Zajímavé...

Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény

P.M.Fatimská Život a působení svatého faráře arského nevyvolaly pozornost a obdiv jenom u tehdejších současníků, ale jsou stále až do našich dnů zářivým příkladem. Stal se patronem a příkladem pro všechny faráře na celém světě.
Co tak zvláštního a jedinečného ho odlišovalo ode všech ostatních kněží? Jan Maria Vianney to sám prozradil. Pomohli mu mocní světci na příkaz Boží. Byla to vůle Všemohoucího.

Vianneyův slavný životopisec Francis Trochu (1877–1967) a všichni ostatní životopisci se zmiňují o vnuknutích, intuicích a inspiracích, které v jeho apoštolátu nikdy nechyběly. Jeho okolí je zaznamenávalo vždycky s největším údivem, když se stal v Arsu nějaký zázrak. Jenom tak mohl způsobit mnoho dobrého. Právě proto za ním proudily zástupy lidí ze všech stran.

Jedním z mnoha pomocníků v Arsu, kteří se dávali k dispozici pro každou službu, byl rolník Jean-Claude Viret. Zanechal nám tři sešity, které pojednávají o jeho pozorováních v Arsu. Ve vesnici Cousance (Jura) obhospodařoval pan Viret dobře prosperující zemědělskou usedlost s mnoha budovami, stájemi, svěžími pastvinami a také vinicemi. Podle odhadu byla jejich hodnota 30 000 franků.

Žil jako svobodný, nebyl ženatý, byl velmi zbožný a podle svých sil vykonával skutky milosrdenství. Ve svém dětství nedostal žádoucí vzdělání, takže jeho poznámky se hemží pravopisnými chybami.

V roce 1832 podnikl Viret pouť do mariánské svatyně Fourvi re u Lyonu. Tenkrát uslyšel poprvé o podivuhodných činech faráře z Arsu. Rád by ho osobně navštívil, ale jeho zpovědník mu cestu přísně zakázal. Když ale jeho zvědavost podnítila stále nová vyprávění o neuvěřitelných událostech v Arsu a samotná jeho příbuzná Marie Bonotová ho v dopisu pozvala do Arsu, nemohl už více odolávat.

Obrátil se o radu na vyšší autoritu a bylo mu řečeno, že je svobodný muž a ať se sám rozhodne podle svého svědomí. Pak slíbil Matce Boží novénu, kterou chtěl vykonat v Arsu, když ho jistě dovede na místo jeho touhy.

V polovině října 1842 tam konečně přišel, odevzdal se ihned Prozřetelnosti a poprvé se zúčastnil vy učování katechismu, které vedl P. Vianney. Hluboce ho zklamalo. Tak si „svatého“ nepředstavoval. Ale brzy změnil svůj úsudek. Tento kněz zřejmě četl ve Viretově srdci. Čtvrtý den po svém příjezdu šel Viret ke zpovědi a po devítidenním pobytu se vrátil domů. Během těchto devíti dnů mohl faráři předložit své dva plány: Pro plánovanou kapli v Cousance chtěl přivézt z Říma relikvie nějakého světce z katakomb (snad svaté Filomény). Vianney ho ale rozhodně od této cesty zrazoval. A Viretovo druhé přání… V Cousance chtěl založit pobočku řádových bratří. Tady Vianney odpověděl: „Nejlepším dílem, které byste mohl věnovat, by bylo pozvání bratří, kteří vyučují. Takové dílo by bylo užitečnější než tucet jiných…“

Po návratu do Cousance se Viret poptával, kteří bratři by přicházeli v úvahu pro jeho plánované dílo. Nevyznal se ale v drobných rozdílech mezi řeholními společenstvími a vydal se asi za rok po první návštěvě zase do Arsu. Vian ney, zřejmě po osvícení shůry, mu dal jasnou odpověď: „Musíte vzít mariánské bratry z Bordeaux. Ti budou nejvíce vyhovovat pro vaši farnost.“

Ve Francii později nastaly téměř nepřekonatelné obtíže, které nedovolovaly uskutečnit plán. Až Viretovi dědici vznesli nárok. Nakonec se dohodli, že mariánští bratři nenastoupí dříve než pět roků po Viretově smrti. Viret zemřel 5. října 1867, škola byla otevřena 16. října 1873. Stala se velkým požehnáním pro místo a okolí, až do té doby, kdy „klášterní bouře“ v roce 1903 způsobila její zánik.

Ještě za života Jeana-Claude Vireta závistivý zpovědník v Cousance nezahálel. Dal jednou svému kajícníkovi úkol, aby se arského faráře zeptal: „Co je vlastně zvláštního na vaší farnosti?“ Vianney však nemiloval takové zbytečné dotěrnosti a pokrčil jenom rameny. „Nuže tedy,“ odpověděl Viret, „v Cousance tedy ohlásím, že ve vaší farnosti není nic zvláštního!“ To se ale Vian ney ihned bránil: „V tom případě byste lhal. Lhát se nesmí!“ Pak měl Vianney přece říci, čím se Ars odlišuje od všech ostatních farností. Tu už nebyl s odpovědí v rozpacích: „Řekněte mu (zpovědníkovi v Cousance), že se zde děje všechno prostřednictvím nejblahoslavenější Panny.

Dějí se zde uzdravení hluchých, němých, slepých, ochrnulých, posedlých. Dějí se zázraky a obrácení, každý den, někdy i vícekrát za den. Ale toto všechno se děje na přímluvu nejblahoslavenější Panny a svaté Filomény.“

Výslovná úcta k Marii a působení sv. Filomény, jejíž pozůstatky byly znovu objeveny v Římě v roce 1802 v katakombách sv. Priscily, byly to „typické“ pro Ars.

Je tu jedna dříve zcela neznámá světice, jejíž vlastní jméno není dodnes možné s určitostí uvést. Protože „Filoména“, jak je uvedeno na sestavených střepech, znamená řecky jednoduše „Milovaná“ nebo „Miláček“! Tak ji mohli pojmenovat její zarmoucení rodiče při rozloučení. Nebo to bylo její opravdové jméno?

To dnes není důležité. Vždyť od roku 1802 slyší na toto jméno, kdykoliv se na ni takto zavolá! Je také úplně jedno, jestli za svého života byla princeznou z významného královského domu, nebo jen pohrdanou otrokyní. Bůh se nedívá na společenské postavení osoby.

V Arsu ji uctíval farář Vianney zvláště na dvou místech. Jednu z jejích relikvií uchovával na faře, v místnosti pro hosty, kde byl v roce 1843 na přímluvu sv. Filomény uzdraven z těžké nemoci. A jednu v boční kapli farního kostela, kterou nechal přistavit na její počest. Jean-Claude Viret byl během jednoho svého pobytu v Arsu svědkem zjevného zázraku, který ve svých poznámkách velmi podrobně popsal. Stalo se to v pondělí 24. července 1848: Ve stejném poštovním kočáře, který ho přivezl do Arsu, sedělo asi dvanáctileté či třináctileté děvče, úplně ochrnulé, doprovázené svojí tetou. Obě se ubytovaly v Arsu u pekaře Petita, kde se také Viret vždycky ubytovával. Setkávali se po více dnů stále znovu, jedli u stejného stolu.

Hned při prvním setkání říkal farář Vian ney ochrnulé: „Moje dítě, jsi opravdu hodná. Jakmile přijmeš svaté přijímání, budeš uzdravena.“

Při mši svaté, která následovala v kapli sv. Filomény, směli ministrovat jeden seminarista a Viret. Tak to mohl zažít z největší blízkosti. Po přijímání věřících vedl Viret faráře k děvčeti sedícímu poněkud bokem. Přijala proměněnou Hostii. Uběhlo několik minut, pak ochrnulé dítě vyskočilo a hlasitě jásalo: „Jsem úplně uzdravená!“ V následujících dnech odpoledne doprovázela faráře Vianneye při jeho návštěvách nemocných po obci, šťastná a veselá, beze stopy po nemoci, třebaže byla od nejútlejšího dětství zcela neschopná chůze. Všichni poutníci jásali s ní. Když Viret v pozdějších letech potkal v Arsu dívku znovu, viděl, že uzdravení bylo trvalé, bez recidivy. Zkrátka zázrak! Vireta to táhlo stále znovu do Arsu.

Přihlásil se do pořadatelské služby, tam se mohl uplatnit. Tehdy napsal tři sešity „Pamětí“, které byly pro Vianneyova životopisce Francise Trochu pokladnicí pro jeho zkoumání, zvláště co se týká Vianneyových kázání a katechezí.

Když v parném létě 1859 končil svatý farář svůj život, pobýval Viret právě v Arsu. Stále ještě byl svobodný, a mohl proto se svým časem volně nakládat. Od nabídky, aby se připojil k mariánským bratřím jako člen řádu, ho Vianney odrazoval.

Pro uspořádaný život v řádu nebyl Viret vhodnou osobou. Viret pomáhal ulehčovat život na smrt nemocnému faráři tím, že stříkal chladnou vodu na střechu fary, aby nemocný navzdory vedru mohl dýchat. Když se krátce potom dostavila smrt, vynesli Vianneyovo tělo ven, nepokryté, a Viret držel stínidlo nad rakví, aby mohl fotograf udělat tři vhodné snímky budoucího světce.

Jednu z těchto fotografií najdeme v mnoha životopisech svatého faráře z Arsu. Matka Boží byla jasnou hvězdou, která zářila nad životem tohoto světce, to mohl Jean-Claude Viret potvrdit. Ve všech náboženských záležitostech, když šlo o spásu duší, zvláště když bylo na vážkách obrácení hříšníků, vzýval ji Vianney svými prosbami a skutky pokání. Čerpal bez umdlení ze srdce Mariina, které je naplněno milostí (srov. Lk 1,28.30), nepřestal nikdy. Kázal o ní: „Nebeský Otec se dívá se zalíbením na Srdce nejblahoslavenější Panny jako na mistrovské dílo svých rukou… V Srdci nejblahoslavenější Panny je jenom slitování… Mariino Srdce má pro nás tolik něhy, že všechna srdce lidských matek, kdyby se spojily jejich nejlepší vlastnosti, by nebyla nic více než kus ledu ve srovnání s jejím Srdcem. Všichni svatí měli velkou úctu k nejblahoslavenější Panně. Neexistuje žádná milost, která by neprocházela jejíma rukama.“

Všichni farníci z Arsu měli být zasvěceni Marii. Toto zasvěcení provedl farář Vianney dne 1. května 1836. Okolo krku sochy Neposkvrněné zavěsil pozlacené srdce. V něm byla zapsána všechna jména farníků. Od té doby byli všichni bez výjimky zasvěceni Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. (To bylo více než 80 let před zjeveními ve Fatimě, kde bylo toto zasvěcení doporučováno.)

Zatímco farář Vianney stavěl v duchovních záležitostech hlavně na přímluvě Matky Boží, obracel se v materiálních požadavcích a uzdravování nemocných více na svoji oblíbenou světici Filoménu, mučednici prvotní církve.

Světice pomáhala Vianneyovi vždycky, když určité žádosti byly v souladu s vůlí Boží, vždycky však, když pomoc shůry sloužila spáse duší. Jinak zůstávalo nebe němé. Také Jean-Claude Viret musel zakusit, že příliš lidská přání někdy odporují Božím úmyslům. Tak nebyli v Arsu uzdraveni jeho dva sourozenci, ale zažili jistý druh obrácení. Tím jim bylo pomoženo více. Bůh soudí jinak než většina lidí. On ví, co je pro nás opravdu užitečné.

Mnoho křesťanů dnes nedbá na úctu ke světcům, většina protestantů ji striktně odmítá. Písmo svaté nás o tom poučuje lépe: sám zakladatel křesťanství, Syn Boží, nepohrdal vstoupit do vztahu s anděly a svatými a mluvit s nimi. Tak čteme, že nějakou dobu před svým utrpením vystoupil na vysokou horu. A zatímco se tam modlil, zjevili se mu Mojžíš a Eliáš.

S nimi rozmlouval o svém budoucím utrpení v Jeruzalémě (srov. Lk 9,31). A když k tomu došlo a jeho utrpení začalo, modlil se na Olivové hoře. Tu se otevřelo nebe, přišel anděl a posiloval ho (srov. Lk 22,43).

Neměli bychom tedy pohrdat pomocí našich bratří a sester, kteří jsou již v nebi, a andělů, kteří jsou nám dáni k ochraně. Ježíš sám je nám v tom příkladem, který bychom měli následovat. Svatý farář arský rozuměl nadpozemským tajemstvím království Božího. Když zahrnoval prosbami obyvatele nebes, nebyl nikdy zklamán.

Prostý sedlák, Jean-Claude Viret, a mnozí jiní se stali v Arsu svědky, jak působí důvěra ke svatým: živý pohled k Marii a úcta ke světcům svolává požehnání na prosebníka a jeho prosby. Takový postoj vždycky nese ovoce, žádná prosba není nadarmo.

Z Marie heute 7/8/2018 přeložil -mp- (Redakčně upraven
Vyšlo v časopise Světlo 31. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 04. 04. 2022 | 949 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace