Zajímavé...

Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství

Bible
Bůh je (i není) jen milosrdenství

- některé rozporuplnosti k jubilejnímu roku milosrdenství ...

... důvody, abychom se v roce milosrdenství vážněji zabývali i teologickou otázkou skutečného významu Božího milosrdenství, zejména, abychom se ptali, co o tom nacházíme v Bibli.

Mimořádný jubilejní rok milosrdenství, jako i papežská bula „Tvář milosrdenství“, která toto jubileum provází, vyvolali veliký zájem veřejnosti. V tom všem jsou i téměř překvapující jevy. Vyvolává to zejména dojem, že se rok milosrdenství setkává s větším nadšením u těch poněkud vzdálenějších věřících a dokonce i u určité části nevěřících než u církevní hierarchie a takzvaných praktikujících věřících. Možná je důvod v tom, že právě církevní hierarchie a tzv. praktikující věřící ve svém životě a jednání někdy velmi málo projevují rysy milosrdného Boha, zatímco ti druzí právě potom touží. Jsou i ti teologicky méně rozvinutí, kteří pod pojmem milosrdenství chápou náklonnost k chudým a ohroženým, což papež František od počátku svého pontifikátu praktikuje. Někteří kněží měli příležitost vyslechnout si poučení, že by papež František jednal jinak než oni. Všechno jsou to důvody, abychom se v roce milosrdenství vážněji zabývali i teologickou otázkou skutečného významu Božího milosrdenství, zejména, abychom se ptali, co o tom nacházíme v Bibli.

Přestože každý člověk je ve své náchylnosti k hříchu přirozeně odkázán na Boží milosrdenství, zdá se, že je dnešnímu člověku nějak bližší obraz Boha spravedlivého a přísného soudce než milosrdného Otce. Proč? Protože je člověku z krve a masa nějak přirozenější se mstít za způsobenou urážku nebo nespravedlnost, než je odpustit.

V antickém, pohanském světě milosrdenství nikdy není chápáno jako vytoužená ctnost. Pohanská božstva jsou buď bezcitná ve vztahu k lidské bídě nebo krutá ve vyrovnávání se jedněch s druhými.

Dokonce i největší pohanský myslitel, Aristoteles, nepovažuje milosrdenství za ctnost, ale slabost, která je vlastní jen dětem a starcům. „Člověk musí být svým rozumem nad milosrdenstvím, protože ono brání v tom, aby člověk jasně myslel a usuzoval“ (Aristoteles). V té Aristotelově větě bychom zbytečně hledali srdce jako centrum citů člověka. Všechno je zúženo na rozum a vůli a tam skutečně není místo pro milosrdenství, které je podle své definice ctností srdce.

Je milosrdenství Boží slabostí?

Greyerbaby, CC0 Public Domain


Milosrdenství je výslovně biblickou kategorií, vlastností Boha, který se zjevil člověku. Ale ani za nic jedinou vlastností, kterou bychom měli brát izolovaně a absolutně. I když prorok o Jahve říká, že je „něžnost sama a milosrdenství“ (viz Jl2,13), neznamená to, že bychom mohli zanedbat ta početná biblická místa, která mluví o jeho spravedlnosti a přísnosti, a ještě méně ta, která mluví o hněvu, kterým dokáže vzplanout proti svému lidu. Totéž platí o mnohých místech, která mluví o soudu a odsouzení.

Slovní základ židovského slova raham z kterého je odvozeno i podstatné jméno milosrdenství a přídavné jméno milosrdný, což ve skutečnosti znamená „mateřské lůno“, „útroba“, a to mluví o mateřském pocitu v Bohu, tedy soucítění. Latinské slovo pro milosrdenství – misericordia – znamená: mít srdce pro cizí bídu. A také v chorvatském /i českém/ slově milosrdenství jako bychom slyšeli „milé srdce“.

Horlivý novověký protivník křesťanů a horlivý zastánce návratu k pohanství, Friedrich Nietzsche, také ostře kritizoval křesťanskou ctnost milosrdenství. Právě proto křesťanství považoval za náboženství bez krve a křesťanského Boha za ubožáka. Takový Bůh má být nahrazen mocným „Nadčlověkem“ (Ubermensch), který nebude projevovat žádnou slabost.

V zákonech dnešních moderních států není místo pro Boha a není třeba se divit, že není místo ani pro milosrdenství. Zdůrazňuje se jen právo a spravedlnost. Nezřídka se setkáme s vyjádřením: „Zločince je potřeba předvést před tvář spravedlnosti“, aby na ně dopadla ruka spravedlnosti... A jednotliví státníci se nevyhýbají prohlášení, jak v tom přivádění zločinců ke spravedlnosti budou nemilosrdní a využijí všech prostředků.

Jak v tomto ovzduší a kontextu přesvědčivě mluvit o milosrdném Bohu? Zatímco mocní tohoto světa rozmáchle hovoří o „nemilosrdné spravedlnosti“, nejeví-li se v jejich očích takový milosrdný Bůh opravdu „bezmocný a ubohý“? (Nietsche) Na tu otázku papež František odpovídá větou svatého Tomáše Akvinského: „Milosrdenství je vlastnost Boha, jehož všemohoucnost spočívá právě v tom, že je milosrdný“. Dodává svůj osobní komentář: „Tato slova sv. Tomáše Akvinského ukazují, že milosrdenství není projevem slabosti, ale výraz Boží všemohoucnosti... trpělivý a milosrdný. Ta dvě slova se opakují v celém starém zákoně, aby popsala Boží přirozenost“ (tvář milosrdenství 6).

Bůh a Jeho vlastnosti

sethink, CC0 Public Domain, pixabay.com


Abychom správně pochopili řeč o Božích prostředcích, musíme vždy vycházet od základní pravdy o Bohu, že je jeden a dokonalý, že je pro člověka nevýslovný a že o Něm důvěryhodně známe jen to, co nám On sám o sobě zjevil v Písmu svatém. Počínaje jeho Božskou podstatou, říká o Něm teologie, že je: duchovní, věčný, nekonečný, neměnný, nesmírný, nekonečně dobrý, láska sama, pravda... A vycházejíc z jeho úlohy Stvořitele všeho stvořeného, a z jeho vztahu ke stvoření, Bůh je: všemohoucí, moudrý, svobodný, věrný...

Bible není ani filosofie ani teologie, ale svědectví zjevení. Nezabývá se teoretickými úvahami o Boží bytosti, ale mluví o konkrétním Božím působení v historii s lidem, který Bůh sám sobě vyvolil a ve kterém se zjevuje. On s tím lidem uzavřel smlouvu a chce ho vychovávat k věrnosti sobě. Proto nemůže být lhostejný ke zlu, kterého se lid dopouští, zvláště na odpadnutí od smlouvy. Bůh na to odpovídá hněvem nebo zlostí, což nesmíme chápat jako opak jeho milosrdenství, protože v Bohu nejsou rozpory. To je jenom jeho odpověď na zlo a prostředky, kterými chce lid pohnout k obrácení. A navíc ústy proroka Bůh zaručuje, že ztiší svůj hněv a bude ho litovat, jestliže se lid obrátí: „Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého.“ (Jr 18,8). Bible nabízí obraz Boha, který je láska sama (srov. 1 J 4, 16) a který nesmírně miluje svůj lid, jako ho z lásky vyvedl z Egypta, stejně tak ho z lásky vrací z babylonského zajetí, vzkazuje mu skrze proroka (Jr 31,3).Bůh dopustil trest svého nevěrného lidu, ale ten není konečný. Ve vztahu k lidu jsou neměnné jen prostředky lásky a věrnosti.

Žalmista to Božím jménem uvádí do souvislostí: „Opustí-li jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, ztrestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich nepravosti, ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost... (Ž 89, 31-34). Hněv a milosrdenství v Bohu jsou jenom dvě stránky téže skutečnosti. Bůh je milosrdný i když se ve své spravedlnosti zlobí pro hříchy, i když hříšníkovi hrozí trestem, je spravedlivý v prokazování milosrdenství, z čehož nevylučuje ani největšího hříšníka, jestliže lituje a obrátí se. Nakonec není problém v Bohu, ale v člověku. Bůh nikdy neustupuje od lásky a věrnosti. Ale problém vzniká, když člověk ve svém svobodném rozhodnutí přehlíží a odmítá Boží lásku. V úctě k lidské svobodě může Bůh jen s pocitem bolesti ke svému milovanému stvoření přijímat jeho rozhodnutí přerušení vztahu s Bohem, který ho miluje.

Ježíš to vyjádřil v konečném vyrovnání se s nevěrnými Židy. Přesvědčoval je, že přišel, aby je spasil a ne aby je odsoudil. Ale jejich soudce nakonec bude jeho slovo, které přehlíželi (srov. J 12,47).

Milosrdný Bůh v činnosti

Jako všeobecně platí o zjevení, že se pomalu šířilo, tak je to možné říci o obrazu milosrdného Boha. Milosrdenství jako jedna z nejvýznamnější vlastností Božské bytosti ve vztahu k člověku představuje základ celého zjevení. Při zjevení se Mojžíšovi v Hořícím keři, mu Bůh sděluje, proč se mu zjevuje. „Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti“ (Ex 3,7). Při příležitosti obnovy Smlouvy se Bůh zjevuje Mojžíšovi jako „Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný...“ (Ex 34,6).

lmaresz,  CC0 Public Domain, pixabay.com


Lid svojí nevěrností často vystavoval zkoušce milosrdenství Boží a jeho trpělivost, ale nemohl ho zviklat a obrátit své milosrdenství v opak. Prorok Hoše (Ozeáš) Božím jménem vydává svědectví, že Bůh, který na okamžik i ustoupil návalu svého hněvu, toho hned litoval a rozpomněl se na své milosrdenství. Dojemně zní slova Jahveho k národu ústy proroka „ (11,8). I prorok Izaiáš podává svědectví, že hněv Jahveho je jenom chvilkový a pomíjející, ale jeho smilování je věčné: „Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování.“ (Iz 54, 7).

Boží milosrdenství se silně odráží i v modlitební praxi Izraele. Je důvodem a posilou žalmisty, že svoji hříšnost může svěřit Bohu a doufat v odpočinutí: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,“ (Ž 51, 3) I ve velikém neštěstí, když je vystaven nátlaku hříšníků, může se starozákonní modlící člověk spoléhat na Boží milosrdenství a proto se k němu utíká: „Bože, povstávají proti mně opovážlivci, o život mi ukládá smečka ukrutníků, na tebe se neohlíží. Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný. Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice!“ (Ž 86, 14-16). Když se k Hospodinovu milosrdenství hlásíme, spolu s žalmistou, se stejnou důvěrou se budeme obracet k Bohu, budeme s ním sdílet i jeho zážitky Boží lásky a věrnosti.

Fra Ivan Dugandžić


Převzato z www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/,
článek ze 16. 2. 2016 naleznete zde.

Unsplash, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 02. 2016 | 5778 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace