Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.V. Pudy v našom tele

Tí z nás, ktorí nerešpektujú svoje svedomie a ducha, nestarajú sa o lásku, zapájajú svoj rozum a vôľu iba do služieb tela, sú ovládaní a usmerňovaní najmä pudmi. Pud zachovania života a pud pohlavný zabezpečujú náš telesný život, záujem o zhromažďovanie potravy, potrebných vecí a záujem o rozmnožovanie každého jednotlivca. Prvý z nich je pre život človeka i spoločnosti nevyhnutný, bez druhého by však ľudstvo vyhynulo. Pudy sú súčasťou tela a sú pre svet darom.
Naša osobná sexualita je od počiatku určená pre manželstvo. Erotická láska má v podstate dva zámery. Osobné zjednotenie manželov a následné plodenie detí. /I bezdetné manželstvo je manželstvo/. Obidva tieto ciele v manželstve mohutne upevňujú už vopred existujúcu bratskú a obetavú lásku, čím rastie vernosť i oddanosť.
Muži a ženy sú prevažne heterosexuáli, vzájomne odlišní a preto sa vzájomne dopĺňajú. Keďže v sexuálnej aktivite nebývajú manželia rovnakí, ich telesný styk má byť prejavom dávania seba, ktoré často treba spojiť i s osobnou obetou v prospech slabšieho manželského partnera.
Predmanželský a mimomanželský pohlavný styk bez duchovnej lásky sú pre ľudí zákonitým zlom, lebo sú výrazom zrady, brania a získavania pre seba. Na základe prirodzených telesných i duchovných rozdielností vznikajú partnerské nedorozumenia, ktoré bránia vzniku lásky. Keďže vyriešiť ich môže iba láska, musí medzi partnermi vzniknúť skôr, ako prípadné nedorozumenia. Lebo podstatou lásky je jedinečnosť, výlučnosť, vernosť, dôvera, dobrotivosť a vzájomná pomoc. A to je základ budúceho dobrého manželstva.
Na tieto zákonitosti nás vopred upozorňuje i desať bodový mravný zákonník, ktorý smilstvu, cudzoložstvu a psychickej túžbe po nich vyhradil dva samostatné body. I všetky ostatné body sú len o našom prospechu a našom šťastí, najmä rodinnom i spoločenskom. Je smutné, že sa ľudia cítia obmedzovaní napr. zásadou – nekradni, neklam, nepodvádzaj, pričom výchova kladných vlastností je ponechaná osobnej slobode človeka a  rodinám, s 10-15 % spoločenskou účinnosťou.
Pri zamilovaní je preto potrebné budovať najskôr lásku duchovnú, ktorá v manželstve zabezpečí všetky potrebné telesné i duchovné dobrá prirodzenou cestou a v maximálnej miere./Harmonické manželstvo./ V manželstve duchovná láska spája len jedného muža a jednu ženu. Nedajte sa oklamať ani svojim telom, ani kamarátmi, ani verejnou mienkou. A za svoju vzájomnú lásku bojujte so svetom, ale najmä sami so sebou.
Pekne to vyjadril Viliam P. Young: Muž a žena sú rovnocenné protipóly. Automaticky sa priťahujú po telesnej i duchovnej stránke. Avšak naša snaha po moci a ovládnutí iného, ničia vzťah, po ktorom túži naše srdce.

Druhý najmocnejší pud tela je pud pohlavný.

Jeho vnútorným prejavom je telesná príťažlivosť a vonkajším prejavom je pohlavné správanie. I o tomto pude platí, že používaný alebo aktívne nepoužívaný, súčasne s láskou k blížnym, prináša veľa osohu.
Avšak sex využívaný iba pri zamilovanosti do telesných vlastností a mimo manželstva obyčajne pôsobí protichodne. Čo vyhovuje jednému, nevyhovuje druhému, preto je často vynútený, zakúpený, jednostranne prežívaný, čím aktívne bráni vybudovaniu lásky. Prípadnú vznikajúcu lásku ničí a prináša vždy mnohé ľudské tragédie. Hlavne pre to, že je využívaný egoisticky s úmyslom: Ja chcem zážitok, ja si chcem užiť, ja, ja, ja, To je návyk, znemožňujúci lásku a harmonické telesné i duchovné súžitie.

vypln


60. Často počujeme námietku, že duch je proti telu a človeku preto škodí.

Skutočnosťou je, že duch a pudy sa vzájomne nemôžu zničiť. Bez lásky sa však prejavuje prirodzená náchylnosť pudov pre zlo. Preto sa náš rozum slobodne môže rozhodnúť až vtedy, ak už máme v duši i lásku /Lásku/. Lebo záujmy pudov a lásky v človeku sú v protiklade a my sa slobodnou vôľou rozhodujeme. Pudy nás nútia získavať hodnoty a hromadiť ich, čím oslabujú priateľstvo. Duchovná láska nie je proti hromadeniu, ale chce získané hodnoty dávať a nie iným brať. Teda priateľstvo, pokoj a mier podporuje.
Láska, náš rozum a slobodná vôľa môžu zosúladiť činnosť a účinky pudov a lásky do osobnej harmónie. Ak sa to stane, pudy nás ďalej podnecujú k činnosti, ale hrabivosť, chamtivosť, klamstvo a lakomstvo sú nahradené dobrosrdečnosťou a túžbu po pohlavnej promiskuite mení láska na manželskú vernosť.
Potrebné je vedieť, že rozum v službách tela a pudov túži po polygamii, promiskuite t.j. striedaní sexuálnych partnerov. Ale rozum v službách duchovnej lásky túži po duchovnej a telesnej vernosti muža a ženy, pričom sex neodmieta. A bez obetavej lásky je ťažké uplatniť telesné i duchovné umenie dávať sa.
Láska spolu s rozumom môže pudy usmerniť a správne využiť. Pritom jedine celoživotnou duchovnou i telesnou vernosťou dosiahnu manželia i sýty,  dlhý a uspokojujúci pohlavný život. Neporovnateľne lepší a dlhší, ako bez lásky a pri manželskej nevere. Teda láska náš život obohacuje po telesnej i duchovnej stránke.
Tiež je dokázané, že muži žijúci v manželstve sa dožívajú o 10 rokov a ženy o 6 rokov dlhšieho priemerného veku, ako žijúci mimo manželstva. Dôvodom je osobná spokojnosť, poriadok, pravidelná strava, vzájomná pomoc, pravidelný pohlavný život, starosť o zdravie partnera a pod.
Je príznačné, že o nude v manželstve hovoria len tí, čo lásku neuznávajú, nič o nej nevedia a lacno striedajú. A to ich núti k povrchnosti, stereotypu a k ďalšiemu striedaniu. A túto svoju biedu oslavujú ako víťazstvo a hrdinstvo, lebo nič lepšie nepoznajú.
Mnohí bez lásky uprednostňujú ligotavé túžby pohlavného pudu a jeho krátke potešenia zo striedania, prinášajúce životné problémy, biedny pohlavný život, nepokoj ducha a rodinné nešťastie bez lásky. Poznajú iba  sex a nie pohlavný život. Žijú bez lásky a radosti, čo je vlastne duchovné trápenie.

Sexualita i láska sú nám prirodzené a môžu byť zdrojom šťastia.

Sexualita a láska prežívané v manželstve súčasne sú pre manželov darom a šťastím. Sexualita v láske kladne ovplyvňuje všetky ostatné stránky manželstva a lásku posilňuje. V harmonickom manželstve sa tieto dve zložky osobnosti zjednocujú a toto zjednotenie preniká do každej roviny nášho bytia. Boh nechce, aby sme mali ťažkosti s rozmnožovaním a preto nám tiež ponúka  pôžitok zo vzájomnej manželskej príťažlivosti. Ak sa uskutočňuje v láske, vzniká nádherná dôvera a oddanosť, preto v dobrom manželstve nemáme tajnosti, nemáme čo skrývať. Pavol z Tarzu to pripomína novým korintským kresťanom slovami: „Pamätajte, že /v manželskej láske/ muž nie je pánom svojho tela, ale žena a žena nie je pánom svojho tela, ale muž“. Je to nádherná novozákonná ponuka manželského života v harmonickej láske.
Väčšina manželov však po nej len márne túži. Lebo mnohí muži chcú byť pánom ženy bez lásky, bez svojej trpezlivosti, dobrotivosti, ústretovosti voči potrebám a želaniu ženy. Často to vedie k vydieraniu a domácemu násiliu i v kresťanských rodinách. Preto jemné odmietnutie je prejavom dôvery a vzájomnej rovnoprávnosti. A prijatie takéhoto dočasného odmietnutia prejavom partnerovej trpezlivosti, veľkorysosti a lásky.
Neprekonateľné problémy však vznikajú, ak chce byť niekto pánom dvoch alebo troch tiel. Vtedy nie je pánom žiadneho, pretože všetci sú si duchovne cudzí. Vedie to k rozchodu, alebo sa muž stáva „pánom“ iba domáceho násilia, či pivárskej stoličky v hostinci.
V moslimských krajinách je starozákonné mnohoženstvo súčasťou spoločenského sociálneho systému. Ochrana žien a ich poslušnosť mužovi sú predmetom kultu, kultúry i obchodu. Zdá sa však, že veľa lásky si tam nikto neužije, hoci predmanželskú pohlavnú zdržanlivosť dodržiavajú viac, ako u nás.

61. Je predmanželská pohlavná zdržanlivosť pre harmonické manželstvo nutná?

Už sme povedali, že človek je naprogramovaný na duchovný i telesný život. Pravá duchovná láska medzi budúcimi manželmi však musí vzniknúť ako prvá, ináč vôbec nevznikne. A toto platí pre veriacich i neveriacich.
Pekne o tom píše Mike Mason. Hovorí o „úplnej nahote“ manželov ako o obraze dokonalej otvorenosti, dôvery a dávania sa seba samého partnerovi. Duch však musí byť odhalený ako prvý. Odhaliť svoje telo je celkom posledný krok v ľudských vzťahoch a patrí do manželstva. Je to odhalenie tajomstva, ktoré manželskú lásku mocne posilňuje.
Sex bez lásky je vždy kúpenou, alebo vynútenou službou a manželstvo i lásku rozbíja. Ak srdce nie je obnažené spolu s telom, potom sa celý pohlavný akt stáva klamstvom a výsmechom. Ponuka tela a  ponechanie si seba sa stáva absurdným a  tragickým protirečením. Pri telesnom kontakte bez lásky, je mnoho emocionálnych i telesných prekážok vzájomnej harmónie, čo partneri cítia ako emocionálne sklamanie a telesnú nespokojnosť. Lenže ako môže vzniknúť dôvera a oddanosť striedaním partnerov a chválením seba?
Že manželská láska, ako duchovná nahota, musí predchádzať nahote tela je normálne a prirodzené. Ten pravý a logický dôvod je v tom, aby sa dieťatko mohlo narodiť do prostredia lásky, do dobrej rodiny. Vtedy manželská láska manželov trvale zjednocuje a tiež umožňuje dokonalé a ústretové uplatnenie sexuality, pričom telesná sexualita prirodzene upevňuje harmóniu duchov. Takáto obetavá i erotická láska je etická, je bez hanby, potešujúca i  posväcujúca. Iná trvalá, telesná i duchovná, láska v normálnom manželstve vzniknúť nemôže.
Zdôrazňuje to i kniha Genezis o ustanovení manželstva dvoch manželov, ale platí to pre všetkých manželov: „Obaja však boli nahí, človek i jeho žena“ a nehanbili sa, pokým žili v láske k sebe i k Bohu. /K duchovnému i hmotnému prostrediu/. Až keď sami, svojou slobodnou vôľou zabudli na duchovnú lásku, uprednostnili hmotné schopnosti a dary = všetky stromy raja, a svojim rozumom produkovali pýchu, neradili sa s nikým, ošklbali svoje svedomie zaštepené v strede svojho raja, takže nerozoznali dobro od zla, vtedy sa spreneverili svojmu poslaniu. Vtedy „spoznali, že sú nahí.“ Opustili duchovnú nahotu, lásku  a uprednostnili len svoju telesnosť a materiálnosť. Ich telesná nahota, ich telesné a hmotné potreby, ich neuspokojili. Stratili lásku, radosť zo života i duchovný pokoj, teda stratili pozemský raj. Hanbili sa, preto sa zakryli a schovali. A to je tiež obrazom i mnohých z nás. Takýto stav človeka je prirovnaný k životu medzi tŕním a bodľačím.
Ak človek zavrhne svojho ducha i lásku, poruší tým svoje osobné pozemské poslanie, stratí svoju vnútornú harmóniu a je nešťastný. Preto hoci sme vo výbere slobodní, šťastná životná cesta je len jedna- cesta lásky.

Asi pre to sa v I. knihe Mojžišovej hovorí, že sme na obraz Boží. Často sa však pýtame - ale kedy, kto a ako?
„Keďže Boh je šťastné spoločenstvo 3 osôb spojených láskou, i my získavame jeho najkrajšiu podobu až ako rodina / Vl. Milan Chautur/, alebo Kar. Racinger: „Rodina je zrkadlom sv. Trojice.“
Ďalej čítame, že ako muža a ženu, rodinu nás stvoril. A  hoci ducha máme od počatia všetci, sami zisťujeme, že nie je dobre človeku samotnému. Len v spoločenstve lásky, v rodine môžeme byť šťastní. Ale máme lásku? V mladosti nie. Každý sa jej musí v dospievaní naučiť. Preto do zamilovania, do vzniku rodiny, každý máme žiť akoby v hmle, spánku, zdržanlivo /viď. Adamov spánok pred zamilovaním do Evy/. Potom, po výchove svojho ducha v dospievaní, po období priateľstva a dobrého vzájomného poznania, „otvoria sa nám oči“ a my môžeme v láske, ako Adam, s radosťou obdivovať a milovať svoju manželku a žena svojho manžela. Dievča sa stáva skutočnou ženou až materstvom. A muž v nej nehľadá iba viditeľné hodnoty, ale milovania hodné duchovné vlastnosti, pripravené v nej len pre jedného /môjho/ muža. Dobrým poznaním partnerov vznikne mohutná osobná príťažlivosť a túžba muža chrániť tieto vlastnosti, symbolicky vyjadrená mužovým ochranným „rebrom v blízkosti jej srdca“. Je to dôležité najmä pre muža, lebo milovaná žena a matka jeho detí lásku a ochranu rada prijme. Ale môže to byť len jedna jediná zo všetkých žien. Nesmieme však pre hojnosť darovaných dobier zabudnúť na vďačnosť a lásku  k Bohu.
Tešia nás spoločné záujmy, vzájomná láska, spoločná perspektíva a radosť z manžela. Preto sa obaja pokúšame chápať dôležitosť ochrany tých svojich krásnych, darovaných, duchovných vlastností, lásky a svedomia, tých „dvoch dôležitých stromov“ zaštepených do stredu nášho osobného raja, do nášho srdca. Je to strom života a strom poznania dobra a zla. Lebo šťastný a nekonečný život je podmienený iba láskou a správna životná orientácia je podmienená „neošklbaním“ nášho svedomia.

62. Blažená jednota vo dvojici je zdrojom šťastia.

Toto tajomstvo plynie z Božieho a teda z prirodzeného biologického a psychického zákona o účelnosti manželstva a rodiny pre správnu výchovu potomstva a spásu mnohých. To je hlavný cieľ. Biblia o manželoch hovorí: „A budú jedno telo“, nie dve alebo tri telá. Je to preto, že v nás zariadil tú blaženú jednotu dvoch. Človek sa v skutočnosti ako dar odovzdá celý, telesne i duchovne, len svojmu prvému partnerovi.

Láska a pohlavná príťažlivosť rodičov sú hlavné spojivá šťastnej rodiny. Ony zabezpečujú jej funkčnosť a účelnosť /spokojnosť, plodenie a výchovu detí/ počas celého života. Preto je prirodzená psychická zákonitosť, že dar odovzdania tela i ducha sa dá urobiť len raz, spoločne a nedá sa vziať späť. Preto, ak by partner pri nevere, alebo striedaní, chcel odovzdať inému človeku, hoci len jednu zložku osobnosti, teda sexom telo, ako dar stráca obidve. Sex bez lásky nie je dar, lebo mu chýba práve ta láska. A takíto záletníci sú pre partnera už len ako otvorená bonboniéra.
To prvenstvo telesného darovania sa je pre manželov tak vzácne preto, lebo tým prijímajú i celú čistú partnerovu duchovnú i telesnú minulosť, čo podporuje dôveru a oddanosť. Vtedy je ten dar osobnosti ucelený a dokonalý.

Je zvykom, že  pôvodné, vzácne,  nové a nepoužité veci často nazývame panenskými. Hovoríme o panenskej prírode, panenskom včeľom vosku a podobne i o panenskom čistom vzťahu dvoch ľudí. Koľko chlapcov však môže jedno dievča obdarovať svojim vzácnym panenstvom? Len jedného. A už nikdy to nemôže zobrať späť. Potom to mnohé ľutujú celý život.

Preto nad nami neustále znie múdra rada: „A budú dvaja jedno telo“. Myslí sa tým navždy. Túto prirodzenú jednotu dvoch zdôrazňuje i Pavol z Tarzu Korinťanom slovami: „Či neviete, že kto sa oddá smilnici /prostitútke/, je s ňou jedno telo?“
Preto predmanželská a mimomanželská pohlavná zdržanlivosť je pre manželské šťastie nutná. Tento dar seba samého, teda  ducha i tela manželovi, je nám vrátený iba prirodzenou smrťou manželského partnera, a človek ho bez problémov môže, ale nemusí znovu použiť.

Telesnú a duchovnú jednotu manželov v láske vnímame ako vernosť a prežívame ju ako duševný pokoj a šťastie. Psychická a telesná vernosť muža i ženy sú na sebe 100 % závislé. Oslabenie hociktorej z nich, ničí ich obe, telesnú príťažlivosť i vzájomnú lásku. Preto, že myšlienka na neveru vždy predchádza skutkovej nevere, je rovnako nebezpečná. Vieme, že Ježiš Kristus ju prirovnal k smilstvu a cudzoložstvu.
Túžba po láske a vernosti je prirodzená. A dobre si pamätajte, že manželská vernosť sa začína ďaleko pred manželstvom, ďaleko pred stretnutím svojho budúceho manželského partnera. Lebo manželovi sa odovzdávame i so svojou minulosťou. Má to byť naše presvedčenie, naša hlboká túžba. Len tak odoláme lacným ponukám sveta a svojim pudom.

Podobne telesné smilstvo je pre človeka trestom hlavne duchovným. Napriek tomu, že všetci vieme, že telá máme rovnaké, predsa nás pudy a nezriadený duch zvádzajú k telesnej nevere. „Budete ako Boh“ - duchovne šťastní a spokojní. Aká hlúposť, aké protirečenie. Veď ovocím každého hriechu, a teda i duchovnej a telesnej nevery, nie je pokoj, ale duchovný nepokoj zo straty lásky. Striedaním partnerov nemožno tvoriť lásku, ktorá spočíva v jednote a vo vernosti dvoch. Teda rozbíjaním lásky nemožno lásku upevňovať.
Podobne i inými neresťami /hriechmi/, ktoré sú všetky proti láske k blížnym, nemožno lásku získať, ani prežívať, ani odovzdávať. Zlom sa nedá vytvoriť žiadne všeobecné dobro.

vypln

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 08. 03. 2022 | 873 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace