Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Nezačíná nyní ještě adventní čas, ve kterém otec Jaroslav Jirásek pronesl tuto část cyklu promluv o posledních věcech, kterou nyní předkládám. Její aktuálnosti to však nic neubírá. Stále platí, že tak jako jednou skončí náš pozemský život, skončí i tento svět, předstoupí před Boha a nastane poslední soud. Máme tedy být stále připraveni na setkání s Pánem.

V období adventu, který dnes začíná, si nepřipomínáme pouze příchod Spasitele na svět v tichu zapomenuté betlémské stáje, ale připravujeme se i na jeho druhý příchod ve slávě za zvuku polnic na konci časů. Podobně jako pozemský život každého z nás jednou skončí a pak staneme před Bohem, tak ani dějiny tohoto světa nepůjdou donekonečna dál, ale jednou přijde konec. Celý svět pak předstoupí před Boha, nastane poslední soud, přijde Ježíš Kristus, bude stvořeno nové nebe a nová země. Kdy to bude, to nevíme. Ani když byl tázán, Pán Ježíš na tuto otázku nedal odpověď. Na druhé straně už mnoho lidí se snažilo toto tajemství odhalit, snažili se různě vypočítat a stanovit datum konce světa. Zvláště Svědkové Jehovovi a další sekty už mnohokrát říkali, že ten den je tady. Vždy se mýlili. Už sv. Pavel píše do Soluně (2 Sol 2,1): „Nenechte se zmást slovem ani žádným listem prý od nás poslaným, jako by onen den už nastával.

Přece ale Písmo sv. na mnoha místech uvádí různá znamení, která mají příchodu Krista předcházet. Stručně si je dnes uveďme. Evangelium bude hlásáno po celém světě. Pán Ježíš říká: „A toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě na svědectví všem národům; a tehdy přijde konec" (Mt 24,14). Tím není řečeno, že celý svět přijme Kristovo evangelium a bude je vyznávat, ale to, že bude hlásáno všude a všem národům. To se dnes už víceméně naplnilo, křesťané jsou dnes přítomni ve všech zemích světa. Ovšem neznamená to, že hned po splnění této podmínky bude konec světa.

Dále píše sv. Pavel (Řím 11,25n), že Izraelité se obrátí ke Kristu. Podle tohoto apoštola většina národů přijme víru v Krista, a potom vstoupí do Církve i izraelský národ. Nemusí to platit pro všechny židy, ale budou to podle všeho hromadná obrácení ke Kristu. To dnes nevidíme, spíš tu jsou jen jednotlivé případy přijetí Krista.

Proroci předvídají příchod Eliáše a Henocha, těchto starozákonních postav, které podle tradice nezemřely, ale byly vzaty do nebe. Prorok Malachiáš (3,23-24) píše: „Hle, já vám pošlu proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. A obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych snad nepřišel a nestihl zemi prokletím" (srov. Sir 48,10). Je těžké určit, nakolik jde o symbolická slova a nakolik o tyto skutečné postavy. Ovšem i podle Janova Zjevení mají před koncem vystoupit dva svědkové (Zj 11,3), kteří budou podobně jako sv. Jan Křtitel vyzývat k pokání a budou připravovat lidstvo na konečný příchod Ježíše Krista.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Má nastat velký odpad od víry a příchod Antikrista. Mnoho věřících v Krista bude svedeno falešnými naukami, lidé propadnou mnoha špatnostem, takže nakonec přijmou nad sebou i vládu člověka, který přijde jako vyslanec samotného ďábla. On nakonec přinutí velkou část lidstva, aby se před ním sklonila a uctívala jej jako boha. O Církvi na konci časů a o Antikristu si ještě řekneme něco příště.

Pán Ježíš vícekrát dále hovoří o znameních na nebi i na zemi a o mnohých souženích: „A hned po soužení těch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo a hvězdy budou padat z nebe… A tu se ukáže znamení Syna člověka na nebi a všechna pokolení země uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou" (Mt 24,29-30). Přesně nedokážeme popsat, co tato slova o nebeských i pozemských katastrofách mají znamenat, jak si to máme představit. Mohou to být otřesy způsobené přírodními silami, mohou to být katastrofy způsobené člověkem nebo i nadpřirozené jevy.

Mají se rozmnožit ničivé války. Opět zde máme slova Ježíšova (Mt 13,8): „Povstane národ proti národu a království proti království, bude zemětřesení a hlad v různých zemích.“ Války bohužel provázejí lidstvo během celých dějin a na konci se ještě vystupňují, síly zla budou chtít ještě využít svůj poslední čas ke konání zkázy. Nevíme přesně, co by se mohlo stát, některá proroctví z posledních staletí naznačují i možnost jaderné války a co je v oněch proroctvích zvláště časté, je zvláštní úloha Ruska. To jmenuje P. Maria ve svém fatimském zjevení a vyzývá, aby bylo papežem a biskupy zasvěceno jejímu Srdci. To se bohužel dosud nestalo. Rusko pak má podle dalších různých poselství násilím ovládnout celou Evropu (např. podle zjevení sestry Eleny Aiello) a jeho prapor má vlát nad svatopetrskou basilikou. Papež má zemřít krutou smrtí ve svém vyhnanství. Na konci má ale dojít k obrácení Ruska k Bohu, tato země má přispět k obnově křesťanství.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Nakonec má dojít k jakémusi požáru světa. Písmo hovoří o trestu, kterým bude svět stižen za své mnohé nepravosti. Písmo ostatně celkem přesně popisuje morálku společnosti žijící v době konce (2 Tim 3,1–5). Sv. Pavel píše: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ Skutečně je dnes zlo mezi lidmi rozšířené více než kdy jindy. Jde především o všeobecnou neúctu k životu, která se ročně projevuje miliony umělých potratů a stále více i tzv. "milosrdnou" smrtí, eutanázií v případě lidí na konci jejich života. O úpadku rodinného života není třeba mluvit. Lidé tak v mnoha případech urážejí Boha, ničí ten nejcennější dar, dar života, místo oslavy Boha se mu vysmívají. Proto na počátku světa bylo zlo smeteno vodou potopy, proto byly spáleny ohněm města Sodoma a Gomora, nenašlo se tam ani deset spravedlivých. Kolik lidí to má být dnes, aby byl svět zachráněn? Nevíme, ale jistě víme, že se jimi máme stát právě my!

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Zde bychom mohli uvést také proroctví z japonské Akity. Tam se staly mnohé zázraky, např. sochy Panny Marie zde plakaly. R. 1973 Pán Ježíš sdělil řeholní sestře jména Agnes Sasagawa toto: "Pokud se lidstvo nezačne kát a nepolepší se, Otec sešle na lidstvo hrozný trest. Bude to trest horší než potopa, takový, jaký lidstvo ještě nevidělo. Z nebe bude padat oheň a smaže z povrchu země velkou část lidstva. Dobré i zlé. Neušetří ani kněze, ani věřící. Jedinou zbraní, která vám zůstane, bude růženec a znamení, zanechané vám mým Synem.

Velmi známé, i když Církví dosud neuznané, je zjevení ve španělském Garabandalu. Tam se především hovoří o tzv. Varování, které má přijít v posledních časech. Celý svět se při něm má zastavit a všichni lidé uvidí to, jaký je stav jejich svědomí. Spravedlivé to má více přiblížit k Bohu a hříšníci budou varováni a voláni k pokání.

kostel v Garabandalu, ourdes Cardenal, CC BY-SA 3.0, pl.wikipedia.org


Následující fakta Písmo také přímo neuvádí, ale známe je opět z několika zdrojů. Jde o tři dny temnoty před příchodem Krista. Byly prorokovány mnoha svatými, včetně sv. P Pia nebo bl. Anny Marie Taigi. Známé je především svědectví stigmatizované ženy Marie Julie Jahenny. Ta oznámila, že nastanou 3 dny temna, během kterých budou uvolněny pekelné síly a budou hledat všechny Boží přátele. Ty tři dny budou čtvrtek, pátek a sobota – dny související s Kristovou obětí a s bolestmi Panny Marie. Panna Maria r. 1882 řekla.: „Peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blýskání zapříčiní, že ti, co nemají pravou víru, zemřou strachy. Během těchto tří dnů temnoty ať je každý doma, nesmí být otevřeno žádné okno ani dveře, jinak lidé zemřou. Světlo budou dávat pouze posvěcené svíce. Žádný jiný objekt světlo nevydá. Jedna svíčka postačí na celou dobu trvání noci. V domech zkažených lidí a rouhačů svíčky světlo nevydají. Nikdo mimo úkryt nepřežije.

Když tedy čteme o všech těch hrůzách, mohl by nás ovládnout strach. Ale ani biblická kniha Janova Zjevení, Apokalypsa, nechce v žádném případě vyvolávat nějakou hrůzu a beznaděj. Je to především kniha o naději. I když síly zla rozpoutají různé katastrofy a pronásledování, v žádném případě nebudou mít poslední slovo a nezvítězí. Vítězství bude patřit Kristu a jeho věrným. Ano, Kristus prožil tři dny v hrobě a také tento svět bude zahalen temnotou. Ovšem třetího dne Kristus přemáhá zlo a smrt a slavně vstává k životu. Stejně i celý svět bude Kristovou mocí obnoven, On také nedopustí, aby nikdo ze spravedlivých lidí zůstal v zajetí zla. Takže naděje se má stát i naší velkou životní silou. Pán i nám říká: „Až se to všechno bude dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen," (Lk, 21,28; Mt 10,22).

I přes mnohá znamení konce mnozí lidé nebudou příchod Krista čekat a nebudou na něj připraveni. Opět sv. Pavel píše (1 Sol 5,1–3): „Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat ‚všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí‘, tehdy zčista jasna na ně dopadne zkáza, jako porodní bolesti přepadávají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová.“ Bible nás slovy Pána Ježíše (Mt 24,42–44) nabádá: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.Máme tedy být stále připraveni na setkání s Pánem. To je ten správný křesťanský postoj. Dokonce máme příchod našeho Pána urychlovat, jak to píše list sv. Petra (2 Pt 3,12). Jak to máme udělat? Pán zatím nepřichází, aby dal čas hříšníkům k pokání a bezbožným k obrácení. Čím víc tedy bude nových a svatých křesťanů, tím spíše Pán přijde. My pak pro to máme něco udělat, především se sami svatými stát.

Jednou se s Pánem uvidíme tváří v tvář, a proto je nutné, aby on už nyní žil v našem srdci, tam se máme k němu obracet, máme žít tak, jak si to on přeje, životem víry, naděje a lásky. Pak bude jeho druhý příchod pro nás radostným setkáním.P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 29. 11. 2015

(Na Fatym.com vydáno 4. 9. 2018;
20. 11. 2018 - 275 přečtení)

Z cyklu promluv již vyšlo:

Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
O VOJÁKOVI, KTERÉMU DUŠE Z OČISTCE ZACHRÁNILY ŽIVOT. (02.12.2023)
Biblický základ pro očistec (12.11.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 64: Svědectví duše z očistce o jejím vysvobození! (11.11.2023)
Kde jsou naši mrtví příbuzní (10.11.2023)
Dávat dobro duším aneb apoštolát očistce (08.11.2023)
P. Peter Dufka SJ: Připravme se na dobrou smrt (07.11.2023)
Za poslední peníze (dušičkový příběh) (04.11.2023)
Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen: CO JE OČISTEC A PROČ EXISTUJE? (02.11.2023)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (02.11.2023)
Je očistec výmysl? (02.11.2023)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (30.10.2023)
POSLEDNÍ CHVÍLE JSOU DŮLEŽITÝM ZÁPASEM, KDE BY NEMĚL CHYBĚT KNĚZ (16.10.2023)
Jak dlouho trvá očistec (07.08.2023)
V hodině vaší smrti jsem blízko vás (29.07.2023)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (23.07.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 60: Za dveřmi stála žena a řekla: "Zachránila jste mi život" (09.06.2023)
NEODEPÍREJTE NEMOCNÝM A UMÍRAJÍCÍM SVÁTOSTI! ZAVOLAT KNĚZE JE PROJEVEM SKUTEČNÉ LÁSKY A MILOSRDENSTVÍ (19.05.2023)
P. Piotr Glas - Přijde čas šílenství a zrady (video) (12.04.2023)
P. Piotr Glas - Satan bude uznán pánem tohoto světa - 1. a 2. část (07.04.2023)
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 11. 2018 | 6139 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace