Zajímavé...

Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině

volné dílo, cs.wikipedia.org O první adventní neděli se na Slovensku četl pastýřský list KBS o svěcení neděle. V tomto krásném a velmi aktuálním textu slovenští pastýři chtějí povzbudit věřící, aby znovu objevili radost z oslavy trojjediného Boha, ke které nás zve i slavení svátečního dne a aby získali větší radost z rodinného života, a tuto radost dopřáli i druhým.

Pastýřský list přinášíme (v českém překladu) v plném znění. Stojí za přečtení.

Milí bratři a sestry!

Slavíme První adventní neděli. Boží slovo nám z více pohledů připomíná den příchodu Páně. Svatý apoštol Pavel zdůrazňuje: tento důležitý den se blíží - proto je třeba, abychom se zřekli skutků tmy a oblékli se do výzbroje světla. Prorok Izaiáš popisuje, co všechno se při příchodu daného dne stane. A sám Kristus nás v evangeliu upozorňuje, abychom nezůstali zaskočeni, protože tento den přijde nečekaně; uprostřed obyčejné každodennosti.

Ve snaze připravit se na rozhodující den Páně posvěcujeme své životy slavením svátečního dne, který také nazýváme "dnem Páně". Tento den nám pomáhá nezapomenout na původ a smysl našeho života. Je pro nás příležitostí zastavit se, upoutat pozornost na Boha. "Pamatuj, že máš světit sváteční dny", říká nám třetí Boží přikázání (Katechismus, str. 504). Těmito svátečními dny jsou pro nás neděle: připomínají nám den Pánova zmrtvýchvstání a den seslání Ducha Svatého. Zároveň jsou pro nás odkazem na biblickou zprávu o stvoření světa, po kterém Bůh sedmý den odpočíval.

V minulosti bylo svěcení neděle v naší společnosti samozřejmostí. Dnes to tak bohužel není. Mnozí v neděli pracují nebo chodí na nákupy - nejednou na úkor návštěvy chrámu. Vzniká tak atmosféra, ve které se prožívání svátečního dne nesvátečním způsobem jeví jako běžné a přijatelné, a to dokonce i pro věřící katolíky. S tím však nelze souhlasit. Respektování třetího Božího přikázání i dnes znamená zasvěcení nedělního dne, tedy odpočinek od práce a vzdání díků Pánu prostřednictvím bohoslužby. Máme za co Bohu děkovat a máme ho za co chválit.

Přitom je zřejmé, že každý člověk potřebuje také odpočinek od práce, kterou koná během týdne. Potřebuje věnovat čas svým blízkým, své rodině. Přes týden máme spoustu povinností a méně času jeden na druhého. V neděli by měla být rodina spolu, nemělo by chybět společné stolování během oběda, u věřících společná modlitba. Všude kolem však vidíme, že mnoho otců musí pracovat na stavbách či developerských projektech - i dva-tři týdny bez přestávky. Mnohé ženy - matky nemohou neděle prožít s rodinou, neboť je tráví v obchodních provozech. Musíme si uvědomit, že první obětí stírání rozdílů mezi pracovními dny a nedělí - je rodina.

Pokud vlastník podniku či obchodu nechává běžet provoz i v neděli a ve svátek, nedává svým zaměstnancům možnost, aby náležitě prožili sváteční den. Když to konstatujeme, chceme poděkovat těm podnikatelům, kteří sváteční charakter neděle a svátků respektují. Na ramenou živnostníků v této oblasti leží jen jedna část odpovědnosti. Důsledky na slavení neděle má totiž jednání každého z nás. Pokud v neděli provádíme stavební práce nebo pracujeme kolem domu, nebude nám vadit, když zůstanou otevřené obchody. Naopak, přijde nám to vhod. Pak však - pro naše nároky a požadavky - musí do práce nastoupit další.

K tomu lze dodat, že i liberální přístup společnosti - zejména samospráv - k otvíracím hodinám v obchodech, má negativní vliv na rodinný život. Připomeňme si, že nepřítomnost otce a mámy během neděle rodinu vždy ochuzuje. Kde chybí čas budovat mezilidské vztahy, tam rodinné společenství zůstává vystaveno různým nebezpečím. Navíc dlouhodobá, nepřetržitá práce má i své zdravotní důsledky a je méně efektivní.

Upřímně nám záleží na tom, aby v naší společnosti bylo stále více šťastných a spokojených lidí. Aby otcové a mámy mohli prožívat neděli se svými dětmi doma, a ne na stavbě nebo mezi regály v obchodě.

Obracíme se proto na vás, drazí věřící, abyste nás podpořili v úsilí o lepší prožívání neděle. Apelujme společně na představitele politických stran, ale i na místní samosprávy a podnikatele, aby při rozhodování o otevíracích hodinách neposílali v neděli matky a otce do zaměstnání. Nezapomínejme však, že pokud - jako křesťané katolíci - nezměníme své návyky a s nimi související nároky na druhé - nadarmo budeme vyzývat občanské představitele, aby upravili pravidla nedělního prodeje.

Proto vás, drazí bratři a sestry, prosíme: věnujme neděli Bohu a své rodině.

Zúčastněme se na bohoslužbě. Navštivme příbuzné a přátele, zejména staré, nemocné a nemohoucí. Odpočiňte si. Nechoďme v neděli nakupovat. Nezapomínejme, že i každý prodavač má svou rodinu a v neděli někomu chybí.

Majitelé obchodů a firem: nevyžadujte prosím od svých zaměstnanců nedělní práci, pokud není společensky nezbytná. Všimněme si na příkladu několika evropských států, že prožívání neděle jako volného dne je nejen proveditelné, ale i obecně prospěšné.

Obracíme se také na vás, drazí bratři kněží. V mnoha farnostech existovala užitečná praxe: doplnit nedělní bohoslužbu odpoledne o pobožnost, modlitbu litanií nebo adoraci před Oltářní svátostí. Dnes jsou tyto projevy zbožnosti bohužel na ústupu. Tam, kde je to možné, pokuste se obnovit tradici odpoledních pobožností nebo jiného hodnotného duchovního programu.

"Zaradoval jsem se, když mi řekli: půjdeme do domu Hospodinova!" zpívali jsme v dnešním žalmu. Tato slova snad nejjasněji vyjadřují, k čemu bychom vás - drazí bratři a sestry - chtěli povzbudit tímto pastýřským listem. Abyste znovu objevili radost z oslavy trojjediného Boha, ke které nás zve i slavení svátečního dne. Abyste získali větší radost z rodinného života, a tuto radost dopřáli i druhým.

V tomto duchu se, spolu se žalmistou, modlíme za vás a prosíme o štěstí pro vás i pro vaše rodiny.

Ať vás neustále žehná a ochraňuje Všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.

biskupové Slovenska

Zdroj: TK KBS

Převzato z www.tkkbs.sk, článek z 26. 11. 2016 naleznete zde.

Konference biskupů SlovenskaSdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 11. 2016 | 4374 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.tkkbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace