Zajímavé...

Dopis Polské biskupské konference

Mitra, foto:derivative work: Gugganij (talk), CC SA 1.0
Stanislav Trnovec, blog

Pastýři církve v Polsku napsali pastýřský list, který se četl v neděli Svaté rodiny (29.12.) Zabývá rovností ideologií. Poukazují na tragické důsledky výchovy dětí v homosexuálních párech, např. na sebevražedné sklony nebo sexuální zneužívání ze strany "rodičů". Co ho iniciovalo?

Biskupové zdůrazňují v listě, že "i dnes je poslušnost vůči Bohu a jeho vůli zárukou štěstí v rodině" a odmítnutí křesťanské vize manželství a rodiny nevyhnutelně vede k rozkladu rodin a k lidskému neštěstí.

Jak uvádějí v listě, reagují na "pokusy o změnu pojetí manželství a rodiny. S ohledem na stupňující se útoky na různé oblasti rodinného a společenského života se cítíme povinni na jedné straně jasně a jednoznačně vyjádřit na obranu manželství a rodiny tvořící základní hodnoty, a na druhé straně varovat před nebezpečím, kterým je propagace nové vize, kterou přináší gender ideologie. Snaha je uvést gender ideologii do všech úrovní společnosti. Objevují, že se ignoruje skutečnost, že skutečným cílem sexuálního vzdělávání je ve skutečnosti sexualizace dětí a dospívajících. Sexuální zážitky již od útlého věku vedou k závislosti v sexuální oblasti a v pozdějším věku k zotročení člověka."

Biskupové uvádějí, že příčiny násilného prosazování vzdělávání o sexu pedagogy je třeba vidět v tom, že mladý člověk se stává pravidelným zákazníkem farmaceutických společností, erotického, pornografického, pedofilního obchodu a potratového průmyslu. Varují, že sexuální zotročení je často spojeno s jinými toxikomaniemi (alkoholismus, drogová závislost, gamblerství) a škody způsobují sobě i ostatním. (pedofilie, znásilnění, sexuální násilí).

"Není možné mlčet před pokusy zničit gender ideologií křesťanskou antropologii a nahradit ji hluboce destruktivní utopií, která ničí nejen individuálně muže, ale celou společnost.

V této souvislosti je zajímavé porovnat si list s polemickým a tolik medializovaným, kritizovaným pastýřským listem slovenské biskupů (je zde) a dřívějšími vyjádřeními a událostmi. Některé z nich vzpomenu:

Představitel Moskevského patriarchátu při Radě Evropy vyzval k obraně tradičních hodnot rodiny. V dopise Radě Evropy představitel ruské pravoslavné církve kritizoval genderové ideologie. Vyčítají politickým činitelům EU, že provádějí "demontáž tradičních hodnot". Zpronevěřují se tak závazku zastupovat své voliče a poddávají se nátlaku ideologie. Podle mínění moskevského patriarchátu byly přijaty "nevyvážené a radikálně dokumenty, které neberou v úvahu svobodu svědomí lidí, kteří se drží tradičních hodnot".

Rada Evropy, odsoudila brutální reakci bezpečnostních složek v zemích, kde občané masově protestovali proti zákonu o redefinici manželství.

Rada Evropy schválila dokument odsuzující poškozování pohlavních orgánů žen a dívek.

Evropský parlament schválil rezoluci odsuzující zabíjení osob na základě pohlaví.

Evropský parlament nepřijal Estrela report, správu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech (2013/2040 (INI)).

Evangelická aliance v SR vydala veřejné stanovisko k otázce nového definování společenských právních vztahů osob se změněnou sexuální identitou. Píše se v něm: žádáme všechny složky veřejné moci ve státě, aby zajišťovaly co nejvyšší možnou míru spravedlnosti a vyhýbaly se vydávání zákonů, které nevycházejí z pravdivého obrazu světa a člověka, aktuálně obrazu člověka jako muže a ženy. Podobně žádáme, aby se tento problém nepoužíval v nečestném politickém zápase.

Genderová (gender) ideologie "určitě napáchá více škody než marxismus". Napsal to Mons. Tony Anatrella, mezinárodně známý psychoanalytik, odborník na sociální psychiatrii, docent na svobodných Fakultách filozofie a psychologie v Paříži a na Kolegiu bernardýnů (Collège des Bernardins). Píše, že homosexuální lobby dělá mnoho povyku. Je to možné jasně vidět, když organizují manifestace jako jsou pochody Gay Pride, které jsou otevřené i pro heterosexuály, aby byla co největší účast. Zůstává však skutečností, že homosexuálové představují velmi malé procento celkové populace. Výzkum ve Francii ukázal, že v roce 2008 pouze 1,1% mužů a 0,3% žen mělo sexuální kontakty s osobami stejného pohlaví, což nutně neznamená, že to byli skuteční homosexuálové. Mluvme tedy o nepatrné menšině, ale s velkou mocí v oblasti politiky a médií, která chce vnutit svůj životní styl většině populace, která neví, co se vlastně děje: média mají takovou moc a psychologický vliv, že za špatného se považuje už i ten, kdo se ptá, aby to pochopil. Donutí nás považovat za normální i to, co člověk odjakživa vnímal jako evidentně problematické. Dokonce jsou zakázány i diskuse o otázce původu homosexuality.

Gender ideologie se začíná systematicky exportovat do chudých a rozvojových zemí. Apeluje na "lidská práva", z kterých Západ udělal svou dogmu, a která předpokládá rovnost mezi pohlavně neurčenými nebo abstraktními jedinci, aby tak vedla k přepracování celého sociálního systému.

Mé rozhovory, které jsem měl s představiteli Zambie a jiných států Afriky mi potvrdili, že existují mezinárodní síly, které se snaží šířit jisté pojetí člověka, které není v souladu s tradičními hodnotami. Ještě tragičtější je, že na humanitární organizace jsou kladeny podmínky, které v žádném případě nemohou sdílet. Mnohokrát odmítají poskytovanou pomoc z důvodu, že nevědí, jestli a jaká protislužba se bude požadovat.

Do dnes, po dvou a půl roku po vzniku Istanbulské dohody, která přináší řadu nových pojmů, stále ještě není přijata. Země EU projevují nevoli Úmluvu přijmout. Když jsem se ptal vysokého úředníka turecké vlády, naznačil mi, že je pravdou, že Úmluvu Turecko podepsalo jako první, a teď nevědí co s tím. Dokonce termín přijetí Úmluvy, který přijalo Slovensko (konec roku 2013) odložilo až na rok 2016.

Přátelé z Argentiny vnímají problém takto: Vláda v průběhu jednoho roku přijala zákon o umělém oplodnění, čímž vlastně odňala přirozenost aktu plození. Přijala zákon o genderové identitě, kterým odňala přirozenost vlastní rodině, a stejně zákon o možnosti donošení plodu náhradní matkou, kterým se odňala přirozenost rodičovství.

"Ideologie gender je novou formou kolonialismu, uplatňovanou západem na zbytek světa." Tento text přináší zpráva Mezinárodního observatoře kardinála Van Thuana pro sociální nauku Církve.

Před pár dny, těsně před Vánocemi bylo zasedání Rady vlády SR. Na tomto zasedání se vyslovili zástupci tzv. lidskoprávních organizací, že by měli být přizváni jen "odborníci" a ne veřejnost. Tím odmítali základní princip demokracie, kdy právě veřejnost má právo se vyjádřit. Místopředseda vlády, pan Lajčák se jasně vyjádřil a zopakoval to vícekrát, že nepřipustí takový přístup. Tvoří tak záruku, že se napětí ve společnosti zmírní.

Není třeba mnoho si všímat, každému je jasné, že se schyluje k vážným rozporům ve světě. Minulé století ovládl fašismus a komunismus. Doufám, že jsme se poučili a budeme se umět tolerovat.

Evangelická aliance v SR žádá média o vyvážené a přesné informování, nemanipulování nebo falšování informací v otázkách témat života lidí s problémem sexuální identity. Jelikož nemám pocit, že spektrum nabízených informací je celkem vyvážené, jsem se to rozhodl udělat tímto blogem.

Možná v budoucnu přinesu i další informace z Číny a Egypta, nebo odněkud jinde ze světa. Nejbliže ale řeknu, proč Evropská Unie neprohlásila příští rok za Evropský rok sladění zaměstnání a rodinného života, přestože OSN vyhlásilo 2014 za Mezinárodní rok rodiny.

Zdroje: EWL, COFACE, KAI, TK KBS, EP, Rada Európy, Evanjelická aliancia v SR, hlavně vlastní.

Dostal jsem informaci, že list dnes v podvečer v plném znění zveřejnila TKKBS
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131228007#.Ur8XSCmIak4.facebook

Stanislav Trnovec

Převzato z http://trnovec.blog.sme.sk/, článek z 27. 12. 2013 naleznete zde.

Nalezeno na facebooku, skupina Ďakujeme biskupom za najlepší pastiersky list.

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RTSdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 12. 2013 | 6055 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://trnovec.blog.sme.sk, FC - Ďakujeme biskupom za najlep
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace