Zajímavé...

Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem

V souvislosti s blížícími se významnými církevními událostmi – Mezinárodním eucharistickým kongresem v Maďarsku, návštěvou Svatého otce na Slovensku a oslavami 1 100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily – napsal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka diecézanům pastýřský list, jenž se v neděli 29. srpna četl v kostelích pražské arcidiecéze.

Pastýřské slovo k následujícím událostem


Milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři – vy všichni, kteří tvoříte Boží lid naší partikulární církve, kterou je pražská arcidiecéze,

pro nás, ale i pro věřící dalších církví v České republice a dále i pro všechny občany je tento rok důležitý jako jubilejní rok od mučednické smrti sv. Ludmily.

16. září uplyne 1100 let od její mučednické smrti.
Jde o zlomovou událost v dějinách naší země. Svatoludmilský rok byl vyhlášen 5. července 2020 na posvátném Velehradě, kde podle tradice měla být Ludmila pokřtěna se svým manželem knížetem Bořivojem, a bude ukončen slavnostní mší sv. slouženou papežským legátem kardinálem Christophem Schönbornem, vídeňským arcibiskupem, na Tetíně. Shodou okolností je kardinál Schönborn rodákem ze Skalky u Litoměřic nedaleko Mělníka, rodného místa sv. Ludmily.

Sv. Ludmila, ado.cz


Význam křtu knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily spočívá v tom, že tímto křtem v centrálním knížectví Přemyslovců se staly Čechy křesťanskou zemí. Doba christianizace totiž spadá do počátku sjednocování celé řady knížectví, v nichž se už předtím vyskytovali pokřtění muži. Tím je zároveň položen také základ českého státu, protože byl jako křesťanský zván jinými křesťanskými státy a velmocemi. Z toho pak plyne počátek naší národní identity stejně důležité jako identita státní.

Na tehdejší dobu dlouhý život (dožila se nejméně šedesáti let) sv. Ludmily byl kromobyčejně bohatý a dramatický. Narodila se jako dcera knížete Pšovanů na Mělníce, nebo podle jiných pramenů v Lužici. Jako panna knížecího urození byla vykonavatelkou pohanského kultu. Přijetím křtu překročila hranici dvou odlišných civilizací a stala se tak branou, kterou náš národ vstoupil do nového náboženství.

Šťastné údobí jejího života nebylo dlouhé. Záhy ovdověla a brzo nato pochovala oba své syny, Spytihněva I. a Vratislava I., kterého zvlášť milovala. Ujala se také výchovy nezletilého následníka trůnu Václava. Vskutku nám vychovala sv. knížete, našeho největšího vladaře, označovaného ihned po jeho mučednické smrti jako Dědic země české.

Svaty Vaclav a Svata Ludmila - glass window, Michal Maňas, CC BY 3.0


Ludmila se stala v době bezvládí regentkou, což bylo velmi obtížné, protože proti ní stála robustní osobnost druhé vdovy, kněžny Drahomíry, její snachy, Václavovy matky. Stálé soupeření o moc vedlo k nejasnému dvojvládí. Zkušená Ludmila si byla vědoma, že se Čechy stávají velmi zranitelnými, a proto se rozhodla odejít na svůj hrad Tetín a dát tím najevo svou rezignaci. Drahomíra si ovšem odchod vyložila právě opačně. Ludmila odešla na Tetín, aby odtud zaútočila na Vyšehrad. Ve snaze tomu zabránit, vyslala na Tetín okamžitě silný oddíl vojáků. Dnes se badatelé kloní k tomu, že chtěla Ludmilu zatknout a držet ji pod kontrolou na Vyšehradě. Ludmila však byla uškrcena normandskými vrahy, kteří pak prchli. Drahomíra tím byla zaskočena, dala je stíhat, ale marně. Zanedlouho bylo Ludmilino narychlo pohřbené tělo na rozkaz knížete Václava přeneseno na Pražský hrad, kde odpočívá v později vystavěném klášteře sv. Jiří dodnes.

I když je pro nás svatoludmilský rok tak významný, nemůže nám to zastřít, že pro celou církev je daleko významnější událostí tohoto roku Mezinárodní eucharistický kongres.

www.apha.cz


Vyjadřuje skutečnost, že hlavou církve je Ježíš Kristus, který naplňuje svůj příslib daný apoštolům: „Jsem s vámi až do konce světa“. Tato přítomnost, ale i možnost společenství s ním, pravým Bohem a člověkem je dána Eucharistií. Papež František napsal v encyklice Laudato Si tato slova: „…v tajemství vtělení se chtěl Pán dotýkat našeho nitra skrze úlomek hmoty. Nikoli shůry ale zevnitř, abychom se s ním mohli setkat v našem vlastním světě…“ Tento eucharistický kongres se koná v Budapešti ve dnech 5. až 12. září tohoto roku. Závěrečnou mši svatou bude slavit papež František v neděli 12. září,

tj. mimochodem také svátek Jména Panny Marie, připomínka vítězství nad tureckou invazí u Vídně v roce 1683.

Prosil bych, aby po tuto dobu na závěr mše sv. byla přednášena modlitba Mezinárodního eucharistického kongresu. Doporučuji též, aby ve čtvrtek 2. září byl, pokud je to možné, výstav Nejsvětější svátosti uzavřený již zmíněnou modlitbou.

Na webových stránkách, facebooku, bude po dobu pěti dnů od 8. do 11. září uveřejňován výtah ze studie Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy: „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ Uvědomme si slova úvodu této publikace: „Účastí na Eucharistii se věřící utvrzují ve víře, obnovují svou křesťanskou identitu, prohlubují společenství s Kristem a s bratry.“ Doporučuji naši účast na tomto celosvětovém setkání.

Adorace, foto:RT


V následujících dnech navštíví Svatý otec František Slovenskou republiku,
s kterou nás spojuje 70. let společného života – ve státě, který se nazýval Československá republika a který byl založen také z iniciativy Čechů a Slováků, žijících především v USA. Nelze přitom nepřipomenout zásluhy P. Jozefa Murgaše, vynálezce bezdrátové telegrafie.

Nesmíme zapomenout, že poutě ve svátek sv. Jana Nepomuckého v době první světové války daly našim předkům možnost, aby se sjednotili a vyjádřili svoji touhu a vůli vybudovat vlastní stát. Modleme se, aby tato návštěva splnila své poslání.

V Praze 26. srpna 2021

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český


Dodatek k pastýřskému slovu

K praktickému prožívání letošních zářijových dnů uvádím:

– Bezprostřední příprava proběhne v našich kostelích, využijte modlitbu jubilea:
Tys pravá matka věřících české země“.

– Od 12. do 15. září lze sledovat krátké úryvky z Ludmilina životopisu na facebooku pražského arcibiskupství.

– v pátek 17. září lze konat ve farních kostelích křížovou cestu a využít při tom inspirující publikaci Petra Piťhy „Křížová cesta se sv. Ludmilou“.

– Srdečně vás všechny zvu na hlavní pouť na Tetíně 18. září. Bude konána na louce, takže počet účastníků nebude omezován.

– Stejně tak vás zvu i na Mezinárodní eucharistický kongres do Budapešti, kde však mnohá omezení budou.

– Mezinárodního eucharistického kongresu se účastní zástupci ČBK: arcibiskup Dominik kardinál Duka a biskupové Jan Vokál a Zdenek Wasserbauer.

– Papežské návštěvy v Šaštíně se účastní předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a řada biskupů z Čech a Moravy.

– Kardinál Dominik Duka se setká s papežem 14. září v Košicích, kde bude celebrovat mši sv. pro mládež na košickém stadionu Lokomotiva.

V Praze 26. srpna 2021


Převzato z https://www.apha.cz/, článek z 30. 8. 2021 naleznete zde.

Dominik Duka, "Vít Luštinec, Wikipedia", CC BY-SA 2.0

Sdílet

Modlíš se za vládu a prezidenta?

Ani mě nenapadlo se za ně modlit. (Počet hlasů: 41)
(19.71 %)

I když jsem slyšel, že se za ně mám modlit, nikdy bych to neudělal, protože na ně mám "svůj" názor. (Počet hlasů: 3)
(1.44 %)

Kdysi jsem se za ně už jednou pomodlil. (Počet hlasů: 16)
(7.69 %)

Občas se za ně modlím. (Počet hlasů: 84)
(40.38 %)

Modlím se za ně pravidelně. (Počet hlasů: 64)
(30.77 %)Celkem hlasovalo: 208
Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 09. 2021 | 502 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://www.apha.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace