Zajímavé...

"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!"

Bible Velkopáteční obřady slavení utrpení a smrti Pána přinášejí popis Ježíšova umučení podle Janova evangelia (Jan 18, 1 - 19, 42).





Existuje výrazný rozdíl mezi Janem a dalšími třemi evangelisty v popisu Ježíšova umučení. Pro tří evangelisty je Ježíš mužem bolesti. Pro Jana je Ježíšovo umučení jeho slávou.

Hodina oslavení

Na svatbě v Káně Galilejské zazní poprvé Ježíšovo upozornění: "Ještě nepřišla má hodina." (Jan 2, 4) Ježíš tím nemyslí na okamžik, ve kterém promění vodu na víno. Příběh tvoří paralelu se závěrem Janova evangelia: "Ježíš udělal před svými učedníky ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize. Ale toto je napsáno, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste vírou měli život v jeho jménu." (Jan 20, 30 - 31)

Kána Galilejská má silné propojení na Ježíšovo ukřižování. Ježíšovo upozornění "ještě nepřišla má hodina" zazní v průběhu evangelia na více místech (srov. Jan 7, 8. 30;). Avšak zazní i opačné vyjádření: "Nadešla jeho hodina" v Jan 12, 23; 13, 1 a v Jan 17, 1, když je Ježíš ve večeřadle se svými apoštoly a prohlásí: "Otče, nadešla hodina." Hodinou oslavení je Pánova smrt na kříži. Poslední slova ukřižovaného Krista v Janově evangeliu jsou: "Je dokonáno." (Jan 19, 30)

Hodina, pro kterou přišel na svět, aby oslavil Otce a Otec oslavil Syna, se naplnila. Ježíšova smrt na kříži je vrcholným znamením. Tam se odhaluje Ježíšova identita, jeho láska a naplňuje se Boží plán záchrany člověka.

Král na kříži

Od začátku se vše děje se souhlasem Ježíše. Už na začátku evangelia Jan Křtitel řekne o Kristu: "Hle, Beránek Boží ..." (srov. Jan 1, 29) Tento Beránek zemře v době, kdy v jeruzalémském chrámu zabíjejí beránky na velikonoční večeři. Jan neuvádí slova ustanovení Eucharistie, neuvádí Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Ježíš vystupuje jako král, je oslaven, jeho království není z tohoto světa.

Nepřátelé, kteří chtějí zajmout Ježíše, padnou před ním na zem. Ježíš propustí své učedníky, neutíkají jako v jiných evangeliích. Sám vykročí k Jidášovi, jehož očekává, a jde mu vstříc. Nepotřebuje, aby mu někdo nesl kříž (Šimon z Kyrény), ale sám si ho nese. Proto nic z toho, co se bude během jeho utrpení dít, nemůže Ježíše vyvést z rovnováhy. Janův Ježíš během výslechu vůbec není mlčenlivý, jak to vidíme ve zbývajících třech evangeliích. Kristus je před Pilátem výmluvný a sebejistý. Pilát se může domnívat, že má moc soudit Ježíše, ale on mu odpovídá klidně, že nemá nad ním žádnou moc, a Pilát má z něj strach. Celý proces před Pilátem je v Janově popisu vložen mezi chození Piláta ven a dovnitř. Ježíš je uvnitř a zástup stojí venku. Proto otázka nespočívá v tom, co se stane s Ježíšem, neboť ten má svůj život pevně v rukou, ale jestli Pilát zradí sám sebe tím, že podlehne výkřikům lidu venku.

Jan nezmiňuje roztržení chrámové opony při Ježíšově smrti. Novým chrámem je totiž samotný Boží Syn, jak to evangelista uvedl v komentáři ještě na začátku evangelia při vyčištění chrámu: "Ale on mluvil o chrámu svého těla." (Jan 2, 21) Pouze Jan vzpomene, že z Ježíšova probodeného boku vyšla krev a voda. Církev vidí v této zmínce odkaz na dvě svátosti - křest a Eucharistii.

Jan zachytil i slova předání dvou osob do vzájemné péče. Milovaný učedník přijal Ježíšovu matku za svou duchovní matku. Maria pod křížem je vzorem Církve. Za literárním významem slov se v duchu Janova evangelia skrývá symbolický význam a odkaz. Pravého Ježíšova učedníka charakterizuje to, že přijímá jeho matku. Tím naplňuje Kristův závěť z kříže. Maria se stává matkou všech Ježíšových učedníků.

Nakonec byl Ježíš i pohřben jako král. Nikodém na pomazání těla použil 100 liber vzácné myrhy s Aloe, což je přibližně 32 kg. Množství je obrovské a vyjadřuje královský pohřeb.

Já jsem

V Janově evangeliu najdeme více míst, ve kterých Ježíš označuje sebe sama výrazem "Já jsem": "Já jsem dobrý pastýř", "já jsem cesta, pravda a život", "já jsem vzkříšení a život", "já jsem brána k ovcím","já jsem pravý vinný kmen","já jsem chléb z nebe","já jsem živý chléb","já jsem světlo světa".
Najdeme však i taková vyjádření, ve kterých "Já jsem" vystupuje bez dalších charakteristik: "Když vyzvednete Syna člověka, poznáte, že Já Jsem a že nic nedělám sám od sebe, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec." (Jan 8, 28); "Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abraham, Já Jsem." (Jan 8, 58); "Říkám vám to už teď, dříve, než se to stane, abyste uvěřili, když se to stane, že Já Jsem." (Jan 13, 19); "Ale Ježíš, neboť věděl všechno, co mělo na něj přijít, popošel a zeptal se jich: »Koho hledáte?« Odpověděli: »Ježíše Nazaretského.«Řekl jim: »Já jsem.«" (Jan 18, 4 - 5)
Tento způsob Ježíšova vyprávění formou "Já jsem" je odkazem na zjevení Boha ve Starém zákoně.

Starozákonní kniha Exodus mluví o zjevení se Boha Mojžíšovi na hoře Sinaj v trnovém keři, který hoří plamenem, ale neshoří (srov Ex 3, 2). Bůh se Mojžíšovi dává poznat slovy: "Bůh řekl Mojžíšovi: »Já jsem, který jsem!« - a dodal: »Toto řekneš Izraele: »Já-jsem« mě poslal k vám!«" (Ex 3, 14) Boží jméno je "Já-jsem".

Když tedy Pán Ježíš použil toto označení, prohlásil se za Boha a židé to velmi dobře znali ze starozákonních textů. Zjevení se Boha ve Starém zákoně doprovázel strach lidí. Proto už rozumíme reakci těch, kteří přišli do Getsemanské zahrady, aby Ježíše zatkli. Když slyšeli slova "Já jsem", couvli a strachem popadali na zem (srov. Jan 18, 6). Ježíš Kristus použil na sebe Boží jméno, neboť je vtěleným Božím Slovem, živým Bohem, jak to evangelista Jan uvedl hned v prvním verši svého spisu: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh." (Jan 1, 1)

Pokud v ostatních třech evangeliích je v centru pozornosti Boží království, které Ježíš ohlašuje slovy a skutky, v Janově evangeliu je centrem samotný Ježíš Kristus. On je Králem, on je Božím královstvím.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 9. 4. 2020 naleznete zde

Cristo de la Preciosa Sangre. Huelva, Esculturayfotografía, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


maxmann, CC0 Creative Commons, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (08.01.2023)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2023)
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
P. František Trstenský: Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 04. 2020 | 3115 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace