Zajímavé...

Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii

www.pxfuel.com/en/ free-photo-ezfym Kněz se setkává s bývalým satanistou a využívá příležitosti. Klade mu několik otázek: Je jejich "černá mše" výsměchem mše svaté? Kradou proměněné hostie? Rozpoznají, a podle čeho, proměněnou hostii od obyčejného chleba?





Během mojí kněžské služby v létě 2020 ve Francii byla jednou z mých povinností účast na týdenní modlitební skupině pro mladší dospělé, kteří odpadli od Církve. Během posledního letního setkání udělal jeden z kluků pro nás všechny překvapivé odhalení: před svým obrácením byl plnohodnotným satanistou. Tato úvaha je skutečným příběhem této konverze a toho, co jsem se z ní naučil.

V jednom z filmů o utrpení Pána Ježíše se odehrává jeden z nejděsivějších momentů Ježíšova umučení - bičování, kdy se Satan zjevil jak drží v náručí dítě, které se pomalu otáčí a odhaluje svou ohavnou tvář. Tady satan zesměšňuje Ježíše a Marii, protože se vykresluje jako překroucený obraz "antimadony" s dítětem, jako kdyby chtěl prohlásit, že vyhrál on a jeho potomstvo, a ne žena a její potomstvo, jak to bylo předpovězeno v Genesis 3,15. Takovým způsobem Zlý velmi rád pracuje - rád se vysmívá Bohu tím, že napodobuje svaté a překrucuje všechno svaté zvráceným způsobem. Minulé léto mě tato pravda zasáhla zcela novým způsobem.

Nicolas byl celý rok součástí modlitební skupiny, ale tehdy to bylo poprvé, co mluvil o svém životě před obrácením. Vyprávěl nám o tom, jak se v pozdních teenagerských letech připojil k satanistům. Zotročilo ho to a toto rozhodnutí mu přineslo do života zoufalství a úplnou samotu až do bodu, kdy začal přemýšlet o sebevraždě. Cítil se uvězněný a bezmocný v sevření ďábla. Jen díky neustálým modlitbám své matky byl před několika lety konečně osvobozen z tohoto otroctví a začal opět odevzdávat svůj život Kristu.

Nikdy jsem nepotkal nikoho takového jako Nicolas, který by otevřeně přiznal svou účast na satanismu. Po počátečním šoku jsem ho začal bombardovat třemi otázkami, jednu po druhé. Za prvé, jak "uctívali" Satana? Vždycky jsem slyšel, že to není něco jako uctívání satanova obrazu nebo zpívání chorálů, nebo takzvaná "černá mše". Jinými slovy, celá jejich bohoslužba je výsměchem katolické mše.
"Je to pravda?" zeptal jsem se ho. "Není to kazatelská služba, ani buddhistický chrámový rituál, ale výslovný výsměch naší mši, že?"

"Ano," řekl nám Nicolas, "je to pravda."

"Také jsem slyšel," pokračoval jsem, "že satanisté kradou z místních katolických kostelů proměněné hostie, které při těchto černých bohoslužbách zneuctívají. Slyšel jsem například o katolických farnostech, kde je takový problém, že kněz během svatého přijímání musí posílat speciální průvodce, kteří dohlížejí na to, aby všichni přijali Eucharistii a nikdo neodešel, aniž by Eucharistii nepřijal." Satanisté totiž tyto proměněné hostie kradou pro své mše - tyto kousky "chleba", které zázračně proměňuje Duch Svatý na Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista. Oni je znesvěcují popliváním, exkrementy a jinými nepředstavitelnými způsoby rouhání.

"Před svým obrácením," ptal jsem se Nicolase, "ukradl jsi pro tento účel ty a tvoji druhové satanisté proměněné hostie?"

"Ano," odpověděl Nicolas, "kradli jsme je."

Chudák kluk měl pravděpodobně pocit, že ho v tomto bodě vyslýchala přinejmenším CIA, ale věděl jsem, že tuto příležitost už možná nikdy nebudu mít, a tak jsem položil Nicolasi ještě jednu závěrečnou otázku.

Řekl jsem mu, že jsem také slyšel, že ti, kteří byli velmi hluboko v satanismu, skutečně dokázali rozeznat, jestli byla hostie proměněna nebo ne.

"Nekradli by chléb z přijímání z protestantských bohoslužeb a ani by nekradli neproměněné hostie."

Odpověděl: "Nefungovalo by to, protože někteří satanisté by okamžitě rozpoznali, že je to jen obyčejný chléb. Věděli by, že Ježíš Kristus tam nebyl svátostně přítomný" A dodal, že to dokázal sám zjistit před svým obrácením ze satanismu. Po zádech mi procházel mráz. Jestli by někdo postavil před sebe deset stejných hostií, devět neproměněných a jednu proměněnou, byl by schopen přímo a bezprostředně ukázat na hostii, která byla proměněna.

S úžasem jsem se ho zeptal: "Ale jak jsi to mohl vědět?!?"
Podíval se na mě a slova, která řekl, se mi navždy vryly do paměti:

"Díky nenávisti." odpověděl. "Protože jsem v sobě pociťoval horkou nenávist právě vůči té proměněné hostii, ne k těm ostatním."

Jeho slova na mě zapůsobila jako by mě někdo něčím udeřil. Někteří ze svatých měli takové mystické poznání o Pánově eucharistické přítomnosti, ale toto poznání pramenilo z jejich hlubokého spojení s Kristem. Na druhé straně Nicolas poznal Kristovu přítomnost, protože jeho uctívání satana fungovalo v opačném mystickém spojení s eucharistií - věděl, že Ježíš tam není kvůli jeho lásce k Ježíši, ale kvůli jeho hluboké nenávisti k Němu. Hrdlo se mi stahovalo už jen při pomyšlení na takovou nenávist.

Takto funguje satan. Rád se vysmívá všemu, co je posvátné a svaté, napodobuje pravdu a zvráceně ji překrucuje. Mše je nejvyšší modlitbou zde na zemi a ten nejúžasnější způsob pro nás křesťany ten nejkrásnější způsob uctívání našeho Pána, a proto satan nechává své následovníky uctívat ho výsměchem této modlitby. Eucharistie místo aby byla s obdivem a láskyplnou úctou pozdvihovaná, hází se s odporem a posměchem na zem. Místo toho, aby prostřednictvím své lásky poznali Kristovu skutečnou přítomnost ve svátosti, zvráceně uznávají Kristovu přítomnost prostřednictvím své nenávisti.

Nepředstírejme opak - je strašné slyšet příběhy, jako byl i ten Nicolasův. Je děsivé uvědomit si, že zlo takového druhu existuje v tomto světě. Jeho svědectví by nás však nemělo vystrašit, ale spíše dodat naději, útěchu a sílu. Satan existuje a je mocný, ale Ježíš Kristus je nekonečně mocnější. I toho nejzatvrzelejšího hříšníka je možné přivést zpět k Pánově lásce prostřednictvím Kristovy milosti a modliteb věřících (jakou byla i Nicolasových matka!) Jestliže Satan takovou mší pohrdá, měli bychom být pohnutí k ještě větší oddanosti, přípravě a účasti na mši. Pokud Satan tak pohrdá Pánovou skutečnou přítomností v Eucharistii, pak by naše srdce měly hořet ještě větší láskou a žízní po důstojném přijetí Ježíše v Nejsvětější svátosti.

"<,i>Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena."

obr.: Unsplash; verím.sk


Zdroj: CoolCatholics.org

Převzato z www.verim.sk/, článek z 12. 8. 2021 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 18. 8. 2021)

Také si můžete přečíst svědectví:

3 bývalí satanisté se vracejí domů,
do Katolické církve


https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=3-byvali-sataniste-se-vraceji-domu-do-katolicke-cirkve&cisloclanku=2018050150
(24. 5. 2018)


bykst, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com



Sdílet

Související články:
Sv. Páter Pio: NEOPOMÍNEJ POKLEKNUTÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (21.03.2023)
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 08. 2021 | 895 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace