kořeny moderní vědy (29.09.2020)
Pokud bojujete s hříchem, vyzkoušejte toto duchovní cvičení (23.09.2020)
Sv. Páter Pio o modlitebním boji (23.09.2020)
Jak ateisté objevují kouzlo křesťanství (21.09.2020)
I když jsi ..., Bůh (na tebe) čeká (19.09.2020)
"Rady zkušeného ďábla" pro současnou dobu pandemie (19.09.2020)
Všechno není na tlačítko ... (15.09.2020)
Jak vnímá Církev sebevraždu v tomto mém případě? (03.09.2020)
Publikace k objednání Akademie kanonického práva (20.08.2020)
Přibližují se porciunkulové odpustky 2.8.2020 na svátek Panny Marie Andělské (31.07.2020)
Vycházejí Pravidla pro vysluhování exorcismu - česky i italsky + Otec Bamonte: Záleží, na čí straně jsme. Dotaz zní – zříkáš se ďábla a věříš v Boha? (28.07.2020)
P. Dominik Chmielewski: Proč vytrvat v modlitbě? (20.07.2020)
KDO Z VÁS SE TĚŠÍ do kostela? (06.07.2020)
Pánovy přísliby ctitelům Jeho Svatých Ran a Krve (06.07.2020)
P. Dominik Chmielewski: Všechno má svou příčinu (video + přepis videa) (30.06.2020)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (18.06.2020)
VÍTE ŽE ODPUŠTĚNÍ UZDRAVUJE? (18.06.2020)
Trojice (06.06.2020)
Morální dilemata: Kdy je a kdy není hněv hříchem? (02.06.2020)
P. Dominik Chmielewski: Problém nevyslyšených modliteb (video + přepis promluvy) (28.05.2020)
Ne všechno „katolické“ je opravdu katolické, ani na facebooku (22.05.2020)
"Kdo víru ztratil, více ztratit nemůže." (12.05.2020)
NASLOUCHAT NESTAČÍ Svět prázdných zpovědnic je předsíní pekla (09.05.2020)
Bojujte proti ďáblu s Pannou Marií a růžencem (05.05.2020)
Virus kontra Bůh: Bůh zvítězí (27.04.2020)
Virus nebude vládnout nad námi! (21.03.2020)
DUCHOVNÍ VÁLKA (Kázání o. Daniela - ogień Jezus) (21.03.2020)
Otázkou není, zda Bůh dopustil nebo nedopustil pandemii, ale proč ji dopustil ...? (19.03.2020)
BŮH A ZLO - Může existovat Bůh, když je všude tolik zla? Může být takový Bůh dobrý? (17.03.2020)
P. Peter Dufka SJ: Čím nás obohacuje postní pokání? (08.03.2020)
Postní kalendář (27.02.2020)
Téma – koronavirus (možný průběh rozhovoru těchto dní) (25.02.2020)
Věřím v Boha, ale ne v Církev (24.02.2020)
Úvaha o současné Církvi (13.02.2020)
Na chirurgické oddělení přišel nový pacient (kratičký příběh o velkém svědectví) (09.02.2020)
Jaký je rozdíl mezi zdravou sebeláskou a sobectvím? (06.02.2020)
Erik Dujava: Mýty o Katolické církvi, které žijí i dnes (25.01.2020)
21 účinků "obyčejného" přežehnání (14.01.2020)
Exorcista: Ne posednutí, ale pokušení je nejvýznamnější démonickou aktivitou (03.01.2020)
Sv. Jan Maria Vianney: O nečistotě (29.12.2019)
Ježíši, co si o mně myslíš? (21.12.2019)
Otec Ľuboslav Petričko odpovídá: "Ďábla jsem osobně neviděl, chválabohu." (video) (12.12.2019)
„DVĚ SRDCE LÁSKY JSOU JEDINOU CESTOU K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI“ (09.12.2019)
Když při mši svaté kněz zvedne patenu... (09.12.2019)
Myšlenka o Matúša Marcina, exorcisty: Některé věci už v životě nezměníme (05.12.2019)
Poselství Božského Srdce světu vizionářce sr. Josefce Menéndezové (video + kniha ke stažení) (26.11.2019)
Umím se pokřižovat (16.11.2019)
Syntetické radosti. Nebo když místo modlitby volíme čokoládu. (28.10.2019)
Moc Ježíšova jména (07.10.2019)
10 inspirativních myšlenek od Otce Pia pro ty, kteří jsou v bolesti, utrpení, beznaději, strachu... (23.09.2019)
P. Peter Dufka SJ: Maria je vzor životní stability uprostřed všednosti (16.09.2019)
8 kroků jak jednat s nepříjemnými lidmi, kterým se nelze vyhnout (09.08.2019)
Účinky Ježíšovy Krve v biblických verších (08.08.2019)
P. Marián Kuffa - Co je zmyslem Tvého života? (07.08.2019)
Překonání závislosti na pornu: Neposkvrněné řešení virové epidemie podle tohoto kněze (23.07.2019)
Bible, Tradice a Církev - nerozlučitelné trio (20.07.2019)
5 slavných lidí, kteří zemřeli brzy po zesměšňováni Boha (18.07.2019)
Karol Dučák: V kostele by muži měli zůstat muži a ženy ženami! (14.07.2019)
HISTORIE MEDAILE A KŘÍŽE SV. BENEDIKTA (11.07.2019)
"Když Bůh říká ne" (04.07.2019)
Víš, co potřebuješ? Společenství! A to bez debaty. (30.06.2019)
P. Ján Krupa: Proč křesťané věří v jednoho Boha? - Odpověď nejstarší zachované apologie. (24.06.2019)
Terl Bryant o včele a medu (15.06.2019)
Svatodušní inspirace nejen pro Seslání Ducha svatého (04.06.2019)
Chcete dary Ducha Svatého? Proste Marii! (30.05.2019)
Gabriele Kuby: „Notre Dame v plamenech – výzva k obrácení Evropy!“ (21.05.2019)
10 důvodů, proč víme, že Kristus vstal z mrtvých (21.04.2019)
15 forem utrpení Páně (16.04.2019)
Pane faráři, odcházím z církve (13.04.2019)
6 úžasných málo známých faktů příběhu o marnotratném synovi (02.04.2019)
Když děláme znamení kříže, probíhá zároveň 21 věcí. Co se v tu chvíli opravdu děje? (23.03.2019)
Nikdy nezáviď nevěřícím, že 'mohou beztrestně hřešit' (15.03.2019)
Co dokáže půst (12.03.2019)
Myšlenky z knihy In sinu Jesu o nepřetržité eucharistické adoraci. (07.03.2019)
Svatopostní inspirace - výběr textů (06.03.2019)
Ježíš tě skutečně chce uzdravit (04.03.2019)
Satan je vysoce inteligentní a zručný pokušitel; vždy ví, co na nás platí. Jak to? (23.02.2019)
5 důvodů, proč padáme v modlitbě (21.02.2019)
Čím nás překvapí ďábel na cestě ke svatosti (21.02.2019)
Milan Bubák: Důvěra je nejvzácnější dar lásky (13.02.2019)
3 velké problémy s protestantskou doktrínou "Sola Scriptura" (Samotné Písmo) (12.02.2019)
Vyvarujme se neustálé meditace zla! (02.02.2019)
Světlo, jímž je Kristus (01.02.2019)
Svaté rány a věčná blaženost (31.01.2019)
Když Bůh stvořil všechno dobré, proč existuje zlo? (27.01.2019)
Jak mohou katolíci plněji žít v současné krizi (13.01.2019)
Páter Elias Vella - Dnes vím, že ďáblu nevadí. (13.01.2019)
Kristus musí růst i v našem životě (3. neděle adventní, cykl. C) (15.12.2018)
13 citátů svatých, které odhalují skrytý život andělů (14.12.2018)
Neměj od Církve nereálná očekávání (29.11.2018)
Co nám dnes vlastně říká Svátek Krista Krále? (25.11.2018)
Vydávat svědectví pravdě (Slavnost Krista Krále) (23.11.2018)
Cokoliv děláš, dělej moudře, pamatuj na konec (33. neděle v mezidobí) (17.11.2018)
Jediná otázka, na kterou je třeba odpovědět v době smrti (14.11.2018)
Nevytvoříš si obraz a nespoutáš jím svého bližního (11.11.2018)
Ježíšova tvrdá výtka náboženského formalismu (32. neděle v mezidobí, cykl. B) (10.11.2018)
Hřešit je populární, ale mluvit o hříchu už ne (03.11.2018)
Neoddělit, ale ani nezaměňovat pořadí (31. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.11.2018)
Věřit v Krista a věrně ho následovat (30. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.10.2018)
Rány jak krvavé perly (21.10.2018)
Být sluhou všech, ne funkcionářem (29. neděle v mezidobí, cykl. B) (20.10.2018)
Žít podle evangelia nebo raději projít uchem jehly? (28. neděle v mezidobí, cykl. B) (12.10.2018)
Z tvrdosti našeho srdce pocházejí vlastní řešení (27. neděle v mezidobí, cykl. B) (05.10.2018)
5 praktických tipů, jak se lépe soustředit na mši svaté (05.10.2018)
12 stupňů pýchy podle sv. Bernarda z Clairvaux (03.10.2018)
10 inspirativních myšlenek od Pátra Pia pro ty, kteří jsou v bolesti, utrpení, strachu... (23.09.2018)
Služba druhým je jediná cesta ke skutečné velikosti (25. neděle v mezidobí, cykl. B) (22.09.2018)
Bohové dnešní doby (19.09.2018)
Vlastní cestou bez Krista se ocitneme ve slepých uličkách (24. neděle v mezidobí, cykl. B) (15.09.2018)
Znovu objevit, obejmout a povýšit Kristův kříž i v našem životě (14.09.2018)
Být jako Kristus - mít zájem o každého a dělat dobro (23. neděle v mezidobí, cykl. B) (08.09.2018)
Matka Tereza a její seznam pokory (05.09.2018)
Nepotřebná Církev? (05.09.2018)
Předstírat víru s maskou herce (22. neděle v mezidobí, cykl. B) (31.08.2018)
Stát při přítelovi v depresi (28.08.2018)
Deset mýtů o Katolické církvi (27.08.2018)
Odejít od Krista? A kam? (21. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.08.2018)
"Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" (20.08.2018)
Aby náš život odpovídal Eucharistii (20. neděle v mezidobí, cykl. B) (18.08.2018)
Svatý Ignác z Loyoly a jeho 5 cest k uzdravení (16.08.2018)
Když učitelem je samotný Bůh (19. neděle v mezidobí, cykl. B) (15.08.2018)
5 důvodů, proč Satan miluje pornografii. Žádným z nich není sex (04.08.2018)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (04.08.2018)
Věřit v toho, kterého Bůh poslal (18. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.08.2018)
Sociální hřích plýtvání jídlem (17. neděle v mezidobí, cykl. B) (27.07.2018)
Aby prázdniny nebyly prázdné dny ... (25.07.2018)
O „mystické herezi“ (21.07.2018)
Existuje i duchovní podvyživenost (16. neděle v mezidobí, cyklus B) (20.07.2018)
Svatý Ignác z Loyoly: "Kdy ke mně promlouvá Satan?" (20.07.2018)
10 způsobů jak vyhrát boj proti pornu (16.07.2018)
Hlásání evangelia se neřídí peoplemetry (15. neděle v mezidobí, cykl. B) (14.07.2018)
Milí katolíci, víme v co věříme? (14.07.2018)
Máma mě brávala do kostela i k léčitelce (duchovní poradna) (09.07.2018)
Nevěra je naší největší překážkou (14. neděle v mezidobí, cykl. B) (08.07.2018)
Osm životních pravidel pro každého křesťana (02.07.2018)
Kristus dává a mění život (13. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.06.2018)
Co dělat, když cítíme, že naše víra slábne? (28.06.2018)
Bůh a naše spása ve víře starověké Církve (25.06.2018)
Pornografie v našich životech. Co s ní? (25.06.2018)
Aby Eucharistie byla úplná a účinná, mše svatá a adorace nestačí (23.06.2018)
Bude se jmenovat Jan (narození Jana Křtitele) (22.06.2018)
Nenápadný, a přece účinný Bůh (11. neděle v mezidobí, cykl. B) (16.06.2018)
Proč je duchovní vedení dobré pro každého, kdo bere víru vážně (15.06.2018)
Hříchy proti Duchu Svatému (10.06.2018)
Vstoupit do Kristovy nové rodiny (10. neděle v mezidobí, cykl. B) (09.06.2018)
ZMalinovejMisky: Když ta sousedova tráva je stále zelenější ... (05.06.2018)
Soustřeďme se více na to, co je třeba dělat (9. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.06.2018)
Církev slaví Eucharistii a Eucharistie buduje Církev (30.05.2018)
Bůh je a vždy zůstává „Bůh s námi“ (Slavnosti Nejsvětější Trojice, cykl.B) (26.05.2018)
Proč potřebujeme disciplínu (26.05.2018)
Co se to děje s lidmi? (19.05.2018)
Duchovní obdoba jedné nemoci - ANOREXIE (18.05.2018)
5 duchovních lekcí, které se můžeme naučit od malých dětí (26.04.2018)
Různá náboženství - jedna pravda? (23.04.2018)
Je víra každého osobní věc? (15.04.2018)
Dopis matky nevěřícímu synovi (15.04.2018)
Kněz vysvětluje nejsilnější nástroj ďábla - a jak ho porazit (14.04.2018)
O víře a daru víry z pohledu Bible (2. část) (08.04.2018)
Příprava na svátost smíření dnes (31.03.2018)
O víře a daru víry z pohledu Bible (1. část) (31.03.2018)
Shořet v ohni vlastního utrpení - vyprázdněný pohledět smrti do očí (29.03.2018)
Jak si Don Bosco představoval půst? (27.03.2018)
Hledejme slávu ve kříži našeho Pána Ježíše Krista (Květná neděle, cykl. B) (24.03.2018)
Optika Kristova kříže (5. neděle postní, cykl. B) (21.03.2018)
Kázání otce Mariána Kuffy k událostem posledních dnů (21.03.2018)
S otcem Slavkem Barbaričem v době půstu (14.03.2018)
Impulzy papeže Františka pro postní dobu (10.03.2018)
Kryptoučednictví je výzvou (4. neděle postní, cykl. B) (10.03.2018)
Budujme v sobě Hospodinův chrám (3. neděle postní, cykl. B) (02.03.2018)
TV LUX: MÁME BYŤ KATOLÍKY JEN V KOSTELÍCH? (26.02.2018)
‚Credo in unum Deum’ a mnohobožství /+ Život Cirkvi vo svete 8/2018 (24.02.2018)
Čtyři klíčové věci na cestě do nebe (24.02.2018)
Zamyšlení medžugorského faráře, fra Marinka o víře (23.02.2018)
Vystoupit na svou horu setkání s Pánem (2. neděle postní, cykl. B) (22.02.2018)
5 způsobů, jak ďábel útočí během půstu (20.02.2018)
Jak dobře prožít půst (17.02.2018)
Potřebujeme pancíř milosti (1. neděle postní, cykl. B) (16.02.2018)
Půst s Konferencí biskupů Slovenska (13.02.2018)
Postní doba prověří naši duchovní kondici (13.02.2018)
Kristus bere na sebe naše zranění (6. neděle v mezidobí, cykl. B) (09.02.2018)
Kdo má jasný postoj – ten je „fundamentalista“ (08.02.2018)
6 pokušení, se kterými zápasí nejvíce křesťanů (06.02.2018)
Mnoho online pornohvězd je již ve skutečnosti mrtvých a pochovaných ... zabila je 'práce' (03.02.2018)
Uzdravení pro službu (5. neděle v mezidobí, cykl. B) (01.02.2018)
P. Marián Kuffa: Mojí úlohou je ukazovat cestu (30.01.2018)
Boží slovo je živé a účinné (4. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.01.2018)
Cesta křesťanského života (20.01.2018)
Ve službě Kristova evangelia (3. neděle v mezidobí, cykl. B) (19.01.2018)
Jaká je budoucnost křesťanství? (17.01.2018)
Pane, i na mě ses podíval (2. neděle v mezidobí, cykl. B) (12.01.2018)
Mystikova rada (06.01.2018)
Srdce člověka jako místo setkání s Bohem (05.01.2018)
Ježíš a evangelium: nejsou z tohoto (politicky korektního) světa (05.01.2018)
Budujme v sobě věrnost Hospodinovu zákonu - (Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, cykl. B) (30.12.2017)
OSM MODERNÍCH OMYLŮ, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ KATOLÍK ZNÁT A VYHÝBAT SE JIM (17.12.2017)
Boží zázraky. Včera, dnes, až do konce světa. (14.12.2017)
P. František Trstenský: Na čem v životě skutečně záleží (Slavnost Krista Krále, cykl. A) (23.11.2017)
Rodokmen pýchy (19.11.2017)
Při šíření Kristova evangelia je potřebná kreativita (33. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.11.2017)
Pokud naší víře chybí láska, zůstaneme venku (32. neděle v mezidobí cykl. A) (09.11.2017)
Aby se víra nestala hereckým výkonem (31. neděle v mezidobí, cykl. A) (02.11.2017)
Do hrobu, zkapalnět, spálit nebo rozházet po kopcích? (31.10.2017)
Nejlstivější trik ďábla (27.10.2017)
Žádná lidská autorita nestojí nad Bohem (29. neděle v mezidobí, cykl. A) (21.10.2017)
Blog: Modlitba při ranní kávě (16.10.2017)
Tajemství svatebních šatů (28. neděle cykl. A) (12.10.2017)
Pokušení vlastnit pravdu, Církev a moc je vždy aktuální (27. neděle cykl. A) (06.10.2017)
5 zajímavých faktů o andělech strážných (04.10.2017)
Když pocítíš úzkost, vzpomeň si na nejčastější radu v Bibli (04.10.2017)
Medžugorský farář na mši svaté v Dubrovníku: „Buďte přísní k sobě, a velkodušní k druhým lidem" (04.10.2017)
Patřit do Božího týmu (26. neděle cykl. A) (28.09.2017)
Nezírej, ale konej dobro! (25. neděle cykl. A) (23.09.2017)
Vedou všechna náboženství k Bohu? (20.09.2017)
Jediné poslání: Napodobovat Boha (24. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.09.2017)
Sv. Alfons Maria z Liguori: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (08.09.2017)
Církev není elitním klubem dokonalých (23. neděle cykl. A) (08.09.2017)
Bojí se toho jako Lidl kříže! (03.09.2017)
Žít Kristovo evangelium není cestou gaučového pohodlí (01.09.2017)
Pravda evangelia nesmí stát na růstu popularity (29.08.2017)
Papežský primát a podstata křesťanství (27.08.2017)
Žena, která si získala Kristův obdiv (19.08.2017)
Duchovní slovo na Radiu Proglas - kardinál Špidlík: Prameny světla (14.08.2017)
Chytit se Boží ruky (12.08.2017)
Třísky, trámy a jasný zrak (06.08.2017)
Vystup s Pánem a zažij proměnu (04.08.2017)
Zariskovat a přijmout pozvání (28.07.2017)
V domě Marty a jejich sourozenců v Betanii (26.07.2017)
Vytrhat plevel nebo raději ho vůbec nesít (jak máme reagovat na zlo) (22.07.2017)
Citát, který mě přesvědčil, abych konvertoval ke katolicismu (21.07.2017)
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti (19.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADŇA (43) PRAVDA O SEXUALITĚ II. (18.07.2017)
S otcem Mariánem Kuffem (nejen) o lidech bez domova (17.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADNA (41) PRAVDA O SEXUALITĚ I. (16.07.2017)
Jak se stavět k mailům, kde se na konci píše: Pokud to nepošleš sedmi lidem, tak se ti něco stane? (14.07.2017)
Dokáže ďábel předpoznat mou budoucnost a tak ji ovlivnit? (14.07.2017)
25 tajemství duchovního boje, které Pán Ježíš zjevil sv. Faustyně - Jak se chránit před útoky démonů a jejich pokušení? (27.06.2017)
Bůh moudře řídí budování svého města (22.06.2017)
Úcta Ježíšova Srdce není zastaralý sentiment (21.06.2017)
Italský exorcista vzkazuje představenému jezuitů: "Ne, ďábel není jen symbol!" (15.06.2017)
Z otroctví k synovství (recenze knihy) (11.06.2017)
Trojice - dialog lásky a tance (11.06.2017)
Ďáblova "velká trojka" tabuizovaných témat (05.06.2017)
Eucharistická adorace může naši Církev proměnit (02.06.2017)
JAK PŘEŽÍT KOLAPS ZÁPADU (01.06.2017)
Najít si čas (29.05.2017)
Prof. Petr Piťha: Co také zaznělo na Libici při poutní mši svaté 22. 4. 2017 (28.05.2017)
Jak ve skutečnosti sdílíte svou víru s přáteli? (18.05.2017)
6 způsobů, jak žít radostný život podle sv. Jana Boska (15.05.2017)
O ceně a důstojnosti člověka a co znamená věřit (04.05.2017)
Trpící duše - Jak může existovat dobrotivý Bůh, když dopouští utrpení dětí? (02.05.2017)
O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ - Ján Balažia: Ježíš byl praktickým mužem činu. Tomu chlapi rozumějí (29.04.2017)
Proč se exorcisté ptají démonů na jméno (27.04.2017)
BOŽÍ OBRAZ V NÁS (26.04.2017)
Nepřátelé Kristova kříže (15.04.2017)
Svatý TÝDEN: Půst důvěry (14.04.2017)
5. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrých myšlenek (03.04.2017)
Studie: porno dělá muže nespokojenými s jejich vztahy (26.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 3/3 (24.03.2017)
4. POSTNÍ TÝDEN: Půst pokory (23.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 2/3 (22.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 1/3 (20.03.2017)
3. POSTNÍ TÝDEN: Půst přejícnosti a boj proti závisti (14.03.2017)
Vzkaz Maxe Kašparů - nejen video (13.03.2017)
2. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrotivosti (11.03.2017)
1. POSTNÍ TÝDEN: Půst trpělivosti (08.03.2017)
Začíná projekt PŮST S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (28.02.2017)
Klidně očekávej radost po smutku - z listů svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve (24.02.2017)
Co má společného chození na mši s praktikováním jógy? (23.02.2017)
Vizionářka z Medžugorje odpovídá na otázku: "Říká Panna Maria něco o radikálním islámu?" (22.02.2017)
Tvůj úsměv (08.02.2017)
6 rad, jak prožít radostný život od sv. Dona Boska (30.01.2017)
Jak tě může zlomené srdce dostat blíže k Bohu? (30.01.2017)
"Byl jsem uvězněný": Vzácný pohled do dramatického světa andělů a jejich zápasu mezi sebou (20.01.2017)
Návštěva Svědků Jehovových ... dej jim šanci na osvobození! (18.01.2017)
Jak si zachránit duši na postkřesťanském Západě (05.01.2017)
STOP mlžení. Církev o zednářích stručně a jasně (02.01.2017)
V malých věcech odkrýt Boha Stvořitele (M.M.) (15.12.2016)
Fundamenty (24) Boží Syn sa stal človekem (05.12.2016)
FUNDAMENTY (25): Početí a narození Ježíše Krista (05.12.2016)
Vztahová gramatika, 1.část Podmět: Kdo jsem? (01.12.2016)
Ouija tabulky - vstupní brána zlého ducha (22.11.2016)
Fundamenty (46) LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (12.11.2016)
Kdo naprogramoval náš genetický kód? (11.11.2016)
Jsme sužováni zlými duchy nebo démony? (05.11.2016)
MEMENTO MORI: 5 benefitů - pamatování na svou smrt (03.11.2016)
Vyberte si - katolická víra nebo ateismus (27.10.2016)
Neuvěřitelný skutečný příběh o nadpřirozené síle Ježíšova jména (16.10.2016)
Fundamenty (45) CO JE LITURGIE (30.09.2016)
Na čí "straně" je Bůh? (22.09.2016)
Konec světa (21.09.2016)
Modlitba Páně "Otče náš" jako duchovní zbraň (18.09.2016)
Pravý význam 'rouhání se proti Duchu Svatému' (11.09.2016)
Mizení tří křesťanských ctností (05.09.2016)
Dva mniši (31.08.2016)
* Hodnota mše svaté
* Nesmírná hodnota mše svaté očima světců
(10.08.2016)
Nebojte se! (06.08.2016)
Proč takové množství nevěřících věří v posmrtný život? (06.08.2016)
Jsme křesťany opravdově (v srdci) nebo jen navenek? (03.08.2016)
Důležitost odpuštění (18.07.2016)
Čtyři manželky (12.07.2016)
Posadí se jako tavič a čistič stříbra (11.07.2016)
O chození do kostela (10.07.2016)
Fundamenty (44) SMRT A POSLEDNÍ SOUD (06.07.2016)
Fundamenty (43) ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ A VZKŘÍŠENÍ ... (02.07.2016)
Satanistická černá mše dokazuje, že katolická víra má pravdu (29.06.2016)
Fundamenty (42) CO JE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH? (25.06.2016)
Příběh Marie Simmy: 75 mší svatých (23.06.2016)
Fundamenty (41) HIERARCHIE, LAICI A ZASVĚCENÝ ŽIVOT (18.06.2016)
Mormoni - okultismus v rouše křesťanství (14.06.2016)
Fundamenty (40) CÍRKEV KATOLICKA A APOŠTOLSKÁ (13.06.2016)
Nedejte se oklamat typickou rafinovaností satana (09.06.2016)
Třetí zamyšlení ke skutkům milosrdenství (08.06.2016)
Fundamenty (39) CÍRKEV SVATÁ A KATOLICKÁ (08.06.2016)
Dej Bohu šanci!! (31.05.2016)
„Klaním se ti vroucně“ – myšlenky k Božímu Tělu (25.05.2016)
Modlitba bolesti (13.05.2016)
9 důvodů, proč vykopnout porno ze svého života (09.05.2016)
Novinka - střelný apoštolát (09.05.2016)
Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu (21.04.2016)
Horoskopy, sny a věštby (20.04.2016)
Stefanie Stahlhofenová: "Démoni jsou neuvěřitelně vychytralí" (18.04.2016)
Fundamenty (38) CÍRKEV JEDNA A SVATÁ (18.04.2016)
Fundamenty (37) BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM ŽIVÉHO BOHA (15.04.2016)
Druhé zamyšlení ke skutkům milosrdenství (05.04.2016)
Fundamenty (30) Ježíšovo zmrtvýchvstání (29.03.2016)
Fundamenty (29) Ukřižování Ježíše (24.03.2016)
Leopold Jablonský: “Na kříži vidím mrtvého muže” (video) (19.03.2016)
Fundamenty (36) CÍRKEV LIDSKÁ A BOŽSKÁ (19.03.2016)
Proč chodit do kostela? (03.03.2016)
Fundamenty (35) VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV (02.03.2016)
Fundamenty (34) Duch Svatý dříve a nyní (28.02.2016)
Fundamenty (33) PROJEVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO (27.02.2016)
DESET VĚCÍ, OD KTERÝCH SE MŮŽEME POSTIT MÍSTO ČOKOLÁDY (26.02.2016)
První zamyšlení ke skutkům milosrdenství (18.02.2016)
František nás zve ke skutkům milosrdenství - úvod (18.02.2016)
Půst a rodina 4 - Plody půstu ve třech kategoriích 1 (15.02.2016)
Tři myšlenky na Půst (14.02.2016)
Co ti úplně zabrzdí duchovní život - z Lidových misií ve farnostech Sobotín, Loučná, Velké Losiny: (08.02.2016)
Vnitřní zranění nejen ve vztahu: Principy (03.02.2016)
Jak přemoci zlozvyky (26.01.2016)
Fundamenty (32) KDO JE DUCH SVATÝ? (18.01.2016)
FUNDAMENTY (31): Kristův slavný příchod (14.01.2016)
Musíte vydržet, i když je pravděpodobné, že prohrajete (10.12.2015)
Pornografie: dlouhodobě nejvyšší duchovní hrozba (30.11.2015)
Záznam a přepis kázání Prof. Petra Piťhy z bohoslužby 13. listopadu 2015 (sv. Anežky České) (15.11.2015)
Lekce z kláštera: Modlitba (15.11.2015)
Je Bůh šťastný? (10.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 2 (09.11.2015)
FUNDAMENTY (27): Ježíšův veřejný život (09.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 1 (08.11.2015)
Fundamenty (26) Tajemství Kristova života (05.11.2015)
Litanie za pokoru (04.11.2015)
Od spouštěcích varování ke spouštěčům modlitby: Výzva k časté modlitbě (03.11.2015)
Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství. (29.10.2015)
o. Ľuboslav Petričko: Vztahy dobré a špatné jdou až za hrob (28.10.2015)
Strach a důvěra (28.10.2015)
Co může Ježíš způsobit při mši svaté (19.10.2015)
Svět zapomněl a opustil Boha (Fra Ljubo Kurtovic) (28.09.2015)
Tři zázraky v jednom městě (26.09.2015)
Pokud nemáš pokoj - modli se! (29.08.2015)
o. Ľuboslav Petričko - Jak sa nedostat do vlivu zla (24.08.2015)
Zraněná krása (08.08.2015)
P. Elias Vella o věštění, pověrčivosti, horoskopech a osvobození (video) (20.07.2015)
* ODPUŠTĚNÍ, Proč vůbec odpouštět?
* Modlitba za odpuštění
(20.07.2015)
Je možné dotýkat se Ježíše jen tak... (28.06.2015)
I tak kázal Vianney - na Radiu Proglas (18.06.2015)
TV Lux: Fundamenty: Manželství v Božím plánu (27.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Eucharistie - pokrm na každý den (12.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Potřebujeme Eucharistii? (29.04.2015)
Ďáblovo umění se projevuje v okupování prostoru svobody (22.04.2015)
Fundamenty -Zpovědník a účinky zpovědi (15.04.2015)
Porno mění muže z ochránců v predátory. Braňte se (12.04.2015)
Velkopáteční půst- hlad a nervozita anebo cesta k milosrdenství (02.04.2015)
Inspirace pro postní dobu (19.02.2015)
Pár řádků k rozjímání (17.02.2015)
FUNDAMENTY: "Jako muže a ženu je stvořil" (01.02.2015)
Max Kašparů v ČRo 1/3 - Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 2/3 - Na morální díry dáváme technické záplaty a nechce se nám vrátit na místo, kde jsme zabloudili (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 3/3 - Neopravujeme, vyhazujeme a pořizujeme nové. A to platí i o vztazích, říká psychiatr Max Kašparů (16.01.2015)
Horoskop i pro křesťany? (13.01.2015)
Video: P. Marián Kuffa: Co dělat, pokud někdo blízký sejde z cesty a žije hříšným životem? (13.01.2015)
Pokud chceme čelit nemorálnosti dneška, potřebujeme sílu prvních křesťanů (09.01.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (25.12.2014)
Štědrý večer (25.12.2014)
Vatikánské promluvy s humorem (CD nebo kniha) (18.12.2014)
Několik myšlenek k zamyšlení pro všechny z nás od Teodora Križku: (03.12.2014)
Chcete, aby vás během adventu provázel Jan Pavel II.?
Jeho myšlenka denně na vašem e-mailu
(03.12.2014)
Proč bych se měl zpovídat (přednáška Myrny Nazzour ze Sýrie) (28.11.2014)
6 klíčů k tajemství důstojnosti člověka (15.11.2014)
Jozef Maretta: Jak poznat dobro a zlo v dnešní době (13.11.2014)
Chlapec napsal na auto ... (06.11.2014)
Muži a jejich (ne) chození do kostela (05.11.2014)
Fundamenty - nad Katechismem Katolické církve: (28.10.2014)
Jestliže je Bůh dobrý, proč dopustil rozpad mého manželství? (28.10.2014)
Nehlásáte pravdu! (27.10.2014)
Je smích zakázaným ovocem? (22.10.2014)
Marián Kuffa: Jak se chránit před lidskou závistí a nenávistí (video) (21.10.2014)
Jak se vyznat v džungli zjevení a proroctví? (19.10.2014)
Marián Kuffa: SVĚT JE ROZDĚLENÝ NA DVA TÁBORY (Didaché) - záznam přednášek P. Kuffy (08.10.2014)
Adorační dny v našich farnostech 2014 (14.09.2014)
Jít proti proudu (09.09.2014)
KOHO POŠLU? KDO PŮJDE? (08.09.2014)
Averze a odstup už nejsou láskou (27.08.2014)
P. Elias Vella: Věřit navzdory problémům (06.08.2014)
Konkurence (26.07.2014)
TRAJA VY, TRAJA MY - (krátký film) (13.07.2014)
Decentní oblékání žen (08.07.2014)
O svobodě svědomí, ke které osvobozuje absence pravdy (07.07.2014)
Nazývá Ježíš Boha Otcem metaforicky? (03.07.2014)
Fundamenty - nad Katechizmem Katolické církve:
-Dnes - téma: O čem je víra
(25.06.2014)
Ke slavnosti Božího Těla, myšlenky o eucharistii, mši sv. a kněžství (24.06.2014)
Deset sloupů chrámu tvojí duše (31.05.2014)
Promluva jáhna Ladislava Kince při zádušní mši svaté (26.05.2014)
Křesťanské mandaly? (odpověď na otázku) (25.05.2014)
Kde je láska, tam je dávání... (20.05.2014)
Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého (20.05.2014)
Země s množstvím satanistů (16.05.2014)
Velkopáteční kázání o. Cantalamessy o Jidášovi (20.04.2014)
O sestoupení Krista do předpeklí (19.04.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 2 část (16.04.2014)
Pán Ježíš byl obětován, protože sám chtěl... (15.04.2014)
Svatá zpověď duchovním zrakem mystičky Kataliny Rivas (10.04.2014)
Bl. Jan Pavel II.: Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele) (19.03.2014)
„Nové stvoření“ ve světle Písma svatého (15.03.2014)
Ježíšova pokušení na poušti - 1. neděle postní, cyklus A (09.03.2014)
Půst a rodina 3 - Podstata a ovoce postu (07.03.2014)
Půst a rodina 2 - Všeobecné medžugorské pozvání k půstu (07.03.2014)
Postní úvaha o maskách (05.03.2014)
Karikatury Boha aneb jaký Bůh není (27.02.2014)
Uctívání andělů - uctívání sebe sama? (22.02.2014)
P. Imrich Degras: Ďábel pokouší, abychom nedělali věci, které dělat máme (video) (15.02.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 1 část (11.02.2014)
Jaké obrácení netěší Ježíše (25.01.2014)
Co znamená ztratit víru? (22.01.2014)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16.01.2014)
SÍLA ŽEHNÁNÍ 2 (žehnání laiky, rodičovské požehnání...) (07.01.2014)
Vytratila se z našich rodin modlitba? (20.12.2013)
O červených nitkách (18.12.2013)
O. Cantalamessa kázal o pokoře (15.12.2013)
ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ od biskupů (10.12.2013)
Malý Jeníček a velký balvan (25.11.2013)
Téma: OKULTISMUS (20.11.2013)
Mše svatá s modlitbou za uzdravení
Jaroměřice nad Rokytnou
(18.11.2013)
Jeden den v očistci (02.11.2013)
Hodnota mše svaté (01.11.2013)
Evangelium v obrazech (fallingplates) (30.10.2013)
Krysa, nebo princezna? Dva modely spásy (15.10.2013)
Adorační dny 2013 v některých farnostech FATYMu (08.10.2013)
Knížka Catalina Rivas - Prožívej adoraci (07.10.2013)
Intelektuální poctivost (29.09.2013)
Závist a smilstvo (26.09.2013)
MŠE SVATÁ, její účinky (23.09.2013)
Začíná celostátní kampaň ke kurzům Alfa (12.09.2013)
Dotek Krista (28.08.2013)
Kdo chce slyšet Boha, musí mu naslouchat (27.08.2013)
Ďábel je dnes aktivnější než kdykoliv předtím (25.08.2013)
Jdi i za mne (17.08.2013)
Nová brožurka z nakladatelství A.M.I.M.S. (11.08.2013)
P. Marián Kuffa - výběr 38 úryvků z jeho kázání... (08.08.2013)
Aktuálně: Eucharistický zázrak v Mexiku – ztělesnění lásky Panny Marie (07.08.2013)
Píšete nám: Zvítězíme Boží mocí! (28.07.2013)
Prof. Petr Piťha: Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj
+ kritické srovnání jejich a naší situace
(18.07.2013)
Miluj mě tady a teď (14.07.2013)
Kontaktní asistent pro záležitost exorcismu (12.06.2013)
Kard. Canizares: Je třeba obnovit projev adorace při sv. přijímání (30.05.2013)
Eucharistie je pramenem světla, síly a útěchy (30.05.2013)
Lakomství (25.05.2013)
Mlčenlivé svědectví (20.05.2013)
Do úst, nebo na ruku? (15.05.2013)
Svatořečení Otranských mučedníků (12.05.2013)
Jsme ochotni? (05.05.2013)
Věčný život, nebe, dobrý Pastýř - promluva ze 4. neděle velikonoční (03.05.2013)
Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha (27.04.2013)
Františkův vzkaz? "Prodejme vatikánské umění a rozdejme peníze chudým!" (24.04.2013)
Krásný pastýř (19.04.2013)
…tam, kde byli učedníci (08.04.2013)
Lepší je někdy nepřítelem dobrého (08.04.2013)
Inspirující pohled pravoslavného arcibiskupa (05.04.2013)
Proč hlásat Krista - proč nenechat druhé "na pokoji"??? (05.04.2013)
Přijměme milost Kristova vzkříšení - Urbi et Orbi (31.03.2013)
Půst a rodina 12- Praktické rady pro půst v rodině 2 (29.03.2013)
Arcibiskup Müller o ďáblu (25.03.2013)
Půst a rodina 11- Praktické rady pro půst v rodině 1 (25.03.2013)
Sestra Marie Vojtěcha Hasmandová (14.03.2013)
Přístupové cesty Zlého (06.03.2013)
Nabídka PROGLASu - vzdělávací pořady (nejen) na USB flash (04.03.2013)
Jak vysoko je nebe nad zemí… (Benedikt XVI. jako Mojžíš) (02.03.2013)
Svědectví Gorana z Medžugorje - opavdu neuvěřitelné (28.02.2013)
K proměnění Páně (23.02.2013)
Půst a rodina 8 - „Nejlepší půst“ (23.02.2013)
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ na 5 dnů dopředu: (21.02.2013)
O pokušení člověka (20.02.2013)
Mystické město Boží od Marie od Ježíše z Agredy (19.02.2013)
Půst a rodina 5 - Plody půstu ve třech kategoriích 2 (16.02.2013)
Blahořečení 14 pražských mučedníků – svátek 15. 2. 2013: modlitba proti RU-486 (15.02.2013)
Kdy se pokrok stává podvodem a co je úkolem rozumu (05.02.2013)
Eucharistie znovu objevená (30.01.2013)
Kosmetická zábrana (29.01.2013)
Charakteristické rysy víry (25.01.2013)
Duchovní cvičení na Velehradě a Svaté Hoře v roce 2013 (18.01.2013)
Maria při mém kříži (08.01.2013)
Písmo svaté (29.12.2012)
Papežský kazatel: Radost je působena Bohem (25.12.2012)
Odkud se bere dobro? (24.12.2012)
Komentujeme: Nebojte se! (08.12.2012)
Kristovo zjevení a soukromá zjevení (06.12.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 6 díl (03.12.2012)
Den Bible v neděli 18. listopadu (18.11.2012)
Apoštolská penitenciárie pořádá sympozium o svátosti pokání (17.11.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 5 díl (13.11.2012)
Zamyšlení na počátku Roku víry (03.11.2012)
1.11. Všech svatých (02.11.2012)
Kurz nikoho nezmění, rozhodující je osobní setkání (25.10.2012)
Ježíšovo a Mariino sebezmaření - nový pohled na P. Marii (25.10.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska (21.10.2012)
Naladěni na víru (odkazy na některé akce k Roku víry) (16.10.2012)
Plnomocné odpustky v Roce víry (16.10.2012)
Jiří Zajíc - Cena věrnosti (11.10.2012)
Svět s Bohem či bez Boha (07.10.2012)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (01.10.2012)
Svatý Otec Benedikt XVI. -homílie na Tuřanském letišti v Brně (27.09.2012)
Když ztichnou motory...(Clay Regazzoni in memoriam) (22.09.2012)
Via dolorosa – via vitae (o smyslu utrpení a bolesti) (20.09.2012)
Teologický kurz 2012 (20.09.2012)
Spása (13.09.2012)
Setkání Společnosti sv. Tomáše Akvinského o Integrálním humanismu J. Maritaina (12.09.2012)
Parafráze na Žalm 23 (11.09.2012)
Biblický kurz (31.08.2012)
Pověrčivost je v Africe rozšířená podobně jako v Evropě (16.08.2012)
Myšlenka z kázání o. Marka Dundy na mši svaté na pláži (27.07.2012)
Myšlenky z kázání při pouti k Panně Marii Karmelské (27.07.2012)
Duše lidská je nesmrtelná (25.07.2012)
Krásná bitva (20.07.2012)
Kniha Zázrak v Praze (03.07.2012)
Myšlenka na neděli:13. neděle v mezidobí (02.07.2012)
Nový web "Teologie těla - Povolání k lásce" právě spuštěn! (27.06.2012)
Z Eucharistického kongresu v Dublinu (17.06.2012)
Bůh koná divy skrze naši slabost (14.06.2012)
Královna pomoci: Vidím svět, který kráčí bez Boha (12.06.2012)
Královna pomoci, 15. listopadu 2011: Život je dar Boží lásky (12.06.2012)
Kongregace poukazuje na věroučné omyly v knize Just Love od Margaret A. Farley (09.06.2012)
Deset rad jak obnovit duševní svěžest (02.06.2012)
Dar Ducha – zůstat normální! (31.05.2012)
Hvězda jménem naděje (25.05.2012)
Pokušení luxusu (22.05.2012)
O znovuzrození (14.05.2012)
Je mír možný? (13.05.2012)
Jaký je křesťanský pohled na sebevraždu? Co říká Bible o sebevraždě? (13.05.2012)
Je Bible nemravná a urážlivá? (13.05.2012)
Mariánské zjevení v Kibeho ve Rwandě (r. 1981-1989) (05.05.2012)
Zvláštní zkušenost: Cesty vizionářek (05.05.2012)
Ukřižovaný a vzkříšený (28.04.2012)
Otázky o Bohu (28.04.2012)
Začne rok víry (28.04.2012)
Týden modliteb za duchovní povolání 2012 (27.04.2012)
Kurz Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku (19.04.2012)
Návštěva Anselma Grüna v Brně (18.04.2012)
Poselství, které Pán Ježíš svěřil P. Dolindu Ruotolovi (18.04.2012)
PSYCHOTRONIKA z křesťanského pohledu (18.04.2012)
Lidské srdíčko (17.04.2012)
Mariiny pašije (06.04.2012)
„Abych získal...“ (05.04.2012)
Ve skrytosti (01.04.2012)
Rozhodneš-li se změnit způsob života (29.03.2012)
Kříž, znamení spásy. (29.03.2012)
KŘÍŽOVÁ CESTA (28.03.2012)
Využít všechny své síly (25.03.2012)
Odpuštění (25.03.2012)
Rozhodnutí pro víru (21.03.2012)
Přednáška o církevních restitucích v Třebíči (20.03.2012)
ČÍM JSTE BYLI VE SVÉM MINULÉM ŽIVOTĚ? (20.03.2012)
Ať jsi v jakékoliv louži, Bůh říká:,,Skoč, mé ruce jsou tady" (10.03.2012)
Tavič usedne a pročistí stříbro (05.03.2012)
„Věříte, že mám takovou moc?“ (02.03.2012)
Cesta k Otci: modlitba a půst (21.02.2012)
Návrhy na postní obnovu Božím slovem (21.02.2012)
Katolictví není slučitelné se zednářstvím (16.02.2012)
Jak přijmout plnost Božích milostí (16.02.2012)
Malý průvodce postní dobou 2012 (13.02.2012)
Uprostřed světa... lidé potřebují Boha, to je jisté. (09.02.2012)
Všechno pouhá náhoda? (06.02.2012)
Na každé negativum ... Bůh odpovídá pozitivně ... (30.01.2012)
Chrám a domov - myšlenky na neděli, 2.neděle mezidobí – B -15.01.2012 (18.01.2012)
Co musím dělat? (15.01.2012)
Navzdory Svatí! (13.01.2012)
Od víry neexistuje dispenz (11.01.2012)
Srovnání poslání a vlastností tří králů s posláním biskupů (10.01.2012)
Televizní "antižalm" (09.01.2012)
Imaginární interview s Pražským Jezulátkem (09.01.2012)
Přednáška P. Vojtěcha Kodeta: O hříchu (09.01.2012)
Desatero pokoje (06.01.2012)
Křesťanství a ochrana přírody - P. Marek „Orko“ Vácha (04.01.2012)
Zamyšlení (02.01.2012)
Sv. Anežka Přemyslovna pohledem historika (30.12.2011)
Jde jen o touhu lidové zbožnosti? - k vyhlášení 5. mariáského dogmatu (29.12.2011)
sv. Jana Beretta Molla - Milovat až do krajnosti ... (27.12.2011)
Co říká Matka Tereza...posilující slova (26.12.2011)
Příchod Vykupitele (25.12.2011)
Návrat z labyrintu světa aneb povznes se k Bohu (15.12.2011)
Evangelizace (08.12.2011)
Konference o nové evangelizaci (01.12.2011)
Víkendové kurzy četby Písma na CMTF UP v Olomouci (23.11.2011)
Sedm nesoustavných poznámek o adoraci Nejsvětějšího (11.11.2011)
Karel Skočovský: Hledám spolupracovníky pro životopisy svatých manželů (09.11.2011)
Duše v očistci (08.11.2011)
Odpovědi katolíků protestantům 2: Je správná zásada "Pouze Písmo"? (06.11.2011)
Smrt je realitou života (02.11.2011)
„Youcat“ - světový bestseller (02.11.2011)
Dušičky – radostné poselství zmrtvýchvstání
úvaha otce Milana Plíška
(30.10.2011)
Královna pomoci 15. září 2011: Poznejte lásku Otce! (17.10.2011)
Kdo odpouští, prožije osvobození - zkušenosti ze služby odpuštění ve Rwandě (16.10.2011)
Výzbroj křesťana znamená vnitřní proměnu (14.10.2011)
Nedělní kázání o. Nika - kardinální ctnosti (09.10.2011)
Eucharistické zázraky (07.10.2011)
Syrská stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour na Slovensku (30.09.2011)
Tělo je darem od Pána Boha –
myšlenky z nedělního kázání o. Marka
(30.09.2011)
Několik myšlenek z povídání o. Marka na 11. celostátním setkání SČS. (30.09.2011)
Křížek na krk: návod k použití (30.09.2011)
List sv. otce Pia Annitě R.: O důležitosti mše svaté (22.09.2011)
Kristus miloval církev - a co ty? Miluješ církev? (22.09.2011)
Proč si připadám normální? (20.09.2011)
Poselství Královny pomoci: Přicházejte k Bohu jako milovaní (19.09.2011)
Síla modlitby - lze jí měnit běh dějin (videopřednáška) (13.09.2011)
Biblický kurs 2011: Exodus a Lukášovo evangelium podruhé... (12.09.2011)
Obrana drmolících babiček (08.09.2011)
Vztah s Bohem není možné stavět výlučně na citech (08.09.2011)
Proběhlo další setkání biřmovanců v Jeníkově - aneb šest základních pravd. (06.09.2011)
Víra není morálka, nýbrž tajemství lásky (31.08.2011)
Jeníkov - křest (15.08.2011)
Video: Královná pomoci, 7. srpna 2011, Dechtice: Skutečná jednota sa buduje v modlitbě (13.08.2011)
Každodenní evangelizace pro každodenní katolíky (06.08.2011)
Boží láska (03.08.2011)
Myšlenky blahoslavené Matky Terezy (03.08.2011)
Myšlenky na každý den od sv. apoštola Pavla z listu Římanům (01.08.2011)
Přednáška o sv. Prokopu (31.07.2011)
Pomazání nemocných - zkušenosti nemocničního kaplana (29.07.2011)
Ježíš Kristus Král (17.07.2011)
Příkladný mezináboženský dialog (14.07.2011)
Sedmé přikázání Desatera (11.07.2011)
Nikdo upřímně nemiluje Pána Boha, když nemiluje blížního (04.07.2011)
TV Magnificat: Don Stefano Gobbi na Slovensku (v roce 1996) (01.07.2011)
Na katolické charizmatické konferenci také o P. Marii (30.06.2011)
Fotil sochu, vyfotil tvář Panny Marie (29.06.2011)
Kolik je v Římě oken? (27.06.2011)
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity 2011/2012 - Kurz Živá teologie (27.06.2011)
Promluva P. Pavla Havláta o Letnicích 2011 (26.06.2011)
Hojnost a vděčnost (22.06.2011)
Dechtice - Poselství z 15.června: Kráčejte ve Světle (20.06.2011)
Video: Svatodušní pouť v Dechticích, -5. června 2011 (15.06.2011)
Úcta k Ježíšovu Srdci,proč? (11.06.2011)
Turínské plátno z pohledu 20. a 21. století (03.06.2011)
Supermarkety- chrámy konzumu (27.05.2011)
Dechtice 15. května 2011: Neustále se modlete za kněze (22.05.2011)
Když vás osloví Svědkové Jehovovi... (19.05.2011)
Panenství - druhá šance (18.05.2011)
Video:Dechtice, Zjavení Královny pomoci, 8. května 2011 (15.05.2011)
Tři dny křesťanské spirituality s P.Markem Orko Váchou (07.05.2011)
NE! podávání svatého přijímání nesezdaným dvojicím (06.05.2011)
List o mravní čistotě (06.05.2011)
Svatá Anežka Česká - Doksany - národní pouť (30.04.2011)
Vzácné okamžiky života - kázání Mons. Aloise Pekárka (29.04.2011)
"Vzkříšení" - dar k narozeninám (28.04.2011)
Až neuvěřitelný postoj - výzva i pro ostatní (26.04.2011)
Vina, trest a odpuštění - kázání Mons. Aloise Pekárka (25.04.2011)
Povolání ke svatosti (23.04.2011)
Kříž je znakem Vaší spásy (22.04.2011)
Uslyšet kohouta - báseň (20.04.2011)
YouCat - Katechismus Katilické cíkve pro mládež (17.04.2011)
Nezřekla se své víry (10.04.2011)
Pastýřský list k prožívání velikonočního tridua (09.04.2011)
O Červené karkulce aneb Karkulka a my? (09.04.2011)
Diskuze o uzdravování rodových kořenů (06.04.2011)
Královna pomoci v Dechticích: Jaké plody budete sbírat? (17.03.2011)
Panna Maria patronkou Arábie (16.03.2011)
Život v jednotě s církví (14.03.2011)
Kázání při zahájení oslav 800. výročí narození Anežky Přemyslovny (11.03.2011)
Poselství z Dechtic: Žijte s Ježíšem (10.03.2011)
Zázrak v přímém přenosu (09.03.2011)
Sbírka Haléř svatého Petra (04.03.2011)
Balet... (03.03.2011)
Pravá dokonalost (19.02.2011)
Víra v denním životě (14.02.2011)
Krvavé obrazy v Dillí (10.02.2011)
Uzdravení rodových kořenů (09.02.2011)
TV: Don Bosco - dvoudílný životopisný film (04.02.2011)
Střípky z duchovních cvičení mužů v Prosiměřicích (03.02.2011)
Papež a tiskový mluvčí Vatikánu o nešvarech ekumenického dialogu (01.02.2011)
Tolerance z křesťanského hlediska (24.01.2011)
Síla pravdy (19.01.2011)
Ani ty nejsi omyl přírody... (16.01.2011)
Poselství Královny pomoci: Bůh je vám blízko! (15.01.2011)
Benedikt XVI. povzbuzuje k adoraci (13.01.2011)
Duchovní odpoledne v Třebíči (12.01.2011)
Královna pomoci: V čistém srdci je Boží světlo (12.01.2011)
Náš mír a naše naděje (12.01.2011)
Slovo života - prosinec 2010 (07.01.2011)
Promluva o Mariána Kuffy (04.01.2011)
Přednáška Cesty po největší katolické zemi jihovýchodní Asie (03.01.2011)
Krátká poselství pro dny v novém roce (01.01.2011)
Bohu i lidem lásku (26.12.2010)
Královna pomoci: Jako jsem ho já přinesla na svět, tak i vy ho přineste světu (19.12.2010)
VÁNOCE 2010 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (18.12.2010)
Věrohodnost Nového zákona (14.12.2010)
Tip na dárek! Už jste viděli DVD křesťané ve společnosti? (08.12.2010)
Může to být jinak, než se na první pohled zdá (05.12.2010)
Internetem koluje zavádějíci email s obrázkem Panny Marie (27.11.2010)
Jak poznávat Bibli, když není čas? (16.11.2010)
Milost Boží v nás (31.10.2010)
Žalářníkovo obrácení (30.10.2010)
Nahrávky kázání P. Marcela Javory (25.10.2010)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (07.10.2010)
Půst (07.10.2010)
Posvícení ve Chvalaticích (02.10.2010)
Svoboda bez vazeb neexistuje (02.10.2010)
Svatováclavské kázání P. Piťhy (30.09.2010)
Kázání stigmatizovaného kňaze Zlatka Sudaca (28.09.2010)
Doporučení časopisu Res Claritatis MONITOR (16.09.2010)
K NALÉHAVÉ PROSBĚ ÚDAJNÉ "PANNY MARIE" (08.09.2010)
Kurz Dějiny křesťanství (07.09.2010)
Zajímavý film o Marii Goretti (06.09.2010)
Matka Tereza – odpůrkyně potratů, které Clinton nepodal ruku (01.09.2010)
Přednáška Jsme ve vesmíru sami? (01.09.2010)
TATO OBLUDA JE ZLO - svědectví 15leté studentky (06.08.2010)
KURZ ČETBY PÍSMA (23.07.2010)
Pád důvěry (05.07.2010)
Náš čas (03.07.2010)
Zjevení Panny Marie v Garabandalu (01.07.2010)
Cyrilometodějská mise a její odkaz (21.06.2010)
Stesky Nejsvětějšího Vykupitele (19.06.2010)
3. oblastní setkání charismatické obnovy v Olomouci (15.06.2010)
Liturgická cesta na česko-německé hranici aneb s Písmem svatým do přírody (01.06.2010)
Každé povolání je zázrakem Boží milosti (27.05.2010)
Vassula Rydén na Slovensku (09.05.2010)
Mariapoli 2010 (09.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 7. část (09.05.2010)
Tomáš Baťa o hospodářské krizi (06.05.2010)
Ora et labora - Modli se a pracuj (05.05.2010)
Anselm Grün v Brně (01.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 6. část (01.05.2010)
Zpytování svědomí trochu jinak (09.04.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 5. část (08.04.2010)
V Brně- Židenicích budou číst Bibli nepřetržitě 24 hodin (04.04.2010)
Skála lásky (02.04.2010)
Svaté přijímání (01.04.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 4. část (16.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 3. část (10.03.2010)
Slavík a růže (07.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 2. část (01.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 1. část (23.02.2010)
Zveme do Znojma na přednášky v postní době (22.02.2010)
Agnostik Leo Moulin vzkazuje katolíkům (13.02.2010)
"Postničky" (12.02.2010)
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí (23.11.2009)
Pro potěšení i pro zamyšlení (18.11.2009)
Modlitba papeže Benedikta XVI. před soškou Pražského Jezulátka (11.11.2009)
Víkend s Biblí (09.11.2009)
Křesťanství běžného dne (03.11.2009)
Promluva Benedikta XVI. (31.10.2009)
Stačí jen dvě slova (26.10.2009)
Biblický kurz v Brně (22.10.2009)
Brno: Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě Anděl Páně (10.10.2009)
Největší problém současné společnosti? (09.10.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (01.10.2009)
Zveme na adorační dny (29.09.2009)
Víra, naděje a láska - zamyšlení před návštěvou Svatého Otce (21.09.2009)
VÝZVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (17.09.2009)
Vzpomínka na P. MUDr. Ottu Opálku - a také prosba (16.09.2009)
Pastýřský list - ZAHÁJENÍ NOVÉNY (06.09.2009)
Na čem záleží? (30.08.2009)
Jan Maria Vianney (27.07.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (24.07.2009)
Motlitba pro pět prstů (16.07.2009)
Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Sk 1, 8) (15.07.2009)
Sny (14.07.2009)
Kdo zpívá, dvakrát se modlí (01.07.2009)
Pastýřský list o NADĚJI (22.06.2009)
Litanie k drahocenné Krvi Pána Ježíše Krista (10.06.2009)
Každý může něco ovlivnit k dobrému (26.05.2009)
20. ročník Katolické charismatické konference (23.05.2009)
Už jenom tři minuty (10.05.2009)
Srdce jako diamant (06.05.2009)
O duši (04.05.2009)
Týden modliteb za povolání (30.04.2009)
Jubilejní rok v Kostelním Vydří (03.04.2009)
Rok svatého Pavla - modlitba ke sv. Pavlovi (01.04.2009)
Už jste si prorozjímali pastýřský list našich biskupů? (30.03.2009)
Úcta k Panně Marii (09.03.2009)
Páteční zvonění (04.03.2009)
Modlitby otců (03.02.2009)
Zveme na přednáškový cyklus Křesťanská mystika (26.01.2009)
Pochod pro život 2009 v Praze (16.01.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (10.01.2009)
Věta pro povzbuzení k duchovnímu životu (29.12.2008)
Vánoční přání - zamyšlení (25.12.2008)
Anděl Páně za křesťanskou Evropu (19.12.2008)
Jan Peňáz: Květy Nejsvětější svátosti (03.12.2008)
Velmi zajímavý výrok svatého otce Pia XII. (20.10.2008)
4. celostátní setkání společenství čistých srdcí (26.08.2008)
Co mě v poslední době výrazně oslovilo... (26.05.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 03. 06. 2011 | 27038 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace