Zajímavé...

Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem

Emanuel Segatašja 1 Segatašja se narodil v roce 1967 ve Rwandě ve vesnici Rwamiko jako nejstarší z pěti dětí. Jeho rodiče byli pohané. Chlapec nikdy nenavštěvoval školu, celá rodina byla negramotná a žila na vzdáleném místě, kde neexistovaly žádné komunikační prostředky, dokonce ani rádio.

Segatašja byl také pohan, nevěděl nic o víře, Bibli, neuměl udělat znamení kříže – netušil ani, co kříž znamená, nikdy nevkročil do kostela. Dá se říci, že byl křesťanstvím a vírou nedotčený.

Rodina byla velmi chudá a žila v nuzné chatrči, chlapec Segatašja byl prostý a negramotný pasáček.

Bylo mu patnáct let, dne 2. července 1982 odpočíval ve stínu stromu, když k němu poprvé promluvil a zjevil se mu Ježíš.

Měl také zjevení Panny Marie (poprvé 1. září 1982) a řadí se k vizionářkám z Kibeho.

Ježíš Segatašju požádal, zda by byl ochoten doručit světu zprávu. Segatašja souhlasil, že bude dělat, co je v jeho silách a prosil k tomu o dar moudrosti.

Krátce na to už předává první vzkazy (a činí tak s ohromujícím sebevědomím a autoritou - přirozeně je totiž plaché povahy) shromážděným lidem (zde asi 400 – 500 lidí):

„Ať každý z vás vyhledá mou pravdu a vydá se cestou, kterou jsem vyložil v Bibli, aby po ní kráčelo lidstvo.

Ať jsou každý muž a každá žena věrni každému slovu, jež jsem vyřkl.

Ať všichni vědí, že jsem kdysi chodil po této Zemi, ať vědí i to, že se na tento svět vrátím, povolám každého z vás k odpovědnosti a posoudím, zda jste žili podle mých slov, neboť má slova jsou nebeskou pokladnicí.

Všichni, kdo místo pravdy mých slov vyhledávají pozemské radovánky, hazardují se svými nesmrtelnými dušemi.

Vyhledejte si má slova v Matoušově evangeliu 24,35 – nebe a země pominou, ale má slova nepominou – a přečtěte si má slova zaznamenaná v Bibli, neboť si můžete být jisti, že všechno, co jsem pravil, je pravda a s jistotou se to stane.“


Segatašja citoval Bibli, přitom tehdy ani netušil, co Bible je.

Bible, volná licence, wikipedia.org


A sám Ježíš ho učil, jak učinit znamení kříže, jak se modlit Otče náš, Zdrávas Maria a Růženec a mnoho dalších modliteb, písní a přísloví. Segatašja je nejen znal zpaměti, ale měl i dar rozumět jim v teologickém smyslu.

Na otázku, za jaké hříchy on sám potřebuje Boží odpuštění, Segatašja odpovídá:

„Kdo z nás je bez hříchu a nepotřebuje odpuštění? Poselství lítosti, jež mě Ježíš naučil, se však netýká jen mne a mých hříchů – je určeno jako modlitba všem mužům a ženám, kteří se skutečně chtějí kát za svoje hříchy.

Blíží se konec časů a my všichni musíme usilovat o odpuštění za hříchy v našich životech, a než se Ježíš vrátí na zem, musíme se kát.

My všichni musíme očistit svá srdce od nenávisti a hříchu upřímnou modlitbou Aktu lítosti.

Vyzpovídat se ze svých hříchů někomu jinému je velmi vhodný způsob, jak během přípravy na setkání s Kristem začít očišťovat svoje duše. Je to jedno z hlavních poselství, jež jsem měl na Ježíšovu žádost předat světu.“


Segatašja s Ježíšem komunikoval bezprostředně, ve své ryzí jednoduchosti a prostotě. Často si stěžoval, že lidé poselství moc nepřijímají a navrhoval Ježíšovi, aby s nimi komunikoval napřímo sám.

Některé Segatašjovi návrhy a otázky byly až úsměvné a působily skoro „přidrzle“. Ale přitom jde poznat, že chlapec měl k Ježíši absolutní důvěru a úctu. A Ježíš mu s velkou trpělivostí vysvětluje a odpovídá na všechny dotazy.

Segatašja se například ptá:

„…když budu opravdu v tísni a budu potřebovat pomoc hodně rychle, který z vás na nebesích je nejmocnější a může mi pomoci nejrychleji?“

Ježíš odpovídá:

„Ale dítě! Na co se mě to ptáš?“

A chlapec vysvětluje, proč to potřebuje vědět – že se touží o sebe a své drahé postarat a umět vždy správně odpovídat na dotazy lidí…

A Ježíš se ptá:

„Dítě, opravdu si myslíš, že kdybych ti dal veškerou svou pravdu a moc, že bys je uměl využívat správně?“

Chlapec uznává, že by to nedokázal…

V rozhovoru z 20. července 1982 Segatašja říká, že když se Ježíše ptal, proč si vybral za svého posla právě jeho, odpověděl mu, že proto, aby dal pohanům a ostatním bezvěrcům znamení, že na ně nezapomíná. Vidí je, pečuje o ně, miluje je a doufá, že jej pozvou do svých srdcí. Tím, že si vybral za posla kluka pohana, dává světu na srozuměnou, že láska a spása je přístupná pro všechny.

Emanuel Segatašja 3, divinemysteries.info


Několik dalších Ježíšových slov ze zaznamenaného rozhovoru, tentokrát o konci světa:

„Před koncem se bude válčit, národy povstanou proti sobě navzájem, a náboženství svedou mezi sebou bitvu … Mnoho bídy a utrpení zavládne na zemi, jestliže se svět odmítne kát.“

„Pane, proč spolu budou bojovat náboženství, když všechna pracují pro tebe?“

„To proto, že ve všech náboženstvích je příliš mnoho lidí, kteří tvrdí, že věří v Boží lásku, zatímco ve skutečnosti nevěří. Válka přijde, protože je příliš mnoho těch, kteří říkají, že milují, jenže v jejich srdcích není láska ani k Bohu, ani k lidem.

„Hřích člověka nabude takových rozměrů, že z bídy a utrpení povstane jen další bída a utrpení…“

„Když se toho, co přijde na konci časů, obávám já, nebude se toho děsit každý?“

„Neobávej se, ale měj víru! Neboť ti, kteří milují Boha a mají dobrou vůli, se mnou odejdou do nebe a již nikdy nebudou pokoušeni. Ale pospěš si, nezbývá mnoho času.

Pověz lidem, že pokud mě chovají ve svých srdcích, nemusí se utrpení konce časů obávat… Až nadejdou temné časy, žádejte ode mě sílu a odvahu, a já vám dodám síly… Až přijdu, naplním srdce mužů a žen, kteří mi zůstanou věrní, láskou. Všude po světě se lidem o mně začne zdát a budou naplněni Duchem Svatým…


Není však třeba uvažovat o společném posledním dni. Nejdůležitější je, aby se lidé zajímali o svůj individuální poslední den, protože ten může přijít kdykoli. Každý člověk na světě se musí starat o to, aby jeho duše byla připravena na setkání s Pánem. Neboť osoba, která zemře s hříchem, bude vzkříšena s hříchem... a osoba, která zemře bez hříchu, bude vzkříšena bez hříchu.“

Když se Segatjašovi zjevil Ježíš s Pannou Marií, představil mu ji takto:

„To je má Matka; je to ta, která uděluje milosti, o nichž jsi slyšel. Chci, abys ji ctil, jako ctíš mě, a chci, abys ji miloval, jako miluješ sám sebe.“

Na dotaz, jak Panna Maria vypadá, Segatašja odpověděl:

„Cožpak se dá popsat absolutní krása?...“

Panna Maria mu nesvěřila žádné poselství, ale řekla:

„Mé ditě, vždycky mě cti, vždycky se mi svěř se vším, co tě trápí, z čeho jsi smutný. Jsem tvá Matka od počátku až do konce.“

Segatašja vykonal sám dvě nebezpečné mise – do Burundi a Konga – všude hlásal poselství, která mu Ježíš svěřil.

Byl pokřtěn v roce 1983 a dostal jméno Emanuel, jak Ježíš požadoval.

Zahynul (byl zastřelen) během genocidy při masakru v Kibeho v roce 1994, měl 26 let. Byl zrovna na útěku z Kigali.Zjevení v Kibeho prohlásil za hodnověrné místní biskup Augustin Misago 29. června 2001. Zjevení Panny Marie a Ježíše Krista oznámily i další osoby (mezi ně patří Segatašja), tato však dosud nebyla katolickou církví potvrzena. Proto se v této věci podřizujeme konečnému úsudku církve.

Další informace zde.

PDF obrazové přílohy z citované knihy Chlapec, který se setkal s Ježíšem ke stažení zde.

Použité zdroje:

Ilibagiza, Immaculée a Erwin, Steve. Chlapec, který se setkal s Ježíšem: Segatašja z Kibeho. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. 183 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-778-1.

Web.katolik.cz.

Wikipedia.org.Emanuel Segatašja 4, visionofjesuschrist.com

Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 14. 05. 2020 | 3869 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace