Zajímavé...

Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků

Praha. V katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava 13. října proběhlo slavnostní blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Hlavním celebrantem byl z papežského pověření kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení a blahořečení.

Vedle pražského arcibikupa, kardinála Dominika Duky, s ním koncelebrovali také kardinálové Miloslav Vlk a Giovanni Coppa, dlouholetý nuncius v našich zemích, a generální ministr řádu františkánů P. José Rodríguez Carballo OFM, čeští a moravští biskupové a početný zástup kněží.

“Slavnostní beatifikace těchto heroických řeholníků nemá být jakousi “posthumní pomstou”, chce nás všechny povzbudit k přemáhání zla dobrem, pamětlivi slov našeho Pána, která překonávají každou lidskou logiku: “Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují” (Lk 6, 27-28). Čtrnáct pražských mučedníků nás vybízí, abychom čelili přílivu zla, jež se hrne ze všech stran, v postoji odpuštění a bratrství, a probouzeli tak dobro, které je v jádru každého lidského srdce. Profanace posvátného místa a vražda čtrnácti zasvěcených mužů je v tragickém kontrastu s jejich dobrým životem. Bl. mučedníci nebyli nenávistní, jejich povoláním byla modlitba, práce a skutky milosrdenství. Byli pokornými svědky Kristovy lásky, jeho kalvárie a jeho odpuštění. Sklízejme tedy símě dobra, jež zaseli, nechme je vyrůst v majestátní strom, který vzkvétá a přináší plody smířeného a bratrského lidství,” – řekl k dnesní beatifikaci papežský legát, kardinál Angelo Amato.

V závěru beatikační slavnosti promluvil také nejvyšší představený františkánů, P. Rodríguez Carballo. Jak řekl, dnešní událost je důležitá pro celý řád zejména ze tří důvodů: "jde o mezinárodní komunitu, o společenství blahořečené jako celek a konečně jde o komunitu, která dosvědčila svou hlubokou víru v eucharistii, tak drahou sv. Františkovi."

Čtrnáct pražských mučedníků, nebo také Bedřich Bachstein a jeho druhové, jak se objevuje v oficiálních dokumentech, tvořili františkánskou komunitu, která se usadila v roce 1604 v ruinách někdejšího karmelitánského kláštera u Panny Marie Sněžné v těsné blízkosti dnešního Václavského náměstí. V roce 1611 vrcholil spor Rudolfa II. s jeho bratrem Matyášem a v Praze sídlící císař se obrátil s žádostí o pomoc na jiného příslušníka své rodiny, pasovského biskupa Leopolda Habsburského. Vojsko, vyslané na podporu Rudolfovy moci, však pojalo výpravu jako příležitost ke snadnému zisku a na masopustní úterý 15. února 1611 dobylo a krutě vyplenilo Malou Stranu.

Přestože pasovští drancovali majetek bez rozdílu vyznání jeho majitelů, na pravém břehu Vltavy se dav obrátil s odvetou na katolické kláštery, pod záminkou, že skrývají vojáky, kterým se podařilo proniknout na druhý břeh. Zatímco jezuitské Klementinum uhájili stavovští vojáci a minority od sv. Jakuba cech řezníků, z větší části protestantský, krvelačné choutky lůzy se ukojily na augustiniánech na Karlově a na františkánech od P. Marie Sněžné.

Vikář kláštera P. Bedřich Bachstein OFM se pokusil skrýt šest mladších bratří na půdu kostela, řádění lůzy, které se podařilo proniknout do objektu však nikdo neunikl. Mezinárodní komunita tvořená františkány z Itálie, Německa, Španělska, Holandska, Francie, z Čech a snad i dalších národů byla s neslýchanou krutostí zdecimována.

***


O tom, že paměť a úcta k františkánským mučedníkům přežila věky, svědčí mimo jiné literární podání dramatických událostí v románu Jaroslava Durycha “Masopust”. Poslechněme si několik úryvků:

“Dokořán otevřen byl dům řeholníků a obstoupen čekajícími. Už něco přinášeli; už něco vlekli, hrbíce se tíží a spěchem i naléháním těch, kteří jim z nedočkavosti zastupovali cestu. A bylo to asi břímě nějaké zvláštní, neboť se mnozí skláněli nad ním a někteří přiklekávali, horlivě pomáhajíce konati nějakou práci, a zdálo se, že při ní užívali i nožů a dýk, jako by v rychlosti doráželi snad ovci či kozu, již vyvedli ze dvora řeholníků ...

Přece však převelebný se zdál teď chrám tento, neboť se zřejmě blížila chvíle, kdy se měl skáceti oltář a vylíti olej z lampy. Spatřila svatostánek. Byl ovšem otevřený a prázdný. Neomylně však cítilo srdce, co uniklo smyslům. Neodešel Bůh. Byl zde; vyšel si ze svatostánku a byl nyní všude. Zdálo se jí, že cítí ho kolem sebe, i pod nohama. Poděsila se té jistoty nesmyslné, že úzkostí klesla na kolena a hleděla na zem.
A jako by klečela uprostřed hvězd, jakkoli smutných a zamlžených, spatřila potvrzení toho kolem sebe. Byly to hostie, celé i rozdrcené, rozházené i odkopnuté. Bylo jich jako kvítí o svátku Božího Těla...

Rozhlížejíc se, spatřila ještě kus těla uprostřed krve a nikoliv toliko ve způsobě chleba a vína, nýbrž v srozumitelné způsobě lidské, a právě snad proto nebylo celé to tělo, nýbrž jen kus...Zajisté nebyl ten kus ulomen z těla, nýbrž uťat byl v zápěstí dýkou či mečem...

Poznala ruce patera Martíneza. Ležely před ní a zdály se unaveny a nesmírně šťastny – “

Jaroslav Durych, Masopust, Praha, Melantrich (Spisů Jaroslava Durycha svazek 15), bez datace, s. 136, 144-145

Už pět let po těchto událostech byla těla františkánů, původně provizorně pohřbená v ambitech, přenesena do boční kaple sv. Michaela. První kroky k beatifikačnímu procesu byly podniknuty už v 70. letech 17. století, další pokus pak na začátku 20. století. Teprve v letech 1933-44 však proběhl řádný diecézní beatifikační proces, jehož akta byla roku 1947 předána do Říma. Ostatky umučených řeholníků byly už tehdy exhumovány a identifikovány. Nástup komunismu a přerušení diplomatických styků s Římem však dokončení procesu vyloučily. Proces byl obnoven po návratu svobody v naší vlasti v roce 1989 a dnes doveden ke šťastnému zakončení přičiněním vicepostulátora P. Petra Alkantara Houšky OFM a postulátora františkánského řádu P. Giovangiuseppe Califana OFM.

Převzato z www.radiovaticana.cz, článek, vydaný 13. 10. 2012, naleznete zde.

Čtrnáct pražských mučedníků, zdroj: http://cs.wikipedia.org/


http://cs.wikipedia.org/wiki/


Pražská lůza drancuje klášter 1611<br>, foto z wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 10. 2012 | 10441 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace