Zajímavé...

Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić

gnuckx, Saint Leopold Bogdan Mandić, Medjugorje, volné dílo, flickr Jestli jste byli v Medžugorje, asi jste procházeli kolem sochy malého řeholníka, která stojí nedaleko kostela u zpovědnic. Sám trávil ve zpovědnici 12 - 15 hodin denně a lidé od něj odcházeli posíleni a naplněni pokojem. Přitom měl jiné plány, chtěl být misionářem Východu ... Více se o něm dozvíte v následujícím článku...

Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić


Svatí posvěcují místo, kde žili. Stejně jako František z Assisi svou poustevnu, Antonín Padovu, Jan Maria Vianney Ars, Pius z Pietrelciny San Giovanni Rotondo. V Padově není jen bazilika svatého Antonína. Je zde i malá cela - zpovědnice v klášteře kapucínů na náměstí Svatého Kříže, která se stala předmětem zájmu. Zde svatý Leopold Mandić vyslechl během více než třiceti let bezpočet hříšných příběhů.

Toto "místo" zůstalo nepoškozené při leteckém náletu 14. května 1944, jak malý kapucín předpověděl: "Kostel a klášter budou zasaženy bombami, ale ne tato cela. Zde Bůh projevoval milosrdenství duším: musí být uchována jako památník jeho dobroty". Život svatého zpovědníka byl uzavřen na ploše těchto několika metrů čtverečních. Není snadné mluvit o jeho životě, protože byl příliš prostý a skrytý před poznáním světa.


Otec Leopold Mandić zpovídal 12 až 15 hodin denně. Jeho zpovědnicí byla maličká řeholní cela, kterou nazývali „salonkem pohostinnosti“. Než začal zpovídat, dlouho se modlil. Když bylo zpovídajících se výjimečně mnoho, tehdy ani nejedl. Ke zpovědi k němu přicházeli lidé z celé Itálie: dělníci, rolníci, inteligence, a také šlechtici, kněží i biskupové. Svatý Otec Pio se často ptal poutníků, kteří k němu přicházeli ze severní Itálie: "Proč ke mně přicházíte? Máte přece svatého zpovědníka u vás." Myslel samozřejmě otce Leopolda.

Svatý Leopold Mandić se narodil 12. května 1866 v Castelnuově v Dalmácii (dnes je to Herceg Novi v Černé Hoře) ve zbožné katolické rodině. Byl nejmladším z dvanácti dětí Carloty Zarevićové a Petra Mandiće. Přestože Leopoldova matka pocházela z bohaté šlechtické rodiny a otec svědomitě pracoval, jejich hospodářská situace se stále zhoršovala, ale navzdory tíživým okolnostem jejich víra neochabovala. Řeholníkova sestra po letech vzpomínala: "Náš tatínek byl svatý člověk, každé ráno chodil na mši svatou a ke svatému přijímání, můj bratr (otec Leopold) byl vždy s ním."

Dům, ve kterém se Bohdan narodil, byl vlastně palácem po bohatých předcích, jeho rodiče však žili na hranici chudoby. Jejich bohatstvím však byly děti a křesťanské ctnosti. Pokřtěn byl 13. června jménem Bohdan (tj. Bohem daný).

Na matku vzpomínal Bohdan často a rád. Říkával: "Byla to osoba mimořádně soucitná. Za to, čím jsem, vděčím především jí". Byl to citlivý, soustředěný, velmi inteligentní kluk, který se zajímal jen o školu a kostel. Dětské hry mu ovšem pochopitelně nebyly cizí. Jednou hrál s kamarády na pláži před domem kuličky. Hráli o měďáky a jeden z jeho kamarádů stále prohrával, až se dostal do situace, že už neměl žádné mince a ze zlosti vykřikl ošklivou nadávku. Malého Bohdana to velmi mrzelo, vyndal tedy z kapsy všechny mince, které měl a nabídl je tomuto chlapci se slovy: "To všechno může být tvoje, když mi slíbíš, že už taková slova nebudeš používat". Stiskli si ruku, a bylo dohodnuto. To byla jedna z prvních obětí budoucího bratra kapucína, které rád přinesl pro věc přátelství a jednoty mezi lidmi.

Bohdan vstoupil v 16-ti letech do semináře bratrů kapucínů v Udině - připojeném v roce 1866 k italskému království. Bohdanovo kapucínské povolání se zrodilo ze silné apoštolské touhy. Začínal takto svou cestu, aby se jako misionář vrátil „mezi svůj lid“. Impulsem k aktivnímu apoštolátu byly také františkánské oslavy, zahájené papežem Lvem XIII.

Sveti Leopold Bogdan Mandic Marija Bistrica, Fraxinus, CC BY-SA 3.0, commons...


Během dvou let, které strávil v Udině, se snažil upravit si tichem a cvičením svou řečnickou vadu, příšernou unáhlenost, která byla překážkou v jeho touze po komunikaci, vyvěrající ze srdečné a extrovertní povahy. Brzy se stal všestranným vzorem.

Zkušební rok strávil v Bassano del Grappa (Vicenza), kde 2. května 1884 přijal spolu s kapucínským hábitem jméno bratr Leopold. V roce 1885 následovalo tříleté studium filozofie v Padově. 18. června 1887 - jak on sám zapsal - poprvé slyšel hlas Boží, který k němu mluvil o návratu východních odpadlíků ke katolické jednotě.

Na podzim roku 1888 přesídlil do kláštera Nejsvětějšího Vykupitele v Benátkách, poblíž Židovského ostrova (Guidecca), kde strávil dva roky teologických studií. Poté byl 20. září 1890 v kostele Panny Marie Ochránkyni Zdraví v Benátkách vysvěcen na kněze.

Po vysvěcení se mu zdálo, že naplnění jeho misionářského snu se už přiblížilo. Ihned požádal představené, aby ho vyslali jako misionáře na Východ. Ale odpověď byla zamítavá. Jeho koktavost byla příliš výrazná a představení ho nepovažovali za vhodného. I další opakované žádosti byly zamítnuty.

Stáhl se do poslušného ticha, do tajemství modliteb za jednotu, do polostínu zpovědnice. Ta se nyní měla stát jeho polem pro misionářské působení a úsilí o usmiřování, které tolik toužil přinést do rodných zemí. Bylo to pole mnohem rozlehlejší než vysněné východní země. Jeho každodenní mše, prožívané jako ekumenické úsilí, prohlubovala světlo jeho poslání, které z něj potom pronikavě a moudře vyzařovalo ve zpovědnici. V roce 1906 byl poslán do kláštera Svatého kříže v Padově, aby tam věřícím sloužil ve svátosti smíření.

Světec po sobě nezanechal životopis, ale z jeho soukromé korespondence a zápisků, spěšně napsaných na obrázky, nebo z vyprávění jeho spolubratrů víme, že smíření se s nemožností misijní práce pro něho nebylo snadné. Ještě nějakou dobu otec Leopold dělal, co mohl, pro naplnění své touhy. Intenzivně se učil cizí jazyky. Kromě chorvatštiny znal nejen italštinu a latinu, ale uměl mluvit také srbsky, slovinsky a řecky.

Pán Ježíš neobyčejným způsobem otci Leopoldovi potvrdil, že má zůstat v klášteře v Padově a neodcházet na mise na Východ. Když totiž dával jedné osobě svaté přijímání, ta mu poté, co je přijala, oznámila toto: "Otče, Pán Ježíš mi přikázal ti říci, že každá duše, které zde pomůžeš ve zpovědi, je tvým Východem."

Otec Leopold ve svých zápiscích z onoho dne poznamenal: " Od nynějška každá duše, přicházející ke mně, bude pro mě Východem." Byla to rozhodující chvíle, ve které změnil svou vlastní představu povolání a v poslušnosti a s pokorou přijal to, co pro něho připravil Bůh.

"S každým kajícníkem, který poklekal v jeho zpovědnici, obnovoval slib poslušnosti." Vlastně tak na cestě naprosté poslušnosti a pokory dosáhl otec Leopold svatosti. Nejednou se choval velmi nekonvenčním způsobem.

Jednoho dne se v jeho cele objevil Giuseppe Chivato, člověk, který se nezpovídal po mnoho let. Rozhodnutí jít ke svátosti pokání za otcem Leopoldem po tak dlouhé pauze bylo pro něj velmi obtížné. Chivato byl v takovém stresu a tak zmatený, že po vstupu do cely zasedl na místo otce, zatímco ten - neřekl nic - poklekl a vyslechl zpověď. Když si Giuseppe po určité době uvědomil svůj omyl, začal se řeholníkovi velmi omlouvat. A tehdy se otec Leopold srdečně zasmál a řekl mu: "Nic se nestalo. Jdi v pokoji!" Chivato doznal, že tímto postojem získal otec Leopold jeho naprostou důvěru.

Co bylo příčinou toho, že před jeho celou stály dlouhé řady lidí z různých společenských vrstev, toužících po smíření s Bohem? Ti, kteří se u otce Leopolda zpovídali, zdůrazňují, že dokázal – kromě několika vypovězených slov – způsobit, že lidé odcházeli od jeho zpovědnice plní pokoje, útěchy a posily.

Jeho spolubratři zase zmiňovali, že každého člověka, přicházejícího do jeho cely, otec Leopold přijímal tak, jako by spása celého lidstva závisela na obrácení právě tohoto člověka. K lidem, kteří měli velké potíže s vyznáním svých hříchů, promlouval: "Já jsem také ubohý a hříšný, i když jsem řeholník a kněz. Kdybych neměl pomoc od Pána Boha, byl bych horší než mnoho jiných lidí."

Otec Leopold se oddával jemu svěřené službě s velkou obětavostí. Prakticky se nepohnul ze své maličké cely, přilepené ke kostelu. Nikdy neměl dovolenou – vůbec žádný volný den, dokonce i když byl nemocný a měl horečku. Nevšímal si nesnesitelného letního úpalu, ani tuhé zimy - ačkoli ve zpovědnici neměl žádné topení.

Mnoho lidí, když vidělo tak přísné zásady otce Mandiće, žaslo nad tím, že z něj přesto vyzařovala Boží radost. Takto odpověděl všem, kteří se divili tomu, že celé dny pobývá ve zpovědnici: "To je celý můj život. Já tu nic neznamenám, opravdu nejsem k ničemu. To Bůh působí."

Svatý Leopold Mandić si byl jistý, že je s ním Ježíš, když zpovídá nebo slouží mši svatou. Říkával: "Když mám štólu, nebojím se nikoho."

Když ho obviňovali, že je příliš mírný a velmi snadno uděluje rozhřešení, odpověděl: "Já a mírný? Ale jestli lidé přijdou a kleknou si přede mně, není to snad dostatečný důkaz toho, že touží po Božím odpuštění?"

San Leopoldo (relieve) San Borja Lima, Miguel Angel Chong, CC BY 3.0, commons..


Jindy svým spolubratřím vysvětloval: "Podívejte, vždyť on sám nám dal příklad! My za duše neumíráme; to on vylil svou božskou krev. Musíme s dušemi zacházet podle příkladu, který nám zanechal." Při jiné příležitosti řekl: "Pokud mě Ukřižovaný pokárá za to, že jsem byl ,příliš shovívavý', odpovím mu: ,To ty jsi mi dal špatný příklad, Pane! Já mám ještě daleko k takovému bláznovství, že bych zemřel za duše!'"

Otec Leopold byl mírný k hříšníkům, ale nekompromisní ke hříchům, které jsou pramenem všeho lidského neštěstí, a obzvláště co se týče hříchů proti životu, čistotě, manželství a rodině. Jednou přišel do zpovědnice muž, který zrazoval svou ženu, a nepovažoval to za hřích. Otec Leopold mu ostrými slovy objasnil, jak velké utrpení tím způsobuje Kristu, ženě, rodině i sobě samému. Zpočátku se muž bránil, ale po jisté době se slzami v očích vyznal své hříchy a slíbil nápravu. Potom se u otce Leopolda pravidelně zpovídal a stal se příkladným katolíkem.

Co dávalo otci Leopoldovi sílu a odhodlanost, aby vydržel a uplatňoval tak přísné zásady, jaké si předsevzal? Jeho klíčem k úspěchu byla mše svatá, kterou označoval jako "zbraň ve vítězstvích nad dušemi hříšníků".

Vstával za úsvitu, aby den začínal slavením Eucharistie, na kterou si zvykl připravovat se dlouhou modlitbou o samotě. Hned po ní sedal ve své maličké cele - zpovědnici a zůstával tam po celý den k dispozici kajícníkům. Když nezpovídal, využíval každou volnou chvíli k modlitbě. Jak zmiňují jeho spolubratři a představení: "Takový životní styl zachovával po 40 let, bez jediného slova stížnosti."

Otec Leopold tak mohl žít, protože se zamiloval do Boha, doufal bezmezně v jeho milosrdenství. Říkal: "Naše činy mají hodnotu jen natolik, nakolik jsou konány z lásky k Pánu Bohu."

Po mnoha hodinách ve zpovědnici končil otec Leopold svůj den modlitbou, protože, jak zdůrazňoval: "Hluboké náboženské reflexe jsou plodem horkého setrvávání v noci na modlitbě před eucharistickým Ježíšem."

Jeho spolubratři ho často nacházeli v kapli, kde na kolenou zjevně zápasil se spánkem. Když mu ale říkali, aby si přece šel odpočinout, odpověděl: "Těm, které zpovídám, dávám lehké pokání, proto musím za ně sám zbytek pokání odčinit."

Otec Leopold často opakoval, že cokoli na zemi děláme, musíme dělat v přítomnosti Boha, a tehdy bude celý náš život nepřestávající modlitbou. A vlastně složil takový slib – slib zůstávat stále v přítomnosti Boha, stále na něj myslet. Vroucně vyzýval kajícníky k vřelé modlitbě. Připomínal: „Svaté evangelium vypráví, že jediný pokyn Krista Pána postačil k utišení bouře na moři. Za dva tisíce let náš Pán tu moc neztratil, On je věčný a to stačí."

Když k němu přicházeli lidé, kteří již ztratili naději, říkal: "Když to vypadá, že už je vše ztraceno, Ježíš podává ruku Petrovi, který se pro nedůvěru topí ve vlnách, a říká: »malověrný, proč jsi pochyboval?«"

Otec Leopold neustále zdůrazňoval: "Podle řádu stanoveného Bohem a podle běžného působení Boží prozřetelnosti nám každé dobro má být dáno prostřednictvím modlitby."

Morton1905; Sv. Leopoldo Mandić cappuccino (1886-1942), CC BY-NC-SA 2.0  flickr


Otec Leopold měl některé neobyčejné dary. Jedním z nich, který mu velmi usnadňoval službu ve svátosti smíření, byl dar „vhledu do lidského svědomí“. Jeho penitenti vzpomínají, že měli pocit, že otec Leopold zná jejich hříchy dříve, než mu je vůbec vypoví, a často je vedl, pomáhal jim vyslovit ty, na které zapomněli, nebo byly pro ně těžké k vyznání.

Typický je následující příběh:

Kdysi (otec Leopold) na ulici míjel neznámého na kole. Díval se na něj pohledem tak pronikavým, že se tamten ozval: "Stalo se něco, otče? Můžu vám nějak pomoci?"
"Pojď se mnou do kostela!" odpověděl mu na to otec Leopold.
A ten člověk, který se 40 let nezpovídal a ještě se chlubil, že nevěří v Boha, a ponižoval Církev i kněze, šel za ním, vyzpovídal se a od té doby žil jako příkladný křesťan. Všem pak vyprávěl, že pohled otce Leopolda jím přešel skrz naskrz jako meč a znemožnil mu odpovědět záporně na jeho pozvání.

Známé jsou také příklady uzdravení, uskutečněných na zásah svatého Leopolda prostřednictvím Nejsvětější Panny Marie, k níž měl řeholník velkou zbožnou úctu a ke které vždy posílal penitenty, kteří potřebovali zvláštní milosti, prosící za úmysly obzvláště náročné.

Zmiňme alespoň jeden z příběhů těchto uzdravení.

Otci Leopoldovi v roce 1928 řekli, že jedna holčička umírá na zánět mozkových blan. Otce Leopolda to velmi zasáhlo, poprosil tedy o jablko, požehnal ho a řekl: "Dej ho holčičce a Matka Boží ho uzdraví." A ona, sotva ho snědla, byla zdravá. Rychle se k němu vrátili, aby mu to řekli. Odpověděl: "To Matka Boží. Ó Panno přeblahoslavená! Jak jsi dobrá!"

Italiano: Padova - Chiesa degli Eremitani, YukioSanjo,  CC BY-SA 3.0, commons...


Svatý Leopold dostal od Boha také dar prorocké vize, týkající se tragických událostí 2. světové války. Toto vidění sám komentuje následovně: "Té noci," promlouval 23. března 1932 s hořkým pláčem, "mi během modlitby Pán otevřel oči a uviděl jsem Itálii v moři ohně a krve." A už během trvání války, když se ho ptali na to, jestli bude Padova bombardována, odpověděl: "Bude bombardována, a to velmi. Také tento kostel a klášter utrpí, ale ne tato cela. V ní totiž Bůh ukázal lidem tak mnoho milosrdenství, že zůstane nedotčena jako viditelný znak jeho dobroty." A tak se také stalo. Pět velkých bomb zničilo 14. května 1944 kostel a část kláštera, ušetřena byla jen malá cela otce Leopolda.

Při 50. výročí svého kněžského svěcení otec Leopold řekl svým řeholním spolubratřím: "Narodili jsme se k práci. Je to velká radost, mít co dělat. Prostě Pána Boha, abychom mohli umřít z apoštolských těžkostí."

29. července 1942 zpovídal bez chvíle odpočinku a vyzpovídal 50 kněží a pak strávil celou noc na modlitbách. Ráno 30. července otec Leopold obzvlášť prodloužil svou přípravnou modlitbu na mši svatou. Když se šel obléct do liturgického oděvu, omdlel. Přenesli ho na lůžko a k vědomí se probral ve chvíli svátosti pomazání nemocných a zesnul, neustále opakujíc poslední slova modlitby Zdrávas Královno, s rukama nataženýma k nebi, téměř jakoby kráčel něčemu vstříc.

Superior, otec Benjamin, v kanonizačním procesu vypověděl: "Já, který jsem při něm byl v jeho posledních chvílích, jsem přesvědčen, že při jeho přechodu do věčnosti byla Matka Boží. Zemřel, opakujíc modlitbu Zdrávas Královno. Když došel ke slovům »Ó milostivá, a nad všechna pobožná, ó přesladká Panno Maria!«, pozvedl se a s radostí, vztahujíc ruce vzhůru, jako by se chtěl dotknout něčeho předivného, odešel..." Pro otce Leopolda se smrt stala branou do nebe.

V životopisu světce se dočteme: Bezprostřední příčinou smrti otce Leopolda byla rakovina žaludku. Profesor Enrico Rubaltelli, jeho lékař, uvádí, že v posledních dnech svého života musel velmi trpět, protože kvůli nemoci zažívacího ústrojí nemohl přijímat žádný pokrm a nervový systém měl velmi citlivý. Prakticky tedy zemřel hladem. Přesto zůstal až do konce přívětivý a trpělivý.Relikvie Leopolda Mandiće ve farním kostele sv. Štěpána (Ljubljana), CC0, commons...


Ať neobyčejný příklad otce Leopolda
vlévá do našich srdcí důvěru
v nekonečné Boží milosrdenství,
které můžeme zakusit pokaždé,
když klekáme ve zpovědnici
a se zármutkem vyznáváme své hříchy
– i v sílu důvěřující modlitby.

Ať je pro nás vzorem úplného odevzdání se
nám svěřeným úkolům
a pokorného hledání a přijímání Boží vůle
v našem životě
– bez ohledu na naše vlastní plány.

Především ať je ponaučením,
jak docházet ke svatosti tam,
kam nás Bůh postavil,
prostřednictvím lidí, mezi nimiž jsme,
v našem každodenním, obyčejném životě.


Ukazatelem ať jsou pro nás slova svatého otce Mandiće: „Nejsou nutná mimořádná pokání. Stačí, že snášíme s trpělivostí běžné starosti našeho ubohého života: neporozumění, nevděčnost, ponížení, trápení způsobované změnami ročních období, nebo prostředí, ve kterém žijeme. kříž, který nám hřích vložil na ramena a který Bůh chtěl jako prostředek naší spásy."

V těžkých chvílích prosme tohoto velkého - malého svatého o přímluvu, protože, jak sám řekl: "Také z nebe budu pokračovat ve své práci na záchraně duší."

Všemohoucí Bože, Otče,
který jsi obohatil svatého Leopolda
hojností své milosti,
dej nám, abychom žili v oddanosti tvé vůli,
v naději na tvůj slib, v lásce ke tvé přítomnosti.
Naše naděje a modlitby svěřujeme tvé lásce;
na přímluvu svatého Leopolda
laskavě pohleď na nás, své děti
a odpověz na naše pokorné prosby.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 6. 10. 2021 naleznete zde.

Sveti Leopold Mandic Rijeka, Roberta F., CC BY-SA 3.0, commons....

Sdílet

Související články:
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 11. 2021 | 1698 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace