Zajímavé...

26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka

Rozcestník, volná licence, pixabay.com Představujeme 28 vlastností (ctností), kterými je budován dobrý lidský charakter, jak je přednášel pro mladé v Univerzitním pastoračním centru v Bratislavě P. Milan Bubák SVD.

Jardin des Plantes je jedním z krásných pařížských parků. Nachází se na levém břehu Seiny a pařížané ho mají velmi rádi.

Kdo se tam rozhodne jít, má si určitě z čeho vybrat: může se projít mezi exotickými stromy, může navštívit muzeum historie přírody, zoologickou zahradu, nebo se může zadívat na to množství lidí, kteří se sem podobně vybrali strávit příjemné odpoledne jako on.

Člověk si zde uvědomí, že svět je krásný, a že on je - alespoň na krátký okamžik - živý a svobodný od úzkostí těžce zmítaného světa.

Jacques Maritain a jeho přítelkyně Raissa Oumansov tam chodili často. Park byl pro ně kouzelným místem, kde dokázali perfektně relaxovat. Jednoho dne, jak tak kráčeli přes Jardin des Plantes, je však pronikla jiná nálada, než jakou obvykle měli.

Tito dva mladí lidé byli již několik let studenty Sorbonny a nyní hovořili o tom, jaký dopad na ně mají jejich studia.

Závěr, ke kterému došli, byl velmi pochmurný - začali v sobě cítit něco mnohem horšího než jen neštěstí. Relativismus vědců a skepticismus filozofů je přivedl k „hluboké úzkosti srdce", kterou už nebyli schopni nést.

Martian Jacques, volná licence, wikipedia.org


Jacques nebyl stoupencem žádného konkrétního náboženského přesvědčení. Raissa se však na rozdíl od něj pokládala vysloveně za ateistku. Metafyzická úzkost, kterou toho dne cítili, se nedala popsat.

O několik let později ji Raissa ve svých vzpomínkách popsala takto:

„Je pravdou, že jsem zažila už množství utrpení, množství bolestí, často velkých bolestí. Avšak tak konkrétní úzkost jsem od té doby už nikdy nezažila. Přesto si na ni stále pamatuji velmi dobře. Člověk nemůže zapomenout na bránu do pekla."

Co to bylo, co je tak velmi rozrušilo? Byla to jakási podvědomá důstojnost jejich mysli, která se bouřila - mocně a bolestně - při myšlence, že by neexistovalo světlo, které by člověku pomohlo najít smysl lidské existence.

Hluboce pohrdali tzv. „pseudointeligencí", která byla schopna poznat všechno možné, jen ne pravdu. Jaký smysl má filozofie, pokud nemá ani lásku ani moudrost (zde odkaz na dvě slova, ze kterých se termín filozofie skládá: file = milovat; sofia = moudrost) - a pokud nemá nic do činění se životem? Jedna věc je žít nešťastný život. To se ještě dá snést. Ale žít absurdní život, to je nesnesitelná potupa naší hluboce zakořeněné potřeby znát smysl.

Začali uvažovat o scénáři, podle něhož by od této chvíle mohli žít svůj život. Jenže tento scénář hned také zavrhli. Byl to scénář života předsudků a podvodu, hádání se o smyslu existence nebo tváření se, že vlastně na tom, jaký smysl má existence vlastně ani nezáleží.

Byli lidmi, kteří nebyli schopni být povrchními nebo pokryteckými. Jejich vnitřní cit pro osobní integritu od nich se silnou naléhavostí žádal, aby byli jedno v mysli i srdci, v myšlení a skutcích - v tom, čím jsou a v tom, co by jim mohlo poskytnout jakýsi pocit hrdosti.

Oba došli k závěru, že život v ubohém, zatemněném světě relativismu a skepticismu není hodný žití. A tak se rozhodli pro experiment.

Během následujících let udělají vše co jen mohou pro to, aby našli prostředky, jejichž pomocí by se dala poznat pravda. Pokud jim jejich experiment nevyjde, spáchají sebevraždu.

„Pokud není možné žít podle pravdy", píše Raissa, „řekli jsme si, že chceme zemřít na základě aktu svobodného rozhodnutí."

Raději se rozhodli žít s integritou, než pokračovat dále v životě, kde do sebe věci nezapadaly, čmíž by se vlastně rozhodli pro existenci, která by byla marná a bezcílná.

Raïssa Maritain, philitt.fr


Jak Raissa pokračuje:

„Mohli jsme prodloužit kredit své existenci tak, že bychom se na ni rozhodli dívat jako na experiment, který jdeme provést v naději, že naší spalující touze se smysl života jednoho dne odhalí sám, a že nově objevené hodnoty se postaví před nás tak jasně, že si hned získají naši loajalitu - a že nás tak vysvobodí z noční můry tohoto zbytečného a zlověstného světa."

A bylo to právě v tomto okamžiku, kdy je Boží milosrdenství zavedlo k Henrimu Bergson. Bergsonova filozofie a jeho přednášky na College de France, které Jacques a Raissa navštěvovali, jim pomohly najít světlo rozumu, které tak velmi hledali.

Bergson jim vysvětlil, jak je lidská mysl schopna za pomoci intuice uchopit, co je skutečné. To byl začátek odpovědi, kterou tito dva mladí studenti hledali. Kredit, který prodloužili lidské existenci jim začal platit vysoké dividendy (podíly).

Jacque a Raissa se civilně vzali v roce 1904. Hned na to se začali setkávat se spoustou význačných přátel, zvláště s León-a Bloy, který se sám sebe nazýval poutníkům „poutníkem Absolutna".

Za pomoci inspirace a myšlenek těchto svých nových přátel se postupně začali ubírat cestou směrem ke katolicismu. Byli pokřtěni 11. června 1906. Bloy a jeho manželka byli jejich kmotry.

O tři roky Raissa uvedla svého manžela do Theologické Sumy od Tomáše Akvinského. Jeho reakce byla okamžitá a vášnivá. Přestože Bergson pomohl Maritainovům překonat vědecký relativismus a filozofický skepticismus, skutečně dopředu v jejich intelektuálním hledání je posunul až sv. Tomáš Akvinský.

Směr jejich života byl nastolen. Jacques se za pomoci své manželky stal největším zastáncem a šiřitelem myšlenek Tomáše Akvinského v 20. století. Napsal více než padesát filozofických děl.

Pavel VI. ho nazval „můj učitel" a „světec". Jistý autor ho nazval „nejkrásnějším příkladem intelektuální charity (lásky), jaký kdy v našem století poznal".

Raissa kromě svých básní a dvousvazkových pamětí napsala i jiná díla, například život sv. Tomáše Akvinského. Po její smrti v roce 1960 vstoupil Jacquesdo komunity Malých bratrů Ježíšových v Toulusse.

Tam se jednomu příteli svěřil, že bez Raissy by se možná stal v tomto životě úspěšným, ale ne šťastným . Sliby skládal v roce 1961. Zemřel o 4 roky později ve věku 91 let.Komentář

Odvaha je ctnost, která člověka chrání, aby se nerozpadl. Integrita mu brání, aby se nerozbil na kousky. Maritainovi toužili po integraci svého vnějšího života se svými vnitřními přesvědčeními. Byly hnáni neoblomnou touhou po sjednocené osobnosti.

Celistvost osobnosti je neustále vystavována nebezpečí dezintegrace, rozkladu do vzájemně neslučitelných částí. Hlava a srdce, realita a obraz, mé soukromé já a moje já, jak ho žiji na veřejnosti, se dost často dostávají do podivného vztahu.

Velmi silně do tohoto procesu dezintegrace přispívají specializace a byrokracie. Politika je další oblastí, která člověka, který touží po zachování si osobní integrity staví před obrovskou výzvu. Jsou témata, kde se politici postaví při veřejné prezentaci na zcela jinou pozici, než jakou zastávají ve svém osobním životě.

Věci, které ohrožují naši integritu najdeme však všude. Spisovatel Kurt Vonnegut ve svém románu Mother Night píše o schizofrenii, která pod vedením nacionálních socialistů bujela v nacistickém Německu.

Typický občan Německa té doby byl doma dobrým otcem a manželem, ale v práci oddaným zastáncem globální agrese. Koncept „dvojitého rozmýšlení" od George Orwella vysvětluje, jak je jistou formou totality režim schopen dobře ovládat lidi, pokud občané nepochopí význam osobní integrity nebo pokud snahu o osobní integritu nepostaví ve svém životě na čestné místo.

Autor Ignazio Silone píše o soudci, který svůj profesní život oddělil od svého osobního já tak dokonale, že byl schopen prohlásit jistou chudou švadlenu, kterou brutálně pokousal pes vinnou, protože ho prý sama k tomu vyprovokovala.

Přestože byl vnitřně přesvědčen, že tato zraněná žena byla nevinná, neměl ani nejmenšího zájmu, aby vynesl na světlo všechny potřebné skutečnosti, které by čin objasnily v jeho skutečné pravdivosti.

A ve snaze vyhnout se tomu, aby jeho osobní poznání ovlivnilo jeho profesionální povinnost, nechal odvíjet ženinu obhajobu tak uboze, že vznesené evidence a svědectví mu pak umožnily vynést rozsudek, o kterém jasně věděl, že je nespravedlivý.

Ve vydání novin Financial Post ze dne 7. ledna 1994 redaktor Erik Larson píše o jistém vydavatelství, které vydává knihy, jež poskytují čtenářům návody na věci jako například, jak vyrábět bomby a jak zabíjet lidi.

Tyto knihy policie a tajná služba dobře zná, protože je našla v knihovnách sériových zabijáků a bombových útočníků. Katalog vydavatelství obsahuje například tituly: 21 Techniques of Silent Killing (21 technik tichého zabíjení); Hit Man: A Technical Manual for Indipendent Contractors (Sraz člověka: Technická příručka pro nájemné vrahy) a Homemade C-4 (Podomácku vyrobený C-4) - příručka jak vyrábět silné exploze.

Obhajoba vlastníka vydavatelství, který se snažil ospravedlnit své počínání, se kterým byl konfrontován, je příkladem roztříštěnosti osoby: „Jako člověk cítím lítost nad těmi, kterým bude způsobeno osobní utrpení. Ale jako vydavatel a pragmatik necítím absolutně žádnou odpovědnost za zneužití poskytnutých informací ".

Oko, volná licence, pxhere.com


Hlavní nebezpečí, které stojí před vnitřně rozdělenou osobou je to, že ani ona sama nebude po čase vědět, kým je. Ilustrativní vysvětlení tohoto problému poskytuje Kierkegaard:

Jistý sedlák náhodou vydělal hodně peněz. Rozhodl se, že si jde dopřát nějaké libůstky, na které dosud neměl.

Když se večer vracel domů v silně podroušeném stavu, lehl si doprostřed cesty a tvrdě usnul. Vzbudil ho přibližující se vůz.

Podíval se na své nohy, ale nezdálo se mu, že jsou to jeho nohy, neboť své nohy neviděl nikdy oděné do takových pěkných kalhot. Vozkovi řekl: „Pokračuj v jízdě, to nejsou moje nohy."

K tomu Nathaniel Hawthorne poznamenává: „Žádný člověk si nemůže natrvalo oblékat jednu tvář v soukromí - pro sebe sama, a druhou na veřejnosti, aniž by v konečném důsledku neupadl do totálního zmatku ohledně toho, kým ve skutečnosti vlastně je."

Důležitost osobní integrity je oblíbeným tématem existenciálních filozofů. Slovo, které často používají k popisu tohoto stavu je „autentičnost". Trvají na tom, že člověk by měl být sám sebou a ne rozdělen na do sebe nezapadající části: jedna sloužící jemu samému a druhá masám.

Jednou z příčin, proč lidé ztrácejí osobní integritu, je zbabělost. Strach před veřejným míněním nebo před tím, co si o něm pomyslí například šéf, vede k tomu, že si vytvoří nepravdivou prezentaci (podobu) sebe sama.

Důsledkem je, že pro sebe sama se stanou jednou věcí a pro ty, kterých se bojí druhou. Přesně toto mají na mysli existencionalisté, když mluví o „neautentičnosti".

Paul Tillich ve svém klasickém díle The Courage to Be (Odvaha být) diskutuje o tom, jak je pro člověka fundamentálně důležité udržet si osobní integritu tím, že bude stát pevně - že se nevzdá osobní integrity - ve chvílích, kdy pro něj bude velkým pokušením stát se něčím méně, než uceleným celkem.

Dalším faktorem při ztrátě integrity je pýcha. Člověk se snaží vytvořit dojem, že je lepším, než ve skutečnosti je. Tato neřest se běžně nazývá pokrytectví.

Pokrytec má obyčejně skromné ​​cíle a je spokojený, když o něm lidé smýšlejí v lichotivých termínech. Je méně nebezpečným například srdce svůdce (což je další projev dezintegrity), který předstírá, že je dobrý a takto láká do nebezpečí. Svůdce je nositelem znásobení neřesti zloby.

Archetypálním modelem zločinného srdce (svůdce) je ďábel. Ten se odívá do ovčího roucha, jak říká Shakespeare: „Ďábel může citovat Bibli pro své cíle, je špatnou duší která může vydávat svaté svědectví. Je to zloduch s usměvavými tvářemi, chutné jablko shnilé v jádru. Ó, jaký krásný zevnějšek má falešnost!"

Ďábel je stvořením neintegrity par excellence. Ďábel je „mnohost". Přesně toto je důvod, proč se v Písmu nazývá „pluk". A jelikož kdysi žil v nebi, ví velmi dobře, jak se má tvářit, aby vypadal lepší, než je. Osobní neautenticita, která je výsledkem opomíjení své integrity, nás postupně oslabí a udělá nás zranitelnými vůči ďáblovým svodům. Integrita, ačkoli nám nepřinese aplaus většiny, nás nasměruje na cestičku, která vede k Bohu. Integrita je přirozená ucelenost, která otevírá dveře k nadpřirozené plnosti (svatosti).

Co v tobě zarezonovalo z tohoto tématu?

Dá se o tobě říct, že jsi člověkem integrity?

Je tvé dosavadní chování toho důkazem? Jaká jiná témata by se mohla ještě vzít v úvahu v této souvislosti?: například diplomacie, takt, postupné odkrývání pravdy, hrdinství, ...? Co ještě?Převzato z UPeCe Bratislava, k dispozici zde.

Víra, volná licence, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 15. 06. 2020 | 2517 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace