Zajímavé...

Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část

P. Dolindo Ruotolo,<br>foto z www.vojtechkodet.cz Don Dolindo Ruotolo je bezpochyby jednou z velkých kněžských osobností 20. století. Bůh ho po celý život vedl tajemnou křížovou cestou v duchu důvěryplné odevzdanosti, aby z něj vytvořil pokorný nástroj obnovy Církve a také osvíceného autora celé řady duchovních spisů. Pojďme se tedy na jeho život podívat podrobněji.

Dolindo se narodil 6. října 1882 jako páté z jedenácti dětí v italském přístavním městě Neapol. Jeho matka Silvia pocházela ze zchudlé šlechtické rodiny a byla skutečně mimořádně čistou, ušlechtilou duší. Jeho otec Rafael, vystudovaný inženýr a matematik, byl rovněž zbožný a čestný člověk, ale vládl své rodině s mimořádnou přísností a strohostí, která hraničila s lakotou. I proto bylo mezi Ruotolovými málo důvodů k smíchu.

Rodina žila z velmi skromných příjmů, a tak v domě panovala trpká chudoba. Zvlášť tím trpěl malý Dolindo, který později napsal: Dali mi jméno Dolindo, které znamená bolest. Toto jméno vymyslel jeho otec a odvozoval je od titulu Panny Marie „Addolorata” - Bolestná Matka.

Už jako tříletý chlapec věděl, že se jednou stane knězem, ale otec ho do školy nepustil a učení doma na studených mramorových schodech vždycky končilo pořádným výpraskem. Když se otec večer vrátil domů, Dolindo se tak bál, že se před ním schoval do jedné z postranních skříněk jeho psacího stolu. Neustálé a nepřiměřené týrání způsobilo, že Dolindo, jak později řekl, „byl hloupý jako neandrtálec”. V jedenácti letech také přijal své první svaté přijímání, „aniž by chápal, o co jde”. Přesto se v Dolindovi probudil tajemný vnitřní život, takže začal sám chodit na ranní mši svatou a obětovat Pánu Bohu otcovy tvrdé tresty.

Neapol, Vesuv, Public Domain Media, picryl.com/


Když Dolindo proti všem předpokladům nastoupil na střední školu, hned první rok musel dvakrát opakovat: Můj duch byl uzavřený, ... Nic jsem se nenaučil, ani dobré, ani špatné”. Aby bylo jeho ponížení úplné, byl ještě nejmenší ze třídy a otec mu zakázal jakékoli přátelství, jakýkoli kontakt s kamarády. Později se otec Rafael svému synovi často svěřoval: „Nevím, proč jsem ti způsoboval utrpení, když jsi byl malý... Zdálo se mi, jako by to tak Pán chtěl, protože ses měl stát lepším než ostatní. Opravdu nevím, mé dítě, ... a přesto jsem tě miloval!”

Ruotolovi rodiče se v roce 1896 rozešli. Matka Silvia poslala třináctiletého Dolinda do internátní školy v Neapoli, kterou vedli lazaristé, kněží z Misijní společnosti svatého Vincence de Paul. I zde se brzy projevila jeho neschopnost učit se, a tak se v nouzi, plný důvěry, obrátil k Ježíši a Marii. Po několika dnech, v červnu 1896, se stalo něco zvláštního: „Modlil jsem se se spolužáky růženec a před sebou jsem měl obrázek Panny Marie, opřený o knihu. Řekl jsem jí: „Má sladká Matko, chceš-li, abych se stal knězem, dej mi rozum a inteligenci, protože vidíš, že jsem hloupý.” Pak, když jsem tam klečel, mě přemohla dřímota a viděl jsem, jak se obrázek začal pohybovat; zda to byl průvan, nebo nějaká zvláštní milost, nevím. Dotkl se mého čela a já se probudil jako ze sna a má ubohá mysl byla náhle jasná a osvícená.” Brzy poté se Dolindo pomodlil modlitbu úplného odevzdání se do Boží vůle podle svatého Alfonse Maria z Liguori. Tento akt odevzdání se stal mým celoživotním programem.

Najednou byl Dolindo nejlepší ve třídě a dokázal vysvětlit věci, které nikdy předtím nečetl. Po počátečním posměchu však na sebe nyní strhl zuřivou závist spolužáků. Ti pro něj sborově požadovali při každé zkoušce nejhorší známku: „Nula pro Ruotola!” a učitel ze strachu, aby nepřišel o místo, na tuto krutou hru přistoupil. Dolindo se nikdy nebránil ponižující šikaně učitelů a vedení. Nebyl zbabělec a existoval hluboký důvod, proč vše mlčky snášel: Nevzpouzel jsem se, protože jsem myslel na Ježíše. Toto trýznivé období trvalo tři roky, po nichž byl Dolindo přijat do noviciátu misijní komunity a v osmnácti letech mohl složit vytoužené sliby na začátku teologických studií.

Během studií jednou požádal, aby byl vyslán jako misionář do Číny, aby tam mohl zemřít mučednickou smrtí. Představený mu však dal prorockou odpověď: Bůh ti dává tuto touhu, aby tě připravil na utrpení a na apoštolát. Budeš mučedníkem, ale srdcem, nikoliv krví.

V červnu 1905 byl Dolindo Ruotolo ve svých pouhých 22 letech vysvěcen na kněze. Ihned začal v Neapoli intenzivně vyučovat, byl jmenován kaplanem, mistrem gregoriánského chorálu pro kleriky diecéze a vyučoval několik předmětů na gymnáziu svého misijního ústavu. Jeho nasazení a schopnosti byly obrovské, takže byl brzy znám jako vynikající misionář, a to i přes svůj mladý věk, a dokonce se o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na biskupský stolec.

Otec Dolindo Ruotola začal projevovat známky pýchy a přehnané sebejistoty. Moje duše byla ledová, v mém srdci byl chlad, jak sám říká. Závist jednoho kolegy se však postarala o rychlý konec tohoto pochybného výstupu na výsluní. Dolindo byl totiž zcela neoprávněně obviněn svými nadřízenými jen proto, že napsal hudební dílo. Za trest mu hrozilo přeložení na jiné místo. „Jako mávnutím kouzelného proutku,” vzpomíná s vděčností, „jsem pocítil, že jsem se znovu ponořil do Boha, a znovu jsem se vroucně modlil. Zakusil jsem, jak je všechno čistě lidské bezvýznamné a jak nesmírně marné je vkládat důvěru ve stvoření. Byla to taková vnitřní obnova.

Tato očistná bouře byla pro otce Dolinda skutečným duchovním mezníkem. Stále jasněji chápal, že jeho neobvyklá cesta plná utrpení, která se mu od dětství často zdála tak nepochopitelná, byla součástí velkého Božího plánu lásky: Pán mě chtěl povolat, ... Očistit mě, učinit mě nástrojem ve svých rukou.

Stejně důležité, jako pro něj bylo poznání, že se musí dokonale odevzdat Božímu působení, je pro nás stejně užitečné, abychom na dalších zastaveních jeho křížové cesty nepropadali sklíčenosti.

Poprvé byl jako čtyřiadvacetiletý poslán na podzim roku 1906 do semináře v jihoitalském přístavním městě Tarentum, kde působil jako spirituál. Podmínky tam byly chaotické, seminaristé dávali otci Dolindovi najevo své pohrdání a jeho představený, nesmírně panovačná osoba, s ním jednal jako s novicem, takže otec Dolindo musel vykonávat ty nejpodřadnější práce. „Je těžké popsat, kolik úsilí mě tehdy stály úkony spojení s Bohem, abych zachoval klid a mlčení... Ale Pán mě hnal kupředu. Vždycky mě vedl okolnostmi, takže jsem ho vždy následoval jako plačící dítě, které jde tam, kam ho otec vede za ruku. Dolindo stále častěji prožíval nečekané okamžiky hlubokého soustředění a zaměření se na Boha, které byly plodem tohoto očišťování: „Nic jsem mu neříkal, ale cítil jsem se jako velmi malé dítě, které odpočívá u matčina srdce.

Na podzim roku 1907 se proti otci Dolindovi náhle rozpoutal zuřivý boj. Z nedorozumění vzniklo obvinění, že tento bystrý teolog obhajuje kacířství. Byl předvolán do Neapole, kde mu představený zakázal sloužit mši. Otci Dolindovi bylo tehdy 25 let. Tak se začala moje kalvárie. Jaká hanba... Ráno jsem přistoupil ke svatému přijímání, ale všichni v domě se mi vyhýbali, jako bych byl exkomunikován”.

Mladý kněz byl udán na Posvátném oficiu - jak se tehdy nazývala Kongregace pro nauku víry - a obviněn, že je „kacíř, svůdce lidu a nebezpečí pro Církev”, načež následovalo předvolání do Říma. Emocemi nabitý proces v Posvátném oficiu skončil tím, že otec Dolindo byl koncem ledna 1908 zbaven všech kněžských pravomocí. Zvláště ho zasáhla skutečnost, že během výslechů nemohl po několik týdnů přistupovat ke svatému přijímání ani ke zpovědi. Někteří dokonce dělali vše pro to, aby byl tento „zatvrzelý muž” prohlášen za nepříčetného a umístěn do psychiatrické léčebny. Vyšetřující lékař však mohl jen potvrdit odsouzencovu „bystrou mysl a jasné, logické myšlení”.

Congregatio pro Doctrina Fidei, Jim McIntosh ,CC BY 2.0, cs.wikipedia.org


Teprve v polovině dubna byl otec Dolindo poslán zpět do Neapole, kde se dozvěděl, že Svaté oficium nařídilo jeho vyloučení z misijní společnosti. To už se cítil na pokraji smrti, byl naprosto zničený a zdrcený. „Zcela jsem se obětoval Pánu a řekl jsem mu: 'Staň se vůle tvá'.

Jeho láska k Církvi přesto zůstala nezlomná. Ve své Písni o Církvi později napsal: „Všichni si mysleli, že to bude moje zkáza. Ale tys mě zasnoubila s pokorou svého ženicha. Nechala jsi mě ležet na zemi zraněného, mé kněžství rozervané, zkoušené v utrpení... Ale právě skrze tato strašná ponížení rozkvetlo... Tím vroucněji jsem tě objímal, Církvi Kristova, a uprostřed bezbožných nadávek tvých nepřátel, kteří tě prohlašovali za tyrana, jsem tě nazýval Maminkou. Nikdy jsi mě neodmítla, jen jsi mi uhlazovala cesty a pomáhala jsi mi jít rychlejšími kroky k naplnění Boží vůle.

Otec Dolindo s velkou neochotou opustil misionářskou komunitu a v květnu se vrátil ke své rodině. Doma se mu nejen vyhýbali jako „kacíři a heretikovi”, ale velký klid, s jakým snášel své odsouzení, dokonce vyvolával pochybnosti, zda není posedlý ďáblem. Znepokojení příbuzní proto zavolali exorcistu, ale ten rychle pochopil, že mají co do činění s mladým knězem, který žije v hlubokém spojení s Bohem. Dojat jeho pokorou, utěšoval otce Dolinda slovy: Odvahu, můj synu! Bůh je s tebou. Dá ti sílu snášet mnohá utrpení.

Zároveň se během těchto nesmírně bolestivých měsíců u otce Dolinda objevila nová charismata, jako například bilokace, ačkoli on sám měl výraznou nechuť k čemukoli mimořádnému. Především se v tomto období začal projevovat nadpřirozený fenomén vnitřních promluv (Ježíšův hlas v jeho nitru), který měl mít velký význam pro jeho budoucí službu. Otec Dolindo neměl žádná vidění, ale vnitřně s jasnou myslí slyšel slova Pána Ježíše a Panny Marie, která poslušně zapisoval jako diktát.

V srpnu 1910 Ježíš vysvětlil svému knězi: Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Neboť ty žijet, ale ne ty, ale já žiji v tobě. A ne ty píšeš, ale já píšu skrze tebe." V průběhu následujících let tyto promluvy nabývaly na délce a intenzitě. Vždy je však dokázal jasně odlišit od svých vlastních myšlenek. Když otec Dolindo ve svých zápiscích uvádí: "Ježíš mluví k duši" nebo "Maria mluví k duši", jasně a jednoznačně tím vyjadřuje, že následující slova mají nadpřirozený původ a že je přijal ve vnitřním vnuknutí od Ježíše a Marie.

Začátkem srpna 1910 obdržel sedmadvacetiletý Dolindo dopis z Říma, v němž mu bylo dovoleno opět sloužit mši svatou. Dva roky, šest měsíců a jedenáct dní jsem byl suspendován, přesně tak počítal své dny. Během jeho pobytu v Kalábrii, kde působil jako apoštol mládeže a pomáhal jako sekretář biskupovi, který mu byl nakloněn, se znovu objevila stará, nepodložená obvinění.

Na podzim 1911 byl znovu povolán do Říma a po Novém roce musel dokonce strávit měsíc v tehdy ještě existujícím vězení Posvátného oficia. Tvrdé zacházení bez možnosti vést duchovní život poznamenalo otce Dolinda velmi bolestně. V konečném rozsudku se ho oficium rozhodlo poslat zpět do Neapole. Bylo mu dovoleno sloužit mši svatou, protože uznali, že je nevinný, a tak mohl konečně pokračovat ve své službě v rodném městě. Zřetelně cítil, že ho vede Bůh. Především díky jeho oduševnělým kázáním v různých kostelích, kam byl zván, došlo také k mnoha obrácením.

Ve všech bojích a starostech není síly, která by mohla porazit duši důvěřující Bohu a Panně Marii. Satan je otřesen a poražen důvěrou, protože důvěra znamená pokorné uznání vlastní slabosti a nedostatečnosti. Proti tomu, kdo se opírá o Všemohoucího, svět nic nezmůže; jeho vítězství je vždy jisté. (Otec Dolindo Ruotolo)Článek přeložený a upravený z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/?m=1, V originálním znění ho naleznete zde.

.

2. část tohoto článku :

Když šlo o duše,
žádná oběť pro něj nebyla příliš velká
- otec Dolindo Ruotolo


P. Dolindo, obrázok pripravil Mikuláš Lipták, SDZR

Sdílet

Související články:
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Patrik Psota | Vydáno dne 04. 04. 2024 | 349 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace