Zajímavé...

10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit

Smutek, zmatenost, dezorientace, tma, hněv a často trpkost - všechna tato slova popisují duši, která žije ve stavu smrtelného hříchu. Ve skutečnosti Ježíš říká, že hřích je otroctví. (Jan 8)

Ve filmu The Mission (Misie), kde hraje i světoznámý herec Robert de Niro, jedna z postav činí za vraždu svého bratra pokání - nese těžký náklad železa. Společnost mu dělá jezuitský kněz (Robert de Niro). Kamkoliv se pohnul onen muž, který se dopustil bratrovraždy, musel táhnout s sebou toto těžkopádné zavazadlo přivázané k vlastnímu tělu. Po mnoha dnech lezení či scházení dokončil muž své pokání. Na znak ukončení pokání se kněz přiblížil k hříšníkovi a ostrým nožem uřízl zavazadla, která padla z vrchu hory až na její dno - hříšník zažil svobodu!

Tento úryvek z filmu zobrazuje v jedné grafické scéně mocný obraz o tom, co je v našem životě hřích, ale také silné účinky v duši hříšníka, který se kaje a vrací se zpět k Bohu prostřednictvím dobré svátostné zpovědi. Jedním z důsledků hříchu je člověk svázaný jeho otroctvím. Je to jakoby jsme nesli těžkou váhu, kamkoli jdeme. Náklad se stává těžším a těžším až do momentu, kdy nejsme schopni tuto tíhu unést. Ale pak přijde chvíle transformace - svátost smíření. Dobře připraveným, čestným a upřímným vyznáním hříchů jsou prolomeny všechny hříšné vazby a člověk zažívá pocit osvobození - svobodu Božích synů a dcer.

Milosrdenství a zpověď

Svatý papež Jan Pavel II., Svatá Faustyna Kowalská a učitel Církve svatý Tomáš Akvinský jednomyslně souhlasí s tím, že milosrdenství je největším atributem v srdci Ježíše Krista. Ono je nekonečnou láskou Boha, která odpouští hříšníkovi. Existuje množství postupů (zpytování svědomí), které nás dokáží připravit na zpověď. K dispozici jsou různé brožury o deseti přikázáních či knihy napsané na téma svátosti smíření. Zde však nestačí mluvit jen o mnoha úžasných účincích u člověka, který si vykoná dobrou zpověď. Tento krátký článek se zaměří na deset povznášejících účinků v duši kajícníka po dobře provedeném svátostném smíření se s Bohem.

1. Uzdravení

Specifikem svátosti smíření je uzdravení. Ježíš je Boží lékař. Hřích je zranění duše! To, co je rakovinou, malomocenstvím a nemocí pro tělo, je hřích pro duši. Vždy, když se dobře vyzpovídáme, Ježíš - Božský lékař se svou jemnou a milující rukou dotýká naší duše a vylévá svou vzácnou Krev na zraněná místa. A tam je uzdravení.

Během svého veřejného života uzdravil Ježíš mnoho slepých, hluchých, němých, ochrnutých. Dokonce vzkřísil k životu i mrtvé. A i nadále prostřednictvím svého tajemného Těla - Církve pokračuje v uzdravování svých nemocných údů skrze kněze ve zpovědnici. Tedy je pravda, že Ježíš nás stále zachraňuje a uzdravuje! Právě teď chce Ježíš uzdravit všechny naše rány.

2. Vysvobození z otroctví

Jak jsme výše uvedli, ve scéně z filmu Misie je hřích zobrazen jako vnitřní otroctví. Zpověď zvrátí toto otroctví a vydobude skutečnou svobodu - svobodu synů a dcer Božích. Abychom prolomili pouta našich minulých špatných návyků, silných závislostí, špatných podnětů a skutků, potřebujeme silný prostředek. Tento prostředek dosáhneme přímým kontaktem s Ježíšovou Krví vylitou na Kalvárii. Zde se odehrál první Velký pátek a každá duše, která si dobře vykoná svátost smíření, má možnost očištění se skrze Ježíšovu Krev vylitou na Golgotě. Můžeme se vyděsit fyzickým otroctvím a vším, co hřích s sebou přináší. Neměli bychom mít tedy ještě větší odvahu a odpor vůči vnitřnímu otroctví hříchu a hledat co nejdříve svobodu? Proč se neosvobodíme smířením se s Bohem?

3. Ze zmatku k pokoji

Dalším negativním účinkem života v hříchu je skutečný nedostatek pokoje. Hříšná duše žije ve stavu neustálého zmatku. Svatý Augustin definuje pokoj jako "tichý řád". Hřích je úplná porucha (podobná Babylonské věži). Dobrá zpověď je popsána slovy svatého Ignáce: "Uklidit neuklizené". Proto pokud opravdu chceme zažít hluboký pokoj ve své duši, proč se nepokoušet udělat to nejlepší vyznání hříchů v životě? Náš neklid odejde jakoby na objednávku!

4. Svoboda od svědomí plného viny

Žít s vinou je opravdové peklo na zemi! Mnozí se mohou zbláznit nebo je tato situace může přivést k sebevraždě - a to jen kvůli svědomí naplněného vinou. V divadelní hře Lady Macbeth můžeme vidět, jak si hlavní protagonistka neustále myje ruce. Byla to nevědomá touha být osvobozena od viny krveprolití a vraždy. Nemohla žít s tak černým svědomím, které se nakonec proměnilo na morální popravu. Z tohoto důvodu Shakespeare řekl jistou pravdu: "Svědomí nás zbavuje zbabělce."

Může se samozřejmě stát, že mnozí lidé sáhnou po lécích či pilulkách, aby se pokusili uklidnit a potlačit pocit viny, který nesou ve svém svědomí. Ale proč nezkusit zpověď a zažít čistotu nevinného svědomí? Nikdy přitom nezapomeňme, že je zdarma! Neexistují žádné negativní vedlejší účinky, které při užívání léků často vznikají.

5. Radost: Radujme se v Pánu

Svatý Tomáš Akvinský uvádí, že všichni lidé cítí povolání ke štěstí nebo radosti. Pokud se díváme kolem sebe - v práci, ve škole, na silnici nebo na dálnici, můžeme si všimnout příliš často jakéhosi nepříjemného či smutného prostředí. Proč je to tak, když jsou všichni povoláni žít v radosti? Důvodem je, že mnozí hledají radost na nesprávném místě. Přesto mnoho lidí zaměňuje požitek s radostí.

Požitek si můžeme koupit, ale radost je ovocem Ducha Svatého. Hřích produkuje smutek v duši. Jen Bůh nám může dát skutečnou radost. Z tohoto důvodu nám Svatý Pavel připomíná: "Radujte se stále v Pánu! Opakuji: Radujte se!" (Flp 4, 4). Panna Maria ve svém chvalozpěvu Magnificat opakuje tytéž pocity: "Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli." (Lk 1, 46)

Kněží mohou zažít situaci, kdy je dítě čekající na svou první zpověď naplněné strachem a úzkostí. Po vyznání opouští zpovědnici v radosti. Pokud chce člověk prožívat neustálou radost, proč nepřistupovat ke zpovědi častěji ?!

6. Velikonoční tajemství: od smrti k životu

Jestliže upadneme do neštěstí spácháním smrtelného hříchu, ztratíme milost Boží a jeho přátelství. Avšak nikdy bychom neměli upadnout do zoufalství - to je horší hřích! Podobně jako marnotratný syn, měli bychom se vrátit do domu našeho milujícího Otce a utíkat do Jeho milující náruče a on nám odpustí. Svatá Terezie z Lisieux odvážně řekla, že i kdyby spáchala všechny hříchy světa, hned by běžela do otcova náručí a důvěřovala by mu! Otcovy ruce jsou jako výtah do nebe! Velký svatý Augustin, který žil hříšným životem na počátku třicátých let, uvedl, že dobrá zpověď je Lazarův zážitek. Pokud si vzpomeneme, v Evangeliu sv. Jana v 11. kapitole, Lazar zemřel. Ježíš ho však vzkřísil z mrtvých tím, že ho zavolal z hrobu poté, co tam byl pohřben už čtyři dlouhé dny. Pokud si vykonáme dobrou zpověď, i nás Ježíš zavolá opustit hrobku našich hříchů a vrátit se k životu v milosti!

7. Léčba a preventivní medicína

Vyznání je jako lék, který léčí rány naší duše (jak je uvedeno v prvním důvodu). Zpovídání však může sloužit jako prostředek k zabránění budoucího pádu. Pokud spácháme smrtelný hřích, měli bychom co nejdříve přistoupit ke zpovědi. Avšak časté vyznání dokonce i drobných hříchů může sloužit jako prostředek k zabránění pádu do duchovní choroby, kterou nazýváme hřích! Všichni víme ze zkušeností, že je lepší zabránit pádu než léčit!

8. Zákon pokory k rozdrcení pýchy

V důsledku prvního hříchu jsme všichni nakaženi hříchem pýchy a často jsme motivováni pýchou a životem podle sebe. Dobrá zpověď nám může pomoci růst v té ctnosti, která je základem svatosti a potěchou u Boha - a tou je pokora.

V deníčku sv. Faustiny zjevil Ježíš tři základní vlastnosti dobré zpovědi: průhlednost (úplná upřímnost), pokora a potom poslušnost zpovědníkovi, který zastupuje Krista. Je důležité, abychom si konečně přiznali, že nevyznáváme hříchy svého manžela / manželky, souseda nebo někoho jiného. Ani bychom neměli racionalizovat, omlouvat či přehlížet vlastní hříchy. Skromnost znamená, že všechno říkáme přesně tak, jaké to je.

9. Vzrůstat v sebepoznání

Dalším obrovským požehnáním, které plyne ze zodpovědně připravené a dobře vykonané zpovědi, je vzrůst v poznávání sebe sama. Řecký filozof Sokrates prohlásil: "Nemá cenu žít život, který není zkoumán." Pozoruhodný historik dodává v dalším výroku: "Ten, kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k opakování stejných chyb." Ignaciánské spiritualita neustále trvá na důležitosti sebe-poznávání , vědomí sama sebe, poryv ducha v životě člověka.

Svatý Ignác tvrdil, že člověk by nikdy neměl odložit každodenní examen modlitbu, která je zaměřena na sebepoznání a uvědomění si stálé přítomnosti Boha v našem životě. Z tohoto důvodu měli Otcové pouště krátkou, ale velmi důležitou axiomu (tvrzení): znát své já. Osoba, která důsledně zkoumá své svědomí, dobře vykonává zpovědi a pravidelně komunikuje s knězem - svým zpovědníkem, může upřímně růst v sebepoznání. Pokud známe své dobré ctnosti a také hříchy, můžeme se vyhnout pádu do mnoha budoucích hříchů a budoucím tragédiím!

10. Upřímné a účinné svaté přijímání

Dalším mimořádně důležitým účinkem dobré zpovědi je účinné a vroucně přijaté svaté přijímání. Tyto dvě svátosti, které bychom měli často přijímat, jsou úzce propojeny.

Na vykreslení stačí jednoduchá analogie: představme si sklo na okně domu. Pokud si nenajdeme čas vyčistit ho za více než rok, můžeme vidět, že se zdá najednou jakési rozmazané a ušpiněné od prachu, nečistot - jednoduše znečištěné prostředím. Přijde však den, kdy jsme se rozhodli vyčistit dům a na seznamu se nachází mytí oken. Půjdeme do obchodu a zakoupíme si nějaký přípravek - silný a účinný sprej na mytí oken. Přípravek nastříkáme na okno, přetřeme suchou utěrkou, otíráme a otíráme. Čeho si všimneme? Okno je tak jasné, že vidíme sluneční světlo daleko lépe pronikat dovnitř domu. Dříve bylo okno poloprůhledné, nyní je zcela průhledné a všechno světlo slunce může proniknout a zaplavit náš pokoj! Totéž lze říci o naší duši, která je jako okenní tabule. Hříchy poskvrňují, pošpiňují a zabíjejí duši. Zpovědí je taková poskvrněna duše očištěna vzácnou Krví Beránka Božího, který snímá hříchy světa. Duše se stává čistou a průhlednou. Když potom duše přijímá Ježíše ve svatém přijímání, Ježíš, který je skutečným světlem světa, v nás exploduje a začne vyzařovat světlo jako atomová bomba. Pravé světlo Jeho přítomnosti zaplavuje celou místnost duše. Po tom, co Ježíš tvrdil o sobě, že je Světlem světa, řekl: "Vy jste světlo světa." (Mt 5, 14) Potom konečným výsledkem častého a důstojného přijímání těchto dvou svátostí je svatost. A tak jsme schopni poslouchat a uplatňovat Ježíšův příkaz: "Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5,48)

Na závěr

Svatý papež Jan Pavel II. jednou řekl tuto poznámku ve vztahu k Panně Marii a svátosti vyznání: Mariánské svatyně - Lurdy, Fatima, Guadalupe a j. - jsou duchovní kliniky. Jinými slovy, jdeme do Mariánské svatyně, abychom potkali Ježíše - náš Chléb života ve mši a svatém přijímání, ale také se setkáváme s Ježíšem, který je lékařem našeho srdce, mysli a duše.

Obraťme se na Pannu Marii, kterou nazýváme také "Matka milosrdenství" a "Uzdravení nemocných", aby nám pomohla žít život na maximum častým přijímáním svátosti smíření, k pravému obrazu milujícího a milosrdného Srdce Ježíšova!


Zdroj: CatholicExchange

Převzato z www.verim.sk, článek z 28. 11. 2018 naleznete zde.

V San Giovanni Rotondo 4

Sdílet

Související články:
Sv. Páter Pio: NEOPOMÍNEJ POKLEKNUTÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (21.03.2023)
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 11. 2018 | 4795 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace