Zajímavé...

Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený

Úvaha u příležitosti slavnosti Nejsvětější TrojiceSrdce a hlava církevního roku

Svatý apoštol Pavel a tradice Církve přirovnávají Církev k lidskému tělu, jehož hlavou je samotný Ježíš Kristus a jehož údy jsou členové Církve. Někteří ještě dodávají, že Panna Maria a případně sv. Josef jsou krkem tohoto těla. Podobně liturgický rok můžeme přirovnat k tělu: k tělu, které má srdce – a tím je slavnost, kterou budeme letos slavit až na konci června, totiž slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – a jež má především hlavu čili vrchol, a tím je slavnost zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Oslava Kristova vzkříšení je ovšem nerozlučně spojena s památkou poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek a zvláště s připomínkou Kristova ukřižování na Velký pátek z jedné strany a s oslavou Kristova nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého o Letnicích ze strany druhé. Kristovo velikonoční tajemství, vrchol jeho života, je jediné a je neoddělitelně tvořeno jeho utrpením, ukřižováním, zmrtvýchvstáním, nanebevstoupením a sesláním Ducha Svatého. Proto i Zelený čtvrtek, Velký pátek, slavnost Nanebevstoupení Páně a Letnice mají významnou účast na vrcholu liturgického roku, jímž je slavnost Zmrtvýchvstání Páně: v určitém smyslu jsou spolu s ní tímto vrcholem.

Slavnost Nejsvětější Trojice se podílí na vrcholu liturgického roku

Kristovým ukřižováním, vzkříšením a nanebevstoupením se završuje viditelné poslání a zjevení Syna, druhé osoby Nejsvětější Trojice, které začalo jeho vtělením ve chvíli zvěstování Panně Marii. Obdobně sesláním Ducha Svatého o Letnicích se završuje viditelné poslání a zjevení Ducha Svatého, třetí osoby Nejsvětější Trojice: je korunováním a zpečetěním předchozích viditelných poslání Ducha Svatého při zvěstování Panně Marii (připomeňme si slova archanděla Gabriela Panně Marii při tomto zvěstování [Lk 1,35]: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“), při Ježíšově křtu, kdy se Duch Svatý ukázal ve formě holubice, a při jeho slavném proměnění, kdy byl Duch Svatý zjeven pod podobou světelného oblaku. Proto úvodní modlitba (kolekta) o slavnosti Nejsvětější Trojice vhodně praví: „Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života.“

Když, obrazně řečeno, vystupujeme po schodišti viditelného poslání Syna a po schodišti viditelného poslání Ducha Svatého – po tom, co je nám bližší – dostáváme se k tomu, co je vyšší a nám vzdálenější a nepřístupnější, totiž k tajemství Nejsvětější Trojice čili vnitřního života Božího. A tak i slavnost Nejsvětější Trojice, kterou budeme slavit tuto neděli, patří k tomu, co je spojeno s vrcholem liturgického roku. Vždyť slavíme to největší a nejvyšší vůbec, respektive Toho největšího a nejvyššího vůbec. Velký světec a mystik sv. Jan od Kříže sloužil s oblibou mši svatou ke cti Nejsvětější Trojice. „Jsem přesvědčen,“ říkával, „že Nejsvětější Trojice je největší svatý v nebi.“ Ano, Nejsvětější Trojice, „z níž všechno povstává a k níž všechno směřuje, ve světě i v dějinách“, je prvním zdrojem a posledním cílem – alfa i omega – veškeré svatosti, veškerého života a veškerého bytí vůbec.

Jediná přirozenost a trojí osoba

Jedním z nejjasnějších a nejvýslovnějších svědectví Písma svatého o Trojici je křestní příkaz ze závěru Matoušova evangelia (28,19–20): „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Pán Ježíš tu ukazuje, že Bůh je zároveň jeden a trojí: Je jeden, protože říká: „křtěte je ve jménu“, a ne: „ve jménech“. Je trojí, neboť přikazuje: „křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Bůh je tedy zároveň jeden a trojí a není v tom nic nelogického, neboť obojím je z jiného hlediska: Bůh je jeden z hlediska své přirozenosti a Bůh je trojí z hlediska svých osob. Když slyšíme slova „přirozenost“ a „osoba“, tak nám někdy mohou znít poněkud učeně. To, co však vyjadřují, příliš složité není: přirozenost nám odpovídá na otázku: „Co jsem?“, zatímco osoba nám odpovídá na otázku: „Kdo jsem?“ Kdybychom tuto otázku položili sami sobě, tak bychom na první otázku: „Co jsem?“, odpověděli: „Jsem člověk“, kdežto na druhou otázku: „Kdo jsem?“, bychom odpověděli osobním jménem (já např.: „Jsem Štěpán Maria Filip“), neboť osobní jméno nejlépe vyjadřuje osobu. Když tedy Bohu dáme otázku: „Co jsi?“, odpoví nám: „Jsem Bůh.“ A když mu položíme otázku: „Kdo jsi?“, dostaneme odpověď: „Jsem Otec, Syn a Duch Svatý.“

Jediný Boží život dávaný a přijímaný

Pokusme se nyní alespoň trochu poodhrnout závěs velikého tajemství jediného Boha ve třech osobách: Bůh je nejprve Otec.A Bůh Otec zná zcela dokonale sám sebe a od věčnosti – dříve než začalo zářit stvořené světlo – vyslovuje sám sebe ve Slově. Vzpomeňme zde na počátek evangelia sv. Jana (1,1): „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“Bůh tedy zná sám sebe a vyslovuje sám sebe ve Slově, neboli, řečeno totéž jiným způsobem, plodí svého Syna, druhou božskou osobu, které dává všechen svůj božský život (a ne jenom půlku – to ostatně ani není možné), dává všechny své božské dokonalosti. Pán Ježíš tak v řeči při poslední večeři prohlásí: „Všechno, co má Otec, je moje.“ (Jan 16,15)

Když Otec vidí svého Syna, svůj nejdokonalejší Obraz, miluje ho nekonečnou láskou. Stejně, když Syn vidí Otce, svou slávu, svou krásu, oplácí Otci jeho lásku svou nekonečnou láskou. A z této vzájemné lásky Otce a Syna vychází Ducha Svatý, třetí božská Osoba. Duch Svatý je tudíž zosobněná věčná láska Otce a Syna, kteří mu dávají všechen svůj božský život, všechny své božské dokonalosti. Nebo můžeme říci, že Duch Svatý je zosobněný Dar Otce Synovi a Syna Otci. Jako je podobně v našem pozemském životě dítě určitým ztělesněním a zosobněním manželské lásky muže a ženy: toho, jak jeden dává druhému sebe samého jako dar.

Vidíme tedy, že tajemství Nejsvětější Trojice je tajemství jediného Božího života proudícího od Otce k Synovi a pak od Otce a Syna k Duchu Svatému: tajemství jediného Božího života dávaného a přijímaného, kdy Otec nepřijímá jediný Boží život od nikoho, ale naopak ho dává dalším božským Osobám; kdy Syn tento jediný Boží život přijímá od Otce a spolu s Otcem ho dává Duchu Svatému, a kdy Duch Svatý přijímá tento jediný Boží život od Otce a Syna.

Naše účast na životě Nejsvětější Trojice

Bůh si veliké tajemství svého vnitřního života nenechává jen sám pro sebe, i když by jistě mohl, ale zcela svobodně a z pouhé dobroty svého srdce nás zve k účasti na něm: my všichni jsme zváni, abychom vstoupili „do blaženého společenství jediného Boha v Trojici“. A tak Bůh nám tajemství svého vnitřního života zjevuje nejenom proto, aby nám ho dal poznat, nýbrž také a především, aby nám dal účast na tomto životě a aby v nás zvláštním způsobem přebýval: už od křtu svatého jsme tak chrámy Nejsvětější Trojice. Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice, karmelitánská sestra, která mysticky pronikla do tajemství přebývání Nejsvětější Trojice v nás, napsala své sestře, když od ní dostala zprávu o narození a křtu své první neteře: „Pohled na tento malý chrám Nejsvětější Trojice ve mně vzbuzuje úctu […]. Kdybych stála před ní, padla bych na kolena a klaněla bych se tomu, kdo v ní přebývá.“

Naše účast na Božím životě zde na zemi, počáteční a klíčící, má jednou dozrát v nebi. Tehdy se naše víra v Nejsvětější Trojici promění v blažené patření na ni tváří v tvář: jak říká sv. Jan od Kříže, budeme Boha poznávat tak, že můžeme dokonce říci, že budeme jistým způsobem spolu s Otcem plodit Syna. Také naše počáteční pozemská láska se naplní: jak opět učí sv. Jan od Kříže, budeme Boha milovat tak, že určitým způsobem budeme spolu s Otcem a Synem vydechovat Ducha Svatého.

Nejsvětější Trojice a Panna Maria

Na závěr naší úvahy nesmí chybět – podle vzoru moderních papežů, kteří své dokumenty mnohdy končili odkazem na Pannu Marii, zvláště sv. Jana Pavla II. – mariánská „tečka“: Maria má zcela zvláštní vztah k Nejsvětější Trojici, který je dán tím, že je Matkou Syna, Pána Ježíše Krista, a také tím, že je „milostiplná“ (Lk 1,28), kdy této její plnosti milosti odpovídá plnost přebývání Nejsvětější Trojice v ní. Kéž nás tedy Matka Boží učí a pomáhá nám, abychom vytrvali a rostli ve víře v Nejsvětější Trojici, abychom prohlubovali svůj vztah k jednotlivým božským Osobám – Otci, Synu a Duchu Svatému – i k celé Trojici, více se jí klaněli a vroucněji ji milovali a abychom jednou v nebi na Trojici věčně patřili a milovali ji. Obraťme se proto na ni invokacemi starobylých dominikánských litanií:

Dcero Otce z nebes,

přítelkyně přeblažená,

Božího Syna Matko oslavená,

Svatého Ducha silou oplodněná,

Svaté Trojice komnato vyzdobená,

oroduj za nás!Hrádek u ZnojmaVyšlo v časopise Světlo 24. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 13. 06. 2022 | 623 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace