Knihy

Biblický rozjímavý růženec

Rozjímavý způsob modlitby růžence založený na biblických textech. Nyní ve 2. vydání doplněn o texty pro růženec světla a návod jak se přesně modlit růženec 46 stran, formát: A6 cena 5,- kč


Jan Peňáz:
Biblický rozjímavý růženecAutor souhlasí s dalším šířením. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu
www.fatym.com.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1354/03 ze dne 3.12.2003.

Obsah:


Chválu vzdejme, Moravané
A: Biblický rozjímavý růženec
B: Jednoduchý rozjímavý růženec
C: Růženec s četbou z Písma svatého
D: Prosby o dary Ducha Svatého
E: Jak se přesně modlí růženec


Chválu vzdejme, Moravané, ...

Chválu vzdejme, Moravané, ...

Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí Církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z Písma svatého vůbec. Z něj byla vybrána tajemství, o nichž lidé rozjímali i tehdy, když dříve nerozuměli čtením při mši svaté. Také poslední slavná tajemství se o biblické citáty opírají, jak vyplývá z výnosů, kterými je Církev slavnostně vyhlásila.
Někomu vyhovuje delší prodlévání u jednoho verše z Bible. Jiný zase raději trochu pohybu a častější změnu. Všem, ale spíše těm druhým je určen tento „Biblický rozjímavý růženec“. Každé tajemství včetně tajemství světla je v něm připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku. Zvláště pro děti je přidána ještě zkrácená podoba s pěti stručnými větami.
Dále jsou uvedeny delší úryvky Slova Božího podle obvyklého postupu čtení při bohoslužbách. Dostaly se mi do rukou ještě v litoměřickém semináři.
Jako předposlední najdete třetí slavný desátek rozšířený do deseti proseb o dary Ducha svatého, jak o nich pojednává katechismus.
Na závěr je návod, jak se modlit růženec, převzatý z Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských diecézí, který má církevní schválení. Je určen pro ty, kdo s touto modlitbou teprve začínají.
P. Jan Peňáz


A: Biblický rozjímavý růženecA: Biblický rozjímavý růženec

Rozjímání podle Písma svatého
(po slovech … plod života tvého, Ježíš – vkládáme uvedené citáty)

I. radostný desátek:
1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji. (1. Mojžíšova 3,15)
2. Ježíš, kterého předpověděli proroci. (Izaiáš 7,14)
3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida. (Lukáš 1,32)
4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu. (Matouš 1,21)
5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl. (Lukáš 1,28)
6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího.“ (Lukáš 1,32)
7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch Svatý. (Lukáš 1,35)
8. Ježíš, při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího. (Lukáš 1,35)
9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem služebnice Pána.“ (Lukáš 1,38)
10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lukáš 1,38)

II. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově zvěstování na cestu. (Lukáš 1,39)
2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách. (Lukáš 1,39)
3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu. (Lukáš 1,10)
4. Ježíš, s kterým ses modlila: „Velebí má duše Pána.“ (Lukáš 1,46)
5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lukáš 1,48)
6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lukáš 1,49)
7. Ježíš, s kterým ses modlila: „Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil.“ (Lukáš 1,52)
8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.“ (Lukáš 1,53)
9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce. (Lukáš 1,56)
10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan. (Lukáš 1,76)

III. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat. (Lukáš 2,5)
2. Ježíš, pro kterého neměli místa. (Lukáš 2,7)
3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském. (Matouš 2,1)
4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí. (Lukáš 2,7)
5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem. (Lukáš 2,7)
6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha. (Lukáš 2,13)
7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři. (Lukáš 2,16)
8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary. (Matouš 2,11)
9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil. (Matouš 2,13)
10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta. (Matouš 2,14)

IV. radostný desátek:
1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán. (Lukáš 2,21)
2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu. (Lukáš 2,22)
3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně. (Lukáš 2,24)
4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí. (Lukáš 2,28)
5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy. (Lukáš 2,30)
6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů. (Lukáš 2,32)
7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odpírat. (Lukáš 2,34)
8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých. (Lukáš 2,34)
9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. (Lukáš 2,38)
10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta. (Lukáš 2.39)

V. radostný desátek:
1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný moudrosti. (Lukáš 2,40)
2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let. (Lukáš 2,42)
3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče to nezpozorovali. (Lukáš 2,43)
4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými. (Lukáš 2,44)
5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě. (Lukáš 2,46)
6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky. (Lukáš 2,46)
7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli. (Lukáš 2,47)
8. Ježíš, kterému jsi řekla: „Synu, proč jsi nám to udělal?“ (Lukáš 2,48)
9. Ježíš, který řekl: „Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lukáš 2,49)
10. Ježíš, který se vrátil se svými rodiči do Nazareta a poslouchal je. (Lukáš 2,51)

I. desátek světla:
Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem. (Matouš 3,13)
2. Ježíš, kterému Jan řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně.“ (Matouš 3,14)
3. Ježíš, který řekl: „Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží.“ (Matouš 3,15)
4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně. (Marek 1,9)
5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody. (Matouš 3,16)
6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe. (Matouš 3,16)
7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. (Matouš 3,16)
8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas. (Matouš 3,17)
9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení. (Matouš 3,17)
10. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. (Marek 16,16)

II. desátek světla:
Ježíš, který zjevil v Káně svou Božskou moc.

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)
2. Ježíš, kterému jsi řekla: „Nemají už víno.“ (Jan 2,3)
3. Ježíš, který ti odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina.“ (Jan 2,4)
4. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5)
5. Ježíš, který řekl: „Naplňte džbány vodou.“ (Jan 2,7)
6. Ježíš, který nařídil: „Teď naberte a doneste správci svatby.“ (Jan 2,8)
7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (Jan 4,46)
8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (Jan 2,11)
9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (Jan 2,11)
10. Ježíš, v kterého uvěřili jeho učedníci. (Jan 2,11)

III. desátek světla:
Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Marek 1,13)
2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Marek 1,14)
3. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ (Marek 1,15)
4. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Marek 1,15)
5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Matouš 9,35)
6. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.“ (Matouš 10,6)
7. Ježíš, který řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)
8. Ježíš, který řekl: „V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují.“ (Lukáš 15,7)
9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.“ (Jan 8,11)
10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království.“ (Matouš 25,34)

IV. desátek světla:
Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

1. Ježíš, který vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Matouš 17,1)
2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Matouš 17,1)
3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Matouš 17,2)
4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Matouš 17,3)
5. Ježíš, kterému Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany.“ (Matouš 17,4)
6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Matouš 17,5)
7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. Petrův 1,17)
8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Matouš 17,5)
9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Matouš 17,5)
10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Matouš 17,6)

V. desátek světla:
Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

1. Ježíš, který řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe.“ (Jan 6,51)
2. Ježíš, který řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,51)
3. Ježíš, který řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.“ (Jan 6,55)
4. Ježíš, který řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lukáš 22,15)
5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)
6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ (1. Korinťanům 11,24)
7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“ (Matouš 26,27-28)
8. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku.“ (1. Korinťanům 11,24)
9. Ježíš, který řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6,53)
10. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54)

I. bolestný desátek:
1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu. (Lukáš 22,39)
2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou. (Matouš 26,36)
3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi. (Matouš 26,39)
4. Ježíš, který se modlil: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já, ale jak ty chceš.“ (Matouš 26,39)
5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lukáš 22,44)
6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí. (Matouš 26,40)
7. Ježíš, který řekl těm třem: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?“ (Matouš 26,40)
8. Ježíš, který se po druhé modlil: „Otče, ať se stane tvá vůle.“ (Matouš 26,42)
9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí. (Matouš 26,43)
10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy. (Matouš 26,44)

II. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením. (Matouš 26,48)
2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče. (Matouš 26,55)
3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci. (Matouš 26,56)
4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu. (Jan 18,12)
5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit. (Marek 14,55)
6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové. (Matouš 26,60)
7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání. (Matouš 26,67)
8. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho. (Matouš 26,67)
9. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel. (Matouš 26,70–74)
10. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti. (Matouš 26,67)

III. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat a odvedli ho k Pilátovi. (Matouš 27,2)
2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby křičeli: „Na kříž s ním!“ (Matouš 27,20)
3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: „Jsi ty židovský král?“ (Marek 15,12)
4. Ježíš, který řekl: „Moje království není z tohoto světa.“ (Jan 18,36)
5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu. (Jan 18)
6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat. (Matouš 27,26)
7. Ježíš, kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní. (Matouš 27,28)
8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl. (Matouš 27,29)
9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali. (Matouš 27,29)
10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni. (1. Petrův 2,24)

IV. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali. (Matouš 27,31)
2. Ježíš, kterému Šimon z přinucení pomohl nést kříž. (Matouš 27,32)
3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci. (Lukáš 23,32)
4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly. (Lukáš 23,27)
5. Ježíš, který řekl: „Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!“ (Lukáš 23,38)
6. Ježíš, který řekl: „Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi.“ (Lukáš 23,28)
7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy na dřevo. (1. Petrův 2,24)
8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl zničen. (Izaiáš 53,7)
9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití. (Izaiáš 53,7)
10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka. (Marek 15,22)

V. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého přibili na kříž. (Matouš 27,35)
2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili. (Matouš 27,35)
3. Ježíš, který řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí.“ (Lukáš 23,34)
4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže.“ (Matouš 7,40)
5. Ježíš, který řekl zločinci: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23,43)
6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád. (Jan 19,26)
7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem a skonal. (Matouš 27,50)
8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok. (Jan 19,34)
9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky. (Lukáš 23,53)
10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích jednou provždy. (Římanům 6,10)

I. slavný desátek:
1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem. (1. Korinťanům 15,4)
2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám. (Matouš 28,9)
3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům. (Matouš 28,17)
4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi. (Jan 20,26)
5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili.“ (Jan 20,29)
6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády. (Římanům 6,9)
7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25)
8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ.“ (Jan 11,25)
9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli. (1. Korinťanům 15,20)
10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě. (Kolosanům 3,4)

II. slavný desátek:
1. Ježíš, který se čtyřicet dní ukazoval učedníkům a vykládal jim o Božím království. (Skutky apoštolů 1,3)
2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal. (Lukáš 24,51)
3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům z očí. (Skutky 1,9)
4. Ježíš, který byl vzat do nebe. (Skutky 1,11)
5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás. (Římanům 8,34)
6. Ježíš, který přijde právě tak, jako ho apoštolové viděli odcházet. (Skutky 1,11)
7. Ježíš, který řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ (Jan 14,2)
8. Ježíš, který řekl: „Odcházím, abych vám připravil místo.“ (Jan 14,2)
9. Ježíš, který řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ (Matouš 28,20)
10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky. (list Židům 13,8)

III. slavný desátek:
1. Ježíš, který byl pomazán Duchem Svatým a mocí. (Skutky 10,38)
2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha pravdy. (Jan 15,26)
3. Ježíš, který řekl: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ (Jan 16,13)
4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí. (Skutky 2,4)
5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha Svatého. (Skutky 2,33)
6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly. (Skutky 16,7)
7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha Svatého vkládáním rukou. (Skutky 8,17)
8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku. (2. Korinťanům 5,5)
9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: „Abba, Otče!“ (Galaťanům 4,6)
10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch Svatý seslán. (Jan 14,26)

IV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku. (srov. 1. Mojžíšova 3,15)
2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu. (srov. Lukáš 1,28)
3. Ježíš, který se z tebe narodil. (Galaťanům 4,4)
4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Káně. (Jan 2,3-5)
5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili. (Lukáš 11,27)
6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka. (Jan 19,26)
7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem. (Jan 19,27)
8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení. (srov. Efesanům 1,3)
9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy. (srov. Zjevení 12,1)
10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše. (srov. Efesanům 1,4)

V. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě v nebi korunoval. (srov. Zjevení 12,1)
2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš. (srov. Efesanům 1,3)
3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš. (srov. Jan 2,3)
4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče. (srov. Jan 19,27)
5. Ježíš, který v tobě dal Církvi příklad víry a vytrvalé modlitby. (srov. Lukáš 2,51)
6. Ježíš, který tě zahrnul slávou. (srov. Efesanům 1,4)
7. Ježíš, který přijde na konci časů. (srov. 1. Timotejovi 6,15)
8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé. (srov. 2. Timotejovi 4,1)
9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno. (srov. 1. Petrův 5,10)
10. Ježíš, na jehož příchod čekáme. (srov. Titovi 2,13)

B: Jednoduchý rozjímavý růženecJednoduché rozjímání podle Písma svatého, vhodné při růženci pro děti.
Každý desátek má pět zdrávasů. Chceme-li dodržet tradiční počet, každé tajemství dvakrát zopakujeme anebo se modlíme pět zdrávasů bez tajemství.

I. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého předpověděli proroci.
2. Ježíš, kterého ti zvěstoval anděl.
3. Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala.
4. Ježíš, který je Syn Boží.
5. Ježíš, který spasí svůj lid.

II. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým ses vydala na cestu.
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Ježíš, s kterým jsi velebila Boha.
4. Ježíš, s kterým jsi Alžbětě pomáhala.
5. Ježíš, kterému Jan Křtitel připravoval cestu.

III. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého si v Betlémě porodila.
2. Ježíš, kterému se klaněli pastýři.
3. Ježíš, kterého oslavovali andělé.
4. Ježíš, kterému mudrci přinesli dary.
5. Ježíš, kterého chtěl Herodes zabít.

IV. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého jsi do chrámu přinesla.
2. Ježíš, za kterého jsi podala oběť.
3. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí.
4. Ježíš, který je světlo pro všechny národy.
5. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna.

V. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým jsi šla na pouť do Jeruzaléma.
2. Ježíš, který zůstal v chrámě.
3. Ježíš, kterého jsi marně hledala.
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.
5. Ježíš, s kterým ses vrátila do Nazareta.

I. desátek světla:
1. Ježíš, který byl v Jordáně pokřtěn.
2. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe.
3. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici.
4. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení.
5. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen.

II. desátek světla:
1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu.
2. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
3. Ježíš, který proměnil vodu ve víno.
4. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení.
5. Ježíš, který tím zjevil svou slávu.

III. desátek světla:
1. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“
2. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu.“
3. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc.
4. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.“
5. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.“

IV. desátek světla:
1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu.
2. Ježíš, který byl před nimi proměněn.
3. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš.
4. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu.
5. Ježíš, kterého máme poslouchat.

V. desátek světla:
1. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti.
2. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“
3. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“
4. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku.“
5. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“

I. bolestný desátek:
1. Ježíš, který předpověděl své utrpení.
2. Ježíš, který se šel modlit do Getsemanské zahrady.
3. Ježíš, kterého apoštolové nechali a usnuli.
4. Ježíš, který byl smutný až k smrti.
5. Ježíš, který se krví potil.

II. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého Jidáš zradil.
2. Ježíš, kterého všichni opustili.
3. Ježíš, kterého zatkli a vyslýchali.
4. Ježíš, kterého odvedli k Pilátovi.
5. Ježíš, který byl bičován.

III. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého křivě obviňovali.
2. Ježíš, který nevyhrožoval.
3. Ježíš, proti němuž poštvali lidi.
4. Ježíš, který byl trním korunován.
5. Ježíš, kterému se posmívali.

IV. bolestný desátek:
1. Ježíš, který nesl kříž.
2. Ježíš, kterému Šimon pomohl jen z donucení.
3. Ježíš, nad kterým ženy plakaly.
4. Ježíš, s kterým vedli i dva zločince.
5. Ježíš, který trpěl za nás hříšné.

V. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého přibili na kříž.
2. Ježíš, který odpustil svým nepřátelům.
3. Ježíš, který na kříži zemřel.
4. Ježíš, kterého položili do hrobu.
5. Ježíš, který svou smrtí přemohl hřích.

I. slavný desátek:
1. Ježíš, který z mrtvých vstal.
2. Ježíš, který je vzkříšení a život.
3. Ježíš, který zvítězil nad smrtí.
4. Ježíš, který i nás jednou vzkřísí.
5. Ježíš, s kterým budeme žít věčně.

II. slavný desátek:
1. Ježíš, kterého zahalil oblak.
2. Ježíš, který na nebe vstoupil.
3. Ježíš, který je po Boží pravici.
4. Ježíš, který se za nás přimlouvá.
5. Ježíš, který nám u Otce připravil místo.

III. slavný desátek:
1. Ježíš, který slíbil Ducha pravdy.
2. Ježíš, který Ducha Svatého seslal
3. Ježíš, který svým Duchem vedl apoštoly
4. Ježíš, který svým Duchem řídí Církev
5. Ježíš, který i nás vede svým Duchem.

IV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě uchránil od prvotního hříchu.
2. Ježíš, který tě vyvolil za svou matku.
3. Ježíš, který ti svěřil svého Jana.
4. Ježíš, který tě nám dal za matku.
5. Ježíš, který tě na nebe vzal.

V. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš.
3. Ježíš, u kterého za nás oroduješ.
4. Ježíš, který přijde soudit živé i mrtvé.
5. Ježíš, jehož příchod čekáme.

C: Růženec s četbou z Písma svatéhoRadostná tajemství
1. Ježíš , kterého jsi z Ducha Svatého počala. (Izaiáš 7,10-15, Řím 16,25-27, Lukáš 1,26-38)
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila. (1. Sam. 2,1-10, Tit 3,4-7, Lukáš 1,39-47)
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila .(Izaiáš 9,1-6, Židům 1,1-13, Lukáš 2,1-14)
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala. (2. Mojžíšova 13,1-2, 11-16, Gal 4,3-7, Lukáš 2,22-40)
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. (Ezechiel 43,4-12, 2. Kor 3,4-18, Lukáš 2,41-52)
Na závěr radostného růžence:
Slavná Matko Spasitele, bráno nebes, hvězdo mořská,
na pomoc přijď svému lidu, který touží povstat z hříchu.
Přijalas zvěst Gabriela, porodilas svého Tvůrce
pannou jsi být nepřestala - celý vesmír nad tím žasne.
Smiluj se nad hříšným světem!

Tajemství světla
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu. (Izaiáš 42,1-7, Skutky 10,34 – 38, Matouš 3,13-17)
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou Božskou moc. Izaiáš 62,1-5, 1. Korinťanům 12,4-11, Jan 2,1-12)
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. (Genesis 9, 8-15, 1. Petrův 3,18-22, Marek 1,12-15)
4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. (Genesis 12,1-4a, 2. Timotejovi 1,8b-10, Matouš 17,1-9)
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii. (5. Mojžíšova 8, 2-16, 1. Korinťanům 10, 16-17, Marek 14, 12-16.22-26)

Bolestná tajemství
1. Ježíš, který se pro nás krví potil. (Izaiáš24, 7-12, 2. Kor 1,3-11, Lukáš 22,39-40)
2. Ježíš, který byl pro nás bičován. (Izaiáš 5,4-10, 1. Petrův 4,12-18, Marek 15,6-15)
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován. (Pláč 3,1-15, 2. Kor 6,4-10, Jan 19,2-16)
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. (Izaiáš 42,1-9, 2. Kor 4,5-18, Lukáš 23, 26-32)
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
(Izaiáš 24,19-23, 1. Kor 1,17-30, Jan 19, 17-30)

Na závěr bolestného růžence:
Zdráva buď, Královno nebe,
andělů sbory ctí tebe,
zdráva buď nebeská bráno,
z niž světu světlo je dáno.
Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, Panno přečistá
přimluv se za nás u Krista!

Slavná tajemství
1. Ježíš, který z mrtvých vstal .(Jonáš 2,1-11, 1. Kor 15,12-28, Marek 16,1-7)
2. Ježíš, který na nebe vstoupil. (2. Královská 2,5-11, Skutky 1,1-14, Marek 16,14-20)
3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal .(Joel 3,1-5, Skutky 2,1-11, Jan 14,23-31a)
4. Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal. (1. Královská 8,1-9, Zjev 11,15-19, Lukáš 1,46-55)
5. Ježíš, který tě, Panno, v nebi oslavil. (Sir 24,1-12, Zjev 12,1-10, 12a, Matouš 5,1-12a)
Na závěr slavného růžence:
Zdrávas Královno…

D: Prosby o dary Ducha Svatého(Rozjímání o třetím slavném tajemství pro novénu před slavností Seslání Ducha Svatého nebo před biřmováním)

1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.

3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.

4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli.

5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.

6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá.

7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.

8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.

9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.

10. Ježíš, o kterém chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví.

E: Jak se přesně modlí růženec


(Tento návod se týká vnější - praktické stránky modlitby, k vnitřnímu prožití je dobré vyhledat patřičnou duchovní literaturu.)

Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.


Následuje Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Následuje 3x Pozdravení andělské.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno „Ježíš“ slova: v kterého věříme,
při druhém: v kterého doufáme,
při třetím: kterého nadevšechno milujeme.

Následuje chvála Nejsvětější Trojice:

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
Každý desátek začíná modlitbou Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, .......

Následuje 10x Pozdravení andělské.
Zdrávas, Maria, milosti plná, ........
Za jméno „Ježíš“ vkládáme slova tajemství.
Po desátém "Zdrávasu" následuje chvála Nejsvětější Trojice: "Sláva Otci ..."
Pak se přidává tzv. Fatimská vsuvka, prosba podle soukromého, ale Církví uznaného zjevení Panny Marie ve Fatimě L.P. 1917:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Další desátek začínáme opět modlitbou Páně "Otče náš" a do "Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš další tajemství ...)
Těch tajemství je celkem 20 a dělí se do čtyř skupin. První jsou tajemství radostná. Pět desátků s nimi tvoří růženec radostný. Dále máme růženec bolestný, slavný a růženec světla - tuto část přidal papež Jan Pavel II.

Tajemství radostného růžence jsou:

1. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila.
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala.
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.

Tajemství bolestného růžence:

1. Ježíš, který se pro nás krví potil.
2. Ježíš, který byl pro nás bičován.
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

Tajemství růžence světla:

1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

Tajemství slavného růžence:

1. Ježíš, který z mrtvých vstal.
2. Ježíš, který na nebe vstoupil.
3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
4. Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal.
5. Ježíš, který tě v nebi korunoval.


Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno:

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Pak se ještě modlí na úmysl Svatého Otce k získání plnomocných odpustků .....
třeba Otče náš ...
Zakončíme:
Ve jménu Otce ...

nebo:
S Božským Dítkem Máti,
rač nám požehnání dáti.


Papež Jan Pavel II. doporučil následující rozdělení tajemství:
Pondělí: tajemství radostná
Úterý: tajemství bolestná
Středa: tajemství slavná
Čtvrtek: tajemství světla
Pátek: tajemství bolestná Sobota: tajemství radostná Neděle: tajemství slavná

F: Dodatek:

Kratší tajemství světla podle Konferencie biskupov Slovenska (soukromý překlad):
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
2. Ježíš, který se zjevil na svatbě v Káně.
3. Ježíš, který hlásal Boží království a pokání.
4. Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
5. Ježíš, který ustanovil Svátost oltářní.

Sdílet

Související články:
Vyšla kniha Ti naši v nebi - 1. díl (07.05.2024)
Nová kniha: Ti naši v nebi - Svatí a blahoslavení se vztahem k naší zemi 1 (02.04.2024)
Jan Sarkander - sbírka básní (06.01.2024)
Život s církví - sbírka básní (02.01.2024)
Požehnané Velikonoce - sbírka básní (28.12.2023)
Historie Fryšavy (21.12.2023)
Naše paní Zdislava - sbírka básní (14.12.2023)
Ladislav Simajchl: Patnáct pravidel pro lektory (12.12.2023)
Ozvěny lidových pověstí (09.12.2023)
Jiří Mikulášek: Sejdeme se v nebi (kniha on-line) (29.12.2022)
Matka Ustavičné Pomocii a modlitby ukrajinsky (23.09.2022)
Kniha: Petr Piťha "Slyšte slovo a zpívejte píseň" (tištěná i on-line) (30.03.2022)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Slyšte slovo a zpívejte píseň (26.03.2022)
Příběhy moudrosti od Jitky Krausové k poslechu na TV-MIS (22.01.2022)
Kniha k poctě zdravotníků - darujte ve svém okolí (03.01.2022)
Tři nové brožurky pro děti požehnány (21.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - Potopa světa a Babylonská věž (19.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Kluk jak buk 1. a 2. díl (17.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (15.11.2021)
Nabídka: objednejte si Kmotrovský list (08.11.2021)
MUDr. Jitka Dominika Krausová, OV: Eskulapova hůl, lampa a kříž (09.08.2021)
Žehnání nové knihy citátů papeže Františka (16.05.2021)
On-line objednávky knih tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. (01.03.2021)
Nová kniha z A.M.I.M.S.M požehnána (23.02.2021)
5. až 8. března 2021 navštíví papež František Irák (14.02.2021)
Nabídka: přijeďte si pro knihy na faru do Vranova (18.01.2021)
10 nejžádanějších brožurek z produkce A.M.I.M.S. (09.01.2021)
Tip na vánoční dárek (24.11.2020)
Anka Kolesárová: jak se Vám líbí? (21.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anka Kolesárová aneb pravý vzor (11.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Řekli svatí a to platí! 3. díl (09.09.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - svatý Václav (27.12.2019)
Jitka Krausová: Příběhy moudrosti (Pomoc na cestě k sebepoznání a růstu) - kniha, e-kniha (29.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Jeníkov aneb prožito (11.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anna Balintová - Desatero Božích přikázání pro děti (08.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pět křížových cest (04.11.2019)
Marie Restituta (03.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Nová kniha - Josef Janšta: Prázdniny bez tabletu (11.10.2019)
Jitka Krausová: Manželství - cesta ke svatosti (Svatí manželé 20. století) - kniha, e-kniha (14.06.2019)
Jozef Luscoň: Do akce jde Titus! (kniha, e-kniha) (14.06.2019)
Kniha P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček (editoři sborníku): Dotyky nebe a země (22.12.2018)
Hlasujte v anketě Kniha čtenářů Katolického týdeníku pro knihy A.M.I.M.S. (31.10.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. omalovánky od ATER: Šebestián Kubínek (31.10.2018)
Brožurka: Hesla pro skvělý život (20.10.2018)
Josef Janšta: Eliška a Víťa (16.09.2018)
Nová brožurka tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Eliška a Víťa (16.08.2018)
Objednejte si jedinečnou knihu (30.03.2018)
Jak používat knihu Krokodýl (04.03.2018)
Víte, že brožurky Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. jsou i v Brně? (07.12.2017)
Kniha "Dějiny, jak je možná neznáte" na 2. místě v anketě Katolického týdeníku! (04.12.2017)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelim (kázání 62.-75., Jan 11-14) (03.12.2016)
P. Pavel Zahradníček: Dějiny, jak je možná neznáte (kniha, e-kniha) (08.11.2016)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelium (kázání 1.-15., Jan 1,1-18) (04.10.2016)
Duhový den v Břežanech (27.06.2016)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: komisní nabídka brožurek na Noc kostelů (15.05.2016)
V anketě Katolického týdeníku Kniha roku 2015 vyhrála brožurka Cena, kterou zaplatíš (05.12.2015)
Jaroslav V. Polc: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti (kniha k objednání i stažení) (17.11.2015)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. - Joseph Fadelle: Cena, kterou zaplatíš (13.10.2015)
A.M.I.M.S. - Svatý Antonínek a farnost Kunovice (14.08.2015)
Zahradní slavnost v Břežanech (04.05.2015)
Mozaika duchovní moudrosti (30.03.2015)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A já jsem s vámi i za železnou oponou
(12.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Vyřiďte sijónské dceři
(11.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Rodiče a školáci
(06.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Květy Nejsvětější Svátosti
(03.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A nezapomeň na modlitbu
(01.10.2014)
Mozaika duchovní moudrosti (30.08.2014)
Svatý Alfons Maria de Liguori: Návod na dobrý život (08.04.2013)
Odhalení kamene požehnaného
pro Dům Maxmiliánum
(25.01.2012)
Hlasujte pro knihu z A.M.I.M.S. (FATYM) (02.11.2011)
Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých (06.09.2011)
P. Marin Sedloň OMI: Doprovázení. Krátké reflexe k duchovnímu vedení (23.01.2011)
Kateřina Baková OP Autobiografie III. část (05.01.2010)
Kateřina Baková OP: Autobiografie I. část (03.12.2009)
Pozor změna - hlasovat je možno až do 16. 11.2009 (12.11.2009)
Základní kámen pro Maxmiliánum byl požehnán Svatým Otcem (18.10.2009)
Kompletování brožurek (06.08.2009)
Kateřina Baková OP Autobiografie II. část (25.06.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle témat) (17.02.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle autorů) (11.01.2009)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 10. 01. 2011 | 20566 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace