Zajímavé...

„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20)

Mnoho lidí na zemi žije v největší bídě a těžko chápeme, proč tak mnoho chudých tolik trpí, když na druhé straně je tolik bohatých, kteří by jim mohli pomoci, kteří však žijí v egoismu a ignorují je. Podobenství o zlém boháči a chudém Lazarovi nám zde něco objasňuje. Proto to Ježíš svým apoštolům učil stejně jako jiná slova světla a pravdy.

Zlý boháč a chudý Lazar

V tomto nádherném Ježíšově podobenství se díváme na dva světy. Na svět zlého boháče, který žije v sobectví, pýše, bez milosrdenství, a na jednoho chudého nemocného, který žije v největší bídě před dveřmi boháče, který si ho vůbec nevšímá a každý den pořádá hostiny s vybranými jídly. Ale nemylme se! Toto podobenství není všeobecným odsouzením bohatých, protože někteří z nich se dělí a starají se o jiné a pomáhají jim (srov. Lk 19,8). Není to ani ospravedlnění pro všechny chudé, protože víme, že také chudák může být zlý. Náš Pán popisuje ale obvyklý postoj bohatých a varuje před zatvrzelostí srdce v bohatství. Zatvrzelostí, která dělí od chudých, od trpícího světa a nakonec také od Boha a od spásy (srov. Mt 19,23).

Pouvažujme, s jakou podivuhodnou moudrostí a dobrotou popisuje Pán tento výjev (Lk 16,19–31). Zatímco svět nazývá jménem vždycky bohaté a nikoliv chudé, Pán jedná jinak. Nazývá chuďase jménem Lazar (z hebrejského Eleazar – Bůh pomáhá), zamlčuje jméno boháče, který Lazarovi odpírá pomoc, zatímco jenom nerozumní psíci mají soucit v situaci onoho muže, který bez naříkání marně čeká na projev lásky, na pomoc. Vidíme nespravedlivou situaci, která by se dala jednoduše zmírnit. Tento boháč by mohl snadno pomoci hladovému chudákovi, postiženému strašnou nemocí, která pravděpodobně souvisela s jeho bídou. On to však neudělá, a nám se to jeví opravdu jako nesprávné, stejně jako bída světa, kterou prožíváme ve své době. Je jasné, že velká část této bídy by se dala rychle vyřešit, ale lhostejností atd. zůstávají věci takové, jaké jsou… Situace boháče a Lazara ukazuje situaci mnoha lidí. Obsahuje výzvu k rozdělení se, k otevření našich srdcí a našich rukou. Sami nemůžeme bídu světa změnit, ale musíme vzhledem k situacím, které se odehrávají před našima očima, jednat.Když Pán postaví chudé lidi do naší cesty, měli bychom reagovat a s blíženskou láskou poskytnout svoji pomoc.

Všechno to ukazuje na krátkost našeho života na zemi a na nejistotu naší situace v povolání a zdravotním stavu. Tady nás všechno vyzývá k tomu, abychom nalézali útočiště u Boha a jeho nekonečné dobroty, protože my sami jsme omezeni. Bůh vidí bídu světa, naše trápení, naše nemoci, naši slabost. Někdy dokonce zasahuje podle svého plánu, aby nám a ostatním pomohl. Ale očekává, že my sami – jako Vykupitel a všichni svatí – budeme žít ve vroucí důvěře k němu a ukazovat tvář Pána a pomáhat zmírňovat bídu. Proč tak mnoho lidí na zemi strašně trpí? Proč trpíme tolika nespravedlivými věcmi, nenávistí, neštěstími, úrazy, nemocemi, chudobou, stářím…? A to od počátku. Je jediná odpověď: Příčinou je hřích. Ten nakazil svět a veškerý život. Žijeme ve světě, který je nemocný hříchem. Jsme v různém měřítku zasaženi hříchem, nebo jsme se stali oběťmi tohoto jedu, který ničí lásku a život. Proto se nedivme strašné bídě světa, v níž po celou dobu žijeme. Daleko více se podivujme lásce Boží, která vložila do našich srdcí poklady svých milostí, aby nás zachránila před zlem a vysvobodila z otroctví hříchu a Odpůrce. Ano, my máme lék na tuto nemoc: Ježíše Krista! On je pokorný, chudý a trpící Boží služebník. On vydal svůj život, aby nás pozvedl do nebeské slávy. On nám zanechal své slovo pravdy a světla, aby nasměroval naše kroky na cestu věčného života. Zanechal nám Církev, která zvěstuje věrně radostnou zvěst v celém jejím lesku a přitom velkoryse uděluje spásonosné svátosti. Především je nám ale Ježíš nablízku, spolu s Otcem a Duchem Svatým. Můžeme se s Bohem setkávat každý den v modlitbě. Modlitba jsou otevřené dveře k nebi. Modlitbou otevíráme své srdce Bohu, aby si u nás udělal příbytek. Modlitbou dovolujeme Bohu, aby jednal v našem životě. To umožňuje náš rozvoj v životě před Bohem, náš pokrok ve ctnostech. Nyní se vraťme k našemu podobenství. Ocitáme se tedy zase v tom jiném světě, v němž je popsán osud dvou lidí. Tentokrát popíšeme jako prvního Lazara. Bude unesen anděly, zahrnut ctí a bude se těšit svatými rozkošemi, věčným dobrem, které je vyhrazeno vyvoleným v klíně Abrahámově.

Tento pojem se používá společně se „zahradou Eden“ a „trůnem slávy“ u židů tehdejší doby (srov. Talmud). Oni tak označují ráj, nebe. Co se týká bohatce, tomu se dostalo pohřbu přiměřeného jeho stavu. Potom přišel do hádu (hádes – místo mrtvých a místo odplaty), kde byl mučen plameny. Rozvine se rozhovor mezi zavrženým a Abrahámem, kterého nazývá „otcem Abrahámem“. Také on byl věřícím, synem Abrahámovým, který ho ostatně nazývá „svým dítětem“. Vroucně prosící se odvolává na pokrevní svazky, které je spojují. Doufá, že může změnit postoj Abrahámův. Teď mění své dřívější pohrdání v lítost, v pozdní litování. Tak se pokouší zmírnit své trápení, které prodělává, tím že si žádá trochu vody, kterou mu má podat Lazar, jehož prosí o pomoc. On ví, že si nic více nemůže vyprosit, protože jeho stav je odplatou za jeho krutost a lhostejnost vůči druhému. Bohatec není mučen proto, že byl bohatý, ale protože byl sobecký, lakomý, pohrdavý, nemilosrdný, zatímco Lazar dostává odměnu za svoji tichou odevzdanost v utrpení a nouzi. S nadějí vydržel zkoušku a nespravedlnost a zemřel v lásce a v důvěrné odevzdanosti. Nyní přijímá věčné dědictví svatých, vyvolených. Je navždy Bohem obdarován a oděn do slávy a nepomíjející krásy.

Podobenství Pána Ježíše je oknem do věčnosti. Po smrti existují dva konečné cíle: nebe, nebo peklo. Nebe dosáhne většina lidí teprve po očištění, po očistci, po spásonosném utrpení, kde budou odstraněny škváry hříchů bolestivým ohněm, aby byla duši navrácena její svatost a krása.

Lazar vystoupil ihned k místu určenému pro blažené, které je od pekla odděleno nepřekonatelnou propastí. Nikdo se nemůže dostat z jednoho místa na druhé. Je to nemožné. Lazar se má vrátit na zem, aby varoval příbuzné bohatého, aby věděli, že takové místo existuje, a aby se polepšili. Abrahámova odpověď je však přísná a neúprosná, nenechá se obměkčit. Oni mají Zákon a proroky, ale neposlouchají ani Mojžíše ani služebníky Boží. Nepřidržují se Božího slova, a ani kdyby se někdo z mrtvých vrátil, nebyli by mu uvěřili.

Tady vidíme předzvěst jedné jedinečné události, která promění svět a srdce mnohých lidí. Jde o utrpení a zmrtvýchvstání Vykupitele. Ti, kdo opravdu věřili a byli hluboce dotčeni svatými knihami, kdo se otevřeli milosti, slyšeli Boží hlas a poznali svého Pomazaného. Ti uvěřili a změnili svůj život. Nedejme se my, kteří jsme křesťané, otřást bídou, nespravedlnostmi, zkouškami, hlubokými změnami ve světě, různými formami zrady… V našem světě je mnoho lidí podobných Lazarovi, ať Boží spásu znají, nebo ne, ale důvěřují v jeho dobrotu a v jeho milosrdenství. Oni zemřou v pokoji a lásce a přijdou do nebe. Připomeňme si častěji trpělivost Lazarovu a těch, kdo se mu podobají. Živme svoji víru, svoji naději na věčný život tím, že budeme spolupůsobit pro důvěru ve spásu u ostatních. Tady na zemi se o tom rozhoduje. Bohatství, hromadění materiálních statků je nebezpečím, které nás vzdaluje od jiných lidí a od Boha. Samozřejmě, že po nás Pán nežádá, abychom žili v bídě, ale vyzývá nás, abychom byli chudí v duchu (Mt 5,3). Je normální vydělávat si na živobytí, důstojně bydlet, moci uživit své děti, podporovat je při jejich vzdělávání a na studiích, aby se mohly rozvíjet v milosti. Pán nikdy neoznačuje lenost jako dobrou, proto musíme pracovat, abychom žili a měli oprávněný majetek. A vůči těm, kteří nemohou pracovat nebo jsou chudí, máme povinnost podle svých možností s moudrostí a darem rozlišování pomáhat. Náš život v lásce, pravdě a pilné modlitbě je podmínkou pro vstup do věčného království. Děkuji Ti, Pane Ježíši, za tvoje Slovo, které těší naše srdce a osvěcuje nás.
Vyšlo v časopise Světlo51.–52. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 05. 09. 2022 | 729 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace