Zajímavé...

8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské

Fatima, foto z: magnificat.sk Víc vnitřních náhledů, popisů povznášejících příhod a zvláštních lidských vlastností nám nabídnou zapomenuté nebo jen zřídka zmiňované specifické detaily, události a epizody, související se zjevením Panny Marie ve Fatimě.

U příležitosti výročí zjevení se Panny Marie Růžencové ve Fatimě bychom si měli oživit nejdůležitější fakta, související s tímto zjevením a zejména je začít praktikovat. Mimo těch důležitých však existují i mnohá překvapující a málo známá fakta o Fatimě, která nám pomohou lépe porozumět jak toto zjevení ovlivnilo i jiné, odpovědět na některé otázky a možná se i trochu pousmát.

Fakt # 1:

Uzdravení nebyly ničím neobvyklým. Jedno, které popisuje Lucie ve svých pamětech, začíná setkáním vizionářů, kteří se chodili modlit s lidmi růženec, s asi 20-letým děvčetem. Plačíc si "klekla na kolena a úpěnlivě nás prosila, abychom šli s ní domů a pomodlili se alespoň jeden Zdrávas Maria za uzdravení jejího otce, který si kvůli permanentnímu škytání nemůže pořádně odpočinout už třetí rok. Za takových okolností se nedalo odmítnout. Pomohla jsem jí vstát a protože už bylo pozdě a na cestu jsme si svítili jen lucernami, řekla jsem Hyacintě, aby s ní zůstala a když po modlitbě půjdeme zpět, zastavím se pro ni. Souhlasila."

Když se Lucie vrátila do domu dívky, našla Hyacintu, jak sedí na židli naproti otci dívky. Ačkoliv nebyl příliš starý, vypadal vyčerpaně, pohublý a plakal dojetím. Obklopili ho příbuzní. Jakmile Hyacinta uviděla Lucii, postavila se, rozloučila a otci dívky slíbila, že bude na něj pamatovat ve svých modlitbách. Druhý den ráno potkali zmíněnou dívka, nyní už šťastnou, v doprovodu svého otce. Vypadal už mnohem lépe a po extrémní slabosti a nervovém napětí nebylo ani stopy. Škytavka ho už nikdy víc netrápila.

Fakt # 2:

Po událostech z 11. září 2001 (pád dvojčat v New Yorku) přišel 17. listopadu 2001 do Coimbry kardinál z Vatikánu, aby si pohovořil se sestrou Lucií. Kardinál Joseph Ratzinger, jakož i biskupové obou oblastí Leiria-Fatima a Coimbra, souhlasili, aby se kardinál Bertone setkal se sestrou Lucií za přítomnosti pozdějšího vicepostulátora blahořečení Františka a Hyacinty, pátra Luise Kondora a představené Karmelitánského kláštera sv. Terezie.

Na otázku: "Jak vidění z 13. července ovlivnilo váš život ještě předtím, než jste o něm napsala a předložila ho Církvi?" (Toto vidění nezahrnovalo pouze třetí tajemství, ale i vizi pekla), sr. Lucie odpověděla: "Cítila jsem se bezpečně pod ochranou Panny Marie, která pečlivě dohlíží na Církev a papeže" a dodala zajímavý detail: "Během vidění Panna Maria jasně zářila a v levé ruce držela srdce a v pravé růženec." Na otázku co znamená v Mariině ruce její srdce, Lucie vysvětlila:

"Je to symbol lásky, která ochraňuje a zachraňuje.
Panna Maria je Matkou,
která vidí své děti trpět a trpí spolu s nimi,
i s těmi, kteří ji nemilují,
protože chce zachránit všechny
a nechce ztratit ani jednoho z těch,
které jí Pán svěřil.
Její Srdce je bezpečným útočištěm.
Oddanost a zasvěcení se
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
je prostředkem spásy a záchrany
v těchto tak těžkých dobách pro Církev,
jako i pro svět.
"


Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,


Reakce kardinála Ratzingera na třetí část 'tajemství' je velmi důležitá:

"'Moje Neposkvrněné srdce zvítězí' - co to znamená? Srdce, které je upřímně otevřené pro Boha, očišťované kontemplací Boha, je mocnější než všechny zbraně světa. Mariino 'fiat', slovo jejího srdce, mění dějiny světa, protože přineslo Spasitele na tento svět; protože díky jejímu 'ano' se mohl Bůh stát člověkem v našem světě a zůstat v něm navždy. V tomto světě má moc Zlý, jak vidíme a neustále prožíváme; má moc, protože chceme sice žít ve svobodě, ale daleko od Boha. Od té doby ale, co si Bůh vzal lidské srdce, díky čemuž nasměroval svobodu člověka k tomu, co je dobré, naše svoboda rozhodnout se pro zlo už nemá víc poslední slovo. Od té doby je posledním slovem toto: "Ve světě máte soužení, ale doufejte; Já jsem přemohl svět "(Jan 16, 33). Fatimské poselství nás vybízí důvěřovat tomuto příslibu."

Fakt # 3:

Malý František - sv. František - neviděl během prvního zjevení, 13. května, Pannu Marii, ale uvědomoval si, že jeho sestra Hyacinta a sestřenice Lucie viděly něco mimořádného. Jak pak uviděl to, co viděly i ony?

"Panna Maria řekla Lucii, že má Františkovi říct, aby se modlil růženec a tak uvidí krásnou Paní z nebe", zmiňuje sr. Lucie odborníkovi, páteru Robertu J. Foxovi pro jeho dílo The Spirituality of Francisco Marto." František poslechl a po 5 nebo 6 Zdrávasech uviděl "nádhernou nebeskou Paní, obklopenou jasnou září, jasnější než slunce".

František se po tomto setkání stal kontemplativnějším; musí víc přemýšlet, ptát se, modlit se. Lucie se Panny Marie zeptala, jestli i František půjde do nebe; Panna Maria odpověděla že "ano, jen se nejprve musí pomodlit ještě mnoho růženců". Jelikož František Pannu Marii pouze viděl, ale neslyšel, Lucie mu řekla, co Panna Maria žádá. Nadšeně jí odpověděl: "Ó Paní naše, pomodlím se tolik růženců, kolik jen budete chtít!"

Páter Fox se zeptal Františkova bratra Joaa Martu, jestli si myslí, že František je zbožnější než on sám. Joao mu řekl: "Ne, dokud jsem si nevšiml, že se ustavičně modlí růženec. Pak jsem se před ním ukrýval, abych ho nemusel vidět, jak se stále ten růženec modlí."

Fakt # 4:

Karta se obrací. Ani po Zázraku Slunce 13. října nepřestávají nepřátelé náboženství a antiklerikálové útočit ze svých tehdejších mocenských pozic v Portugalsku. Ve svém díle The True Story of Fatima (Pravda o Fatimě), popisuje páter John de Marchi, jak vedoucí představitelé z okolí Fatimy v nedalekém městečku Santarem ve své zednářské lóži plánovali zesměšnit a zpochybnit všechno, co se odehrávalo v Cova da Iria.

Hlavní lisabonský deník, Diario de Noticias, informoval o tom, co tito lidé udělali v noci 23. října 1917 v Cova da Iria:

Pokáceli strom, který identifikovali jako ten, kde se dětem zjevovala Panna Maria vždy 13. v měsíci - zejména 13. října. Odvezli ho pryč i s dřevěným obloukem, lucerničkami, které byly na něj připevněny a s některými jinými náboženskými předměty, které tam byly rozloženy. Chtěli je vystavit jinde a tak děti a zjevení vystavit posměchu. Velmi je překvapilo, že dokonce i kritici Církve vnímali jejich jednání jako hanebné a pohoršující. Největší překvapení však všechny teprve čekalo! Ve svých pamětech popisuje sr. Lucie, jak muži vydali příkaz strhnout oblouk, na který si lidé věšeli svítilny, aby bylo okolí lépe osvětlené a pokácet cezmínový dub, na kterém se odehrávalo zjevení, a odtáhnout jejich autem. Ráno se novina o tom, co se stalo, rozšířila jako požár.

Utíkala jsem se podívat, jestli je to pravda.
Ke své velké úlevě však Lucie zjistila, že se muži spletli a místo zmíněného dubu pokáceli takový, co rostl těsně vedle! Lucie pak udělala ještě něco - poprosila Pannu Marii, aby těmto ubožákům odpustila a sama se modlila za jejich obrácení.

Fakt # 5:

Na někoho tak mladého byl František mimořádně hloubavý a rozjímavý. Měl dva hlavní cíle. Lucie popisuje, jak dával přednost modlitbě osamotě, aby tak mohl "myslet na Pána a potěšit Ho". Jednou se ho zeptala na to, co by dělal raději - těšil Pána nebo obracel hříšníky, aby tak zachránil mnohé duše před peklem. František nezaváhal: "Nejraději potěšuji Pána. Pamatuješ, jak byla minulý měsíc Maria smutná, když žádala, abychom neuráželi našeho Pána, který už je i tak velmi urážen? Chci tedy těšit Pána a pak obracet hříšníky, aby Ho už nikdy víc neuráželi."

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia


Fakt # 6:

Dr. Branca Paulová byla osobní lékařkou sr. Lucie během posledních 15 let života této řeholnice. Svou pacientku vídala denně. Lucie jí často vyprávěla o svém dětství, které prožívala se svým bratrancem, 9-letým Františkem a sestřenicí, 7-letou Hyacintou. Jednou, když s lékařkou mluvila o zjeveních, začala se sr. Lucia smát. Pak jí řekla, že když je Panna Maria varovala před 'omyly Ruska', Lucie a Hyacinta si myslely, že 'Russia' (Rusko) je nějaká zlá žena. Je to však jen další důkaz pravosti zjevení.

Fakt # 7:

8. září 1917 se stalo něco, co sice začalo velkým strachem, ale brzy se změnilo na něco jiného: Lucii navštívil doma mladý muž, který s ní chtěl mluvit. Lucie popisuje svou první reakci: "Byl tak vysoký, že jsem se začala třást strachem. Když se sehnul, aby mohl vejít dovnitř, byla jsem přesvědčená, že je to Němec. Byla totiž válka a dospělí strašili děti tím, že jim říkali: 'Přijde Němec a zabije tě.' Myslela jsem si tedy, že nadešla moje poslední hodina. Můj strach neušel pozornosti mladého muže a snažil se mě uklidnit. Posadil si mě na kolena a laskavě mi kladl otázky."

Mladík pak poprosil Luciinu mámu, jestli by dívka mohla jít s ním na místo zjevení a pomodlit se tam s ním. Souhlasila. Lucie se přesto stále bála, ale zároveň si říkala: "Jestli mě zabije, aspoň uvidím našeho Pána a Pannu Marii" a to ji uklidnilo.
jestli se ho bojí tak jako ona, nikdy nemůže říci ano!'

Po modlitbě růžence se vrátili domů, rozloučila se s mladíkem a ten ji poprosil, aby se na tento úmysl za něj modlila.

O měsíc později, přesně 13. října na místě posledního zjevení, čekala na Lucii dvě překvapení: "Po zjevení jsem se najednou ocitla v rukou toho muže a vzápětí jsem už 'plachtila' nad hlavami přítomných lidí. Pomyslela jsem si, že konečně uspokojím zvědavost všech, kteří mě chtějí vidět! Procházením mezi lidmi ten člověk zakopl a spadl. Mě však obklopili tlačící se lidé a ten mladík mi zmizel z dohledu.

Druhé překvapení ji čekalo, když se "najednou znovu objevil, tentokrát v doprovodu zmiňované mladé ženy, která již byla jeho manželkou! Přišli poděkovat blahoslavené Panně Marii za milost, kterou jim vyprosila a poprosit o její pomoc i v budoucnosti. Tento mladý muž je dnes Dr. Carlos Mendes z Torres Novas."

Fakt # 8:

Když velmi vážně nemocnou Hyacintu odváželi do nemocnice, řekla Lucii, že "brzy už půjde do nebe". Pak jí řekla:

"Ty tady zůstaneš, abys oznámila lidem, že Bůh si přeje,
aby se svět zasvětil Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Když o tom budeš mluvit, jdi a neskrývej se.
Řekni každému, že Bůh nám udělí
skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie milosti
a že lidé mají o ně prosit
a že Božské srdce Ježíšovo chce,
aby se Neposkvrněné srdce Panny Marie
uctívalo spolu s Ním.
Řekni, aby prosili Neposkvrněné srdce Panny Marie o pokoj,
protože Bůh jí ho svěřil.
Kéž bych do srdce každého člověka mohla vlít oheň,
který hoří v mém srdci
a který mě přímo 'nutí'
tak velmi milovat srdce Ježíše a Marie!"


Jak úžasná slova od 10-leté dívky!


Zdroj: www.ncregister.com/blog. 1. 8. 2017

Převzato z www.lifenews.sk/spravy, článekz 13. 10. 2021 naleznete zde.

Virgen de Fátima, Eduardo Segura, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com

Sdílet

Související články:
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 10. 2021 | 123 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace