Zajímavé...

'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM

Kardinal Robert Sarah, foto: François-Régis Salefran, CC BY-SA 4.0, wikimedia V tomto exkluzivním interview s La Nef diskutuje vatikánský kardinál Robert Sarah s Nicolasem Diatem o své hlubokomyslné a působivé nové knize: The Day is Far Spent (Den se nachyluje). Tvrdá a pravdivá diagnóza, přesto však plná naděje i uprostřed duchovní a morální krize Západu.

1)


V první části své knihy popisujete "duchovní a náboženský kolaps". Jak se tento kolaps projevuje? Ovlivňuje pouze Západ, nebo i jiné části světa, jako například Afriku?

Duchovní krize postihuje celý svět. Jejím zdrojem je však Evropa. Lidé na Západě jsou vinni tím, že odmítají Boha. Ale nejen to; Friedrich Nietzsche, jehož pokládají za mluvčího Západu, tvrdí: "Bůh je mrtvý! Bůh zůstává mrtvý! A my jsme ho zabili ..." My jsme Boha zavraždili. Nietzsche ho mezi lidmi nahradil prorockým "Supermanem". Duchovní kolaps má tedy absolutně západňárský charakter. Zde bych obzvláště zdůraznil odmítání otcovství. Naši současníci jsou totiž přesvědčeni, že v zájmu svobody a volnosti nesmí člověk na nikom záviset ani na nikoho spoléhat. A to je tragický omyl. Lidé na Západě jsou přesvědčeni, že přijmout, nebo dostat něco, je v rozporu s důstojností člověka. Civilizovaný člověk je však již ve své podstatě dědicem, vždyť dědí, čili přijímá dějiny, kulturu, jazyk, jméno, rodinu. To ho odlišuje od barbarů. Odmítnout začlenění do systému dědictví, příbuzenství a závislosti nás nahé vrhá zpět do džungle ctižádostivé a konkurenční 'ekonomiky' a ponechává nás napospas jejím vlastním nástrojům. Jelikož se člověk odmítá uznat za dědice, je odsouzen do pekla liberální globalizace, v níž se zájmy jednotlivců navzájem konfrontují bez jakýchkoliv zákonů, kromě zákona zisku pro sebe za každou cenu.

V této knize chci lidem na Západě připomenout, že pravou příčinou jejich odmítání dědictví a odmítání otcovství je ve skutečnosti jejich odmítání Boha. Od něho jsme totiž dostali svou přirozenost jako muž a žena. A to je pro moderní mysl nepřijatelné. Gender ideologie je vlastně luciferským odmítáním přijetí pohlavní přirozenosti od Boha. A tak někteří rebelují vůči Bohu a bezdůvodně se mrzačí, znetvořují a ničí, jen aby si změnili pohlaví. Reálně však v sobě nezmění nic z toho, co z nich ve skutečnosti dělá muže nebo ženu. Západ odmítá přijímat a dostávat a akceptuje pouze to, co vytvoří sám pro sebe. Transhumanismus je už závěrečným stadiem tohoto trendu. Lidská přirozenost je darem od Boha, a proto se pro západního člověka stává nesnesitelnou. Původ této revolty je v duchovní sféře; jde totiž o vzpouru satana proti daru milosti. V podstatě jsem přesvědčen, že západní člověk odmítá být zachráněn a spasen Boží milostí. Chce si ji nějak vytvořit sám a proto ji odmítá přijmout.

"Základní hodnoty", které propaguje OSN jsou založeny na odmítání Boha, což se dá přirovnat k bohatému mladíkovi v evangeliu. Bůh hledí na Západ s láskou, protože se tam udály úžasné věci. Vyzývá je, aby v tom pokračovali dál, ale Západ se odvrací a kráčí zpět. Upřednostňuje takové bohatství, za které vděčí pouze sám sobě.

Afrika a Asie ještě nejsou úplně kontaminovány gender ideologií, transhumanizmem ani nenávistí k otcovství. Avšak Západ už i zde tvrdě prosazuje svého neokolonialistického ducha a usiluje donutit tyto země přijmout zmíněnou smrtící ideologii.


2)


Píšete, že "Kristus nikdy věřícím neslíbil, že budou ve většině" (str. 34) a pokračujete "I navzdory největšímu úsilí misionářů nebude Církev nikdy dominovat světu. Posláním Církve je misie lásky, a láska nikdy nedominuje, nikdy nepanuje, nevládne "(str. 35). Ještě předtím jste napsal, "víru zachrání pouze 'malá hrstka věrných'". Když dovolíte, zeptám se takto směle: V čem přesně je problém - ve vnímání, že tato 'malá hrstka' fakticky stále aktuálně existuje a daří se jí přežít i ve světě, tak nepřátelském vůči víře?

Křesťané musí být misionáři. Poklad víry nemohou ukrývat pouze pro sebe. Misijní poslání a evangelizace zůstávají jejich naléhavou duchovní úlohou. I sv. Pavel napsal, že každý křesťan by měl být schopen říci: "Vždyť jestliže hlásám evangelium, nemám se čím chlubit; to je moje povinnost, a běda, kdybych je nehlásal" (1 Kor 9, 16) a dále pokračuje: "Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a poznali pravdu"(1 Tim 2, 4). Jak tedy můžeme sedět se založenýma rukama, když tak mnoho duší nezná jedinou pravdu, která vysvobozuje: Ježíše Krista? Převládající relativismus považuje náboženský pluralismus, jako takový, za dobrý. Není! Předávaná, ohlašovaná a vyučovaná musí být jen úplnost a dokonalost zjevené pravdy, jak ji přijala Katolická církev.

LoggaWiggler, CC0 Public Domain, pixabay.com


Cílem evangelizace není ovládnutí světa, ale služba Bohu. Nezapomínejme, že Kristovým vítězstvím nad světem je ... Kříž! Naším záměrem není ovládnout svět; evangelizace se děje prostřednictvím Kříže! Prvními misionáři jsou mučedníci. V očích běžného člověka ve svém životě selhaly. Cílem evangelizace není "neustálý nárůst sledovanosti" jako u sociálních médií, které chtějí za každou cenu vyvolávat senzaci a vzrušení. Naším cílem není popularita v médiích; my chceme aby Kristus zachránil všechny duše. Evangelizace není otázkou úspěchu, či štěstí. Evangelizace je hluboká vnitřní a nadpřirozená realita.


3)


Rád bych se vrátil k jednomu bodu v předchozí otázce. Když řeknete, že Evropské křesťanství, které se dokázalo samo etablovat v celé společnosti, je jen jakousi mezihrou v dějinách, myslíte tím, že by se nemělo dávat za vzor v tom smyslu, že v Evropě křesťanství "dominuje" a vnucuje se prostřednictvím jakéhosi sociálního nátlaku?

Společnost, proniknutá vírou, evangeliem a přirozeným zákonem, je velmi žádaná. Vytvořit ji je úkolem věřících laiků. Toto je fakticky jejich pravým povoláním. Když budují město v souladu s lidskou přirozeností a otevřeně přijímají Zjevení, pracují pro dobro všech. Hlavním cílem Církve však není vybudovat nějaký specifický model společnosti; ona totiž dostala mandát ohlašovat spásu, která je však nadpřirozenou realitou. Spravedlivá společnost vzbuzuje v lidech touhu přijmout dar od Boha, ale nemůže jim dát spásu. Na druhé straně otázka zní, zda může existovat společnost, která je spravedlivá a v souladu s přirozenými zákony, ale bez daru milosti, působící v duších lidí? Velmi naléhavě potřebujeme ohlašovat podstatu naší víry: pouze Ježíš nás zachrání před hříchem. Musí se však zdůraznit, že evangelizace není úplná, když se přidržuje sociálních struktur. Společnost, inspirovaná evangeliem chrání slabé proti následkům hříchu. A naopak, ze společnosti, která se odstřihne od Boha, se velmi rychle stává diktatura a zároveň taková struktura hříchu, která podněcuje lidi dělat zlo. Právě proto můžeme říci, že žádná spravedlivá společnost nemůže existovat bez toho, aby v ní nebylo místo pro Boha ve veřejném prostoru. Stát, který se hlásí k ateismu, je nespravedlivý a protiprávní. Stát, který vyobcoval Boha do soukromé sféry, se sám odstřihuje od pravého zdroje práva a spravedlnosti. Stát, který tvrdí, že právo je jen otázkou dobré vůle a neusiluje se ho založit na objektivním pořádku, stanoveném Stvořitelem, riskuje pád do totalitarismu.


4)


V Evropských dějinách jsme se již dostali od společnosti, v níž skupina vyvažuje jednotlivce (holismus středověku) - typ společnosti, jaká stále existuje v Africe a také dnes charakterizuje islám - ke společnosti, v níž se jednotlivec 'vysvobozuje' ze skupiny ( individualismus). Zhruba můžeme říct, že jsme přešli od společnosti, ve které dominovalo pátrání po pravdě, ke společnosti, ve které dominuje hledání svobody. Samotná Církev rozvíjí svou nauku i navzdory této evoluci, vyhlašujíc právo na náboženskou svobodu v průběhu Druhého Vatikánského koncilu. Jak vnímáte pozici Církve v souvislosti s touto evolucí? Existuje rovnováha mezi dvěma póly - "pravdou" a "svobodou"? Protože doposud jsme pouze procházeli od jednoho extrému k druhému.

Není správné hovořit o "rovnováze" mezi dvěma póly - pravdou a svobodou. Navozuje to totiž dojem, že tyto věci jsou jen povrchové a ve vzájemné opozici. Svoboda ve své podstatě směřuje k tomu, co je dobré a pravdivé. Pravda je něco, co se má poznat a ve svobodě přijmout. Svoboda, která se neřídí pravdou a neorientuje se na ni, je nesmyslem. Omyl nemá žádná práva. Druhý Vatikánský koncil znovu připomněl fakt, že pravda se může etablovat pouze silou, kterou má v sobě ona sama, nikdy ne násilím a donucováním. Připomněl i to, že respekt k člověku a jeho svobodě by nás nikdy neměl přivést k lhostejnosti vůči pravdě a dobru. Zjevení je "vpád" Boží pravdy do našeho života. Neomezuje nás, ani nás k ničemu nenutí. Darováním a zjevením sebe samého Bůh respektuje svobodu, kterou On sám stvořil. Jsem přesvědčen, že opozice mezi pravdou a svobodou je výplodem falešné koncepce lidské důstojnosti.

Moderní člověk absolutizuje svou svobodu až do bodu, ve kterém sám sebe přesvědčí, že ji ohrozí, když akceptuje pravdu. Nejvýraznějším projevem svobody, jaký může člověk udělat, je však právě akceptování pravdy. Jsem přesvědčen, že vaše otázka odhalí hloubku krize svědomí a víry na Západě. Člověk na Západě se obává ztráty své svobody tím, že by přijal dar pravé víry. Dává přednost uzavření se dovnitř svobody, která je zbavena smyslu a obsahu. Aktem víry je setkání svobody a pravdy. Právě proto kladu v první kapitole své knihy důraz na krizi víry. Naše svoboda se naplní a zrealizuje, když řekne "ano" zjevené pravdě. Ale pokud svoboda říká "ne" Bohu, popírá vlastně samu sebe. Udusí se.


5)


V knize se podrobně věnujete krizi kněžství a uvádíte důvody ve prospěch kněžského celibátu. Co vnímáte jako primární příčinu v případech zneužívání nezletilých kněžími a jaký je váš názor na konferenci na toto téma, která se právě koná v Římě?

Krize kněžství je podle mě jedním z hlavních faktorů, ovlivňujících krizi v Církvi. Kněžím jsme odňali jejich kněžskou identitu. Donutili jsme je nabýt přesvědčení, že musí být především výkonní a schopní, přičemž kněz je ve své podstatě pokračováním Kristovy přítomnosti mezi námi. Kněz by neměl být charakterizován podle toho, co dělá, ale podle toho, kým je: ipse Christus, samotný Kristus. Mnohé případy sexuálního zneužívání nezletilých pouze odhalují hloubku duchovní krize; temnou, záludnou a tragickou propast mezi knězem a Kristem. Jsou zde samozřejmě i sociální faktory: krize 60. let a sexualizace společnosti, která se projevila i na Církvi. My však musíme mít odvahu jít dál. Kořeny této krize jsou duchovní. Kněz, který se nemodlí a který z vysluhování svátostí, zvláště Eucharistie, dělá divadlo, kněz, který se jen zřídka zpovídá a který svůj život neprožívá jako druhý Kristus, je odstřižen od vřídla svého vlastního bytí. Výsledkem tohoto všeho je smrt. Tuto knihu věnuji kněžím celého světa, protože vím, že trpí. Mnozí z nich se cítí opuštěni a zapomenuti.

Za krizi kněžství máme ve velké míře odpovědnost my, biskupové. Chováme se k nim jako otcové? Posloucháme je, chápeme a usměrňujeme je? Dáváme jim dobrý příklad? Z diecézí se až příliš často stávají administrativní struktury. Je velmi mnoho všelijakých setkání. Biskup by měl být vzorem kněžství. My sami však máme daleko od modlitby v tichosti nebo od zpívání oficia v našich katedrálách. Obávám se, že my sami se ztrácíme a mrháme časem plněním druhotných, profánní ch 'povinností'. Místo kněze je na Kříži. Když slouží mši, nachází se přímo u zdroje celého svého života, jmenovitě Kříže. Celibát je konkrétním prostředkem, který nám dovoluje žít toto tajemství Kříže ve svém životě. Celibát vpisuje Kříž přímo do našeho těla a právě proto je pro moderní svět nepřijatelný. Celibát je pro moderní lidi pohoršením, protože samotný Kříž je pohoršením.

Chci v této knize kněze povzbudit a dodat jim odvahu. Chci jim říct: milujte své kněžství! Chci kněžím celého světa vyjádřit svou náklonnost jako otce a bratra.


6)


V knize od Frederica Martela (In the Closet of the Vatican), která způsobila dost velký rozruch, autor objasňuje, že ve Vatikánu existuje mnoho homosexuálních prelátů. Je přesvědčen o správnosti veřejného odsouzení vlivu mocné gay sítě v srdci samotné Kúrie. Jaký máte na to názor vy? Existuje v srdci Církve 'homosexuální problém', a jestli ano, proč je tabu?

Dnes prožívá Církev spolu s Kristem potupu, zneuctění a ukrutnost Jeho Umučení. Hříchy jejích členů se jí nyní vracejí jako facky do obličeje. Někteří se pomocí nich snaží vytvořit tlak na biskupy. Někteří chtějí, aby se přizpůsobili úsudku a jazyku světa. Někteří biskupové se pod tímto tlakem sesypali. Volají po upuštění od kněžského celibátu nebo se jen tak neutrálně vyjadřují o homosexuálním chování. Překvapuje nás to? Vždyť i samotní apoštolové opustili Krista v Getsemanech a to v Jeho nejtěžší hodině. Musíme být realističtí a konkrétní. Ano, existují hříšníci. Ano, existují i ​​nevěrní kněží, biskupové, či dokonce kardinálové, kteří selhali v zachovávání čistoty. Ale, a to je velmi vážné, selhali v dodržování dogmatické pravdy! Svými matoucími a nejednoznačnými řečmi dezorientují věřící křesťany. Znehodnocují a falšují Boží Slovo a snaží se ho překroutit a pokřivit tak, aby získali dobrozdání od světa. Jsou to Jidáši Iškariotští naší doby.

Hřích by nás neměl překvapovat. Na druhé straně však musíme mít odvahu pojmenovat ho. Nebojme se znovu objevit metody duchovního boje: modlitbu, pokání a půst. Potrestání nevěrnosti vyžaduje jasný vnitřní rozhled. Musíme hledat konkrétní prostředky jak nevěrnosti předcházet. Jsem přesvědčen, že bez každodenního modlitebního života a bez minima vzájemného bratrského života mezi kněžími, je věrnost pouze iluzí. Vezměme si vzor ze Skutků apoštolů.

V souvislosti s homosexuálním chováním si dejme pozor, abychom nepadli do pasti manipulátorům. Církev jako taková nemá žádný "homosexuální problém". Problémem jsou hříchy a nevěrnost. Neosvojujme si slovní zásobu LGBT ideologie. Homosexualita totiž nedefinuje identitu člověka; popisuje pouze určité úchylné, hříšné a perverzní úkony. My však na takové chování, jakož i na ostatní hříchy, známe lék. Musíme se vrátit ke Kristu a dovolit Mu, aby nás obrátil a změnil. Pokud je hřích tohoto druhu veřejný, musí se aplikovat trest podle církevního práva. Trest je milosrdný; je skutkem dobročinné a bratrské lásky. Trestem se napravuje poškození obecného dobra a straně, která se provinila, umožňuje napravit svou chybu. Trest patří k otcovské roli biskupů. V neposlední řadě musíme mít odvahu aplikovat stanovené normy i na přijímání seminaristů. Muži, jejichž psychika je hluboce a soustavně ukotvená v homosexualitě nebo kteří žijí 'duplicitně' a lžou, nemohou být akceptováni jako kandidáti kněžství.


7)


Jedna kapitola je věnována "krizi Církve". Kdy přesně určujete její začátek a z čeho sestává? Jak podle vás souvisí "krize víry" s krizí "morální teologie"; která z nich byla dříve?

Krize Církve je především krizí víry. Někteří chtějí aby Církev byla jen společenstvím lidí v horizontální rovině a aby mluvila jazykem médií, chtějí ji zpopularizovat. Nabádají, aby se nemluvilo o Bohu; tělo a duši vážou pouze na sociální problémy - migraci, ekologii, dialog, kulturu setkávání, boj proti chudobě, za spravedlnost a mír. Jsou to samozřejmě důležité věci, před kterými Církev nemůže zavírat oči. Taková Církev však není zajímavá pro nikoho. Církev je zajímavá jen proto, že nám umožňuje setkávat se s Ježíšem. Je legitimní, protože jako jediná nám předává Zjevení. Když ji však lidé přetíží vlastními strukturami a systémem, zahrazují cestu Božímu světlu, aby mohlo v ní a skrze ni zářit. Máme sklon neustále si myslet, že svými názory a skutky Církev zachráníme; bylo by však lepší, kdybychom ji nechali aby se zachránila sama.

Podle mého názoru jsme se v současnosti v dějinách Církve ocitli v bodě zlomu. Církev nutně potřebuje důkladnou a radikální reformu, která musí začít reformou života jejich kněží. Kněží musí být přímo uchváceni touhou po svatosti, po dokonalosti v Bohu a po věrnosti učení Toho, který si je vybral a který je posílá. Celé jejich bytí a všechny jejich aktivity musí zapojit do služby posvěcování. Církev sama o sobě je svatá. Šíření její svatosti však brání naše hříchy a světské zájmy. Je nejvyšší čas zbavit se všech těchto břemen a dovolit Církvi, aby se konečně ukázala taková, jakou ji Bůh stvořil. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že dějiny Církve jsou poznamenány strukturálními reformami. Já jsem přesvědčen, že dějiny Církve měnili svatí. Struktury následovaly až potom a neměly jinou roli, jen zachovat to, čeho dosáhli svatí. Potřebujeme svaté, kteří se nebojí hledět na všechno očima víry a kteří se nechávají osvěcovat Božím světlem. Krize morální teologie je následek úmyslné slepoty. Odmítáme hledět na život přes světlo víry.

V závěru své knihy mluvím o nákaze, kterou trpíme všichni - o smrtelně toxickém a bujícím ateismu. Proniká všechno, ještě i naše kněžská setkání a rozhovory. Spočívá v tom, že radikálně pohanskému a světskému způsobu myšlení a jednání dovoluje existovat bok po boku spolu s vírou. A my jsme s takovýmto nepřirozeným soužitím celkem spokojeni! To jen dokazuje, že naše víra zřídla, stala se nestálou a nedůslednou! V první řadě potřebujeme reformovat svá srdce a už nikdy nesmíme přistoupit na kompromis s lží. Víra je pokladem, který musíme bránit, ale zároveň nám i dodává sílu k této obraně.


8)


Ve druhé a třetí části knihy mluvíte o krizi v západní společnosti. Problematika je nesmírně rozsáhlá a vy se dotýkáte tolika důležitých bodů - od expanze "kultury smrti" k problémům konzumismu, provázaných s globálním liberalismem, věnujete se otázkám identity, transmisie, islamismu atd - že je přímo nemožné věnovat se detailně každému z nich. Který z těchto problémů vnímáte vy jako nejdůležitější a jaké jsou hlavní příčiny úpadku Západu?

Kardinál Sarah, CC BY-NC-ND 2.0, creativecommons.org,


V první řadě bych rád vysvětlil proč si já jako Afričan dovoluji hodnotit Západ. Církev je strážcem civilizace. Jsem přesvědčen, že západní civilizace právě prochází osudnou a smrtonosnou krizí. Dosahuje vrchol sebezničující nenávisti. Jediné, co během pádu Římské říše zajímalo elitu, byl stále větší luxus v jejich každodenním životě, zatímco lid hloupnul při stále vulgárnější zábavě. Proto je mou biskupskou povinností varovat Západ! Barbaři jsou už ve městě. To jsou všichni ti, co nesnášejí lidskou přirozenost, co šlapou po smyslu posvátna, co rebelují proti Bohu, Stvořiteli člověka a přírody. Západ je zaslepený vědou, technologií a nezřízenou touhou po bohatství. Pokušení bohatství, které liberalismus šíří v srdcích, se usazuje v lidech. Zároveň se v tichosti odehrává tragédie potratů, pokračuje eutanazie a pornografie spolu s gender ideologií ničí děti a dospívající mládež. Už jsme si na barbarství zvykli; už nás víc nepřekvapuje! Zvoním na poplach, a dělám to z lásky; se srdcem plným synovské vděčnosti k západním misionářům, kteří zemřeli v mé domovině, v Africe, a kteří mi zprostředkovali drahocenný dar víry v Ježíše Krista. Chci kráčet v jejich stopách a přijmout jejich dědictví!

Zdůraznil jsem pochopitelně i hrozbu, kterou představuje islamismus. Muslimové opovrhují ateistickým Západem. Našli si útočiště v islamismu, jako v odpůrci konzumní společnosti, která se jim nabízí jako náboženství. Může jim Západ takto prezentovat zřetelně a jasně víru? Právě pro toto musí znovu objevit své křesťanské kořeny a identitu. Zemím třetího světa se Západ nabízí jako ráj, protože ho ovládá komerční liberalismus. Toto podnítilo příliv migrantů, tak tragický pro identitu národů. Západ, který popírá a odmítá svou víru, dějiny, kořeny a identitu, je předurčen k tomu, aby jím pohrdali, je předurčen k smrti a zániku.

Rád bych však poukázal na to, že vše je připraveno na obnovu. Vidím rodiny, kláštery, farnosti, které jsou jako oázy uprostřed pouště. A právě z těchto oáz víry, liturgie, krásy a tichosti se Západ znovu zrodí.


9)


Tuto úžasnou knihu končíte částí s názvem: "Znovuobjevení naděje: praktikování křesťanských ctností". Co tím myslíte? Jak se praktikování těchto ctností může stát lékem pro rozsáhlou krizi, o jaké jsme v tomto interview mluvili?

Nepředstavujme si žádný speciální program, pomocí kterého zajistíme lék, který vyléčí zmíněnou současnou krizi. Jednoduše musíme žít svou víru - absolutně a radikálně. Křesťanské ctnosti jsou vírou, která se jimi projevuje ve všech lidských schopnostech. Označují cestu k šťastnému životu v harmonii s Bohem. Musíme vytvářet prostor, ve kterém by mohly vzkvétat a rozvíjet se. Vyzývám křesťany, aby tvořili oázy svobody uprostřed pouště, vytvořené na bázi agresivního prospěchu. Musíme vytvořit prostor, kde se dá 'dýchat'; kde může křesťan normálně žít. Centrem našich společenství musí být Bůh. Uprostřed laviny lží a klamu musíme dokázat vytvořit prostor, kde se pravda nejen vysvětluje, ale i žije. Slovem, musíme žít evangelium: nepokládat ho jen za utopii, ale žít ho konkrétním způsobem. Víra je jako oheň, který však musí hořet tak, aby se dal přenášet na druhé. Dávejte na tento posvátný oheň velký pozor! Ať vás hřeje uprostřed zimy, v níž se ocitl Západ. "Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?" (Řím 8, 31). V neštěstí, zmatku a temnotě tohoto světa hledáme "světlo, které září v temnotách" (Jan 1, 5), Toho, který o sobě řekl: "Já jsem Cesta, Pravda a Život" (Jan 14, 6).


Zdroj: https://catholicherald.co.uk/, 5. 4. 2019

Převzato z https://www.lifenews.sk/, článek z 1. 10. 2021 naleznete zde.

Kard Sarah (výřez obr.) od Carolus – Vlastní dílo. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 10. 2021 | 790 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://www.lifenews.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace