Zajímavé...

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Další díl z oblíbeného cyklu promluv P. Jaroslava Jiráska o eschatologii:

Slavili jsme nedávno Vánoce, příchod Božího Syna na tento svět. Jistě víme, že on, Ježíš Kristus přijde ještě jednou, už ne jako malé dítě, ale se svou Božskou slávou jako Soudce a Vládce celého Stvoření. To se odehraje v závěru lidských dějin. ...
Slova svatého evangelia podle Matouše
(24,29-31.37-44)

Ježíš řekl zástupům:
Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář,
hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi;
a tehdy budou naříkat všechny národy země.
A lidé uvidí Syna člověka přicházet
na nebeských oblacích s velkou mocí a slávou.
On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice
a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř světových stran,
od jednoho konce nebes až k druhému.

Až přijde Syn člověka,
bude to právě tak jako v době Noemově:
Jako totiž v době před potopou lidé
jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne,
kdy Noe vstoupil do archy,
a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila,
právě tak to bude, až přijde Syn člověka.
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán;
dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj,
jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.
Proto i vy buďte připraveni,
neboť Syn člověka přijde v hodinu,
kdy se nenadějete.


CC0 Creative Commons, pixabay.com/
Slavili jsme nedávno Vánoce, příchod Božího Syna na tento svět. Jistě víme, že on, Ježíš Kristus přijde ještě jednou, už ne jako malé dítě, ale se svou Božskou slávou jako Soudce a Vládce celého Stvoření. To se odehraje v závěru lidských dějin. Už jsme si říkali, že před koncem dějin síly zla rozpoutají ještě mnohé války a pronásledování, Církev bude velmi trpět. Ale příchod Kristův toto všechno ukončí. Moc zla bude definitivně zlomena a Boží přátelé budou oslaveni. Dobro, které v tomto světě často prohrávalo, dojde svého konečného vítězství. Tedy téma Kristova druhého příchodu a posledního soudu je téma zásadně spojené s nadějí a toužebným očekáváním.

O tom, že pozemský lidský život jednou skončí, nikdo nepochybuje. Kristova slova nás ale poučují o tom, že celý náš svět, lidské dějiny také jednou skončí. Pán Ježíš říká o Jeruzalémském chrámu i o celém světě toto (Lk 21,7): „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ To je něco, co se zcela vymyká naší zkušenosti. Vždyť tento svět tu trvá již miliardy let a najednou by měl být zničen? Věda sice také říká, že naší Zemi čeká jednou zánik z přirozených příčin, ale že to bude trvat další miliardy let.

Písmo ale mluví o Božím zásahu, kterým tento svět naráz pomine a bude vytvořen svět nový, plně harmonický, který bude daleko lépe odpovídat Božím záměrům, nežli tento svět zasažený zlem a hříchem. Již prorok Izajáš mluví o tom, že nebesa se svinou jako svitek knihy. Pán Ježíš hlásá: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ To vše se stane v době návratu Krista na tuto zemi. Pán Ježíš znovu přijde na tento svět, jak již po jeho odchodu slyšeli apoštolové od andělů (Sk 1,11): „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Tento druhý příchod Krista nikdo nepřehlédne, všichni lidé na světě jej naráz spatří (Mt 24): „Jako blesk vyšlehne od východu a zazáří až na západ, tak to bude i s příchodem Syna člověka. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi,… a lidé uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř světových stran, od jednoho konce nebes až k druhému.

To je důležité vědět v případě, že bychom se toho času dožili, protože před Kristovým příchodem přijdou mnozí falešní „spasitelové“ a budou o sobě říkat, že je poslal Bůh, a mnohé svedou. Ono zmíněné „znamení Syna člověka“ bude podle mnoha teologů zářící kříž, který se ukáže na nebi.

jeffjacobs1990, CC0 Public Domain, pixabay.com


Pán Ježíš pak přijde dát podíl na své slávě a moci všem svým věrným. Zatímco většina politických vizí, jako komunismus a dnes globalizace, slibovala a slibuje jakousi iluzi pozemského ráje, Kristus naproti tomu přináší skutečnou spásu lidem všech časů. Proto s druhým příchodem Krista nastane všeobecné vzkříšení všech lidí všech dob, od Adama počínaje až dodneška. Ti, kdo se toho dožijí, nebudou samozřejmě vzkříšeni z mrtvých, ale budou proměněni, jak píše sv. Pavel (2 Sol 4,16) těm, kdo byli zarmouceni smrtí svých blízkých: „Až zazní polnice, Bůh sám sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.

Hlavní náplní druhého Kristova příchodu pak bude poslední soud, jak o něm mluví Matoušovo evangelium (25): „Až přijde Syn člověka ve slávě, budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A půjdou jedni do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ Možná by se zdálo, že tento soud je již zbytečný. Už jsme přece mluvili o tzv. osobním soudu, kterým projde každý člověk ihned po své smrti. Každý pak hned bude vědět, zda bude moci žít na věčnosti s Bohem nebo bez Boha. A poslední soud na konci dějin na tomto rozhodnutí již nic nezmění.

Avšak závěry tohoto soukromého soudu jsou známé pouze tomu, koho se týká. Lidé jsou ale součástí celého lidského společenství, proto musí existovat i nějaké všeobecné fórum, kde určitým způsobem setkají všichni se všemi. Tam bude veřejně zjevná situace každého člověka, jeho dary, které dostal, jeho úmysly, motivy všech jeho skutků a jejich následky a také – jeho věčný úděl. K obecnému soudu se dostaví všichni, dobří i zlí. Nastane hodina, kdy všichni v hrobech uslyší Kristův hlas a vyjdou (Jan 5,25): „Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“. Tak se naplní lidská touha po spravedlnosti, která dosud někdy „velmi pláče“. To dobře známe, jak se dobře daří darebákům, jak často trpí nevinní lidé. To s příchodem Krista skončí. Každé dobro bude odměněno a každé zlo potrestáno, tedy hříchy, kterých lidé nelitovali a neočistili se z nich. Podle čeho budou lidé souzeni? To dobře víme ze slov Ježíšových. Podle lásky, kterou jsme projevili našim bližním (Mt 25): „Cokoli jste učinili mým nejposlednějším bratřím, mně jste učinili.“ Budeme souzeni podle toho, jak jsme k dobrému využili dary a schopnosti, které jsme od Boha dostali. Jak jsme naplnili čas, který nám byl dán. Budeme souzeni podle toho, zda jsme v tomto životě hledali a nacházeli svého Pána a Stvořitele, zda v naší duši bude zářit onen plamen víry a naděje, jehož počátek nám byl dán ve svátosti křtu.

Tehdy na posledním soudu také bude, můžeme-li to tak říci, sám Bůh ospravedlněn. On je nyní lidmi tohoto světa často posílán na lavici obžalovaných. Víme, jak často si zde lidé na Boha stěžují, že na ně nemilosrdně dopouští zlo, že nevinní lidé trpí, že zlo není potrestáno. Tehdy se on sám před celým stvořením obhájí. Budou zřejmé všechny jeho nám dosud zahalené záměry s lidmi, bude pochopena Boží spravedlnost, láska a milosrdenství, která zde na světě mnohdy pochopena nebyla. Na posledním soudu uvidíme, že Bůh vždy chtěl a také konal dobro pro každého člověka. A to, i když Bůh někdy na někoho dopustil různé zkoušky, bolesti, nemoc nebo předčasnou smrt. Vším tím nás vždy chtěl přivést na správnou cestu, přivést nás k sobě, ochránit nás od horšího zla. Uvidíme, jaké veliké odměny se dostalo nevinně trpícím, jaké štěstí mohou nyní prožívat, ale i to, jaký trest dopadl na zločince a nekající hříšníky.

Poznáme hluboký a skutečný smysl všeho toho, co jsme sami zažili a co jsme kolikrát nechápali. Tehdy poznáme, že Bůh to vždy „myslel dobře“, že vše vedl k našemu prospěchu, jen my jsme to někdy neviděli nebo nechtěli vidět. Můžeme říci, že Bůh tehdy odkryje všechny karty, s nimiž hrál.

Uvidíme, že on vždy a bez výjimky hrál na naší straně, vždy dělal vše pro naše dobro. Uvidíme to také na osudech druhých lidí a na dějinách celého světa, které dnes známe jen velice zkresleně a pokřiveně. Jak se říká, dějiny píší vítězové, a také víme o tom, jak nám realitu zkreslují současná média. Budeme tedy velice překvapeni, že mnohé věci se odehrály jinak, než si dnes myslíme. Budou také zjevné všechny plány zla, ďábelské úklady, podvody, lži a přetvářky ve velkém i v malém, v individuálním i světovém měřítku. Jistě, naše poznání nebude schopno vnímat osudy lidí celého světa, ale o lidech, které jsme osobně znali, nebo kteří nás budou zajímat, třeba nějaké historické postavy, o nich budeme vědět vše, co nás bude zajímat.

Poznáme, jak nám pomáhali naši dobrodinci, uvidíme, kdo se pro nás obětoval, za nás se modlil, koho nám Bůh poslal do cesty, a my jsme to kolikrát neviděli. Teologové pouze nejsou zajedno ohledně otázky, zda budou zjevné i odpuštěné hříchy spasených lidí. Stane-li se tak, bude to k oslavě Božího milosrdenství, nikoli k zahanbení těchto lidí.

Je jasné, že bychom rádi věděli, kdy se toto všechno uskuteční, abychom se na tento soud mohli připravit. I Ježíšovi učedníci se na to ptali. Pán na to ale neodpovídá, pouze vyzývá k bdělosti, protože jeho příchod bude náhlý a neočekávaný.

Mluvíme-li o druhém příchodu, náš Pán už tedy přišel. Na otázku, jak blízko je Bůh, jak blízko je příchod Páně, můžeme odpovědět, že Emanuel - Bůh s námi, už teď je tu. Už teď můžeme a máme žít s ním, s Ježíšem. Konec starého světa už vlastně začal. Boží království nezadržitelně přichází, už je mezi námi, říká Pán Ježíš. Nemusí nás děsit obavy o budoucnost, kde je láska, tam strach nemá místo. A Boží láska, ta je tu. Je tu ale i naše láska? Jestliže ano, pak máme už Boží soud za sebou. Opět Ježíšova slova (Jan 3): „Kdo přijímá Božího Syna, kdo v něj věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen.“ Takto člověka osvobozuje živá víra v Boha. Osvobozuje od strachu, ke konání dobra, osvobozuje nás, abychom se klidně mohli zabývat svou přítomností. A budoucnost ponechat s důvěrou v ruce Boží.

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com


Doba posledního soudu bývá vnímána jako hrozivá. Má to ale být úplně naopak, a to pro toho, kdo žije s Bohem. Kardinál Journet psal, že to má být doba, kdy právě všechno rozkvete. Podobně jako orchidej, která je dlouhou dobu celkem nevzhlednou rostlinou, ona i dlouhá léta sbírá síly, aby pak během krátké doby vytvořila zvláštní stonek s poupaty a nakonec přinesla nádherné květy. Je to pořád tatáž rostlina a přitom je najednou úplně jiná. Tak to bude i s naším životem a celým světem. Při druhém příchodu Krista rozkvete do plné nádhery všechno to dobré, co ale bylo zatím skryté a opomíjené. Ukáže se nádhera i toho nejmenšího dobrého skutku, každé utrpení a každý kříž, to vše bude najednou proměněno a oslaveno. Říká to i sám Pán Ježíš: některá jím zasetá semena víry přinesou stonásobný užitek, nepatrné hořčičné zrnko vyroste ve velký košatý strom (Mk 4,29; Mt 13,31). Bude to platit i o nás? Shromažďujeme si také v nebi poklad, který nám nikdo nevezme? Zbavujeme se naopak zátěže hříchů, která by nás strhla do věčné záhuby?

Konce světa se tedy křesťané nemusí bát. Vždyť se právě skrze něj plně uskuteční Boží plány. Bát se musí pouze ti, kdo více než Krista milují své špatnosti. Čas je krátký, jak říká svatý Pavel, a pokračuje, že tento čas máme dobře využít k prokazování dobra všem, zvláště těm, kdo vírou patří s námi do jedné rodiny. Prosbu o příchod dne Páně vyslovujeme pokaždé v modlitbě „Otče náš“. Učme se tedy stále tomuto postoji očekávání, který měli první křesťané a kteří se modlili: Přijď, Kdo slyší, ať také volá: Přijď! Přijď, Pane Ježíši! Amen!


P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kněz Královéhradecké diecéze, 17. 1. 2016


(Na Fatym.com vyšlo 15. 1. 2019)

čas na změnu - geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Z cyklu promluv již vyšlo:

Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie

Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně.

Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně

Eschatologie - o posledních věcech 4. - Smrt a osobní soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - peklo

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - očistec

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - události před koncem světa

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 1)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b)

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 3.

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 - Druhý Kristův příchod a poslední soud

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13. - Nové nebe a nová země

Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - Reinkarnace

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 01. 2019 | 4094 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace