Zajímavé...

Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“

P.M.Fatimská „Zdrávas, hvězdo moří, živitelko Boží, ustavičná Panno, šťastná nebes bráno!“
„Zdrávas, hvězdo moří, živitelko Boží, ustavičná Panno, šťastná nebes bráno!“ Tak zní první slova oblíbené hymny sv. Brigity Švédské „Ave maris stella“. Panna Maria světici doporučovala, aby ji denně zpívala, aby unikla zlosynům, kteří usilovali o její život. „Budu tě ochraňovat přede vším nebezpečím,“ slibovala jí Madona. Tak se stal tento velmi starý gregoriánský (1) hymnus denní modlitbou v řádu, který svatá Brigita Švédská založila.

Tajemné zjevení popisuje Marii jako ženu korunovanou dvanácti hvězdami, které jí udělil její Syn, Král všehomíra. (srov. Zj 12,1) Oba se měli stát kořistí svého strašného odpůrce, draka:

„Drak se postavil před rodící Ženu a chystal se pohltit její dítě, jakmile se narodí.“ (Zj 12,4) Ve strašném boji, který vede satan proti Bohu a jeho blízkým, bude třetina svatých – „hvězd na nebi“, andělů a lidí, smetena, neodolají jeho útokům a budou ho následovat v jeho odpadu.

„Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe.“ (Zj 12,4) I když je ďábel už poražen krví Beránka a Paní má svoji nohu na jeho pyšné hlavě, pokračuje nezmenšenou mírou ve svém boji, „chvěje se hněvem, věda, že jeho dny jsou sečteny“ (Zj 12,12).

Nestačilo mu klamat, uvádět do pokušení a žalovat, nýbrž „had vychrlil za Ženou ze své tlamy jakoby veletok vody, aby ji strhl do svých vln“ (Zj 12,15).

Tady se vynořuje obraz vody, který obohacuje svojí silnou symbolikou. Hledisko, které nás dnes zvláště zajímá, je širé moře, které představuje naši pozemskou cestu, vyhnanství, které je rozhodující pro vstup do nebeského království. My všichni, kteří otevíráme nebo zavíráme oči před pravdou, jsme na jeho vlnách, které jsou rozbouřené strašným chrlením zlého nepřítele. A my všichni, ať s tím souhlasíme nebo ne, plujeme vstříc tomu přístavu, tomu velkému okamžiku našeho přechodu smrtí, ale nacházíme se přitom na velmi různých člunech. Někteří se rozhodnou na základě svého duchovního života pro osamocený přechod. Jiní se plaví na jachtách nebo člunech s motory na palubě, protože jsou přitahováni bohatstvím, slávou nebo mocí a výkonem, aniž by si přitom pomysleli, že jejich luxusní čluny nejsou vybaveny do bouře a že ztroskotají na prvním útesu.

My upřímní katolíci jsme nastoupili dnem svého křtu a milostí Ducha Svatého na palubu nesrovnatelného „člunu“: byli jsme přijati do církve. Naším úkolem je nesestoupit z paluby, abychom byli vedeni naším Spasitelem bez rizika po cestě spásy.

Od nejstarších časů křesťanství se církev označuje jako lodička vedená pod velením Krista, našeho jediného kapitána, který nás vede nevypočitatelným oceánem. Střecha člunu církve představuje obrácený trup lodi, jenž staví věřící doprostřed „mystického člunu“, který pluje do ráje. Kříž, znamení spásy a naděje křesťanů, je kotvou, která nás pevně drží ve spojení s vírou a spojuje zemi s nebem. (srov. Žid 6,19)

Vzpomeňme si na příhodu, když se učedníci dostali se svým člunem do silné mořské bouře a budili v panice Ježíše, který s klidnou duší spal na zádi lodi: „»Zachraň nás, Pane, hyneme!« Říká jim: »Proč se bojíte, malověrní?« Pak vstal, pohrozil větrům a moři, a rozhostil se velký klid.“ (Mt 8,25–26; srov. Mk 4,35–41; Lk 8,22–25)

Bohu se líbí tato symbolika, a proto si ji zvolil, aby sv. Janu Boskovi (1815–1888) oznámil proroctví, z něhož vyplývá, jak mocná je Eucharistie a útočiště u Panny Marie(2):

„Viděl jsem velkou námořní bitvu: Člun Petrův pod vedením papeže a provázen ozbrojeným průvodem malých člunů se musel bránit proti útoku nepřátelské flotily. Měli silný protivítr, a tak se zdálo, že rozbouřené moře pomáhá útočníkům.

Uprostřed širého moře jsem viděl dva velmi vysoké sloupy: na prvním byla velmi veliká Hostie – Eucharistie – a na druhém (nižším) socha Immaculaty s nápisem »Auxilium Christianorum« (Pomocnice křesťanů). Člun papežův neměl žádnou lidskou možnost obrany. (…) Bitva byla stále prudší (…)

Papež byl zabit, ale jeho nástupci se podařilo upevnit se řetězy s člunem u obou sloupů, což jeho lidem zajistilo vítězství, protože od obou sloupů vycházel takový vítr, který chránil člun, a všechna poškození člunu opravit.“

Toto zjevení, které se soustřeďuje na Svatého otce, nástupce Petrova, oznamuje těžká pronásledování církve a ukazuje na dva prostředky, které nám dává nebe, abychom mohli uniknout nejhorším nepřátelům.

Tím vyzvedá Bůh rozhodující úlohu Panny Marie. Ke třikrát zářivému slunci Eucharistie „přidružil nádhernou hvězdu, která vychází nad nesmírnými dálkami moře. Ona září svými zásluhami a osvěcuje svým příkladem.“(3) Je to Neposkvrněná Panna Maria, která vede křesťany ke slávě zmrtvýchvstání – podobně jako hvězda, která vede námořníky nejtmavší nocí. Každý stín prchá před jejím zázračným leskem. Na žádné pokušení, žádný smrtelný hřích, žádné palčivé pochybnosti, žádný zmatek by nemohl být ideálnější lék.

Svatý Bernard prokazuje čest Marii, hvězdě mořské. Bůh vložil do Marie plnost všeho dobrého, abychom věděli, že všechna naděje, všechna milost, všechna spása z ní přetéká na nás.

„Co by nám zůstalo, kdyby byla Maria, tato hvězda mořská, odstraněna z nesmírného oceánu, co by zůstalo kromě všudypřítomné tmy, kromě stínu smrti, kromě neproniknutelné temnoty?“(4)

Mariina absolutní čistota ji činí dokonalým zrcadlem věčného lesku. Všechno dobro je nám poskytováno jejím prostřednictvím, protože je jejím úkolem, aby mírnila svojí mateřskou něžností světlo Nejsvětější Trojice, které by nikdo nemohl snést.

„Maria, hvězda mořská, dnes vzešla. Matko Boží, ty božské souhvězdí, osvěcuj černé záplavy tohoto světa.“(5)

I když v nás může božská všemohoucnost někdy vzbuzovat „strach a třesení“ (srov. Ž 2,11; Ž 119,120; Flp 2,12; 2 Kor 7,5), když nás její spravedlnost uvádí do strachu, kdo by se bál jemného třpytu hvězdy? Maria, která je tak nekonečně něžná, nám dává důvěru, uklidnění, jistotu. Ona je současně naslouchající a utěšující maminka a osvícená Královna, naplněná Duchem Svatým, a šlape na draka, který nám strojí úklady! Je povýšena až k Božímu trůnu a zůstává jako hvězda, kterou nemůže nic pošpinit. Na obloze nedosažitelná… pro satanskou špínu. Jako dárkyně moudrosti svého Ženicha osvěcuje naši slabou inteligenci poznáním hlubokého významu Božího slova. Se stejnou trpělivostí a všeobjímající láskou nás poučuje navzdory naší nedostatečné připravenosti, naší roztržitosti a časté nevěrnosti. Nikdy se při své práci nenechá odradit naší žádostivostí, aby nás vyvedla z naší vnitřní bídy.

„Námořníci, kteří se ocitnou na rozbouřeném moři, touží, aby se dostali doklidného přístavu, a využívají přitom Bohem stvořená souhvězdí. A když má někdo strach, že v tomto nečasu zahyne se svým tělem a duší, pak ať zamíří svůj pohled k této hvězdě a nepochybuje, že se z nebezpečí vysvobodí – Mariinými zásluhami a její milostí.“

V noci pozemského života, v němž nám zůstává skryta skutečnost nebes, je tu Maria. Ona nám ukazuje směr ke svému Synu, dokud nenastanou červánky nikdy nekončícího dne. Po jejích diamantových jiskrách vychází slunce spravedlnosti. Proto bývá Matka Boží nazývána také „jitřenkou“. Když si člověk uchová tuto hvězdu v pohledu, bude uveden přirozeným způsobem k pozorování nebes. Potom může, povznesen žádostí po sjednocení s Marií, zcela krásnou, bez námahy zapomenout na marnivosti tohoto světa, které jsou pro jeho duši velkým břemenem a ohrožují jeho duchovní povolání.

Dejme se Marií strhnout k jistotě, že nás povede k Ježíši, s nímž je jedno srdce a jedna duše. Tam, kde je Maria, je také Ježíš, který se nikdy neodděluje od své Matky!

„Ukaž nám, žes Matka, prosba tvá je sladká sluchu Syna tvého, pro nás zrozeného. [...] Dopřej nám žít čistě, ať kráčíme jistě k tobě, do tvé říše patřit na Ježíše.“(6)

Tak jako vedla hvězda pastýře cestou k jesličkám, tak nás Maria, hvězda mořská, nenechá zbloudit na cestách našeho pozemského putování. My, ztroskotanci hříchu, ji nikdy neztratíme z očí a budeme naslouchat jejím radám s největší pozorností! Ony jsou nebeskými polibky na rány naší bolavé duše.

Děkujme Bohu, že nám daroval svoji vlastní Matku, (srov. Jan 19,26–27) takovou milující Matku, která se neštítí nejhoršího malomocenství svých dětí, ale naopak je jím ještě více motivována, aby zesílila svoji péči, aby své děti od toho osvobodila a přivedla je svaté a krásné ke svému božskému Synu.

„Když se zvedne vítr pokušení, když se na tvé cestě vynoří útesy trápení, pak pohlédni na hvězdu, volej k Marii.“

„Když ji budeš následovat, s jistotou nesejdeš z cesty a nebudeš si zoufat. Když ji poprosíš o radu, nebudeš se mýlit. Když tě podepře, neupadneš. Když tě ochrání, nebudeš se ničeho bát. Když tě povede, neunavíš se. Když ti bude nakloněna, dosáhneš svého cíle.“ (sv. Bernard)

Z Maria heute 6/2018 přeložil -mp- (Redakčně upraveno)

Poznámky:
(1) Původ je neznámý, snad ze 6. století.
(2) Zjevení nazývané také „Trojnásobná běloba“: Eucharistie, Panna Maria a papež.
(3) Sv. Bernard, Kázání o akvaduktu.
(4) Tamtéž.
(5) Výňatek z básně Fulberta z Chartres okolo roku 1000.
(6) Výňatek z konce chvalozpěvu Ave maris stella.

Vyšlo v časopise Světlo 18. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 17. 11. 2021 | 859 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace