Zajímavé...

Encyklika o Božím Milosrdenství

„Bůh bohatý v milosrdenství /Ef 2,4/ je ten, kterého nám zjevil Ježíš Kristus jako Otce, ukázal a na sobě dokázal, že je jeho Syn… V těchto nejistých a těžkých dnech vede mne…nutnost, abych ukázal v Kristu tvář Otce, který je opravdu „Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“ / 2 Kor 1,3/…


Je vhodné nyní uvažovat o tomto tajemství. Vede k tomu mnohá zkušenost Církve i lidí našeho věku, volání tolika lidských srdcí a vyžadují to i jejich bolesti a naděje, úzkosti a očekávání… Musíme Kristu otevřít rozum i srdce. Dnes chci znovu zdůraznit, že nikdo se nemůže otevřít jinak Kristu, který jako vykupitel světa plně ujasnil člověka člověku, než zralejším pohledem na Otce a jeho lásku.Ježíš bral milosrdenství za jedno z hlavních témat svých kázání: hlásat Boha, který je Otec, láska, milosrdenství. Jde například o podobenství o marnotratném synu nebo o milosrdném Samaritánovi… V Kristově učení lze nalézt přemnoho míst, která vždy nově objasňují lásku a milosrdenství. Stačí mít před očima dobrého pastýře, co jde hledat ztracenou ovci, nebo ženu, co vymetá dům a hledá ztracenou drachmu…
Kristus, když zjevoval lásku a Boží milosrdenství, současně požadoval od lidí, aby se rovněž nechali vést láskou a milosrdenstvím. Tento požadavek patří k podstatě mesiánské zvěsti a je nosným pilířem evangelijního étosu. Pán jej vyslovuje jako “nejdůležitější a první přikázání“Podíváme-li se do Starého zákona, zjistíme, že v učení proroků milosrdenství znamená zvláštní moc lásky, která je silnější než hřích i nevěra vyvoleného národa… Milosrdenství nejenom patří k samotnému pojmu Boha, ale… poznamenává také život celého izraelského národa i jednotlivého jeho syny a dcery. Je obsahem vroucí důvěrnosti k jejich Hospodinu, obsah jejich rozmluvy s ním. V tomto ohledu mají všechny knihy Starého zákona pro milosrdenství velké množství výrazů…
Je to především slovo HESED, který znamená postoj hluboce zakořeněné dobroty. Druhé slovo, které se objevuje ve starozákonní terminologii k označení milosrdenství je RAHAMÍM…(podle slovního kořenu připomíná toto slovo „mateřskou lásku“; Rehem = matčin klín).
Starý zákon povzbuzuje nešťastné lidi, především vinami obtížené, nabádá i veškerý Izrael, který uzavřel Smlouvu s Bohem, aby vzýval milosrdenství, jehož se mu dostane, aby Bohu plně důvěřoval, vždyť v časech pádu a slabostí má milosrdenství na paměti. Kdykoliv se pak milosrdenství dostaví a splní se v životě národa nebo jednotlivce, je to podnět k díkům chvále.Podíváme – li se do Nového zákona, tak hned na začátku v Lukášově evangeliu,můžeme vidět, jak Kristus představuje milosrdenství v podobenství o marnotratním synu.V tomto podobenství má milosrdenství vnitřní podobu té lásky, která se v Novém zákoně nazývá agape. Taková láska je schopna se sklonit nad každým marnotratným synem, nad každou lidskou ubohostí, především nad mravní bídou – hříchem. Stane-li se tak, ten, jemuž je milosrdenství prokazováno, necítí se pokořen, ale znovu nalezen a „znovu oceněn“.
Pravý a opravdový význam milosrdenství neomezuje se na pohled – i když sebehlubší – na morální, fyzické nebo hmotné zlo. Skutečné a opravdové milosrdenství se projevuje tím, že znovu oceňuje a podporuje, a ze všech podob zla ve světě i v člověku dokáže vytvářet dobro.
Kristovo mesiánské hlásání a jeho působení mezi lidmi uzavírá kříž a vzkříšení. Musíme hluboce vniknout do těchto posledních událostí, které především v mluvě koncilu jsou nazývány velikonočním tajemstvím, chceme-li porozumět pravdě o milosrdenství, jak je nám zjevena v dějinách naší spásy.
Věřit v ukřižovaného Syna znamená „vidět Otce“, znamená věřit, že láska je ve světě a že je mocnější než jakékoliv zlo, v němž se člověk, lidstvo, svět zmítá. Této lásce věřit znamená věřit i milosrdenství. Kristův kříž, na němž Otci bohorovný Syn přináší spravedlivý smír, je též základním zjevením milosrdenství či spíše lásky vzdorující všemu zlu v dějinách člověka a zvláště pak hříchu a smrti… Kristus, jemuž nebylo dopřáno v utrpení a bolestech na kříži lidského milosrdenství, ve svém zmrtvýchvstání zjevil plnost lásky Otce k sobě a v sobě ke všem lidem. Svým zmrtvýchvstáním zjevil Kristus právě tak Boha milosrdné lásky, jako když vzal na sebe kříž – cestu ke vzkříšení.Pohled na naši dobu může budit úzkost. Vyvolává v mysli slova, která… ve chvalozpěvu Mariině „Velebí duše m“ oslavují milosrdenství „od pokolení do pokolení“. Církev této doby si musí více a přesněji uvědomit v celé činnosti nutnost svědectví o milosrdenství Božím…Církev tedy musí vyznávat a hlásat Boží milosrdenství v celé pravdě, jak nám ji zjevení předalo… Církev nejvíc Boží milosrdenství vyznává a ctí je, když se utíká k Srdci Ježíšovu.Tolik alespoň krátký výňatek z encykliky o Božím milosrdenství od blahoslaveného Jana Pavla II.
Domnívám se, že za přečtení a prorozjímání stojí přečtení celé encykliky.
Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 02. 05. 2010 | 10761 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace