Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Mezi témata, která se týkají závěru dějin tohoto světa, se řadí také téma Antikrista. Dobře víme, že ďábel se snaží napodobovat Boží jednání. Bůh se stal člověkem, aby nás lidi zachránil. Podobně se pokusí vstoupit v nějaké viditelné podobě i vládce zlých duchů, Satan, aby lidi sváděl a přivedl k záhubě.

Poznání o tomto protivníkovi Ježíše Krista, o Antikristu, bylo dáno zvláště sv. apoštolu Pavlovi. Píše o tom v listu do Soluně (2 Sol 2,3-12): „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože ten den nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti“.

Apoštol Jan ve svém prvním listě a v Apokalypse popisuje Antikrista jako toho, který neuznává, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a popírá jeho Božství (1 Jan 2,22): „Kdo je lhář, ne-li ten, který popírá, že Ježíš je Kristus? Antikrist je ten, kdo popírá Otce i Syna“.

Pokud jde o pozdější teology, tématu se věnoval zvláště ruský spisovatel Vladimír Solovjov. Jeho učení v žádném případě není neomylné, není součástí pokladu víry Církve. Byl to ovšem člověk velkého intelektu a jeho úvahy mohou být v mnohém pravdivé. On předvídá, že přijde doba odvratu od Boha, doba chaosu, válek a mravní zkaženosti. On si představuje, že Antikrist rozhodně nebude žádná děsivá postava s kopyty a rohy, ale bude to člověk navenek přitažlivý, sympatický, populární, bude to velký myslitel, spisovatel a politik, a tak mnoho lidí půjde za ním.

Vladimir_Solovyev, volné dílo,


Solovjov spekuluje o tom, že Antikrist bude zvolen prezidentem Spojených států evropských, pak se dokonce stane vládcem celého světa. Vstoupí i do života církví, bude své učení stavět zdánlivě na Písmu svatém, bude se zdát, že je to člověk hlubokého duchovního života. Bude oceňovat učení Kristovo, ovšem nikdy nevyzná, že Ježíš Kristus je pravým Božím Synem. Odsune stranou víru o Kristově Zmrtvýchvstání, bude to pro něj jen krásná legenda.

Solovjov zemřel roku 1900, a přesto jsou jeho úvahy velmi moderní a originální. Antikrist bude podle něj velký pacifista, tedy mírotvůrce, bude to velký ekologista, propagátor ochrany životního prostředí, a velký ekumenista, tedy sjednotitel křesťanů a možná i jiných náboženství. O tom Solovjov psal, jako by přímo viděl dnešní snahy těch různých globalistů, politiků v OSN nebo v Evropské unii.

Jenže problém bude v tom, že onen vytvořený mír bude založen ne na pravdě, ale na lži. Podle jiných úvah má Antikrist vzejít podobně jako Kristus ze židovského národa a má přispět k uzavření míru a skončení krvavé války na Blízkém Východě. Z Jeruzaléma možná učiní hlavní město světa.

Antikrist bude ochráncem přírody a zvířat, ale přitom bude na stejnou úroveň postavena hodnota zvířete i člověka. Člověk už nebude vrcholem stvoření. Podobné to samozřejmě musí být i v té náboženské oblasti. Nikdy není možné sloučit s křesťanstvím nějaké jiné náboženství, a pokud ano, křesťané se budou muset přitom zříci víry v to, že Bůh na tento svět přišel pouze v osobě Ježíše Krista. Sjednocené náboženství pak postaví na stejnou úroveň všechny náboženské učitele, Buddhu, Mohameda, Krista, Martina Luthera a další.

Podobně jako Solovjov psal v 50. letech i známý americký biskup Fulton Sheen. Také on tvrdil, že Antikrist nebude vypadat jako ďábel, ale jako milý člověk. Bude mluvit o míru, blahobytu a plnosti, ale nikoliv jako o prostředcích, které nás vedou k Bohu, nýbrž jako o konečných cílech člověka. Bude psát knihy o novém pojetí Boha, aby ho přizpůsobil životnímu způsobu lidí. Odstraní pojem hříchu, ztotožní toleranci s lhostejností vůči pravdě a lži. Bude dokonce mluvit o Kristu a řekne, že to byl ten největší člověk, jaký kdy žil. Uprostřed zdánlivé lásky k člověku a uprostřed uhlazených řečí o svobodě a rovnosti bude skrývat velké tajemství, které nikomu neřekne: Nebude věřit v Boha. Vybuduje anticírkev, která se bude opičit po pravé Církvi, tak jako se on, ďábel, opičí po Bohu. Jeho církev bude mít všechny známky církve, ale oloupené o obrácení se k Bohu.

Jen malá skupina katolíků na čele s papežem Petrem II., nevelký počet pravoslavných pod vedením starce Jana a několik protestantů, kteří promlouvají ústy profesora Pavla, se podle Solovjovova románu postaví na odpor Antikristovu spolku. Těm se podaří vytvořit skutečný ekumenismus, spojí se v jediné Církvi a uznají Petrův Primát.

Lucas Cranach d. J., 1545, Kristovo pravé náboženství a falešná doktrína antikrista, volné dílo, de.wikipedia.org


Antikrist tedy nevystoupí jako nepřítel náboženství, nýbrž jako náboženský obnovitel, jako přítel Boha a lidí. To bude onen velký podvod a klam! Nakonec bude sám pro sebe požadovat úctu jako vůči samotnému Bohu. Dokonce se může stát, že bude, jak to píše sv. Pavel, dělat zázraky, bude možná uzdravovat nemocné, ovšem mocí ďábla, který také má určitou moc nad stvořenými věcmi. Tím bude také mnoho lidí svedeno. Pamatujme, že v příběhu o Mojžíšovi i egyptští kouzelníci dokázali dělat mimořádné věci. Antikrist snad bude zdánlivě zabit a pak se vrátí k životu.

Jak říká svatý Řehoř Veliký, Antikrist bude předstírat všechny možné ctnosti: zbožnost, čestnost, upřímnost, dobrosrdečnost a svatost, zvláště bude pokrytecky dávat najevo laskavost a dobrotu, aby si získal důvěru lidí. Také v tom bude podobný ďáblovi, který se rád zjevuje jako „anděl světla“ a tím je přirozeně mnohem nebezpečnější, než kdyby se ukazoval ve své pravé podobě „jako lev řvoucí, který obchází a číhá, koho by pohltil“. Lstivostí, kterou u lidí dosáhl obliby, si upraví cestu k trůnu.

Sv. Pavel říká, že před vystoupením Antikrista musí být odstraněn ten, kdo jej zdržuje. To tajemné vyjádření může mít několik vysvětlení. Může to být sám Kristus. Víra v něj bude vymazána z většiny lidských srdcí. A tito lidé bez víry v pravého Boha pak snadno podlehnou ďábelskému klamu. Pro Antikrista nebude obtížné vystoupit proti křesťanství a omámit svět, protože v té době bude lidstvo již naprosto bezbožné. Sv. Pavel dále říká, že se Antikrist usadí v chrámě. Snad to znamená, že on či spíše nějaký jeho spolupracovník, falešný prorok, ovládne papežský stolec a tedy viditelnou Církev. O tom byla už řeč minule, že velká část Církve se promění v jakousi falešnou „církev“.

O této situaci píše i Janovo Zjevení, Apokalypsa. Hovoří se zde o drakovi, což je ďábel, a o jeho služebnících. O šelmě, která přichází ze země, tedy o Antikristu. Pak je zde šelma přicházející z moře, která vypadá jako beránek. To jsou zase síly zla, které pronikly do Církve. Je to falešný prorok, který zdánlivě hovoří jménem Kristovým, ale ve skutečnosti bude od něj lidi odvádět, aniž si to ti lidé uvědomí. Mnozí tvrdí, že to bude nějaký odpadlý biskup nebo nepravý papež, který bude působit zmatek mezi věřícími.

Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“ Stejně jako při vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společně také tři: Satan, Antikrist a falešný prorok. Antikrist tedy nebude nějaký vtělený ďábel, ale obyčejný člověk, který se ale plně dá do služeb Satana.

Antikrist se snad bude také vydávat za mesiáše Židů. Židé tedy budou první, kteří se přidají k Antikristovi; oni, kteří kdysi zavrhli pravého Mesiáše a neuvěřili pravdě, budou nyní věřit lži. Kdysi jim to říkal sám Kristus (J 5,43): „Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne; jiný ale přijde ve jménu svém a toho přijmete.“ Snad bude za Antikrista obnoven i Jeruzalémský chrám. Antikrist může také být ochráncem falešného náboženství - islámu.

Antikrist s atributy krále, volné dílo, de.wikipedia.org


Antikrist mnohé lidi svede, sami jej budou uctívat. Antikrist získá velkou moc, jeho obrazy a sochy budou skoro všude, bude stále vystupovat ve všech médiích. Všichni mu budou tleskat a uctívat jej jako boha. V Apokalypse (Zj 13,8) se píše: „I klaněli se šelmě všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou napsána v knize Beránkově.

Budou zde jistě i ti, kdo jeho lest prohlédnou. Ti pak budou nuceni násilím, aby uznali jeho nadvládu nad světem a jeho duchovní moc. Apokalypsa říká (Zj 13): „Je jí dáno (druhé šelmě), aby do sochy té (první) šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Microchip rfid rice, Author=Lightwarrior2, volné dílo


Mnozí si dnes myslí, že tím cejchem bude nějaký čip, kterým budou lidé označeni, a jen tento čip umožní každému, aby si mohl něco koupit, protože hotové peníze budou zrušeny. K tomu už v některých zemích postupně dochází, např. ve Švédsku už je povinné větší částky hradit jen pomocí platebních karet. Jednou se pak může stát, že ten, kdo se nebude líbit vládnoucí moci, tomu bude zrušen jeho účet a ocitne se tak zcela bez prostředků.

Je velmi důležité si uvědomit, že až podruhé přijde Ježíš Kristus, bude to naprosto zjevné, přijde se slávou a mocí soudit živé i mrtvé. Kdo z lidí by předtím o sobě říkal, že on je tím Kristem, bude klamat. Sám Pán Ježíš nám to říká (Lk 21,8): „Dejte pozor, abyste nebyli svedeni. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a 'ten čas se přiblížil.' Nechoďte za nimi.

Antikrist bude mít také své různé předchůdce a proroky, jak je měl i Pán Ježíš. Apoštol Jan proto píše nejen o jednom Antikristu, ale o mnoha antikristech. To jsou zřejmě lidé, kteří už na této zemi žili, kteří způsobili odštěpení řady zemí od katolické Církve, jsou to různí revolucionáři, kteří bořili řád světa vytvořený křesťanstvím. Můžeme zde vidět zednáře, osnovatele Francouzské revoluce, ty, kdo způsobili zánik Církevního státu, dále vůdce komunistických nebo fašistických režimů. Spolupracovníci Zlého byli a jsou i ti, kteří podkopávají staletou nauku Církve, danou jí Kristem a rozvinutou Duchem Svatým.

I Antikrist pak odhodí všechny církevní zákony, mravy a náboženské zásady. Bude hlásat svobodu od Božích přikázání a příkazů Církve a dovolí každému žít, jak mu jeho vášně přikazují. Bude propagovat příjemné a pohodlné náboženství. Bude kázat volnou lásku a zničí dosavadní rodinná pouta. Bude říkat, že úplně stačí Boha milovat, přikázání nejsou důležitá. Nechá lidi hodovat podle libosti, takže ti budou litovat lidstvo dřívějších staletí, které si ztrpčovalo život posty a sebezápory.

Česko-rakouský kněz František Spirago přibližně před 100 lety psal toto: „Nikdo by neměl říkat, že pojednání o Antikristu je zbytečné, protože se možná ještě neblížíme konci světa. Svatí apoštolové a svatí Otcové by ostatně tak často nepoukazovali na Antikrista, kdyby toto učení nebylo pro křesťany dokonce mimořádně užitečné. Největší prospěch ovšem podrobná znalost tohoto učení přinese těm křesťanům, kteří budou žít v čase Antikrista. Ti se pak nenechají tak snadno strhnout do všeobecného zmatení a chaosu, a zůstanou pevní, budou-li vědět, co z Božího dopuštění nastane. Předvídání nebezpečí jim zmírní hrůzu a strach.“ Kromě toho naprosto není jisté, jak píše tento kněz, že se neblížíme konci světa.

volné dílo, en.wikipedia.org


Světové panství Antikrista potrvá tři a půl roku a pod trestem smrti bude zakázáno v té době sloužit mši svatou a udělovat svátosti. Jak vše skončí, jistě víme. Vláda sil zla nebude mít dlouhého trvání. Nakonec, když onen Syn Zla uskuteční všechny své plány, shromáždí své vyznavače kolem sebe a řekne jim, že nyní vystoupí na nebesa a stane se Bohem. Avšak v té chvíli jej zasáhne blesk a zničí jej. Jan ve svém vidění (19,16) popisuje vítězný příchod Krista, Pána pánů a Krále králů. Dále píše: „Viděl jsem šelmu a pozemské krále s jejich vojsky shromážděnými k válčení proti tomu, který seděl na koni (proti Kristu) a proti jeho vojsku. Ale šelma byla chycena a s ní i falešný prorok, který pod jejím dohledem dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a klaněli se jejímu obrazu. Oba byli zaživa vhozeni do ohnivého močálu hořícího sírou.

Opět nevíme, zda se toho všeho dožijeme, ovšem onen stálý střet dobra a zla se nás samozřejmě týká. Každý den se musíme i my rozhodovat, zda se postavíme pod prapor Kristův jako jeho služebníci nebo se necháme svádět klamem ďáblovým a budeme se dopouštět hříchů. Nakonec zvítězí a do Kristova království vstoupí ti, kdo budou zapsáni v Beránkově knize života. Tedy ti, kdo budou v milosti posvěcující. Ztratit ji lze podlehnutím Antikristu nebo dnes i odvrácením se od Krista a nedobrým životem. Ďábel stále obchází a hledá, koho by strhl do záhuby. Když se ale budeme držet Krista a jeho pravé Církve, jsme silnější než on, a i když nás mohou čekat různé těžké zkoušky, spolu s Kristem můžeme dojít onoho slavného vítězství.


P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 13. 12. 2015


(Na Fatym.com vyšlo 28. 9. 2018)

Z cyklu promluv již vyšlo:

Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

Kristus na tróne, volné dílo, sk.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 09. 2018 | 6175 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace