Zajímavé...

Blahoslavený Teodor Romža

"... zemřít pro Krista znamená život věčný", řekl blahoslavený Teodor Romža a svoje slova potvrdil i skutky. Článek z časopisu Světlo nám přibližuje tohoto blahoslaveného biskupa, který je "náš", vždyť Podkarpatská Rus patřila jistý čas k Československu.

Archiv časopisu Světlo ZDE


Podkarpatská Rus patřila, jak známo, jistý čas k Československu. Možná kdyby nebylo Olbrachtových románů a fotbalového klubu SK Rusj Užhorod, který jednu sezonu hrál i nejvyšší ligovou soutěž, moc by se o ní nevědělo ani v tehdejší mladé republice. Když se potom stala součástí Maďarska, resp. SSSR, upadlo u nás toto území takřka v zapomnění. Bůh však na ně nezapomněl nikdy a seslal mu dar v podobě bl. Teodora Romżi, mučedníka a biskupa řeckokatolické (či též uniatské) církve, jež tvoří jednotu s církví římskokatolickou.

Narodil se 14. dubna 1911 ve Veľkém Bočkově (dnes Velykyj Byčkiv) na Podkarpatské Rusi v rodině chudých rusínských železničních dělníků řeckokatolického vyznání. V nejvýchodnější části tehdejšího Československa, kde se krom rusínského běžně používal i jazyk maďarský, začal v roce 1922 navštěvovat gymnázium v Chustu. Jelikož se během gymnaziálních studií vyznačoval mimořádným nadáním, bylo mu umožněno díky stipendiu (byl 9. dítětem rodičů, už středoškolská studia v 70 km vzdáleném Chustu pro ně představovala obrovskou finanční zátěž, ne tak vysokoškolská) vstoupit do kněžského semináře v Užhorodě. Nedbal přitom na ty, kteří jej přemlouvali, aby vystudoval důstojnickou školu a hledal svou budoucnost v armádě, nezvažoval ani nabízenou možnost získat inženýrský titul. Snil o kněžství. Také v semináři vynikal, proto jej biskup Oleksandr Stojka vyslal do Říma, aby studoval v tamním kolegiu Germanicum-Hungaricum (pro německy a maďarsky mluvící bohoslovce) a poté i Rusicum (pro bohoslovce z ruskojazyčné oblasti, připravující je na obtížné misionářské poslání v zemi, v níž vládne pravoslaví). Studia ukončil s hodnocením „magna cum laude“ a v den Božího narození roku 1936 byl biskupem Alexandrem Evreinovovem vysvěcen na kněze.

Díky znamenitému intelektu se před ním otvírala zářivá kariéra prvotřídního teologa v samém středu křesťanského světa. P. Teodor si však vyprosil návrat do zapadlého koutku ČSR, z Prahy dosti přezíraného. Chtěl sloužit. V rodném kraji dostal na starost správu farnosti sv. Mikuláše v Berezové. O dva roky později (1939) byl povolán do užhorodského semináře, aby zde mladým adeptům kněžství přednášel filosofii a pečoval o ně z pozice spirituála. Proslul jako náročný profesor, který „do nás, do našich srdcí dokázal vlít základy svých vlastních kněžských postojů, svou zbožnost a dobrotu srdce“, vzpomínal po letech jeden z jeho studentů. V té době už Podkarpatská Rus přešla kvůli tzv. Vídeňské arbitráži, přímém to důsledku Mnichovské dohody, do maďarských rukou. Dne 29. září 1944 se P. Teodor stal po smrti biskupa Stojky novým biskupem mukačevské eparchie. Bylo mu 33 let a byl nejmladším katolickým biskupem vůbec. Válka pomalu končila, leč nejhorší období na mladého biskupa i na jeho rodný kraj teprve čekalo. Poté co Edvard Beneš postoupil Podkarpatskou Rus Stalinovi, se tato část Československa stala na dlouhá desetiletí západní hranicí Sovětského svazu jako součást Ukrajinské socialistické republiky. V předtuše budoucích událostí biskup Teodor prohlásil: „Co se má stát, to se stane. Mým úkolem je plnit své apoštolské poslání ve svém ovčinci. Nebudu utíkat – ani kdyby mě měli zabít. To přece není ostuda, zemřít pro Krista znamená život věčný.“

Biskup Romža nabádal věřící ke klidu a vyvarování se agrese vůči představitelům nových pořádků, což neušlo komunistickým pohlavárům, kteří v mladém biskupovi viděli svého člověka. Pozvali jej proto na veřejné oslavy VŘSR. Na nich však ve svém projevu jako jediný nevynášel do nebes vymoženosti komunistického režimu, pouze vyjádřil radost ze skončení krvavého válečného konfliktu a vyzval shromážděné k tomu, aby se společnými silami podíleli na odstraňování škod. K biskupovu šoku se však jeho projev v tištěné podobě výrazně lišil od toho skutečného, přímo se to v něm hemžilo chválami na leninskou myšlenku pokroku a její stalinské naplňování v praxi. Jen se značnými obtížemi se mu z velkého gulagu jménem SSSR podařilo poslat do Vatikánu dopis, v němž celou záležitost uvedl na pravou míru. Zároveň též kategoricky odmítl připojit svůj podpis k nadšenému provolání vítajícímu připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu. Zadělal si tím na pořádné problémy. Soudruzi z toho s konečnou platností vyvodili, že se v mukačevském biskupovi šeredně zmýlili. Patrně nevěděli či nepředpokládali, že motto zvolené při kněžském svěcení „Pane, jsem Tvůj služebník a syn Tvé služebnice“ má v úmyslu dodržovat po celý svůj kněžský život a nemíní sloužit pánům dvěma. Ještě větší tlak na něj začali vyvíjet v souvislosti s vytyčeným plánem zničit řeckokatolickou církev. Stalin v druhé polovině války ve snaze přesvědčit západní demokracie o jisté otevřenosti začal mj. podporovat pravoslavnou církev. Prošpikovanou agenty NKVD ji v duchu všesovětské ideje začal protežovat na úkor všech jiných vyznání – zejména na úkor uniatů, kteří byli obviňováni z nepřátelských postojů vůči SSSR a napojení na nepřátelský Vatikán. Věřící byli nuceni pod pohrůžkou násilí či citelných postihů rozejít se s řeckokatolickou církví a přijmout pravoslaví. V první řadě samozřejmě biskupové a kněží. Na 36 % duchovních se bolševikům skutečně podařilo zlomit. Zbytek všemožným tlakům odolával, včetně biskupa Romži, jenž své rozhodnutí – odmítnout jakýkoli akt byť jen trochu připomínající nakročení směrem k pravoslaví – sdělil osobně samotnému ministru státní kontroly L. Z. Mechlisovi, jednomu z nejbližších Stalinových spolupracovníků a proslulému sadistovi. Do svého deníku si v těch dnech zapsal: „Zrádce za svou zradu očekává odměnu. Zbytečně. Když totiž zradí, státní moc už ho nepotřebuje a odvrhne ho.“ Řeckokatoličtí biskupové ukrajinské církve byli pozatýkáni. Na Podkarpatskou Rus přijel Kremlem vyslaný pravoslavný biskup Nestor Sidoruk. Mnoho řeckokatolických farností bylo násilím přičleněno k pravoslavné církvi. V březnu roku 1946 se 214 odpadlých kněží (z celkového počtu 1270 uniatských duchovních) zúčastnilo pseudosynodu, kde pod bdělým dozorem NKVD odhlasovali připojení řeckokatolické církve k církvi pravoslavné. To vše biskup Romža pozoroval z Haliče, kde jistý čas pobýval v domácím vězení. Protestoval proti všem těmto aktům.

Na oplátku byl obviněn z fašistických tendencí a negativního postoje vůči socialistickému zřízení. Každé obvinění samo o sobě mohlo znamenat trest smrti, přesto se však biskup Romža nebál a bryčkou či autobusem jezdil po své diecézi, aby povzbuzoval na duchu věrné diecézany, kteří se nesklonili před bolševickým bičem.
Bylo toho zapotřebí, stupňující se tlak komunistické moci, vedený všemi možnými způsoby, se stával neúnosným. „Pokud se vám nepodaří zachovat církev a vezmou vám ji, nebuďte malověrní!“ povzbuzoval prostý věřící lid. „Každá čistá a věrná duše je církví Nejvyššího. Modlete se v domácnostech, ve svých rodinách a nikdy se nevzdejte pravé víry! Lepší je mučednická smrt než zrada Ježíše Krista!“

Lidé za ním šli, povzbuzováni jeho odvahou a neohrožeností. Například na pouť do kláštera sv. Eliáše, ostrůvku v pravoslavném moři, jich dorazilo na 20 000 – oproti jiným rokům, kdy jich zde bývalo 5 000. Na jedné mariánské pouti se jich sešlo dobrých 50 000! Na konci obou poutí vyzval mukačevský biskup shromážděné věřící, aby pozvedli pravici a přísahali, že zachovají věrnost církvi až do smrti.

Na výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě zasvětil celou řeckokatolickou církev na Ukrajině Mariinu Neposkvrněnému Srdci a její mateřské ochraně. Není tedy divu, že na seznamu rusínských nepřátel komunistické moci zaujímal Teodor Romža jedno z nejvyšších míst. Na tom nejvyšším se ocitl 15. srpna 1947. V ten den se konala pouť v mukačevském klášteře basiliánů, který předtím státní moc „zbavila podvratných živlů“, tj. basiliánských mnichů, kteří všichni do jednoho odmítli přestoupit na pravoslaví. Do uprázdněných prostor starobylého kláštera byli přivezeni pravoslavní mniši a právě jejich jménem zvala komunistická média už měsíc dopředu na tuto pouť věřící. Biskup Romža nedostal povolení od úřadů na ní vystoupit. Toho dne přišlo na tradiční pouť přes 80 000 řeckokatolických věřících. Mohutné procesí vítali krom tajných i uniformovaných policistů rovněž pravoslavní biskupové a několik zběhlých kněží uniatských, aby společně slavnostně oznámili světu spojení obou církví. Když tu náhle… …se z věží všech uniatských kostelů rozezněly zvony a celé procesí se jako jeden muž, aniž by k tomu dal kdokoli pokyn, otočilo a odešlo pryč. Naprosté fiasko plánované akce definitivně rozhodlo o osudu biskupa Teodora Romżi – zvláště když ve svém pastýřském listě čteném ve všech uniatských kostelích hovořil o „zářící mučednické koruně“. Měl daleko do naivního prostoduchého člověka. Moc dobře věděl, že dříve nebo později komunisté udeří a pokusí se jej odstranit. Snažil se tedy udělat, co se udělat dá. Už dříve vysvětil na pomocné biskupy dva kněze – Stefana Bendase a Oleksandra Chiru, aby diecéze jeho případnou smrtí nepřišla o pastýře. Jak velmi byla jeho prozíravost na místě, se brzy ukázalo. V létě ještě stihl vysvětit 30 nových kněží. Ale nit držící pověstný Damoklův meč nad jeho hlavou se už pomalu přetrhávala.

Když se 27. října 1947 vracel ze svěcení jednoho kostela, narazilo do jeho bryčky u vesnice Ivanivka plnou rychlostí nákladní auto. Biskup Romža a čtyři kněží, kteří jej doprovázeli, vypadli z převrácené bryčky, načež se na ně vrhla osádka nákladního auta tvořená příslušníky NKVD a začala je hlava nehlava mlátit železnými tyčemi a kolbami pušek. Nebohé kněze zachránil až příchod vesničanů přivolaných třeskem, který způsobila srážka, a rykem dokonávajících koní. Mladý mukačevský biskup byl převezen s přeraženou čelistí, vymlácenými zuby a četnými podlitinami na hlavě a obou rukou do nemocnice v sídelním městě jeho diecéze. Byl operován a po operaci se jeho stav začal zlepšovat. Dokonce mohl jednomu z kněží, kteří jej přišli navštívit, namáhavě říct: „Trpět a prolévat krev za Pána, za víru ve svatou církev katolickou – to je štěstí a velká pocta.“ Dne 31. října se Teodor Romža vyzpovídal a také přijal svátostného Krista. Odpustil rovněž všem svým nepřátelům. Celou dobu u jeho lůžka pobývaly řeholnice – jednak aby svému pastýři mohly kdykoli posloužit, jednak aby se za něj ve dne v noci modlily. V noci onoho 31. října jim ale ředitel nemocnice dr. A. I. Bergman nařídil biskupův pokoj opustit. Následně do pokoje vešel sám se zdravotní sestrou, kterou v nemocnici až dosud nikdo neviděl. „Ó Ježíši!“ zaslechl přes tenkou stěnu ve vedlejším pokoji ležící P. Baczyński, jenž byl spolu s biskupem hospitalizován po atentátu na jejich skupinku. Pak bylo v nočním tichu slyšet dr. Bergmana říkat do telefonu: „Úkol splněn.“ V noci na 1. listopad, asi půl hodiny po půlnoci, biskup Teodor Romža zemřel.

Jak prozrazují archivy tajných služeb, příčinou smrti nebylo, jak stojí v oficiální pitevní zprávě, těžké poranění lebky a mozku způsobené autonehodou, nýbrž otrava jedem zvaným kurare, připraveným ve speciálních laboratořích NKVD, který mu aplikovala ona falešná zdravotní sestra jménem Odarka. Plán na odstranění nepohodlného biskupa vymyslel P. A. Sudoplatov, obávaný generál NKVD, za jeho provedením stál Nikita Chruščov poté, co mu jej schválil sám Stalin, aby bylo zničeno „teroristické hnízdo Vatikánu v Užhorodě“.

Zavražděný biskup Teodor Romža byl o tři dny později pohřben v užhorodském chrámu Povýšení svatého Kříže. Dne 27. června 2001 jej papež Jan Pavel II. ve Lvově beatifikoval. Nejméně 128 rusínských uniatských kněží prošlo bolševickými žaláři a gulagy. Probíhá beatifikační proces dalších 76 kněží-mučedníků z mukačevské eparchie, kteří v nich přišli o život.


Bible a my 2013

Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 10)
(3.94 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 8)
(3.15 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 36)
(14.17 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 200)
(78.74 %)Celkem hlasovalo: 254
Související články:
Svatá Gertruda - prorokyně vzniku úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2024)
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 31. 12. 2021 | 1360 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 43/2018
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace