Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

polární záře, Jan Curtis, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org Minule jsme si uváděli některá vyjádření Písma svatého a pozdějších proroctví, zvláště světců, která hovoří o posledních časech. Byla řeč o tom, že před koncem světa síly zla vyvolají mnohé katastrofy, války a jiná soužení. Nakonec ale nastane vítězství Krista a jeho věrných.

Minule jsme si uváděli některá vyjádření Písma svatého a pozdějších proroctví, zvláště světců, která hovoří o posledních časech. Byla řeč o tom, že před koncem světa síly zla vyvolají mnohé katastrofy, války a jiná soužení. Nakonec ale nastane vítězství Krista a jeho věrných. Nějaké konkrétní předpovědi ovšem nedokážeme uvést. Nakonec to není ani tak důležité. Důležité je důvěřovat Bohu, být na jeho straně, protože kdo s ním vytrvá do konce, bude spasen. Ostatně i ti, kdo by na konci časů přišli o život, rozhodně nemusí prohrát. Přece známe Kristova slova: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou.“ Mnohem závažnější jsou pak následující slova (Mt 10,28): „Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.

Právě to bude na konci časů velkým ohrožením mnoha lidí a jejich víry. Kdo v těchto časech podlehne a nechá se svést a odvrátí se od Boha, od Krista a od jím ustanovené Církve, zůstane v zajetí zla navěky. Jasně to naznačují slova Písma svatého, slova Ježíšova (Mt 24,4-5,11,23-26): „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem a svedou mnohé. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.Nastane naprostý zmatek v duchovní, náboženské oblasti, jako když byly zmateny jazyky v Babylóně. Sv. Pavel píše do Soluně (2 Sol 2,3-12): „Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení, odpad od Boha. Musí se objevit onen bezbožný člověk, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“ Závažné je další Pavlovo varování v listu Timoteovi, v němž předvídá, že mnoho křesťanů přijme falešné učení, bude se to podle všeho týkat i učitelů v Církvi: „Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím (2 Tim 4,3).“ Oni lidé už nebudou chtít slyšet pravé Kristovo učení, které je i náročné, vyžaduje od nás pevnou vůli a boj s hříchem. Přijmou tedy učení, které bude snadné, líbivé a populární. To se bohužel děje velmi často už dnes.

Co tedy můžeme očekávat? Už dnes vidíme velké úspěchy ďábla, vidíme, jak jsou celé masy lidí odváděny od Boha. Lidé jsou zaujati materiální spotřebou, povrchní zábavou, honbou za co nejsilnějšími zážitky. Na Boha už jim pak nezbývá čas. Počet aktivních křesťanů zvláště zde v Evropě prudce klesá. Jen v Německu loňský rok vystoupilo z katolické Církve víc než 200.000 lidí. Proces zesvětštění se zdá být téměř nezadržitelný. Kolik známe i z našeho okolí původně katolických rodin, které se tomuto náboženství zcela vzdálily… Na konci se zřejmě rozpoutá velké pronásledování Církve. To nemusí být jen krvavé a může nastat zvláště tam, kde převládne islám. Křesťané mohou být také „jen“ odsouváni stranou, zesměšňováni, nebudou moci zastávat některé důležité pozice ve státě apod., stanou se občany druhé kategorie.

Pak tu je a bude mnoho lidí, kteří chtějí žít duchovním životem, ale jsou a budou stále více sváděni falešnými duchovními naukami. Už dnes vidíme šíření různých sekt, magických nauk, astrologie, věštění, máme zde hnutí New Age, které míchá dohromady všemožné náboženské směry. U nás je dnes např. velmi populární produkce herce Jaroslava Duška, který propaguje přírodní život, různé vesmírné záhady, do toho náboženství amerických indiánů. Je to všechno vzrušující, zábavné, přitažlivé, ale spolehlivě to člověka odvede od Boha, který se lidem zjevil v Ježíši Kristu. Zdá se, že ještě velmi porostou různá očekávání ohledně kontaktu s tzv. mimozemskými civilizacemi. I to mohou být různé ďábelské klamy.

Ovšem úplně nejzávažnější je to, že i mnozí z těch, kteří budou chtít zůstat dobrými katolíky, budou svedeni na nesprávnou cestu, aniž si toho vůbec všimnou. Nepřátelé Církve totiž dobře vědí, že přímé pronásledování většinou nepřináší úspěch. Svůj útok tedy povedou skrytě, dovnitř Církve. Tam budou postupně a pozvolna šířit různá falešná učení a tak mnohé odvedou nakonec úplně od Krista. Podle řady proroctví dokonce vznikne jakási falešná světská církev a mnoho katolíků jí bude svedeno. Tato „církev“ opustí mnoho z Kristova učení, bude hlásat jakési bezbřehé „milosrdenství“, ale už ne Boží spravedlnost, už nebude vyzývat k boji s hříchem. Téměř vše bude dovoleno, bude změněna podstata všech svátostí. Nepravá církev přijme i mnohé nekřesťanské nauky a tak může vzniknout jakési jednotné světové náboženství. Skutečná Církev věrná Kristu a věrná neměnnému církevnímu učení nezanikne, ale bude zahnána do „podzemí“, bude pronásledována celým světem, bude sdružovat jen málo biskupů, kněží a věřících.

Mnoho informací bylo dáno poznat blahoslavené Kateřině Emmerichové v 19. století. Napsala: „Viděla jsem falešnou církev, do města Říma přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu. Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Pak jsem viděla, jak do církve pronikaly protestantské nauky, katolické náboženství se propadalo do úplného úpadku. Většinu kněží přitahovaly svůdné, ale falešné nauky, mnozí se podíleli na díle zkázy. V těch dnech propadne víra velmi hluboko a bude zachovávána jen na několika místech, v nečetných domech a rodinách. Viděla jsem církev lidského původu podle poslední módy, nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té původní církvi podobná… Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří vstupovali do zakázaných sdružení a zastávali názory, které jsou bludné. Viděla jsem mnoho pastýřů, kteří budovali církev velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout jakási nová církev.

Anna Katharina Emmerick (Gabriel von Max, 1885), Yelkrokoyade, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia


V jedné vizi bl. Kateřiny je zřejmé, kdo jsou ti nepřátelé, kteří především ničí Církev zevnitř. Jsou to kněží a biskupové spojení s dávným nepřítelem Církve, se svobodným zednářstvím: „Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu a obnovu. Jakoby podle plánu bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami (zednářský oděv). Měli zednická kladívka zastrčená za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kde a co se má zbourat. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze. Vidím takovou spoustu zrádců! Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista! Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být.

Podobné poznání bylo dáno i Marii Julii Jahenny (19. století, Francie), která měla stigmata a léta žila jen ze Svátosti oltářní. Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.

Maria_Julia_Jahenny, volné dílo,


Různí vizionáři často hovoří o tom, že falešná církev bude připravena o to nejcennější, o oběť Ježíše Krista ve mši svaté a o svátost Kristova Těla. Už prorok Daniel píše, že přijde doba, kdy bude zrušena každodenní oběť (na tři a půl roku; Dan 12,11). K. Emmerichová viděla pusto a prázdno na místě oltáře. Viděla, že mše bude krátká a na konci mše se už nebude číst evangelium svatého Jana. To se už, jak víme, naplnilo. Tzv. poslední evangelium se v novém mešním obřadu už nečte. Mše sv. bude tedy nakonec odstraněna nebo tak změněna, že už nebude platná. Marie-Julie psala, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení. Mešní knihy budou změněny.“ Jiné proroctví říká: „Blíží se dny, kdy se budete jako Marie Magdalena ptát: Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili? Svatostánky budou prázdné.“ Nastane možná podobná situace jako za Francouzské revoluce. Pravá katolická mše bude zakázána, kněží ji budou sloužit pouze tajně po domech a ve stodolách. Falešná církev bude nepochybně nenávidět a zakazovat tradiční, tzv. tridentskou liturgii, která je spolehlivou hradbou proti chybnému chápání Eucharistie.

Další útok bude veden na rodinu – základ Církve. Velký libanonský světec a divotvůrce Šarbel Machlúf napsal: „Rodina je základ Božího plánu, proto se všechny zlé síly soustředí na to, aby ji rozbily. Vědí totiž, že se tím celý Boží plán zachvěje v základech. Boj Zlého proti Bohu je bojem proti rodině a cílem Zlého v boji proti rodině je zničení obrazu Božího. Především můžeme čekat snahy o prosazení rozvodů. Dnes je katolická Církev poslední institucí, která rozvody odmítá, ovšem, jak asi víte, uvnitř Církve velmi sílí tlak na odstranění nerozlučitelnosti manželství.

Vždy byli zárukou pravé víry a svátostí biskupové v čele s papežem. To na konci časů bohužel platit nebude. Dojde asi k něčemu podobnému jako za ariánské krize ve 4. století, kdy většina biskupů ztratila pravou víru a papež k tomu mlčel. Závažné poselství nám přináší zjevení Matky Boží v japonské Akitě: „Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří mě ctí, budou vysmíváni. Víme, že nelze určit, kdy přijde konec. Ovšem ono proroctví ohledně biskupů se čím dál zjevněji už dnes naplňuje. Nejde tedy o nějaké spory mezi biskupy o moc nebo vliv, to bylo v dějinách nezřídka přítomné. Vždy ale byli biskupové i přes tato selhání věrní pravé víře. Dnes bohužel stále více vidíme zmatky i ve víře mezi těmito pastýři Církve.

Několik příkladů jen z letošního roku: Na nedávné římské synodě o rodině nemálo biskupů předkládalo naprosto nekatolické návrhy, odmítali, aby se ještě něco označovalo jako hřích, nastaly tam velké spory mezi nimi. Když na oné synodě němečtí biskupové neprosadili to, co chtěli, prohlásili, že se nebudou ohlížet na to, co schválí nebo neschválí papež, ale že se zařídí podle svého. Na oné synodě se dostalo zvláštního postavení belgickému kardinálu Danneelsovi, ačkoli ten vícekrát jednal proti zásadám katolické víry, dokonce ve své zemi podpořil přijetí propotratového zákona. Letos proběhlo v Irsku hlasování o tom, zda budou možné sňatky lidí téhož pohlaví. Tamější biskupové nedali věřícím žádné doporučení, jak hlasovat. Každý měl volit podle svého uvážení. Významný římský kardinál Gianfranco Ravasi se v Peru aktivně účastnil uctívání pohanské bohyně jména Pačamama. Nově vysvěcený chilský biskup, za účasti ostatních chilských biskupů si letos na své svěcení pozval místního šamana, aby za něj vykonal magický rituál. Ten biskup tím vlastně zapřel svou víru v Krista. Mohli bychom ve výčtu těchto děsivých skutečností bohužel ještě dlouho pokračovat. Něco takového bylo ještě donedávna naprosto nemyslitelné. S takovými názory a jednáním by tito biskupové ve svých funkcích dlouho rozhodně nezůstali… Pokud nebude spolehnutí ohledně víry na biskupy, tím spíš to nebudou média, ani ta, která o sobě budou prohlašovat, že jsou katolická. Mnozí kněží (nechci nikoho přímo jmenovat), které dnes vidíte vystupovat v médiích, v televizi, prosazují právě ty nedobré ideje, o kterých je zde řeč.

Přesně nelze říci, jak to bude ohledně papežů. Může se stát, že bude současně falešný i pravý papež, jak se to již v dějinách několikrát stalo. A vůbec nemusí být jasné, který je ten pravý. Píše o tom sv. František z Assisi:Bratři, když vychladne láska mnohých, převahy nabude hřích a neřest. Jen málo křesťanů zůstane věrných pravému papeži a římské Církvi. Papež bude zvolen nesprávnou volbou a bude podávat mnohým klamné učení. Mnozí budou zatraceni, protože budou souhlasit s bludy. Bude tolik mínění a bludných rozkolů u lidu, u řeholníků i u duchovních, že kdyby nebyly zkráceny ty dny, podle slov evangelia, byli by uvedeni do bludu i vyvolení. Kdo zůstanou věrní, budou pronásledováni a tupeni jako neposlušní a rozkolní. Tehdy bude od kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, proto jim Pán sešle nikoli dobré pastýře, nýbrž velikého škůdce.“ Dost hrozivě zní také slova Matky Boží z La Saletty: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.

sv. František z Assisi, volné dílo


Nepravá církev bude alespoň na nějaký čas velmi oblíbená tímto světem. Nebude totiž trvat na žádné závazné pravdě, nebude trvat na tom, že jediným Spasitelem je Ježíš Kristus, nebude vyžadovat zachovávání nějakých přikázání. Bude prohlašovat, že všechna náboženství jsou cestou k Bohu, že všichni přijdou do nebe. Bude to pouze jakýsi spolek, který bude poskytovat hezké duchovní zážitky, kulturní představení, bude zkrášlovat některé životní události. Bude to především charitativní organizace, bude se zabývat péčí o chudé, ochranou životního prostředí, což jsou sice samé dobré věci, ale už nebude vést lidi k Bohu. Bude usilovat o všeobecné sbratření všech lidí a národů, ovšem ne na základě spojení s Kristem. Bude to, jak kdosi prohlásil, „církev pohody“. Ti, kdo se touto „církví“ nechají svést, ztratí pravou víru, ztratí pravé svátosti, jejich věčná spása tím bude velmi ohrožena.

Církev tedy bude následovat úděl svého Zakladatele. I ona bude tímto světem zavržena, spoutána, bude zbičována, nepřátelům se bude se zdát, že je zničena, že skončila v temnotě hrobu. Jenže i ona bude Boží mocí nakonec slavně vzkříšena.

Opět Marie Jahenny píše: „Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nade vším. Všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho spojenci zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, znovu vztyčí povalený Kříž.

Nevíme, zda se toho všeho dožijeme, možná to budou až další generace, ale přesto je dobré o tom všem vědět. A také něco udělat, abychom zůstali vždy věrní Kristu a jeho pravé Církvi. Musíme tedy zopakovat nutnost znát dobře katolické učení, abychom rozeznali jeho případné změny, abychom se nenechali svést falešnými pastýři a následovali ty pravé. Ony změny ve víře už dnes jsou a nadále budou velmi nenápadné, skryté pod rouškou dobra, pokroku, většina věřících si jich vůbec nevšimne. Je dále nutné žít opravdu dobrým a svatým křesťanským životem. Budeme-li věrní v oněch různých každodenních malých zkouškách, dostaneme od Pána sílu, abychom obstáli i ve zkouškách velkých. Milost vytrvání v dobrém až do konce si musíme vyprosit, protože to není v našich silách. Znovu si připomeňme Pánova slova (Mt 24,22): „A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk.“ A také je zde jeho slovo (Lk 18, 8): „Najde Syn člověka na zemi ještě víru, až přijde?“ Kéž ji najde u nás.

Ne nadarmo se při každé mši svaté kněz modlí: „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.

P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 13. 12. 2015


(Na Fatym.com vyšlo /jako 1. z tohoto cyklupromluv/ 9. 9. 2017; 25. 9. 2018 - 1208 přečtení)

Z cyklu promluv již vyšlo:

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

Solar eclipse, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, /en.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 09. 2018 | 7566 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace