Zajímavé...

Don Gobbi – Život a dílo

Gon Gobbi Před sedmi lety, 29. června 2011, zemřel zakladatel Mariánského kněžského hnutí. Jako vzpomínku na jeho vzácnou osobnost uveřejňujeme úryvek z nedávno vydané knihy, z níž jsme vybírali pro naši Knihovničku ve Světle č. 20/2018.
Slova Panny Marie, jak je Don Gobbi přijal v tzv. vnitřní řeči, jsou v následujícím textu vysázena kurzívou.

Kapitola 9 • DON STEFANO

Ty jsi nepochopil, synu,
že Já jsem si zvolila pošetilost,
abych zahanbila moudrost,
a slabost, abych porazila sílu.

(27. září 1973)

Kdo je Don Stefano?

Don Stefano byl kněz v klerice, malý postavou, baculatý. Říká se, že hábit nedělá mnicha, ale první věc, kterou lidé vidí z bližního, je právě oděv. A kutna je velmi přesným znamením. „To, že jsme ho viděli oblečeného do kleriky,“ vzpomíná jeden kněz ze Spojených států, „nás udivilo, protože jsme nikdy zde u nás neviděli faráře v tomto oděvu.“

Měl způsob konání trochu prudký, impulzivní, někdy drsný, přímý, který mohl budit bázeň. Ale zároveň jednal s odzbrojující prostotou.

Jistě, musel zvládnout rytmus cest, kterému se podroboval. Od roku 1972 až do smrti, po více jak čtyřicet let, musel prokazovat silnou fyzickou a psychickou odolnost. Strávil roky s kufříkem v ruce, kdy byl pohazován sem a tam, přecházel z horka do zimy, z hor do nížin, od Španělska k Číně, z vlhkosti do sucha, od setkání se 40 000 osobami ke dnům s malými rodinami ve ztracených afrických vesnicích, neustále měnil lůžko a způsob výživy, v proměnlivých časových pásmech, s myšlenkami a starostmi různého typu: nebyl už pánem svého času ani sám sebe. Byl někým vyvlastněným. Připravoval kufřík v mžiku, nosil s sebou vždy sochu Ježíše Dítěte, trochu prádla, Modrou knihu.

Byl knězem Společnosti svatého Pavla, ale nejdříve v Milánu v pokoji domu na ulici Mercalli, pak na ulici Terrugia, zde nebyl téměř nikdy. Pokoj pak byl vrcholným dílem: lůžko, stolek potopený pod horou knih a dopisů z celého světa, socha Panny Marie. Tento pokoj nebyl pouze jeho celou, ale také centrem Hnutí. Nic velkého, nic majestátního a tím méně nápadného, všechno bylo a mělo být, jak to Bůh myslel: jednoduché. „Nedělej si starosti s rozšířením Mariánského kněžského hnutí! Nechej to na mně! Spolehni se na mne! […] Nedívej se na výsledek!“ (13. října 1973)

Don Stefano byl přímý svědek, který se nebál mluvit nebo ztrácet přátelství. Během jednoho večeřadla ve Spojených státech jeden kněz žádal opakovaně Dona Stefana, aby na konci dne šel do jistého kláštera sester, které tolik naléhaly, aby se s ním setkaly a mohly ho poznat, aby jim řekl „několik slov“. Navzdory únavě Don Stefano pozvání přijal a dostavil se k nim. Objevil se před skupinou starých dam, které žily v luxusním domě, oblékaly se jako dámy ze salónu a ukazovaly, že velmi dbají o svůj vzhled: dlouhé kalhoty, dobře opečované vlasy, líčidlo… Toto byly řeholní sestry? Don Stefano byl vyveden z míry. Když mu bylo uděleno slovo, řekl: „Požádaly jste mne, abych vám řekl pár slov; nuže, já vám řeknu tři: Jste ošklivé, ošklivé, ošklivé. Ošklivé pro Boha a ošklivé pro lidi. Adieu!“ A aniž by ještě něco jiného dodal, odešel.

Svérázný typ, musí se říct!

A přece ho Panna Maria vybrala: S oním charakterem, kterému nechybělo provádět nezbednosti, ale zároveň s uměním vzpamatovat se a upřímně se pokořit.

Nic ho nezastavilo, ani bouře, ani nepohodlí cest konaných mezi tolika peripetiemi a obtížemi, ani velká tělesná únava.

Ani celnice si nemohla „dovolit“ zpomalit jeho cestu, protože čekalo nějaké večeřadlo, tisíce ho čekaly s láskou a dychtivostí, když se ti lidé chtěli cítit milovaní Pannou Marií, a tím méně nechtěl zklamat Ji; proto byl schopen projevit netrpělivost s celníky, kteří kontrolovali příliš pomalu jeho zavazadlo, ale oni dělali jen svou práci… Stávalo se, že na letišti ve frontě předběhl toho, kdo byl před ním, protože spěchal, aby vyšel a vyvolal tak hlasité protesty.

„Jednou jsme se nacházeli na hranici mezi Rwandou a Burundi,“ vypráví ten, který ho doprovázel po Africe, Aniceto Battani, „dvě země, které tehdy byly ve válce. Byla tam řada a on se pustil do troubení klaxonem auta, protože chtěl projet za každou cenu. Vojáci k nám přišli s namířenými samopaly – a jdi vysvětlit, že se jednalo pouze o spěch ... Někdy, když seděl vedle řidiče, snažně ho žádal a vyzýval: »Jeď, jeď!« A to natolik, že jednou mu jeden z dobrovolníků vyhuboval: »Myslíte, že Ježíš je spokojený, jestliže nerespektujeme omezení rychlosti?« Tehdy se vzdal ... až do další následující chvíle.“

„Don Stefano měl silný charakter,“ tvrdí Mons. Raúl Scarrone, biskup z Uruguaye, „ale tato síla byla nutná pro překonání tolika těžkostí, a pak, síla je také darem Ducha Svatého: dokázal to, co Panna Maria chtěla, to, co po něm žádala.“

Podle vlastních slov Don Stefano trpěl kvůli tomuto svému temperamentu, ale říkával také, že Bohu není zabraňováno v jeho dílech nevhodností jeho nástrojů. „Nic není únavnějším břemenem než my sami,“ tvrdil švýcarský teolog Maurice Zundel, „ale když je víra a úplně se odevzdáme Bohu skrze Marii, také břemena se stávají lehčími.“

Bůh se nebojí našich nedostatků. Opravdovou překážkou Božímu působení je hřích, chybění důvěry a sebeláska, skutečně „to, co je pošetilé pro svět, Bůh zvolil, aby zahanbil moudré; to, co je slabé pro svět, Bůh zvolil, aby zahanbil silné; to, co je neurozené a pohrdané pro svět, to, co je ničím, to Bůh zvolil, aby změnil v nic věci, které jsou, aby se nikdo nemohl chlubit před Bohem.“ (srov. 1 Kor 1,27–29)

Don Stefano se snažil nechat se utvářet Pannou Marií a musel bojovat s vlastním ohnivým a neústupným charakterem. Ona, jako dobrá pedagožka a dobrá Maminka, ho napravovala a vychovávala: „Synu, nechej se mnou vést ... kolikrát bys rád pracoval, ale nemůžeš… Ach, tato nemohoucnost působit, ta zkušenost vlastní slabosti, trpělivost, ve které se musíš cvičit, to čekání – kolik tě to někdy stojí, jak tím trpíš – ale jak tě to očišťuje!“ (23. března 1974)

„Maminka ho vedla jako nějakého maličkého,“ tvrdí otec Elias Rabal, Libanonec. Měl tudíž také ducha dítěte, tím, že byl v tomto směru utvářený Pannou Marií. Byl zbavený masek egoismu, nadřazenosti, obojakosti. On, který vedl pevně tisíce věřících a kněží k setkání s Bohem, se stával téměř bázlivým v soukromí natolik, že na konci setkání se často ptal váhavě svých přátel, zda vše šlo dobře, jako kdyby prožíval nějaký druh nejistoty a potřeboval potvrzení.

„Viděl jsem ho občas projevit skutečný strach,“ tvrdí otec Elias Rabal. „Jednou mu přišel naproti jeden voják a on měl takový strach, že jsem musel zasáhnout, abych ho uklidnil. Voják naopak si klekl, protože jednoduše chtěl požehnání. Jindy byl povolán skupinou biskupů a patriarchů, já jsem nemohl vstoupit do sálu, ale on několik málo okamžiků než vešel, začal mne snažně prosit, abych šel i já, protože byl vyděšený a zastrašený... pak fakticky, když začal mluvit, zdál se být vybavený vyšší silou.“

Ovocem tohoto ducha dítěte, podle nauky evangelia, je schopnost netrvat umíněně na vlastních omylech: „Měl sílu po diskusi, lépe řečeno, pokoru, aby žádal o prominutí,“ vypráví jeden jeho přítel a samotní biskupové a kněží se ve svých svědectvích všichni shodují: drsný charakterem, ale připouštěl, že se mýlil, říkal: „Zmýlil jsem se, odpusť.“

Duchovní dětství bude vždy doporučováno pro život kněží jako rozlišující znamení mariánské spirituality: „Musíte být maličkými, protože jste mými dětmi, a proto musíte žít mým vlastním životem. Musíte být maličkými, abyste se stali povolnými nástroji pro můj plán a abyste se zalíbili mému Synu Ježíši. Jak velice vás Ježíš miluje, moji přemilí synové! Právě proto vás miluje, že chcete být maličkými, chudými, prostými a pokornými.“ (8. září 1976) Sám Don Stefano se dovolával ve svém vyučování obrazu dítěte: „Musíme být jako několik málo měsíců staré děti, děti, které pijí mléko.“ Je útěchou myslet na to, že vady povahy nejsou překážkou na cestě ke svatosti a k životu a přátelství s Bohem. Nedostatky Dona Stefana byly viditelné a všichni je zdůrazňovali, ale bylo také jasné a očividné jeho stálé nasměrování k Bohu v modlitbě. V ruce tiskl stále svatý růženec a kamkoliv šel, na cestě, v autě, v letadle, nebo při odpočinku na procházce, v horách, doma u maminky, sám nebo s jinými, modlil se.

Nikdy neopomenul liturgickou modlitbu hodin, a když v některých cestovních dnech věděl, že nebude mít ani minutu volna, vstal dříve, aby v modlitbě breviáře získal náskok. Ve večeřadlech byl modlitební plán pevný: mše svatá, adorace, růženec. A často, když sotva skončil na jednom místě, odjížděl, protože o několik málo hodin později musel dělat totéž na jiném místě. Bez zastavení. Bez nějakého naříkání. Toto jsou slova jeho kněží: „Byl zamilovaný do eucharistického Ježíše, mluvil stále o Ježíši, Eucharistii, všechno dělal ve stínu Marie. Jeho starostí bylo, aby všichni kněží mohli vést kupředu svou práci v přítomnosti Neposkvrněného Srdce Marie, pod jejím pohledem.“

„Učil nás modlit se... je příkladem kněžského života, protože uměl sdělit lidem hlavně společné modlení. Zval k formování večeřadel, k žití s Marií, s Ježíšem, Eucharistií... stále se modlil.“(1)

„Když přijel na nějaké místo,“ říkal otec Laurent Larroque, „vytáhl sochu Panny Marie a začal se modlit, hlavně ke konci života se zdálo, že tato něžnost vzrůstá: Já sám jsem ho viděl před touto sochou Panny Marie z Fatimy, když ji hladil a vyslovoval tolikrát slovo »Maminka«.“

Vícekrát Panna Maria žádala Dona Stefana, aby se hodně modlil. V jednom z poselství: „Buďte věrní službě modlitby. Vraťte se k modlitbě! Ježíše svátostného učiňte středem své modlitby, tajemstvím svého života, duší svého života, duší veškeré své apoštolské činnosti.“ (8. září 1992)

Zjevný, stálý, vyhraněný vztah Dona Stefana k papeži. Jednota s ním byla stavem, kterého se stále dovolával.(2) „Já vás zformuji k velké lásce k papeži a k církvi, která je s ním spojená.“ (16. června 1973)

„Je pravda, že Don Stefano byl v určitých chvílích horkokrevný a to, co si myslel, říkal bez mnohé diplomacie,“ komentuje don Gessaga ze Společnosti svatého Pavla, „ale při nejvyšší úctě k církvi a papeži, k němuž měl zvláštní úctu a tolikerou vůli poslouchat jeho učení, proti nikdy neřekl nic. Také v komunitě neřekl nic opačného tomu, co učí církev, ba dokonce také mně činil výtky kvůli teologickým novotám, kterými jsem se někdy pyšnil u stolu, kdy jsem vyprávěl o takovém či onakém jinak vyučujícím. Byl pevný ve svých zásadách a pozorný na to, aby nepředal nic dvojznačného svým kázáním a svými spisy. Jistě měl jasnou přísnost v tématech manželské etiky, zvláště kvůli úctě k vlastnímu tělu a k tělu bližního už u mladých, snoubenců a manželů. Já pak, který jsem studoval rodinnou morální teologii, jsem byl často předmětem odkazů z jeho strany, abych uměl dát do středu lásku k Bohu, k Panně Marii a předmanželskou a manželskou zdrženlivost jako formu projevení vlastní víry a přilnutí k Boží vůli.“

V modlitbě se někdy mohl zdát nepořádný, přerušoval růženec, aby se obrátil a řekl něco vlastnímu sousedovi, ale kupodivu toto nepůsobilo jako roztržitost, spíše to působilo jako modlitba s přímým spojením s Božskou skutečností, vždy přítomnou.

Ač měl prudký charakter, byl Don Stefano milován lidmi. Na konci „velkých večeřadel“, když byl unavený a měl jen touhu po troše odpočinku, zastavoval se, aby pozdravil a požehnal těm, kteří se přibližovali... a nikoliv dvě nebo tři osoby, ale týž zástup, který byl s ním po celé hodiny toho dne. Nevyhledával je, ale neodmítal je, spontánně a nadšeně žehnal dětem, těhotným maminkám, sbíral žádosti těch, kdo se svěřovali jeho modlitbám, aniž by se stáhl zpět

Když cestoval, byl jako host v různých rodinách Hnutí, v domech, jednak aby se setkal s lidmi, jednak aby měl účast na „své“ rodině a cítil lidské teplo rodin Hnutí. S jedinou obtíží, že vždycky měnil lůžko ... takže jednoho dne učinil smlouvu s Pánem: aby mu byl odečten jeden den očistce za každé lůžko, na němž bude spát.Byl dobrým jedlíkem a nepohrdal dobrým pokrmem, ale měnit stále dietu a kuchyni v různých zemích a při různých cestách se stalo spíše důvodem obtíží než radosti. Lidé očividně připravovali obědy a večeře s láskou a v překypujícím množství, aby uctili hosta, a byl nucen přijmout takovou péči, což mohlo být i pokáním.

Žil ve veliké chudobě. Nic mu nechybělo a mohl mít také více, a přece nechtěl. Panna Maria mu slíbila, že mu nic nebude chybět. Ona sama se bude o něho starat. Když dosáhl možnosti mít penzi (byl vyučujícím ve školách), po nějaký rok nesestavoval dokumentaci nutnou k tomu, aby požádal o to, co mu patřilo, a když ho jeden jeho spolupracovník na to upozornil, odpověděl, že nemá v úmyslu požadovat tyto peníze. Řekli mu, že peníze bude moci dát potřebným osobám, a tehdy to přijal. Jeho sestra Giovanna, když viděla opotřebovanou kleriku nebo prádlo, které potřebovalo nějakou opravu, vyčítala mu s typicky ženskou starostlivostí: „Nemůžeš se setkávat s biskupy a autoritami tímto způsobem!“ Ale on jí odpovídal, že tak to ušlo. Když si byl vědomý někoho v obtížích, pomohl a podpořil ho bezprostředně, v míře umožněné jeho řeholním stavem.

Nepřítel nazývaný „ošklivý čenich“

Don Stefano měl, jako všichni, zkoušky a pokušení. V noci musel často bojovat se stavy úzkosti: „Tvoje rány jsou nepochopení, pochybnosti, rozpaky a četná pokušení. To jsou opravdové rány duše, které nikdo nevidí.“ (5. dubna 1985) Ale byly tam také boje s nepřítelem našich duší, démonem, kterého nazýval „ošklivým čenichem“, zvláště při působení během cest a dočasných změn bydliště.

Jednou, zatímco letěl letadlem, do letadla uhodil blesk. Když přistáli, rozšířily se řeči, že zasažené místo bylo velmi blízko nádrži pohonné hmoty: byla to opravdová milost, že mohli skončit let bez úhony. Jindy přímo odlétlo okénko do vzduchu: také při této příležitosti byla cesta dokončena šťastně.

Také v autě se staly „pěkné věci“. Jednoho dne se ubíral konat večeřadla na jihu Itálie. Usnul a narazil do závor na trati. Když vystoupil, aby viděl, jaké byly způsobeny škody, nebyla na boku auta po nehodě ani stopa. Co se ve skutečnosti stalo? V Brazílii během přemisťování vyvstávaly překážky všeho druhu. Don Stefano říkával: „Jestliže se mi nepodaří přijet včas na večeřadlo, které mě očekává, znamená to, že vítězí démon.“ Jednou se v autě s otcem Nazarenem Lanciottim nacházeli před vodní záplavou, takže se jim nedařilo řídit auto. Před nimi byla řeka bahna, která dále rostla, nebylo vidět už ani silnici a linii obzoru vytvářela už jen voda. Otec Nazareno, zoufalý, chtěl okamžitě zastavit, ale Don Stefano ho povzbudil, aby pokračoval, dotýkal se jeho ramene, jako by se účastnil samotného řízení. Nečekaná jistota učinila silným řidiče, kterému se podařilo, neví se jak, překonat bariéru vody a bláta, a cesta mohla pokračovat. Když se dostali na suchou cestu, otec Nazareno propukl v pláč.

Jindy Don Stefano a řidič přijeli k jednomu mostu, na kterém se nacházelo mnoho osob, které se zneklidněně dívaly dolů, směrem k rozvodněné řece. Náš kněz řidiči klidně řekl, aby pokračoval, protože Panna Maria chce přesnost. Když byl překonán most, oba uviděli ve zpětném zrcátku všeobecný útěk, pilíře, které povolovaly, a most, který se propadal do vod s velkým hřmotem.

Jestliže nebyla voda zdola, byla voda shora. V Libanonu (národ zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Mariinu v červnu 2013) byli Don Stefano a řidič překvapeni náhlou bouří s krupobitím, tak divokým, že nebylo možné pokračovat. Kněz se modlil s vírou a vyzýval ďábla, aby odešel, a za několik málo minut se vrátil klid. Ale toto trvalo krátce. Po půlhodince, hle, další bouře, horší než ta první. Ale Don Stefano již pochopil, jak konat: jiná prosebná modlitba proti silám zla, a znovu se za několik málo minut vrátil klid.

Jindy ještě v určitém bodě začal „pršet“ hnůj, až pokryl ochranné sklo automobilu a znemožnil viditelnost. A přece – ve vzpomínce toho, kdo ho doprovázel – před nimi nejelo žádné nákladní auto a okolo nebyly vidět venkovské oblasti, ze kterých by mohl pocházet létající hnůj.

Při určitých příležitostech nechyběl zápach síry, aby obtěžoval a vytvářel nepohodlí.

V životě a v „kvítečkách“ svatých jsou velmi hojné podobné příběhy, nejedná se o sugesce ani o přehánění: ďábel existuje, a když může, klade překážky všemi způsoby, obvyklými a také mimořádnými. Sama Panna Maria už od počátku mluvila takto: „Můj Protivník se od nynějška rozzuřil proti tobě, zkouší všechno, aby ti ublížil, ale já budu vždy s tebou. Ať všichni kněží mého Hnutí vědí, jak se jich ďábel bojí […] Já však budu se svými kněžími…“ (14. listopadu 1973)

Vypráví Aniceto Battani z Modeny, laický člen MKH, který doprovázel Dona Stefana při cestách v Africe: „Byli jsme v Kinshase, v Kongu. Panna Maria ráno prvního dne návštěvy dala poselství Donu Stefanovi a žádala, aby udělal zasvěcení těchto tří zemí, kam bychom měli jít: Konga, Rwandy a Burundi; po těchto zasvěceních Ona slibovala mír. Já říkám pravdu: Já jsem tomu nevěřil, protože jsem znal tyto země zmučené po více než patnácti letech války; uvažoval jsem lidsky a řekl jsem, že je to nemožné. Pak, když jsme v Bukavu spatřili znamení duhy, které bylo dobře viditelné pro tolik osob po jednu hodinu, přesvědčil jsem se, že to, co říká Panna Maria, by se mohlo stát. Všichni lidé křičeli: »Mír, mír, mír!« Don Gobbi prohlašoval všem, kamkoliv šel, do rádií, do televizí, slib Panny Marie, a já bych mu býval šlapal po nohou, protože jsem mu říkal: »Done Stefano, ty nezůstáváš v Kongu, ale já zde nyní musím žít; nyní zde musím vydržet, i přes prohlášení, která děláš.« Pak jsme se vrátili do Itálie v polovině října a na konci ledna státy ve válce uzavřely mírovou smlouvu.“

Kvítečky Dona Stefana

Byl Don Stefano divotvůrcem?

Toto nebylo jeho hlavní charisma, ale v jeho životě v tomto směru existují důvěryhodná svědectví. Zvolme mezi těmito svědectvími nějaký významný fakt. Jednou Don Stefano řekl jednomu mladíkovi, synu jedné paní z Hnutí, vojákovi odjíždějícímu na misi do vzdálené země, aby nosil na krku zázračnou medailku. Ten si ji vzal, dříve než se odebral na určené místo, přišel k Donu Stefanovi, aby ji dal požehnat. Během této mise bylo italské mužstvo cílem útoku: jeden společník tohoto mladíka, blízko něho, byl plně zasažen a zemřel, zatímco náš mladík byl zasažen projektilem, který rozbil popruhy tlumoku a jeho zanechal bez úhony. Po návratu mladík vyprávěl příběh Donu Stefanovi, který mu svěřil, že ve chvíli útoku ho vnímal v nebezpečí a že se moc za něho modlil.

„Cestoval jsem po večeřadlech ve Spojených státech,“ vzpomíná otec Geremia Francesco, scalabrinianský misionář, „pravděpodobně byl rok 1997. Osoba, která mne vezla z jednoho města do druhého, mi řekla, že má rakovinu, diagnostikovanou lékaři. Tak mne prosila, abych požádal Dona Gobbiho, aby se pomodlil k Panně Marii za její uzdravení. Onoho večera, po večeřadle, se Don Gobbi vydal na cestu do kněžského domu. Sotva došel k průčelí, když se vrátil nazpět a šel k tomuto člověku, který ho o nic nežádal. Mlčky na něho vložil ruce a pak odešel. Ten mi řekl, že při následující vizitě zjistili, že nádor úplně zmizel.“

„Tato jiná historie se týká mne,“ svěřuje se tentýž kněz. „Jezdili jsme po večeřadlech. Cítil jsem se špatně, ale neřekl jsem nic, při kompletáři (večerní modlitba před spaním v breviáři) mi Don Stefano řekl: »Není ti moc dobře.« Jak to věděl, vzhledem k tomu, že jsem nemluvil? Vložil na mne ruce a začal se modlit. Během noci mi bolest z močových (ledvinových) kamínků přestala, aniž bych měl potíže, a od té doby jsem už nikdy neměl tento problém.“

„Jednoho dne musel jít Don Stefano k jedné rodině, ale zapomněl si kufřík v pokoji, kde byl ubytovaný,“ vypráví nám Giovanni, člen Hnutí. „Jeho přátelé tam chtěli pro něj jít, ale on dal přednost, aby tam šel osobně, a chtěl, abych to byl já, kdo ho doprovodí. Vstoupili jsme do pokoje, vzali jsme kufřík, pak mezitím, co jsme se vraceli, mne Don Stefano poplácal po zádech a řekl mi s úsměvem: »Panna Maria si tě chtěla přijít vzít, ale já jsem protestoval: Ne, Maminko, hraje tak dobře na varhany! Nech mi ho ještě chvíli.« Myslel jsem, že to byla pohotová odpověď, nepochopil jsem. Ale krátce potom, 12. srpna, jsem šel trhat ovoce, vzpomínám, že jsem se otočil na žebříku a pak... probudil jsem se na stanici první pomoci. Strávil jsem tři dny v polobezvědomí. Z klinického formuláře jsem pak četl: otřes mozku, zlomená klíční kost, sedm rozštípnutých žeber. Za jeden měsíc jsem se uzdravil a začal jsem navštěvovat večeřadlo. Když jsem znovu uviděl Dona Stefana, připomenul jsem mu fakt z onoho dne s tím kufříkem, ale on si vůbec na nic nevzpomínal, ba dokonce byl překvapený mým vyprávěním.“

„Po měsíci večeřadel,“ vydává svědectví Octavio, „jsme se konečně vrátili do mého domu. Během oběda moje manželka začala křičet, že děvčátku je zle: mělo prudká, zvláštní křečovitá cukání. Před odjezdem do nemocnice jsem chtěl, aby jí Don Stefano požehnal; pak ale při jízdě v autě bylo hned jasné, že děvčátku je dobře, bylo normální, mluvilo, hrálo si. Tak jsme rozhodli, že se vrátíme zpět. Později mi Don Stefano řekl, že sotva jsme vyšli z domu, řekl Panně Marii, že mu nic nedluží, ale aby zachránila alespoň holčičku, z vděčnosti ta tínkovi Octaviovi, který ho vozil celý měsíc po Brazílii.“

Tajemství těchto působení a dobré nálady Dona Stefana? Být malými: „Je třeba být maličkým, cítit se jenom tím, čím jsou přede mnou všichni: jen dětmi.“ (18. února 1974)

) Z knihy Mariadele Tavazzi:
Don Gobbi – Život a dílo.
Farář celého světa.
Zakladatel Mariánského kněžského hnutí.
Str. 147–158


Z italského originálu Parroco di tutto il mondo.
Biografia di don Stefano Gobbi.
Fondatore del Movimento Sacerdotale Mariano

přeložil P. Lubor Dobeš
Vydala Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2018
(Redakčně upraveno)

Don Gobbi - život a dílo, www.ikarmel.cz


Anotaci knihy jsme uveřejnili ve 20. čísle Světla na straně 16, lze ji nelézt také na www.maticecm.cz. Kontakty pro objednávku naleznete na poslední straně tohoto čísla Světla.

Anotace knihy:

První životopis zakladatele Mariánského kněžského hnutí (MKH), italského kněze Dona Stefana Gobbiho (1930–2011). Autorka předkládá portrét obyčejného člověka s mimořádnou vírou a hlubokou mariánskou úctou intenzivně prožívanou od dětství. Zdá se nemožným, že si Panna Maria zvolila tak „malou“, horkokrevnou i pokornou osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo bez nějakého lidského úsilí do celého světa. Posláním Dona Gobbiho bylo číst poselství Fatimy v promluvách Panny Marie v srdci (lokuce) a účinně je uvádět v život v katolické církvi. „Časy předpovězené Pannou Marií jsou tyto,“ tvrdil rozhodně. A apoštolové těchto časů, kteří mají uvést lidstvo k triumfu Neposkvrněného Srdce předpovězenému ve Fatimě, jsou kněží oddaní Panně Marii, kteří se jí zasvěcují; kněží s růžencem v ruce, s dětským srdcem a s vyzkoušenou vírou, ale i společenství laiků. Kniha obsahuje i homilie ve Fatimě, dopisy a svědectví, obrazovou přílohu, základní informace o vzniku a rozvoji MKH a úkony zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, životní osudy a přehled cest ve službě MKH i stručnou chronologii života Dona Gobbiho.

Brož., A5, 224 stran + 20 stran barevné obrazové přílohy, K795
Cena: 269,00 Kč

(http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=5209ú

Poznámky:

(1) Svědectví biskupa z Ecuadoru, Mons. Carlose Altamirana Arquella. Po setkání s Donem Stefanem Mons. Altamirano zavedl ve své katedrále v boční kapli stálou adoraci Nejsvětější svátosti.

(2) Don Stefano, ještě jako seminarista, projevoval toto pouto ke Svatému otci. V jednom dopise z roku 1963 o smrti Jana XXIII. píše takto: „Toto byly intenzivní dny, mimořádné dny milosti a bolesti. Mít tu výsadu stát po boku papeži během agonie, prožívat minutu po minutě jeho pomalou kalvárii, smíšený s davem, který nikdy nebyl viděn na náměstí Svatého Petra, dav němý v zarmoucené a bolestné modlitbě. S průkazkou jsem se mohl vždy dostavit do tiskového sálu Vatikánu, kde byly každou hodinu sdělovány přímo zprávy o Svatém otci, je to, jako bych s ním prožil jeho poslední hodiny... A také v pondělí, několik málo okamžiků než zemřel, protože jsem věděl, že lékaři dávají pouze pár hodin života, vyšel jsem z tiskového sálu Vatikánu, abych se odebral pod okno papeže a modlil se: Duchovně jsem odrecitoval celý svatý růženec blízko lůžka umírajícího papeže. Tudíž intenzivní a mimořádné dny, skutečně jsme byli přítomni smrti svatého papeže, nyní se modlíme, aby Pán udělil svaté církvi nástupce podobného našemu drahému papeži Janovi.“


Převzato z časopisu Světlo (dvojčíslo) 27-28, str. 15-18 (8. a 15. července 2018)

Don Gobbi


POSELSTVÍ
MARIÁNSKÉMU KNĚŽSKÉMU HNUTÍ


Naleznete ne tomto odkazu:

http://web.katolik.cz/feeling/6_7.htm


Růženec - mocná zbraňSdílet

Související články:
Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen: O tom, proč ženy nemohou být v Katolické církvi kněžími (15.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 53: Svou novorozenou dceru svěřili Lurdské Panně Marii. „Zachránila ji síla modlitby“ (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Mateřská láska Panny Marie (11.02.2023)
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (26.12.2022)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (25.12.2022)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2022)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (08.12.2022)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (doplněno o videa) (08.12.2022)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Bylo to jako Mariin podpis (03.10.2022)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (15.09.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (12.09.2022)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (doplněno) (06.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (30.05.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (17.03.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (31.12.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (04.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Dvě srdce na medaili (11.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (07.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (11.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (24.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (21.12.2020)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (28.11.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (15.08.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (13.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (08.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Panna Maria Matka Ticha (13.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (25.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (10.02.2020)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2019)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (15.10.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (15.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Kázání otce Petra Václávka o zasvěcení se Panně Marii + 33 denní příprava k zasvěcení (07.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Snoubenka Ducha Svatého (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Tajemství fatimského tajemství (14.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka (29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 08. 2018 | 6664 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 27-28/2018
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace