Zajímavé...

Duchovní četba - J. Schryvers: Božský přítel

Krista Krále v Hlohovci Pro zájemce o duchovní četbu na našich stránkách postupně uveřejňujeme textový výtah pana Bohumila Mačáka z knihy Božský přítel (Myšlenky pro duchovní cvičení), jejímž autorem je Josef Schryvers C. Ss. R. (do češtiny podle francouzského originálu zpracoval P. Martin Janů C. Ss. R.). Nyní díl první - str. 13 - 41.


1. Svatost záleží v lásce k Bohu


Bůh již ve Starém zákoně člověku přikázal: … „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou duší a ze všech svých sil“ … (5.M 6/5) … Pán Ježíš to Přikázání opakuje skoro týmiž slovy a dodává, že … „je největším a prvním Přikázáním“ … (Mat 22/37) … Později to hlásali i apoštolé a zdůraznili, že … „Bůh je Láska“ … Proto: … „Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ … (I.Jan 4/16) … a jinde: … „nade všechno mějte lásku, která je svorníkem dokonalosti“ … (Kol 3/14) … Milovat Pána Boha ze všech sil, je nejen Přikázáním, ale i jediným účelem člověka na zemi. Kdo tak činí, je svatý! … Svatost nespočívá v konání zázraků, ale v lásce k Ježíši. Nespočívá ani v bezchybném životě, ale v tom, abychom nehřešili ze zlé vůle, nemilovali své poklesky a v každém pokušení se utíkali k Ježíšovi. Svatost nespočívá ani v sebetrýzni, či úniku před lidskými zraky, ale v pokojném konání dobrých skutků a stavovských povinností s úmyslem jediným. Líbit se Pánu Ježíši a z lásky k Němu trpělivě snášet všechny životní útrapy. Ponechat Mu plnou volnost, aby mohl podle Své libosti nakládat s naší duší, tělem, zdravím i majetkem. Ježíš nežádá nic než naše srdce. Když jej milujeme, vše je v pořádku …

Pán Ježíš i z tebe chce učinit světce. Zve tě, abys konal duchovní cvičení z lásky k Němu a ke své duši. Nelekej se své slabosti a nestálosti! Ježíš je Dobrý a Mocný. V okamžení dovede napravit tvou minulost. Nikdy nepochybuj o Jeho Dobrotě! … Dokonalost člověka spočívá ve střetu dvou srdcí. Srdce Ježíšova a srdce tvého, v jediném a nevýslovném projevu lásky dvou duchovních bytostí. Boha a duše. Být dokonalým tedy znamená, milovat Ježíše a nechávat se přetvářet v Něho a skrze Něho. Znamená, žít již zde na zemi stejnou láskou, kterou Trojjediný Bůh žije v nebesích a napodobit v duši, jež je spojena s tělem Život, jaký vedou tři božské osoby: … „Ať všichni jsou jedno! Jako Ty, Otče, ve Mně a Já v Tobě, tak i oni ať jsou jedno v Nás“ … (Jan 17/21) …Takový život vytváříš vždy, kolikrát vzbudíš lásku, nebo vykonáš nějakou povinnost s úmyslem zalíbit se Bohu. Čím hlubší, čistší a přesvědčivější tvá láska je, tím hlouběji vnikáš do nejsvětější Trojice a do tebe se vtiskuje Ježíšův obraz. Ostatně i kdybys chtěl na zemi činit něco jiného, než milovat Pána Boha, nebylo by ti to dovoleno. Svatost je ideál závazný … „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ … (Mat 5/48) … nebo … „Kdo není se Mnou, je proti Mně“… (Mat 12/30) …

Slyšel jsi slova apoštola, že … „si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před Ním svatí a neposkvrnění“ … (Ef 1/4) … Proto i kdybys odvrátil sluch a nechtěl slyšet Ježíšova Slova, nemohl bys utlumit hlas svého srdce. Spasitel Zemřel, aby si získal tvou lásku. Jaká to musí být bolest Božího Srdce, když považuje za tak důležitý projev lásky jediného ze Svých tvorů, nejposlednějšího a neznámého všem! … Čím je láska, které je člověk schopen, že nesmírný Bůh se tak snižuje a žádá si ji? … Jistě by dal v oběť tisíc světů, než by svému osudu ponechal jediného smrtelníka, který k Němu vztahuje své ruce! … Jaké nezměrné Tajemství v Sobě chová Boží svět!… Nebe i peklo pozorně pozorují každé hnutí Tvého srdce, aby vyšlo najevo jestli bude bít pro Ježíše, nebo pro Jeho nepřítele … Proto když nekonáš své dílo jen pro Krista, vše je navěky ztraceno. V opačném případě budíš v Ježíši pocit hrdosti, vidíš jak se ke tobě, nepatrnému tvoru sklání s jakousi vděčností … Chceš začít život lásky? … Následuj tedy Ježíše do samoty svého srdce, pros Ho pokorně, aby tě vedl k ideálnímu Životu … Abys byl dokonalý, postačí Ježíše milovat! … Když jej toužíš milovat, budeš jej milovat … A když jej chceš milovat vroucně, až k zapomenutí sebe, vyrovnáš se světcům, kteří zde byli před tebou! …
2. Svatost spočívá v přetvoření se v Ježíše


Milovat Ježíše upřímně, znamená následovat Ho. V sobě jej vypodobnit, ztotožnit se s jeho myšlením, náklonnostmi i city. Znamená to zříci se vlastního života, abychom žili životem novým, životem samého Ježíše. Abychom i my pak s apoštolem mohli říci, že … „pro mne život je Kristus“ … (Fil 1/21) … Čím víc duše spěje k tomu, aby dosadila Ježíše za sebe samu, tím živější, hlubší a pravdivější je následování. A vrcholu dosáhne, až Láska Boží bude v duši kralovat jediná, až se duši podaří vypudit i poslední zbytky sobectví. Dobré je proto s pokorou často opakovat prosbu, kterou nás naučil Ježíš:… „Přijď království Tvé!“ … Ať přijde a upevní se v mém srdci! … Jako šťastného můžeme označit každého, jenž Kristu postoupil nejen všechen svůj majetek, ale i tělo, duši, své touhy, myšlenky i sklony …Takového, jenž si nic nevymínil, než touhu milovat svého Pána bez výhrad a plnit jeho vůli! … Šťastný je ten, jenž vyměnil všechny své zájmy za Krista. Kdo v každém okamžiku vkládá svou bídu do jeho Srdce, aby od něho přijal všechny Jeho Zásluhy. Kdo Mu odevzdává svou vůli a schopnost lásky, aby oboje očistil, zušlechtil, takřka zbožštil a umožní Kristu, aby to obětoval Svému Otci … Taková výměna se děje pozvolna. Jakmile milost posvěcující v duši zavládne, začíná Ježíš tuto proměnu … Duše se stává údem Jeho tajemného těla, „druhým“ Ježíšem … „Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus“ … (Gal 2/20)…

Když pak provádíš nějaký úkon, Bůh jej provádí s tebou. Nejen že ti pomáhá, ale skrytě vniká do tvých schopností, jimi hýbe a stává se příčinou tvé činnosti … To spojení je tak hluboké, že vzájemnou činností Tvůrce a tebe samého vzniká úkon jediný, který náleží zcela Bohu a zcela tobě. V nadpřirozeném životě Bůh působí podobně, ale ještě tajemněji a hlouběji … Je to dílo Lásky nestvořené, která se z Otce vlila do Ježíše, aby posvětila Jeho člověčenství a z něho se pak rozlévá do všech spravedlivých duší … „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ … (Řím 5/5) … Je to tedy Kristova Milost, duch Jeho Lásky a život nadpřirozený, který proniká naši duši až do její podstaty, ji zušlechťuje, zbožšťuje a stává se spolupříčinou naší činnosti … Každý úkon nadpřirozený, ať je to úkon lásky, pokory nebo poslušnosti, je úkonem naším, ale současně Kristovým. Je celým úkonem Jeho a celým úkonem naším. My z něho získáváme celou zásluhu a Ježíš zase Slávu … Ve výsledku tvůj život a úkon zůstává tvým, ale současně i životem a úkonem Ježíšovým … Rozveď si to na svůj život, na své modlitby a přání, na své práce a starosti. Vše vychází od tebe, ale od tebe proměněné v Ježíše: … „Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus“ … (Gal 2/20) … A když je tomu tak od Počátku, kdo změří hloubku důvěrnosti, jaké za tak dlouhou dobu může dosáhnout takové spojení duše s Ježíšem?…

Láska, která spojuje dvě bytosti stvořené, je tajemně tak velká, že rozum ji nedokáže vystihnout. Hmota je ovšem překážkou, že nemohou dokonale splynout v jedno, ale jinak duše samy se vzájemně chápou a milují. A tím, že se chápou, jedna druhou vnímá a že se milují, vzájemně se pronikají a jedna druhé se připodobňuje. A čím je tento vztah čistší, čím víc se obě bytosti dokážou odpoutat od hmoty, tím dokonalejší, plnější a blaženější je jejich splynutí … Jestliže již ve dvou bytostech stvořených Bůh chtěl stanovit spojení tak hluboké, že jedna bytost žije v druhé, jí se připodobňuje a takřka přechází v druhou, jaké asi je spojení lidské duše s Boží? … Přirozené a nadpřirozené, láskou spojené duše, z nichž jedna je duše Ježíšova? … Chápeš nyní plně slova apoštola: … „Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus?“ …

Jestliže se Ježíš tímto způsobem zmocňuje tvé duše a činnosti, neděje se to jen kvůli tobě, ubohému tvoru, ale kvůli Bohu, Původci a Dokončovateli všech věcí … Pojí se s tebou tak důvěrně, aby v tobě pokračoval ve Svém životě, v díle Vykoupení, ve Svém utrpení, ve Své smrti a ve Své vítězoslávě … Žiješ, ale už to nejsi ty, nýbrž v tobě žije Kristus. On v tobě pracuje a modlí se, trápí a raduje se, pomáhá tvým bližním a těší je. On v tobě a skrze tebe zachraňuje hříšníky, dodává důvěru a vzdělává. On mluví tvými ústy, píše tvou rukou, hledí tvýma očima, myslí tvým duchem a miluje tvým srdcem …
3. Dvojí láska - Boj


Sobectví člověka je mocným protivníkem Ježíše. Uchyluje se v duši na místo nejméně přístupné, tam se opevní a odtud vzdoruje, když se Ježíš chce zmocnit duše tím, že jí vlévá svou lásku. Sobectví vešlo do duše s dědičným hříchem a rozšířilo v ní své panství ve všech jejích schopnostech. Vůle se stala následkem toho slabou a ochotnou činit zlé. Rozum se zatemnil a obraznost uvolnila. Náruživost se vzbouřila a smysly bez ustání vzdorují zdravému rozumu. Sobectví mělo tedy dost času si během let připravit bezpečný útulek. Celá doba dětství, adolescence a mládí až k okamžiku, kdy se duše odhodlala žít jenom pro Boha, byla bohužel právě tomu věnována … Tak sobectví zapustilo hluboké kořeny ve všech schopnostech a náklonnostech a proniklo doslova celý organismus tím jedem. Všechny myšlenky, jimiž se živí rozum, představy, které se kmitají v obraznosti a všechna slova, která vycházejí z úst, jsou jím prosycena. A jakoby toho bylo málo, vše se ještě zhoršuje tím, co je kolem člověka … Neboť zásady světa, jeho příklady i řeči, nemají jiný základ než v sobectví a jím se řídí. Úsměv, potupa, urážka a pronásledování, to vše slouží k tomu, aby znechutily lásku k Bohu takové duši, která chce žít v Ježíši a s Ježíšem. A konečně je tu ďábel, Boží nepřítel, který se druží k člověku a jeho sobectví stále živí … Je to jeho taktika …

Ďábel útočí jen zřídka přímo. Je tak ohavný, že pohled na něho by duši poděsil a navždy od něho odvrátil …Je to on, který probouzí nezřízené tělesné žádosti, podněcuje pýchu, živí ctižádost, plíží se do duševních schopností a kloní vše ke zlému. Užívá všech vnějších událostí a všech stavů duše i těla, aby dosáhl svého cíle. Užívá hroznou moc, kterou mu Bůh ponechal, aby lidi pokoušel. Využívá tisíciletých zkušeností, lsti a násilí, ke kterému je puzen nenávistí k Bohu a jeho dětem. Všechna jeho námaha má jediný cíl. Působit, aby v duši stále klíčil zárodek sobectví, který by dusil touhu po lásce Boží … Duše člověka je duch a ten je doslova zavinut do tělesného ústrojí a k němu připoután. Takže již malá tretka může v okamžení způsobit v těle zmatek, navenek sotva znatelnou změnu, která může v okamžiku rozpoutat smyslnost, zatemnit rozum a spoutat vůli. Takové prostředky má náš nepřítel k disposici v zápasu, který se odehrává v nitru duše … Ale neztrácej odvahu! Jestliže nepřítel je mocný, Ježíš je mocnější. Nejdříve si připomeň kdo tvé srdce stvořil. A pak, že jakkoli je zbědované, přece si uchovalo jakousi vznešenost, touhu po Blaženosti, Pokoji a Nesmrtelnosti a žízní po lásce, kterou žádná bytost stvořená nedovede ukojit … Jen ty musíš rozhodnout, zda a v jaké míře budeš náležet Kristu! … Jestli povedeš jen obyčejný křesťanský život, nebo se staneš duší vyvolenou. Jestli budeš dál životem vláčet okovy svého sobectví, nebo se povzneseš do výšin na perutích lásky Boží …

Když se duše konečně rozhodne poddat se vedení všemohoucího Pána, on ji už nespustí s očí. Bůh do duše spravedlivého vstoupí posvěcující Milostí a Svatá Trojice si zde postaví Svůj trůn. Ježíš se stane majitelem jejího života a protože je věrný, nikdy nedopustí, aby útoky pekla přesáhly její síly … „On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete“ … (I.Kor. 10/13) … Neboť Ježíš je šlechetný. Když si to duše přeje, živí ji Svou podstatou, připravuje jí lázeň Své krve, kde se může očistit od chyb a zahojit své rány. V hojnosti udílí proud svých Milostí … Vnuknutí, povzbuzení, světlo svého učení a různá upozornění. Kvůli ní je strůjcem všech příhod vnějších i vnitřních … Různých protivenství, vyprahlosti, pochybností, úzkosti svědomí a pronásledování. Svěřuje ji do ochrany knížeti Svého dvora, aby mařil všechny satanovy útoky a duši povznášel, povzbuzoval a nabádal k dobrému a také pod ochranu Své vroucně milované Matky, aby nad ní bděla něžnou, pečlivou mateřskou láskou …

V této souvislosti na mysl vytane otázka. Copak nemůže Bůh v jediném okamžiku duši povznést a přenést do stavu svatosti? Ano nepochybně. Ale jak by se potom mohl radovat z důvěrné modlitby v jeho dobrotu? A pozorovat slabou přirozenost, jak neúnavně zápasí s tolika překážkami a přitom mít oči stále upřené na Něho, ať se děje cokoli? A kam by se poděl údiv andělů a svatých, kdyby neměli na očích zápas duše s takovou vytrvalostí v slabém těle?…
4. Svatost - taktika a způsob boje


Autor žalmu konstatuje: … „Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my jménem Hospodina, svého Boha“ … (Ž 20/8) … V bojích mezi lidmi vítězí, kdo má důvěru v sebe. Ale v boji, který se vede za Boží lásku je nejlepší, kdo má mysl jako dítě, sobě nedůvěřuje a všechnu naději skládá pouze v Ježíše, který bojuje s ním. Proto udržuj v sobě stále naprostou nedůvěru v sebe a posiluj důvěru v Boha. A buď si jist, že zvítězíš! … Je potřeba, aby ses přesvědčil, že slabost lidské přirozenosti je bezmezná. Tvá vůle je tak nestálá a vrtkavá, že jsi schopen vrátit se k hříchu těžkému a třeba i k tomu nejhnusnějšímu, přestože jsi obdržel již tolik Milostí. Kdyby tě Bůh nechránil, zradil bys i Ježíše, kterého jsi dosud miloval ze všech svých sil! … Na to nikdy nezapomínej! … Protože nejstrašnější je, že se duše toho vůbec neděsí. Naopak živí v sobě domýšlivost, že už víc neklesne. Proto máme prosit, aby nám Bůh ukázal naši slabost a nenechal nás padnout do propasti hříchu … Bůh chce, abychom věděli, že síla modlitby závisí jen na jeho zaslíbení. Čím jsme ubožejší, tím ochotněji a ve větší míře následuje Jeho Pomoc, když ve své nouzi k němu voláme. Jen si vzpomeň na všechno, co pro tebe Bůh již učinil, aby Jeho Dobrota udělala na tebe mocnější dojem. A co by neučinil teď, když Ho miluješ a obracíš se k němu celým srdcem? … Připomeň si, že jediná touha a úkol Boha je, odpustit všechny tvé chyby a vést tě ke svatosti, po které toužíš … Ježíš má na tom veliký zájem. Jsi údem Jeho Těla, takže tvá sláva je Jeho Slávou a tvá nedokonalost je jeho nectí …

Proto když Boha prosíš za své posvěcení, nejsi to ty, kdo prosí, ale Ježíš, který prosí v tobě a skrze tebe. Může být tedy Ježíšova prosba nevyslyšena? … Ponoř se do propasti své nicoty, představ si všechnu svou ohyzdnost před tváří svatého Boha a pak s dětskou důvěrou řekni: … „Ježíši, toužím dosáhnout toho, abych tě miloval, jako největší světci§“ … Pros bez ustání, aby ve tvém srdci zachoval tuto touhu a odňal všechnu klamnou sebedůvěru. Spíše pomine nebe i země než Kristovo slovo: … „oč budete prosit v Mém Jménu, to všechno udělám“ … (Jan 14/13) … Proto ať tě pronikne naprostá důvěra v Boha ve tvé snaze po dokonalosti a v ní se řiď spíše láskou než bázní. Láska srdce rozšiřuje a posiluje, bázeň naopak šněruje a ochromuje. Když hledíš jen na své slabosti, zmocňuje se tvého srdce bázeň. Když se obrátíš k Ježíši, jenž je tak dobrý a mocný, uchvátí tě láska … Dej se proto přitáhnout úžeji Ježíšem, nedovol strachu a nedůvěře, aby rmoutily tvé srdce. Zažeň každou myšlenku, která tě znepokojuje a trýzní, každou představu, která tě děsí i pocit smutku a veškeré malomyslnosti. V této činnosti jednej klidně a nenásilně. Násilí jen ničí, vyvrací, rozbíjí, ale nic nenapravuje a nevede k životu vzornému. Je to síla prchavá a povrchní. Oproti tomu Klid je trvalý, sestupuje až do hlubin srdce, kde se rodí náklonnosti, dojmy a předsevzetí. Je léčivým olejem, který tiší, hojí a sílí. Je opravdovým Lékem na všechny rány srdce …

Užívej této rady ve styku se svým bližním a především v řízení svého vlastního života. Pokoř se před Ježíšem, pros za odpuštění svých hříchů a věř, že ti bude odpuštěno a že ti pomůže. Přitom je nutné spoléhat více na trpělivost než na spěch, když chceš úspěšně postupovat na dráze ctností. A toto poznání by tebe mělo provázet až k hrobu. Přílišný spěch způsobuje jen únavu a malomyslnost. Cíle dochází jen ten, kdo po každé chybě v klidu povstane a kráčí dál. Čím víc duše šetří své síly, mírní svou prudkost a přílišnou horlivost, tím dál dojde. Buď tedy rázný a pevný, ale nikdy ne ukvapený! Buď bdělý, ale oproštěn od všech předsudků. Přesvědči se o tom, že Bůh víc hledí na tvou snahu, než na dokonalost tvých skutků … Snaž se dosáhnout svých předsevzetí a usiluj o ně tak, jakoby všechno záleželo jen na tobě. Ale přitom se bez trpkosti přiznej, že jsi neučinil vůbec nic. Měj velké záměry, ale Ježíši svěřuj jejich provedení.

Když budou k Jeho Cti a Slávě, provede je skrze tebe, nebo skrze jiného ještě menšího než jsi ty … Bůh nepotřebuje tvé skutky. On jen chce, abys byl odhodlán provést vždy to, co od tebe žádá … Proto se vzdej veškeré důvěry v sebe samého, z celého srdce miluj Ježíše, skryj se v Jeho božském Srdci a plně se spolehni na Něho a věř, že tě učiní jednou svatým …J. Schryvers - Božský přítel

Sdílet

Související články:
Alessandro Volta (15.04.2024)
Přijďte se pobavit: Kulturně zábavné odpoledne v Šumné 2024 - jubilejní 10. ročník (09.04.2024)
FATYMský ples 2024 - foto (12.02.2024)
Den setkání v Jablonném v Podještědí (11.01.2024)
Zveme na 23. FATYMský ples (09.01.2024)
FKL: Ohlédnutí za koncertem FATYMských varhanic Elišky a Lenky 2023 (22.08.2023)
FKL: Ohlédnutí za koncertem P. Milana Těžkého ve Vranově nad Dyjí (22.08.2023)
Závěrečný koncert FKL ve Vranově: Mezi anděly a múzami (22.08.2023)
Nenechte si ujít další koncert FKL: Varhany ve Štítarech opět znějí při koncertech (10.08.2023)
Nenechte si ujít FKL koncert Světci mezi námi s kytarou a zpěvem (01.08.2023)
FKL - FATYMské varhanice v akci - již dnes (19.07.2023)
FATYMské kulturní léto - přehled koncertů (04.07.2023)
Festival Kefasfest 2023 (04.06.2023)
Zajímavý tip: kniha Sakrální památky Vranova nad Dyjí (12.04.2023)
Přijďte se pobavit: Zábavně kulturní odpoledne v Šumné 2023 již 9. ročník (07.04.2023)
18. farní ples farnosti Přímětice (17.01.2023)
Přání do nového roku (01.01.2023)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově - doplněn program (13.12.2022)
Pozvání na adventní koncert ve Vranově nad Dyjí (08.12.2022)
Znojmo a okolní vesnice - archivy Bohumila Švece (25.11.2022)
Zveme na 22. FATYMský ples (14.11.2022)
Svatomartinský koncert v Třebíči (10.11.2022)
Inaugurační koncert zrestaurovaných varhan v Jevišovicích (08.11.2022)
Vzpomínky na prázdniny: FKL - ohlédnutí za koncertem ve Štítarech (05.11.2022)
FKL představujeme účinkující hra na housle: sr. Marie Magdaléna Fuxová (15.08.2022)
Kniha o sochách světců na Znojemsku: SAKRÁLNÍ KAMENNÁ PLASTIKA NA ZNOJEMSKU (10.08.2022)
FKL představuje: Anna Drobílková (09.08.2022)
FKL: Ohlédnutí za koncertem Ondřeje Muchy v Olbramkostele (29.07.2022)
FKL: FATYMské varhanice se představí také v Jeníkově (26.07.2022)
FKL- Přehled koncertů v srpnu (26.07.2022)
FKL mimořádně: Koncert dětského křesťanského sboru Tligáček a svědectví o obrácení (13.07.2022)
FKL představuje: FATYMské varhanice (12.07.2022)
FKL představuje: Ondřej Mucha, varhaník (07.07.2022)
FKL Ohlédnutí za koncertem skupiny Útržky nebeských not (07.07.2022)
3. Koncert KFL v Olbramkostele - vzkříšení zapomenutého nástroje (06.07.2022)
FKL představuje: Hudební skupina Útržky Nebeských not (02.07.2022)
Známe své okolí? (09.01.2022)
Vánoční zamyšlení - přání (25.12.2021)
Pán světa (07.12.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem sr. Marie Magdalény Fuxové ve Vranově n. D. (21.09.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem s. Lenky a Elišky v Jeníkově (08.09.2021)
Ohlédnutí za koncertem hlavního varhaníka Vranova v Lančově Ivoše Prchala (06.09.2021)
FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO má svůj YouTube kanál (02.09.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem s. Lenky a Elišky v Plenkovicích (02.09.2021)
Poslední koncert FATYMského kulturního léta (01.09.2021)
Benefiční koncert na podporu volné rekonstrukce varhan ve Křtinách (31.08.2021)
FKL: Malá hudební ochutnávka před koncertem sr. Marie Fuxové (19.08.2021)
FKL- koncert duchovní hudby hudební skupina Útržky nebeských not v Lančově (04.08.2021)
Koncert duchovní hudby v rámci FKL v Jeníkově: varhanní (28.07.2021)
5. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Anna Drobílková a Leoš Vala, varhany (27.07.2021)
4. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Ivo Prchal v Lančově (15.07.2021)
Ohlédnutí za prvním koncertem duchovní hudby v rámci FKL (13.07.2021)
FKL - Zahajovací koncert ve Vranově nad Dyjí: studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Petra Tůmová (05.06.2021)
Dosud nedoceněný unikát: kostel sv. Markéty v Kopčanech (10.11.2020)
Závěrečný koncert FKL: Dialogy barokní trubky a varhan ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
7. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Musica da Chiesa ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
6. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: sr. Marie Magdaléna Fuxová, housle ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
Půlnoc v pohraničí (27.07.2020)
5. koncert duchovní hudby v rámci FKL: Útržky nebeských not v Šumné (22.07.2020)
FKL pokračuje: Ivo Prchal rozezněl varhany v Lančově (20.07.2020)
FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020 bylo zahájeno (07.07.2020)
3. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Manželé Muchovi a J. Tománek ve Vranově nad Dyjí (06.07.2020)
Výstava Má vlast na Lesné (02.07.2020)
2. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Manželé Muchovi a J. Tománek v Olbramkostele (01.07.2020)
Výstava Člověk a víra na Lesné (30.06.2020)
Lidový ples v Těšeticích (03.02.2020)
Pozvánka na farní ples do Kuchařovic (06.01.2020)
Prosba organizátorů FATYMského plesu (06.01.2020)
21. FATYMský ples (06.01.2020)
Zajímavý odkaz (05.01.2020)
Benefiční adventní recitál Evy Henychové (13.12.2019)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově - doplněn program (29.11.2019)
Koncert skupiny GOOD WORK (dříve PAPRSKY) v Mor. Krumlově (25.10.2019)
Pozvánka na koncert (06.09.2019)
FATYMské kulturní léto - Koncert ke cti sv. Patrika - P. J. Konečný a Tomáš Najbrt (03.08.2019)
FKL: Další mimořádný kulturní zážitek ve vranovském kostele (31.07.2019)
FKL- Koncert duchovní hudby ve Vranově - kytarový recitál - Slávek Klecandr (31.07.2019)
Neznámé osobnosti z naší oblasti: Šebestián Freytag z Čepiroh (27.07.2019)
Erik Jakub Groch: Před námi je věčnost. Ať už bude jakákoli (23.07.2019)
FKL - FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO: Varhanní koncert Jesús Sampedro (16.07.2019)
FKL - Ohlédnutí za koncertem ve Vranově nad Dyjí - varhany, cembalo, housle (13.07.2019)
FKL varhanní koncert: hlavní vranovský varhaník Ivo Prchal (03.07.2019)
FKL představujeme účinkující hra na varhany a cembalo: Ondřej Mucha (02.07.2019)
FKL - Varhanní koncert v Lančově (29.06.2019)
FKL Houslový koncert sr. Marie Magdalény Fuxové (28.06.2019)
FKL - FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO (28.06.2019)
Opět se uskutečnil duchovně – vzdělávací výlet - Znojmo Louka a Popice (21.05.2019)
Odpoledne Vranovského regionu v Korolupech (14.02.2019)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově (09.12.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Nová kniha - Josef Janšta: O výchově (03.11.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. Vaříme se sestrou Flávií - kuchařka aneb jak vařit (02.11.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.:Omalovánky od ATER: Jak dáváním zbohatnout (02.11.2018)
Báseň Maří Magdaléna (12.10.2018)
FKL - jaký byl varhanní koncert Leoše Valy a Anny Drobílkové (07.08.2018)
FKL - uskutečnil se varhanní koncert improvizátora Martina Kubáta (15.07.2018)
FKL - uskutečnil se koncert písničkáře OKAPA (11.07.2018)
Oslavy k 770. výročí obce Horní Kounice a 130 let od založení SDH Horní Kounice (02.07.2018)
FATYMské kulturní léto - FKL - aktualizováno (05.06.2018)
Křesťanský festival Full of life Brno- Řečkovice (15.05.2018)
Festival Kefasfest 2018 (15.05.2018)
Kolokvium SVOBODA KULTU A KULTURY V KONFRONTACI A DIALOGU v Brně (06.05.2018)
Ohlédnutí za koncertem pana Václava Uhlíře (13.03.2018)
Divadlo na Šumné 11.3. 2018 v 15:00 (03.03.2018)
Postní divadelní představení Mysterium světla 11. 3. 2018 na Velehradě (24.02.2018)
Violoncellový koncert Kristýny Juřenové (16.01.2018)
Žehnání knihy Krokodýl ve Vranově nad Dyjí (15.01.2018)
Vánoční koncert v Třebíči (25.12.2017)
Koncert Musica Coeli ve Vranově nad Dyjí (18.12.2017)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově (13.12.2017)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (11.12.2017)
19. FATYMský ples (08.12.2017)
Koncert duchovní hudby - gregoriánský chorál a varhany ve Vranově nad Dyjí (26.07.2017)
Penzion Na Kolářce (14.07.2017)
Houslový koncert duchovní hudby (13.07.2017)
Koncerty duchovní hudby pana Václava Uhlíře (01.07.2017)
Kefasfest 2017 (15.06.2017)
Neznámá známá Marie Terezie (23.05.2017)
Koncert marianek (15.05.2017)
Knížečka, která stojí za přečtení - o manželské lásce (24.04.2017)
Pozvání na muzikál GEDEÓN (04.03.2017)
Díky za 18. FATYMský ples (03.02.2017)
Adventní koncert Květinky ve Znojmě (08.01.2017)
Program koncertu PSVN ve Vranově 8.1.2017 (03.01.2017)
Slavné Händelovo Aleluja zazní v Třebíči o Vánocích naposledy (19.12.2016)
D N E S 18. FATYMský PLES (05.12.2016)
Adventní koncert v Blížkovicích (03.12.2016)
Varhanní koncert duchovní hudby ve Vranově (05.08.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově - Šeptem z Břeclavi (03.08.2016)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele: Václav Uhlíř (21.07.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově - Václav Uhlíř (21.07.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově: představujeme účinkující: Linda Čechová Sítková (17.07.2016)
Kefasfest – festival pro všechny věkové kategorie (22.05.2016)
Ekotrh Moravské Budějovice (12.04.2016)
Prosba pořadatelů FATYMského plesu (18.01.2016)
21. reprezentační ples VKH Brno (16.01.2016)
Lidový ples v Moravských Budějovicích (14.01.2016)
Moravskokrumlovský farní ples (09.01.2016)
Novoroční koncert duchovní hudby v Běhařovicích (27.12.2015)
Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Blížkovicích (07.12.2015)
Hlasujte v anketě KT pro knihu Cena, kterou zaplatíš (30.10.2015)
Gagriel Miroslav Částek v Miroslavi (23.10.2015)
Koncert pěveckého souboru Sonitus ve Vranově nad Dyjí (08.10.2015)
Akademické týdny 2015 – možnost strávit konec července aktivně (20.07.2015)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele (25.06.2015)
Koncert varhanní duchovní hudby (24.06.2015)
Festival Slezská lilie 13. - 14. června 2015 (10.06.2015)
Náměšťfest 2015 (28.05.2015)
Kefasfest – festival pro všechny věkové kategorie (07.05.2015)
Kino v Jirkově na Chomutovsku odmítlo odstíny šedi i Šifru. (13.04.2015)
Koncert v Jedlce (06.04.2015)
Musica de chiesa na TV NOE (21.03.2015)
Novoroční koncert & představení nového CD od LET´S GO! Oralem Mosesem (27.12.2014)
Vánoční koncerty 2014 - Musica animata (25.12.2014)
Benefiční koncert v Brně (16.12.2014)
První výstava ve 3D na plátně kina – Vatikánská muzea ve Scale v Brně (02.10.2014)
Koncert Na poušti v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem (13.09.2014)
Koncert P. Jaroslava Konečného v Lysé nad Labem (02.09.2014)
PETICE PROTI SNÍŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STRANY STÁTU PRO CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ. (31.07.2014)
Koncert - MUSICA DA CHIESA (08.07.2014)
Koncert Pavla Helana ve Znojmě (24.06.2014)
Pozvánka na žehnání varhan a zahajovací koncert 29. 6. 2014 - VARHANY PRO BRNO (21.06.2014)
Musica animata, jak ji neznáme.... (21.06.2014)
Musica animata zve na koncert do Moravských Budějovic (21.06.2014)
Můžete, prosím, vyplnit anketu pro Proglas? Pomůže to! Díky! (19.06.2014)
Ze života pro život - Skutečné příběhy skutečných lidí (22.05.2014)
SKONČILO GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL, Řím, 5.-10.2014 (13.05.2014)
Setkání s krajany z Chorvatské vesnice Končenice (09.05.2014)
Koncetr v Jedlci u Děčína 17. května 2014 (09.05.2014)
Iveta Bartošová – obeť štvanice?
Keď umiera motýľ
(01.05.2014)
Masopust ve Štítarech 2014 (23.02.2014)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (06.02.2014)
Svět není iPhone (22.01.2014)
Pozvánka na nedělní večer (08.11.2013)
Händel zazní naposledy u sv. Martina v Třebíči v neděli 6.10.2013 (29.09.2013)
Pozvánka - k mezinárodnímu setkání ve Znojmě (16.09.2013)
Benefiční koncert Hradišťanu v Moutnici (12.09.2013)
Paddy Kelly - Plzeň 5.10.2013 (20.08.2013)
Koncert duchovní hudby ve středu 14. 8. 2013 (09.08.2013)
Koncert duchovní hudby ve Vranově nad Dyjí (03.08.2013)
Útěk sestry Cecílie online (27.07.2013)
Varhanní koncert (27.07.2013)
Výstava "Biblické krajiny"Vojtěšky Vlčkové (19.06.2013)
Festival KEFASFEST 2013 (15.06.2013)
Divadelní hra "Zacheus" v Břežanech (08.06.2013)
P. Jan Peňáz - Pojď na pouť (05.06.2013)
Náměšťfest 2013 (19.05.2013)
Výstava starých rádií a fotografií v Horních Kounicích (17.05.2013)
Benefiční koncert Sisy Sklovské v Břežanech (24.04.2013)
Z myšlenek Matky Vojtěchy (23.04.2013)
Co o Matce Vojtěše říká její spolupracovnice (17.04.2013)
Co mě dnes zaujalo při četbě knížky Láska smrtí nekončí (13.04.2013)
Kniha o M. Vojtěše - Láska smrtí nekončí (12.04.2013)
PROTI NESVOBODĚ slovem a hudbou (10.04.2013)
Novéna k matce Vojtěše Hasmandové (10.04.2013)
Knihovna Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. (05.04.2013)
Nová kniha P. Pavla Hověze - Pane, nauč nás modlit se - možno objednat (20.02.2013)
Benefiční koncert skupiny OBOROH na podporu kostela v Brně - Lesné (19.02.2013)
Z mé vlastní tvorby č.4 (09.02.2013)
DĚTSKÝ KARNEVAL 2013 (27.01.2013)
Z mé vlastní tvorby č.2 (11.01.2013)
Z mé vlastní tvorby (11.01.2013)
Tříkrálová mše svatá ve Vranově s doprovodem PSVN (02.01.2013)
Divadlo - Pohádka o kouzelné růži v Mikulovicích (26.12.2012)
Sex, sex, sex, sex, sex (18.12.2012)
Divadelní pohádka Lídy Vasilové: O kouzelné růži (07.12.2012)
Adventní koncert vokální skupiny Mosty v Prosiměřicích (25.11.2012)
České hřbitovy (22.11.2012)
Kniha Útěk sestry Cecílie (08.11.2012)
Mozartovo Requiem opět na Vysočině (21.10.2012)
Divadlo ve Slupi (21.10.2012)
Říjnový koncert "FESTIVAL BRIKCIUS" v Praze (17.10.2012)
Koncert v Lahošti (11.10.2012)
Výstava "Romové jsou Boží" v Ostravě (08.10.2012)
Händelovo Te Deum v Lomnici a Velké Bíteši (26.09.2012)
Benefiční Svatováclavský koncert v Třebíči (26.09.2012)
K svatému Václavu (26.09.2012)
Pozvánka na XXXIV. koncert Na Poušti (20.09.2012)
Pozvání na koncert Hradišťanu v Lechovicích (18.09.2012)
Kniha: O mravní čistotě (11.09.2012)
Výstava Europa Jagellonica (10.09.2012)
Pozvánka na XXXIV. koncert Na Poušti (10.09.2012)
Pozvánka skupiny České křesťanské akademie - Český ráj (10.09.2012)
II. letní setkání s malířkou Bedřiškou Znojemskou v Jiřicích u Moravských Budějovic (06.09.2012)
Svěcení zvonu, žehnání hasičského vozidla a setkání rodáků ve Výrovicích (11.08.2012)
Koncert duchovní hudby (11.08.2012)
Hudba baroka pro sólový zpěv a varhany (02.08.2012)
„Ani darwinismus, ani intelligent design“. (20.07.2012)
Harfový recitál Jany Bouškové - koncert v Rouchovanech (17.07.2012)
Skvělý varhaník ve Vranově n/D (05.07.2012)
Slavné Handelovo Te Deum na Třebíčsku (20.06.2012)
Náměšťfest 2012 (16.06.2012)
Koncert duchovní hudby ve Vranově nad Dyjí (15.06.2012)
Vranovské kulturní léto 2012 (15.06.2012)
Praha: demonstrace proti Mariánskému sloupu + Odmítnutí protestu proti obnově Mariánského sloupu (13.06.2012)
Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí (13.05.2012)
Pozvání Diecézního muzea v Brně (24.04.2012)
Výzva otce Jindřicha: Podpořte prosím zasláním SMS kostel v Těšeticích (26.03.2012)
Mladá návrhářka učí ženy oblékat se atraktivně, ale nevyzývavě (12.02.2012)
Hvězdné pohádky v klášeře ve Znojmě - Hradišti (02.02.2012)
Vůně prvního pátku v měsíci únor (31.01.2012)
Požehnání knihy Jiřího Kolčavy (13.01.2012)
To nejcennější přišlo časem (11.01.2012)
Výstava "Co je člověk" v Praze (11.01.2012)
Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka ve Vranově n/D (05.01.2012)
Výstava „Dynamický stereotyp“ a „Kolažoezie“ Jany Ungerové (04.01.2012)
Musica animata - vánoční koncerty a nové CD (11.12.2011)
ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ (07.12.2011)
Vánoční výstava hraček, her a loutek (07.12.2011)
Adventní koncert ve Velkém Újezdu (03.12.2011)
Vůně prvních pátků (02.12.2011)
Adventní koncert duchovní hudby na Šumné (01.12.2011)
Adventní koncert v Blížkovicích (01.12.2011)
Res publica & res tituce (27.10.2011)
Lidová taneční zábava (17.10.2011)
Varhaní koncert z Vranova nad Dyjí - poslechněte si (12.10.2011)
Básník Jiří Kuběna v Jihlavě (08.10.2011)
Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých - II. díl (06.10.2011)
V Jeníkově proběhl koncert zpěvačky Ireny Budweiserové (06.10.2011)
Na čem záleží (24.09.2011)
Řádové kostely po řadě (23.09.2011)
Irena Budweiserová vystoupí v Jeníkově (17.09.2011)
Zázrak jménem Propolis (08.09.2011)
Žehnání meditační křížové cesty (04.09.2011)
XV. Zahradní slavnost v Milonicích (08.08.2011)
MUSICA DA CHIESA ve Vranově nad Dyjí (23.07.2011)
Koncert Martina Kubáta ve Vranově nad Dyjí (11.07.2011)
Výstava Michaela Floriana ke 100. výročí narození (08.07.2011)
Vranovské kulturní léto 2011 (27.06.2011)
3 v 1 v Předbořicích (27.06.2011)
Worship festival UNITED - největší evangelizační festival v ČR (24.06.2011)
Pár myšlenek ze zajímavého článku v Perspektivách (21.06.2011)
Oganizace Topinkyády - nevidomýma očima a otevřeným srdcem (17.06.2011)
Festival křesťanské kultury Náměšťfest 2011 (06.06.2011)
Dechová kapela Dubňanka ve Vranově nad Dyjí (01.06.2011)
Multižánrový duchovní symphonic artrock naposledy - derniéra v Moravském Krumlově - Rakšicích (29.04.2011)
Horní Kounice - Přehlídka trofejí zvěře (26.04.2011)
Koncert a zároveň jedinečný životopis papeže Jana Pavla II. v Brně (18.04.2011)
Koncert o životě papeže (12.04.2011)
Muzikál Streetlight (12.04.2011)
Koncertní Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. zazní na Petrově (12.04.2011)
Turínské plátno – podoby Kristovy tváře (12.04.2011)
2. ročník festivalu (08.04.2011)
Benefiční koncert řádu milosrdných bratří (05.04.2011)
Velká pašijová hra ve Žďáru nad Sázavou (28.03.2011)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (25.02.2011)
Dědictví otců zachovej nám, Pane aneb lidové misie s FATYMem (04.02.2011)
Z myšlenek sv. Jana Marie Vianneye (04.02.2011)
Lidový ples v Moravských Budějovicích (02.02.2011)
PSVN ve Vranově nad Dyjí 2. ledna 2011 (30.12.2010)
Setkání u jesliček v Rokytnici nad Rokytnou (10.12.2010)
Koncert pořádaný při příležitosti 10. výročí vokální akapelové skupiny GESHEM (09.12.2010)
Adventní a vánoční koncerty v Třebíči a okolí (08.12.2010)
Koncert skupiny GOSPEL port (27.11.2010)
Obrazová publikace Kostely na Moravě (24.11.2010)
Slavnostní koncert k životnímu jubileu hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka (28.10.2010)
Misijní koncert v Hodoníně (22.09.2010)
Pozvánka na film Svatý Václav do Rudolfina (07.09.2010)
Výstava STOP GENOCIDĚ na Vinobraní (06.09.2010)
Varhaní koncert v Zabrušanech (29.07.2010)
Den Brna 2010 (07.07.2010)
Zájezd ŘÍM - CASCIA – SIENA (06.07.2010)
Zveme na koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (29.05.2010)
Koncert pěveckého sboru Lumír v Brně (15.05.2010)
Výstava výtvarné skupiny NOCE (09.05.2010)
Náměšťfest 2010 (07.05.2010)
Film Velké ticho a výstava Gallia romanica v Brně (26.04.2010)
Koncert Ave Maria v Tišnově (25.04.2010)
Slavnostní koncert v Morkovicích a v Kroměříži (22.04.2010)
Zveme na divadlo do Dyjákovic (12.04.2010)
Velikonoční výstava v Dolních Bojanovicích (23.03.2010)
Nové archeologické poznatky o křesťanských památkách na Moravě (23.03.2010)
Zveme na velikonoční koncert ve Světci (20.03.2010)
Koncert dechového orchestru Bobrava (19.03.2010)
Velikonoční hudba v Jevišovicích (12.03.2010)
Zveme na výstavu Slovanský unionismus - cesty k církevní jednotě (04.03.2010)
Pastýřský list k první neděli postní 2010, kterým se vyhlašuje pastorační program (21.02.2010)
Postní koncert duchovní hudby v Praze (15.02.2010)
Zveme na výstavu Tajemství zvonů (01.02.2010)
Film Don Bosco 2.díl (28.01.2010)
Zveme na koncert Jiřího Žižkovského (27.01.2010)
Zveme na ples FATYMu 2010 (26.01.2010)
Pozvánka na koncert staré duchovní hudby (20.01.2010)
FotoSoutěž - Františkovy jesličky - zapojte se! (31.12.2009)
Vánoční koncert Scholy brněnské mládeže (31.12.2009)
Svatá země - Nazaret (18.12.2009)
Pěkné nedělní odpoledne (15.12.2009)
Vánoční koncert v Nedakonicích (15.12.2009)
Zveme na hudební koncerty (09.12.2009)
Střihomet je tu pro vás (31.10.2009)
Mobil dobrých zpráv (07.10.2009)
Koncert Evy Henychové v Blížkovicích (25.08.2009)
Šroubek 2009 - hudební festival na Velehradě (11.07.2009)
Zveme na nedělní koncerty (21.06.2009)
Náměšťfest 2009 (03.06.2009)
Májový koncert v Pavlicích (11.05.2009)
48. Třebíčské nokturno VIVA LA MÚSICA (10.05.2009)
Benefiční koncert pro Ugandu (29.04.2009)
Koncert ve Starči (22.04.2009)
Třebíčské nokturno (22.04.2009)
TEPFEST 2009 (14.03.2009)
Hlasujte ve prospěch kostela sv. Jakuba ve Starči (13.03.2009)
Koncert duchovní hudby (11.03.2009)
Mimořádně zajímavý citát Benedikta XVI. (29.12.2008)
Prosba (20.12.2008)
Začíná Advent (30.11.2008)
PSVN opět zazpívá ve Vranově (29.11.2008)
Divadlo (05.11.2008)
Zopakujte si dějepis s mým bráchou... (23.09.2008)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele (31.07.2008)
Pohádka o hvězdě (29.07.2008)
Koncert v Olbramkostele (02.06.2008)
| Autor: Karel Žák | Vydáno dne 02. 03. 2018 | 5462 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace