Zajímavé...

Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část

Trnavská novéna 2020 V této části promluvy otec Vasil nastiňuje dobu velkých očekávání - sexuální revoluce měla přinést osvobození žen od nechtěných těhotenství, přinést svobodu a uvolnění. Nepřinesla, ale podpořila tendence mužů ženy nezodpovědně používat ke svému uspokojení... Do této doby přichází mladý biskup Wojtyla, pozdější papež se svou Teologií těla a odpovědí, jak důstojně prožívat pohlavní lásku ...

Do tohoto církevního i společenského prostředí vstoupila v posledních desetiletích minulého století teologie, kterou rozpracoval Jan Pavel II. jako součást svého celoživotního díla. Když dnes mluvíme o sv. Janu Pavlu II. jako o architektovi teologických konceptů manželské lásky, musíme si zařadit tuto jeho činnost do kontextu doby a problematiky, ve které se tato jeho teologie formovala.*******


V začátcích biskupské služby Karola Wojtyly, tedy v 60. letech minulého století, se v celosvětovém měřítku naplno rozběhl společenský proces dnes nazývaný "sexuální revoluce", který měl být osvobozením od starých společenských konvencí v oblasti morálky. Samozřejmě, že s tímto procesem, jako jeho nedílná součást, jako první krok, byla spojena i propagace různých forem antikoncepce, zejména chemické, hormonální, ale i abortivní v různých podobách a vyžadování její masové dostupnosti jako garance rovnosti a pokroku. Velká část lidstva si tehdy jakoby chtěla vydechnout: "Konečně sexuální volnost bez nebezpečí nechtěného těhotenství. Úžasné!"

Nezřídka slýcháme, že antikoncepce konečně pomohla společensky osvobodit ženy od četných nechtěných těhotenství a dala jim sexuální svobodu, kterou si předtím nárokovali jen muži. Na důležitém a správném procesu zrovnoprávnění mužů a žen se účastní mnoho faktorů, ale úloha antikoncepce je v této souvislosti spíše problematická, či doslova kontroverzní. Odstraněním nebo minimalizací možnosti otěhotnění prostřednictvím antikoncepce se tíha odpovědnosti přenesla totiž znovu většinou jen na ženu, čímž se ještě více podpořila tendence mužů nezodpovědně a neuctivě zacházet se ženami ne jako s osobami, které milují, ale jako s věcmi, které používají na svou potřebu, které mají být stále v pohotovosti pro splnění jejich potřeb a požadavků a které si přitom "mají dávat pozor".

Sám bych se asi neodvážil až tak radikálně a jednoznačně hodnotit tento kulturní a antropologický proces změny vztahů mužů a žen, a jistě bych mohl očekávat, že budu obviněn z ideologických předsudků a klerikální interpretace tohoto fenoménu.

Proto se zdržím svých osobních hodnocení a vyjádření a dovolím si raději citovat autorku, která zajisté nemůže být podezřívána z klerikálních tendencí. Germaine Greerová (* 29. leden 1939, Melbourne, Austrálie) je australská akademička a spisovatelka, která je považována za jeden z nejvýznamnějších feministických hlasů 20. století. To jí nebrání ale v tom, aby s akademickou nestranností, ale i odvahou a sebereflexí, právě ona, která dříve nabádala své následovatelky, aby se oddávaly "svobodě", kterou jim přinesla antikoncepce, později svůj postoj přehodnotila a shrnula takto: "technologie antikoncepce namísto osvobození udělala z žen gejše (japonská prostitutka), které riskují zdraví a plodnost, jen aby byly stále připraveny na sex bez významu".

Silné vyjádření. Ale taková odbornice na problematiku postavení žen a bojovnice za jejich práva to asi neříká jen tak do větru, ale se znalostí věci.  

Co se totiž událo od 60. let v masovém měřítku v našich kdysi křesťanských národech?

Muži byli v pokušení střídat ženy i v minulosti, i když žili v manželství. Výrazně je v tom však omezoval strach z nechtěného zplození dětí, a to obava, ať už z jejich strany nebo i ze strany sváděných žen. Antikoncepce to usnadnila. Výsledkem byl nárůst počtu nevěr. Ty následně, pokud se odhalí - a dříve či později se i tak odhalí - vedou k nárůstu rozvodovosti. Kromě toho, antikoncepce měla umožnit snížit obavy z nechtěného těhotenství i v případě předmanželského sexu. Celosvětové statistiky jednoznačně dokazují, že opak je pravdou. Nejen, že antikoncepce není stoprocentně spolehlivá, ale její používání, spoléhání se na ni, vytváří mentalitu snížené odpovědnosti a zvýšené promiskuity, která vede k častým nechtěným těhotenstvím. Množství počatých dětí se dává proto potratit nebo jsou dávány k adopci. Některé matky si své děti ponechají. Výsledkem je, že počet dětí, které vyrůstají bez otce se připočte k těm, které jsou bez otce z důvodu rozvodů.

Jaký je tedy závěr?

Jak naznačují četné studie (a také zdravý rozum), dramaticky se zvyšuje šance, že děti bez otce vyrostou v horších sociálních podmínkách, budou mít emocionální a psychologické poruchy, poruchy chování, zdravotní problémy, problémy ve škole, problémy s afektivitou.

A jak vypadá další roztáčení tohoto kolotoče?

Opět i další generace, která vyrostla v atmosféře uvolněných morálních pravidel, často bez stabilního rodinného zázemí, bude mít předmanželský sex, půjde na potrat, nebo budou vychovávat své děti v nekompletní rodině. ...

Připomeňme si, že za poslední léta se na Slovensku rodí mimo manželství už 40 procent dětí. Všechny tyto sociální problémy narůstají z generace na generaci, protože děti bez otce, bez stabilního rodinného zázemí mají větší šanci, že budou opět mít nemanželské děti, a pokud vůbec vstoupí do manželství, vzrůstá pravděpodobnost, že se rozvedou.

Tyto úvahy nejsou strašením nebo zveličování frustrovaného klerika s apokalyptickým viděním světa a s fobií ze sexuální svobody, ale jsou to uzávěry sociologických a antropologických studií prestižních světových univerzit publikované v odborné literatuře s příslušným statistickým aparátem.

Bumpass, L., Sweet, J. Cohabitation, Marriage, and Union Stability: Preliminary Findings, NSFH, Madison, Wis.: Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin, 1995, Working Paper č. 65;
Galagher, M. Fatherless Boys Grow Up Into Dangerous Men. The Wall Street Journal, 1. prosince 1998, A22;
McLanahan, S., Sandefur, G. The Consequences of Single Motherhood. The American Prospect 18, 1994, s. 48 – 58;
Blankenhorn, D. Fatherless America: Confronting Out Most Urgent Social Problem. New York: Basic Books, 1995.
In: West, Ch. Radostná zvesť o sexe a manželstve. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2007, 216 s., ISBN 978 – 80 – 969600 – 9 – 5, s. 126.

*******


Koncept tzv. volné lásky, a nevázaného pohlavního života mimo manželství byl považován za jeden z hlavních výdobytků této revoluce. Výsledným průvodním jevem byl ale masový nárůst rozvodovosti a dezintegrace rodiny. Další fází tohoto procesu bylo postupné legalizování potratu, nejprve v socialistických státech již koncem 50. let a od roku 1967 počínaje Anglií, postupně v rychlém sledu v ostatních zemích západního světa.

*******


Reakce Katolické církve byla poznamenána jistou rozpačitostí až bezradností a v dalších fázích i rezignací - a tak nezřídka posloucháme dobře míněné rady: "dnes je už taková doba, svět si jde svou cestou, musíme se dívat na věci realisticky ...", nebo v některých kruzích se zabydlují přímo výzvy ke zradě Kristova učení, například jako prohlášení: "měli bychom demokraticky a synodálně přehodnotit tradiční katolickou morálku v oblasti sexuality, pokud nechceme zcela ztratit kontakt s tímto světem".

Jistěže, na úrovni oficiální doktríny je třeba zmínit encykliku papeže sv. Pavla VI. Humanae vitae, která byla prorockým hlasem, ale hlasem volajícího na poušti. Takový hlas byl většinou úspěšně přeřvaný rokenrolem z reproduktorů a hlásných trub blikajícího a vyřvávajícího, stále rychleji se roztáčejícího kolotoče tohoto světa. Vichr, který tento kolotoč vytváří, se postupně změnil na tornádo devastující principy křesťanského, ale v podstatě hluboce lidského pojetí úcty k životu, manželství a rodině.

V 60.-tých letech, Karol Wojtyla, jako biskup a kardinál, vycházejíc ze svých vysokoškolských přednášek morálky a etiky, začal publikovat své knihy a úvahy o důstojnosti a kráse manželské lásky. Už název první jeho knihy na toto téma je výmluvný: Láska a odpovědnost.

Poukazoval zde na potřebu změny rétoriky, která v oblasti výchovy ke správnému používání lidské sexuality nemá být založena pouze na zákazech a příkazech, ale má vysvětlovat učení Církve a poukázat na to, že život podle křesťanských principů vede ke skutečnému, nejen povrchnímu štěstí. Mimo jiné v ní zdůrazňuje, že člověk by neměl "používat" druhého člověka jako jakousi věc k uspokojení svých potřeb. Šlo by o hrubou manipulaci a degradování lidské osoby. Druhého mám přijímat a milovat v jeho celistvosti, nemiluji jen jeho tělo, miluji člověka, daruji se mu a přijímám dar jeho života. Vzájemné sebedarování, výlučné, trvalé a projevené ve všech formách, i v té tělesné, jsou základem vztahu manželů.

Už od počátku své biskupské služby, při formaci pastorace rodin, při přípravě na manželství a při doprovodu manželských párů v jejich křesťanském manželství, Karol Wojtyla neúnavně představoval i učení Církve o přirozeném plánování rodičovství. Nebyl teoretikem odříznutým od života, právě naopak, byl si vědom, že život v manželské čistotě není lehký, ale vždy jasně a jednoznačně, učil, že tato metoda si určitě vyžaduje mravnost, odpovědnost, sebekontrolu, ale ve skutečnosti je to jediná metoda, která snese vysoká kritéria a požadavky lidské důstojnosti.

V rozvíjení teologických a antropologických úvah o důstojnosti a kráse manželství pokračoval Karol Wojtyla i jako papež Jan Pavel II. Mohli bychom dokonce říci, že téma manželství a rodiny byla jednou z centrálních témat jeho pontifikátu.

Proto krátce po zvolení papežem svolal biskupskou synodu o rodině, po které publikoval exhortaci Familiaris consortio, která si vysloužila pojmenování kompendium povolání rodiny. Rodině se věnoval i v mnoha jiných dokumentech, například v Listu rodinám či v exhortaci o důstojnosti ženyMulieris dignitatem. V roce 1982 založil v Římě, jako součást Lateránské univerzity zvláštní Institut na studium manželství a rodiny. Nezanedbatelným zhodnocením manželství je množství procesů beatifikace a kanonizace, které zahájil nebo i dovedl do úspěšného konce, právě kladouc na oltář jako vzor manžele, i manželské páry, které svou svatost prokazovaly právě v hlubokém prožívání manželské lásky.

Zvláštní místo však patří jeho Katechezím o lidské lásce podle Božího plánu, kterými doprovázel Církev během středečních katechezí s malými přestávkami od 5. září 1979 do 28. listopadu 1984. Prvních 5 let svého pontifikátu tedy Jan Pavel II. na středečních audiencích hovořil o kráse manželství a lidské lásky. Někdo by řekl, že je to nevídaný počin ze strany papeže, kterým jen dokazuje, s jakou naléhavostí vnímal potřebu správné teologické interpretace manželského vztahu, jako odpověď na bortící se strukturu manželského a rodinného života, který s sebou přinesla sexuální revoluce. Těchto 130 katechezí přispělo k rozšíření termínu Teologie těla. Dnes máme ve slovenštině k dispozici jejich překlad v ucelené publikaci "Jako muže a ženu je stvořil"

"Teologie těla" - Toto slovní spojení používá sám Jan Pavel II. s cílem objasnit podstatu svátosti manželství a lidské lásky. To není možné, pokud nepochopíme, co říká Boží Zjevení o smyslu lidského těla.

Snad nejodvážnější myšlenka, kterou v tomto díle prezentuje je: že lidská pohlavní láska je obrazem vnitřního života Boha - Nejsvětější Trojice. Vycházeje z Kristových slov: "Nečetli jste, že Stvořitel je na počátku jako muže a ženu stvořil?" (Mt 19, 4) Jan Pavel II. hovoří o původní Adamově samotě - díky které si uvědomuje sebe jako živou, uvažující bytost, která má svobodu a zároveň může jednat přes své tělo. Pak přichází stvoření Evy - a probouzí se touha po sebedarování a přijímání toho druhého. Hřích přichází na svět jako úpadek pravého sebedarování, které motivuje láska. A když papež mluví o řeči na hoře blahoslavenství, komentáři slova "Blahoslavení čistého srdce" - poukazuje na to, že toto učení o čistém srdci je poukázáním na znovuobjevení pravdy o sebedarování ve vztahu mezi dvěma lidmi.

Teologii manželství spojoval Jan Pavel II. i s teologií celibátu. Vycházel přitom z evangelia, že v nebeském království se už nežení a ani nevdává (srov. Mk 12,23). Manželství a také celibát jsou podle Jana Pavla II. cesty, kde se tomuto sebedarování učíme a připravujeme se na život v nebeském království, kde už bude dokonalé sebedarování.

Při svých úvahách o encyklice Humanae vitae sv. Jan Pavel II. připomínal, že, že při regulaci porodnosti resp. plodnosti - nejde v první řadě o hledání odpovědí na otázku: "Co je dovoleno a co je zakázáno?", ale: "Jak prožívat pohlavní lásku, aby odpovídala mé důstojnosti - jako lidské osoby?"

Z toho vyplývá, že některé věci se nesmí dělat ne proto, že je zakázal nějaký strejda z Vatikánu se směšnou čepicí na hlavě, ale proto, protože ponižují naši lidskost.

Cyril Vasil' 2017, Mnikh, CC BY-SA 4.0, commons..1. část promluvy - fatym.com, 1. 12. 2020
3. část promluvy - fatym.com, 3. 12. 2020
Text celé promluvy arcibiskupa Cyrila Vasiĺa si můžete v originálu - slovenštině přečíst na stránce
http://grkatke.sk, 18. 11. 2020

nebo poslechnout na záznamu celé mše svaté - 4. dne novény, 16. 11. 2020 - v archivu TV Lux - www.tvlux.sk/archiv/play/24379

V tomto archivu najdete i záznamy z dalších dní novény a to i z minulých let.

Trnavská novéna 2020

Sdílet

Související články:
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 12. 2020 | 2058 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace