Zajímavé...

DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +)

100 let Fatimy, www.fatima2017.cz Fatima, Portugalsko, 1917
(Dom Augustine Marie, OSB)
"Jsem Panna Maria růžencová; přicházím, abych varovala věřící, ať změní svůj život a ať odprošují za své hříchy. Nesmí už více urážet našeho Pána, protože hříchy lidí ho nesmírně bolestivě a hrozně urážejí. Lidé se musí modlit růženec. Ať se ho modlí každý den."

Panna Maria s velkou vážností řekla: "Obětujte se za hříšníky a často při tom opakujte 'Ó, Ježíši můj, toto je z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění urážek, kterými lidé znevažují Neposkvrněné Srdce Panny Márie.'"

13. července 1917 odhalila blahoslavená Panna Maria před očima tří dětí děsivou skutečnost. Vypráví Lucie:

Středověké ztvárnění pekla od Herrada von Landsberg (okolo 1180) Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor: Hortus_ De


"Naše Paní nám ukázala obrovské ohnivé moře, které jakoby bylo pod zemí. V tomto ohni byli ponořeni démoni a duše, v lidské podobě; byly jako průhledné žhavé uhlíky - začerněné nebo rozpálené do bronzova, vznášely se v oblacích kouře, z jejich těl vycházely plameny. Zvedaly se a padaly na všechny strany jako jiskry z planoucí vatry, byly jakoby ve stavu beztíže a nekontrolovaly své pohyby; příšerně vřeštěly, sténaly a naříkaly bolestí a zoufalstvím.

Toto všechno nás tak vyděsilo, že jsme se začali třást strachem. Démoni vypadali jako hrozně odpuzující a odporná, neznámá zvěřata, černá a průhledná jako žhavé uhlíky. Toto vidění trvalo pouze chvíli, a to díky naší laskavé nebeské Matce, která nás předem upozornila na to, co uvidíme, a slíbila, že nás vezme do nebe. Jinak bychom zřejmě zemřeli strachem a hrůzou.

Pak jsme pozvedli oči k Naší Paní, která nám laskavě, ale i se smutkem řekla: "Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. Bůh si přeje, aby se na jejich záchranu začalo ve světě uctívat mé Neposkvrněné Srdce. Jestliže lidé udělají, co vám teď řeknu, mnoho duší bude zachráněno, a bude pokoj a mír.
"

Panna Maria dále řekla: "Modlete se, hodně se modlete a obětujte, protože množství duší jde do pekla jen proto, protože se za ně nikdo nemodlí a neobětuje." (Vlastní slova Lucie o Fatimě).

Ještě jeden důkaz

Existence pekla vyvolává diskuse. Několik let před svou smrtí 13. února sestra Lucie napsala 'Ve světě je velké množství nevěřících, popírajících tyto pravdy; ony však pro to neztrácejí nic ze své pravdivosti. Tato nevíra nezachrání nevěřící od hrůz pekla, pokud je do něj přivede jejich hříšný život.'

... Bůh nám ve Fatimě poslal své poselství jako důkaz o těchto pravdách. Toto poselství nám je připomíná, abychom se ani my sami nedali svést falešnými teoriemi nevěřících, kteří je popírají nebo podvodníky, kteří je překrucují a deformují. Poselství nás ujišťuje, že peklo je reálná skutečnost, a že v něm končí duše ubohých hříšníků. (Fatimské poselství z roku 2003).

Blahoslavená Panna přikázala dětem, aby toto vidění udržely v tajnosti. Lucii ho dovolila odhalit až v roce 1941. Jacintu tato vize nesmírně hluboce poznamenala. Dělala si velké starosti o osud ubohých duší, které šly do pekla. Často si sedla na zem nebo na skálu, ponořila se do sebe a říkávala 'Ach! Peklo! Jak mi je líto duší, které jdou do pekla!' Neustále se za ně modlila a prosila a každou svou bolest hrdinsky obětovala za všechny, kterým hrozilo, že budou zatraceni.

Bolestná realita

Vize pekla, které měly tyto tři děti privilegium vidět, v žádném případě nezveličuje realitu, kterou představuje. Peklo viděly děti v takové podobě, v jaké ho dokáže pochopit lidská mysl. Lucie, která byla od roku 1948 karmelitánkou v portugalské Coimbře, řekla v roce 1992 kardinálovi, který ji chodil navštěvovat: "Peklo je realita ... Kažte stále o pekle, protože, i náš Pán o něm mluvil; je to v Písmu svatém. Bůh nikoho neodsuzuje do pekla. Člověk se odsoudí do pekla sám. Bůh dává člověku svobodu v rozhodování a tuto svobodu člověka rešpektuje.'


Panna Maria se od prosince 1919 až do února 1920 zjevila Jacintě ještě několikrát. Mezi jiným jí řekla i toto:

* "Hříchy světa jsou velmi velké a těžké ... Kdyby lidé věděli, co znamená věčnost, dělali by vše, co je v jejich silách, aby změnili svůj život."

* "Unikej před bohatstvím a luxusem; miluj chudobu, ticho a klid; projevuj milosrdenství i vůči špatným lidem."

* "Více duší přijde do pekla pro hříchy těla, než z jakéhokoli jiného důvodu."
(1)

* "Určité módní trendy velmi urážejí našeho Pána. Běda ženám, které nejsou cudné a zdrženlivé."(2)

* "Matka Boží si přeje více panenských duší, které se zaváží slibem čistoty."

* "Svatá zpověď je svátostí milosrdenství a my musíme vyznávat své hříchy s radostí a s důvěrou."

* "Mnoho manželství není od Boha a netěší našeho Pána."

* "Panna Maria již více nemůže zadržovat ruku svého Božského Syna, která dopadne na svět. Pokud se lidé polepší a změní svůj život, náš Pán ještě i teď zachrání svět; pokud se však nezmění, přijde trest."

* "Lidé se musí zříci hříchu a nezůstávat v něm, jak to dělali dosud. Je nezbytné všechno upřímně litovat."


"Řekni všem, že Bůh rozdává milosti skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Řekni jim, aby si od Něj vyprošovali milosti a že Ježíš si přeje, aby se Jeho Božské Srdce uctívalo spolu s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie. Ať si od jejího Neposkvrněného Srdce vyprošují pokoj a mír, protože Pán svěřil pokoj a mír ve světě do rukou Panny Marie."

***


Jacinta o pekle

Vize pekla byla lidem zjevena na počátku 20. století proto, aby se jim vštípila do mysli a aby se potvrdilo dogma o pekle. Zároveň měla ovlivnit člověka, aby přestal urážet Boha hříchem. Ze všech tří dětí vize pekla nejvíce ovlivnila Jacintu. Zde jsou některé její vyjádření o pekle:

"Ach, peklo! Ach, peklo! Matko Boží, smiluj se nad těmi, kteří nemění svůj život. Kdyby jen lidé věděli co je čeká ve věčnosti, ze všech sil by usilovali změnit svůj život."

Svému bratrovi často říkávala: "Francisco, pomodlíš se se mnou? Musíme se velmi mnoho modlit, abychom zachránili duše před peklem; tak mnoho jich tam jde. Tak hodně!"

Občas se zeptala Lucie: "Proč Panna Maria neukáže peklo hříšníkům? Kdyby ho uviděli, nikdy více by se už nedopustili hříchu."

Nakonec řekla: "Já už brzy odejdu do nebe, ale vy tu zůstáváte. Pokud vám Panna Maria dovolí, řekněte každému jaké je peklo, aby lidé už více nehřešili a nedostali se tam."

(článek pokračuje pod obrázkem)
Jacinta_marto_lucia_santos, public domain,  commons.wikimedia


Pozdější interview se sestrou Lucií o pekle

Sestra Lucie, fatimská vizionářka, která zemřela v roce 2005, poskytovala interview jen zřídka. Toto zaznělo v týdeníku vatikánské relace "Osservatore della Domenica", 7. února 1954.

Páter Lombardi: "Řekněte mi, je 'Hnutie za lepší svet' odpovědí Církve na slova Panny Marie? Lucie: "Otče, tato obnova je určitě velmi potřebná. Pokud by se nedělala a pokud vezmeme v úvahu současný vývoj lidstva, zachránilo by se jen omezené množství lidí."

Páter Lombardi: "Skutečně věříte, že mnoho lidí se dostane do pekla? Já doufám, že Bůh zachrání převážnou část lidstva." (Právě dopsal knihu pod názvem "Spása pro ty, co nevěří.")

Lucie: "Otče, mnozí budou zatraceni."

Páter Lombardi: "Je pravda, že svět je plný zla, ale vždy existuje naděje na spásu, na záchranu."

Lucie: "Ne, otče, mnozí budou zatraceni."

Páter Lombardi si uvědomil, že sestra Lucie viděla peklo a dodal: "Její slova mě rozrušily a znepokojily. Do Itálie jsem se vrátil s myslí a srdcem plným závažných upozornění a varování." (3).

Vize pekla byla odhalena až v roce 1941.

Panna Maria řekla dětem ve Fatimě během svých šesti zjevení, že se musí modlit, zejména růženec. Tři děti velmi ochotně a velkoryse odpověděly na žádost Panny Marie. Co ti brání udělat totéž? Jen neříkej "Nemám čas"! Protože pokud ty nemáš čas trávit čas s Bohem v modlitbě, pak si mnohem zaneprázdněnejší, než bylo v Božím plánu s tebou! Zamysli se nad těmito slovy našeho Pána: "Vždyť co prospěje člověku, kdyby i celý svět získal, a své duši by uškodil?" (Mt 16, 26).

***


Fatimské modlitby (Modlitby, které zjevil fatimským vizionářům anděl a Panna Maria):

"Ó, můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím o odpuštění pro ty, kteří nevěří v Tebe, neklanějí se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě."  

"Ó, Nejsvětější Trojice, klaním se Ti. Můj Bože, můj Bože, miluji Tě v Nejsvětější Svátosti."

"Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, s hlubokou úctou se Ti klaním a obětuji Ti nejsvětější Tělo, Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na odprošení za všechny urážky, které se Ti dostávají. Prosím Tě, obrať ubohé hříšníky pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen."

  Panna Maria s velkou vážností řekla: "Obětujte se za hříšníky a často při tom opakujte ' Ó, Ježíši můj, toto je z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění urážek, kterými lidé znevažují Neposkvrněné Srdce Panny Marie.'"

"Po každém desátku růžence se modlete: "Ó Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně; přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují."

Modlitba ke sv. Michalovi archanděli

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

***


Citáty o růženci a o modlitbě Zdrávas Maria:

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


"Jednoho dne prostřednictvím růžence a škapulíře zachráním svět." (Panna Maria sv. Dominikovi)

"Nejsvětější Panna nám v těchto posledních časech, ve kterých žijeme, umožňuje dosáhnout modlitbou posvátného růžence ještě větší účinek; že nebude žádný problém, žádná věc jakkoli složitá, ať už pozemského nebo duchovního charakteru, v osobním životě každého z nás nebo v našich rodinách ..., která by se nedala vyřešit modlitbou posvátného růžence. Posvátným růžencem se zachraňujeme. Posvěcujeme se. Potěšujeme našeho Pána, a zachraňujeme mnoho duší." (Sestra Lucie; Poselství Panny Marie Fatimské).  

"Posvátný růženec nám bude velkou a mocnou oporou v poslední hodině našeho života." (Lev XIII, Diuturni Temporis, č. 7, 5. září. 1898).  

"Dejte mi armádu, která se modlí růženec, a já dobudu svět." (Pius XI)  

"Milujte Pannu Marii a modlete se růženec, protože růženec je zbraní proti zlu v dnešním světě." (Sv. Páter Pio)  

Zdrávas Maria
Stejně, jak se Bůh rozhodl Andělským pozdravením (Zdrávas Maria) způsobit vtělení svého Slova a zajistit vykoupení lidstva (Lk 1, 28-42), tak i ti, kteří usilují o morální reformy a o znovuzrození lidí v Ježíši Kristu, si mě musí uctít a pozdravit stejným pozdravením. Já jsem prostřednice, skrze kterou přichází Bůh k člověku, a proto ať si lidé vyprošují milosti a ctnosti nejen od mého Syna, ale i ode mě." (Panna Maria bl. Alanu de la Roche, v: Tajemství posvátného růžence, 84); cit. z: Pravá úcta k Panně Marii, 156-59

"Uvědom si, synu, a řekni to i ostatním, že prokazatelně prvním znamením věčného zatracení je odpor, vlažnost a zanedbání modlitby Andělského pozdravení, která zachraňuje celý svět.,/i>" (Panna Maria bl. Alanu de la Roche; Pravá úcta k Panně Marii, 157).

Poznámky

(1) "Více duší jde do pekla kvůli hříchům těla, než z jakéhokoli jiného důvodu."

Sestra Lucie, poslední žijící fatimská vizionářka řekla, že toto se týká především hříchů proti čistotě, nazývané také hříchy nečistoty. Důvodem tohoto tvrzení není to, že by hříchy proti čistotě byly nejzávažnějšími hříchy, ale protože jsou nejběžnějšími, a, jak i sestra Lucia konstatuje, "kvůli svědomí", protože je méně pravděpodobné, že jich lidé budou litovat tak jako ostatní hříchy. Proč?

1) Protože vědomí nepravosti, které je prvotním stimulem k lítosti člověka nad svými hříchy, není v této oblasti tak silné; s výjimkou cizoložství;
2) Po spáchání určitých nečistých skutků má člověk větší pocit studu a proto se mu tyto hříchy jen velmi těžko vyznávají ve svaté zpovědi, či dokonce litují i ​​ve vlastním srdci;
3) Naše post-křesťanská, či lépe řečeno, anti-křesťanská popkultura prezentuje sexuální aktivitu všemožného druhu jako přirozenou a zdravou, a sexuální abstinenci označuje za nezdravou. Šesté přikázání, související s čistotou, se vždy nazývalo "těžké přikázání". A dnes, s pornografií na každém rohu, se ženami a dívkami, které se oblékají nesrovnatelně necudněji a nezdrženlivěji než kdykoliv předtím, ho můžeme klidně nazvat téměř "nesplnitelným přikázáním". Ježíš nás však ujišťuje stále stejně: "Co je nemožné lidem, je možné Bohu" (Lk 18, 27).

A k tomu přidáváme, že každý, kdo při ohrožení hříchem nečistoty vzývá nejblahoslavenější Pannu Marii o pomoc, dostane milost vyhnout se mu, jak Ona sama zjevila i sv. Brigitě Švédské a dalším svatým. A ti, co zápasí o život v čistotě, vědí z vlastní zkušenosti, že pokud svůj hřích nečistoty pokorně vyznají ve svaté zpovědi, svědomí se jim očistí od velkého břemene, a prožijí takový klid duše, jaký jim svět, ani záliba ve smyslnosti, nemohou nikdy dát.

(2) Než Jacinta zemřela, ještě řekla, co jí říkala Panna Maria o oblékání - jak určité módní trendy, které se zavádějí, ve velké míře urážejí našeho Pána, který podle evangelia řekl: "Každý, kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci" (Mt 5, 28). Svatý Jan Chryzostom dal ženám všech dob přímo nadčasové instrukce o oblékání, když ve 4. století řekl:

"Své léčky nosíte všude s sebou a své sítě rozhazujete všude, kam přijedete. Tvrdíte, že nikoho nesvádíte ke hříchu. Svými slovy ne, ale děláte to tím, jak se oblékáte, držením těla ... Když způsobíte, že druhý člověk v srdci zhřeší, jak můžete být nevinné? Řekněte mi, koho tento svět odsuzuje? Koho soudci trestají? Toho kdo jed vypil, nebo toho, kdo ho připravil a druhému způsobil smrt? Připravujete číši plnou ohavností, smrtelný nápoj, a jste mnohem většími zločinci, než ti, co otráví jedem tělo; vy totiž nevraždíte tělo, ale duši. A neděláte to nepřátelům, ani z nezbytnosti, ani jako následek zranění; děláte to z bláznivé marnivosti a pýchy. "

Páter Bernard A. Kunkel, velký zastánce zdrženlivosti a slušnosti, v souvislosti se slovy Panny Marie Fatimské nedávno řekl: "Ona věděla, že ... tuto módu navrhují síly zla, spolu s nečistou literaturou... filmy a televizními showprogramamy... . vše jako součást programu těchto sil zla, kterým je zničit morálku, zejména u mladých lidí. Panna Maria tento plán sil zla jen odhalila a upozornila nás na něj."

Madonna di Fatima, Massimilianogalardi, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 05. 2017 | 8171 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace