Zajímavé...

Satanistka Helena Blavatská a New Age

Helena Blavatská ke konci života, Volné dílo, cs.wikipedia.org Je zajímavé, že v době rozvinutého egoismu může vzkvétat idea, která pochlebuje lidské marnivosti: "Budete jako Bůh," a přitom zároveň povzbuzuje člověka k tomu, aby se rozplynul v nicotě, kterou představuje jako cíl.

Víme, že hnutí New Age se zdomácnělo na světě až v druhé polovině 20. století. Avšak jeho současnou tvář připravovalo mnoho filozofů, spisovatelů, ideologů a inspirátorů, ke kterým jistě patří i Helena Blavatská. Mnozí z nich působili jako spiritistická média, s oblibou vykonávali "astrální cesty" a dobrovolně otevírali své vědomí působení reálných duchů, které jistě nebyli Božím Duchem. Vášeň, s jakou se tomu věnovali, je děsivá a v mnoha případech vedla k posedlosti. Historická skutečnost, že první ideologové New Age se inspirovali na spiritistických seancích duchy, kteří jim nadiktovali texty, které se později staly základy světonázoru New Age, by nás měla vést k zamyšlení.

Jako lidé, kteří vyrostli v kultuře 20. století, jsme zvyklí pyšnit se dokonce i svými omyly a to jen proto, že jsme vůbec schopni přemýšlet. Zapomínáme, od koho jsme rozum dostali a na co nám má sloužit. Zapomínáme - podobně jako kdysi v ráji -, že nás ustavičně doprovází i otec lži, který ochotně podpoří naše nedokonalé myšlení svými inspiracemi. Ale pak si to s námi neúprosně vyúčtuje.

Snad můžeme tvrdit, že za všemi duchovními a náboženskými omyly v dějinách lidstva se skrývá právě on - otec lži: "On [ďábel] byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze sebe, protože je lhář a otec lži" (Jan 8, 44).

Smutný životopis Satanistky

Životopis Heleny Petrovny Blavatské je velmi ubíjející. Přestože z čistě lidského hlediska dosáhla kariéru jako zakladatelka Theosofické společnosti (1875), jako inspirátorka Hitlerových nacistických teorií, jako pramatka současného feminismu, která bojovala proti teroru "Boha-muže". Je to osobnost, která se dostala na první stránky okultistických encyklopedií a roky inspirovala vydavatele satanistické literatury, ke kterým patřil i Rudolf Steiner, tvůrce antroposofie a redaktor Lucifera.

Theosophical sealfrench, Frater5, CC BY-SA 4.0


Helena Blavatská se narodila v roce 1831 jako dcera ruské šlechtičny a německého důstojníka. Po brzké smrti matky žila u prarodičů a jako sedmnáctiletá se vdala. O tři měsíce později od manžela utekla. Celý život trpěla obsedantními pocity "nenaplněného manželství" a ustavičně navazovala nové vztahy s muži, kteří byli jejími životními společníky. Z mnoha pramenů vyplývá, že porodila postiženého Jury, který zemřel jako pětiletý. (Blavatská se k dítěti veřejně nepřiznala. Tvrdila, že Jur je dítě jejich známých.)

Blavatská vedla pohoršlivý a skandální život. Mnoho cestovala po celém světě. Navštívila Turecko, Egypt, Francii, Quebec, Anglii, Jižní Ameriku, Německo, Mexiko, Řecko a Indii. Zvláště významný byl její pobyt v Tibetu, kde se dva roky věnovala studiu tajného poznání u tamních mistrů. Byli i tací, jako např. kněz Władysław Dębicki, současník Blavatské a kritik spiritismu, autor publikace Velký myšlenkový bankrot, kteří nevěřili jejím tibetským vzpomínkám. Dębicki ji ve zprávě z kongresu spiritistů, který se konal v Paříži roku 1889, nazval "virtuózní podvodnicí". Zacitoval i poslední větu ze zprávy, kterou vypracovala anglická Společnost pro psychologický výzkum, kde se činnost Blavatské popisuje takto: "Myslíme si, že dějiny ji nazvou jednou z nejvychytralejších, nejbystřejších a nejzajímavějších lhářek naší doby."

Ks. Władysław Michał Dębicki, pubic domain, pl. wikipedia...


Ze stoleté perspektivy se však zdá, že ani Dębicki ani komisaři z anglické Společnosti nedocenili podstatné ďábelské působení, které dominovalo v Blavatské poselstvích. V jejím životopise je důležitý rok 1873, kdy přišla do New Yorku jako známé spiritistické médium.

Projevila tam své mimořádné schopnosti, jakými byly levitace, materializace předmětů, jasnovidecké a telepatické schopnosti. Zanedlouho nato se seznámila s novinářem Henrym Steelem Olcottem, se kterým v roce 1875 založila dodnes existující Teosofickou společnost (z řečtiny: theos - bůh a sophia - moudrost). Úkolem této společnosti je šířit názor, že Boha lze poznat bez pomoci jeho milosti, s vyloučením Ježíše Krista a jeho milosrdenství, jedině prostřednictvím vhodných technik a duchovních praktik, které jsou přístupné vyvoleným, kteří používáním těchto technik dosáhli osvícení. Může se to uskutečňovat v průběhu spiritistických seancí, magických rituálů a duchovních praktik pohanského původu (např. šamanismu, "astrálního cestování", channelingu apod.). Platí zde, že cíl posvěcuje prostředky podle motta teozofů: "Neexistuje vyšší náboženství než pravda." Co však v takovém případě, když ve "škole pravdy" přednáší otec lži?

Médium Blavatská

Helena Blavatská dlouhá léta praktikovala automatické psaní a jiné okultistické zprostředkovávání.

"Mohu říci jen tolik, že moje inspirace přicházejí výlučně zvenčí, něco tehdy do mě vstupuje. Nepíšu a nemluvím já, ale dělá to to, co do mě vjelo ... Ono přemýšlí i píše místo mě ... Jsem jakoby sklad, ve kterém je cizí poznání ... Někdo přichází a zmocňuje se mě jako tmavý oblak. Tehdy se stahuji do sebe a už to nejsem já, ale někdo úplně jiný," píše Blavatská ve svém děsivém vyznání.

Blavatská, volné dílo, wiki...


Bůh Bible, jediný pravý Bůh, Stvořitel a Spasitel světa, nás varuje: "Ať není mezi vámi nikoho ..., kdo by se vyptával hadače, dával pozor na sny a na znamení; ať není čarodějů, zaklínačů, nikoho, kdo by se radil duchů nebo věštců, nebo by se ptal mrtvých na pravdu. Všechny tyto věci se oškliví Pánu "(Deuteronomium 18, 10 - 12).

Blavatská zcela ignorovala tuto výstrahu a plně důvěřovala neznámé duchovní bytosti.

Ten "někdo" se projevil velmi konkrétní. Během jedné ze seancí se tento duch zjevil Blavatské jako mistr Djwal Khul z Tibetu. V průběhu následujících schůzek, které trvaly několik měsíců, jí diktoval hotové teze, které posloužily jako psaná instrukce pro ni a pro další ideology New Age. Ba co víc, po smrti Blavatské v roce 1891 její následník a horlivá žákyně Alice Baileyová prožila další spiritistické setkání s duchem D. K. Baileyová si byla jistá, že dostala od něho poselství, že je třeba zničit křesťanství. Na jeho příkaz sepsala seznam názvů konkrétních církví a náboženství, které je třeba zničit.

Duch D. K. se vrátil i během seancí teozofky a manželky teozofa Heleny Roerichové, která přes dvacet let po smrti Blavatské překládala do ruštiny její životní dílo Tajné učení.

Své jednoznačně protikřesťanské postoje projevila i samotná Helena Blavatská. Nejdříve se prohlásila za hinduistku, pak za budhistku, nakonec šířila různé publikace o satanistickém kultu. Satana uctívala jako pramen světla (!) a moudrosti a připisovala mu větší moc než Ježíši Kristu. Zato Boha, který "tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale měl život věčný" (Jan 3, 16), titulovala nevybíravými epitetami, čímž se dopouštěla ​​rouhání a slovního znesvěcování.

Podle Blavatské je "pravý bůh" neosobní. Lidský život ovládá zákon reinkarnace. Člověk prostřednictvím osvícení, ke kterému se dopracuje sám pomocí duchovních praktik, může nabýt mimořádné schopnosti a nakonec i božskou moc. Nic nového pod sluncem. Tato ubohá žena se nechala svést nejstarší lží na světě: "Otevřou se vám oči a vy budete jako Bůh" (Genesis 3, 5).

New Age: cizí prvek v Evropě

Je zjevné, že teze, které vyplývají z historických pramenů New Age, jsou docela protichůdné se staletou tradicí křesťanského myšlení a kultury. Zdánlivá náklonnost New Age k přijímání všeho, co ve světových náboženstvích a kulturách podporuje rozvoj civilizace a lidstva, se netýká učení Ježíše Krista o hříchu a spáse. Snahy ukázat Krista jako jednoho z velkých duchovních učitelů nebo jako vtělení Buddhy nebo Krišny jsou nevydařeným vtipem.

Křesťanství se nikdy neztotožní se žádnou z idejí hnutí New Age, protože náš Bůh je osoba. Je to osobní Bůh, který ke svému obrazu a podobě stvořil lidi jako osoby. A proto jedinou formou vztahu může být v křesťanství jen osobní vztah: vztah osoby Boha s osobou člověka. Vyplývají z toho všechny další důsledky: jeden život, jedna duše, jedna láska, jedno rozhodnutí, jedna smrt, jeden soud ... Podle teorií New Age je bůh energií, vědomím, bytím, které do sebe pohlcuje ostatní, stejně jako on neosobní bytosti. Takový bůh protiřečí křesťanskému zjevení, starozákonní i novozákonní pravdě.

CC0, pixabay.com


Je zajímavé, že v době rozvinutého egoismu může vzkvétat idea, která pochlebuje lidské marnivosti: "Budete jako Bůh", a přitom zároveň povzbuzuje člověka k tomu, aby se rozplynul v nicotě a nicotu představuje jako cíl. Takové uvažování může vést k duchovnímu sebezničení, a ne ke slíbenému pozemskému ráji.

Zřejmě právě o to jde Luciferovi, kterého si Blavatská uctívala. Pokud lidé uvěří, že neexistuje osobní Bůh, přestanou věřit i v existenci osobního zla. Dokonale propracovaná taktika.

K první stránce patří šíření názoru, že New Age je mezinárodní hnutí, které podporuje ekologii, zdravou výživu a alternativní medicínu. Hnutí s klidným a příjemným poselstvím, které se snaží najít ve všech náboženstvích společné, spojující prvky, které dávají naději na dobrou budoucnost. Budoucností má být vytvoření ideologicky harmonizovaného, ​​šťastného a globálního společenství. Velmi mnoho se zde hovoří o toleranci, menšinách a rozmanitosti, které se vejdou do New Age jako do pytle beze dna.

Ideologie New Age ví, že už je čas na to, aby éru Ryb vystřídala éra Vodníka. Proto je toto hnutí velmi nakloněno činnosti různých duchovních "mistrů, guru či mesiášů".

Jak je vidět, na této úrovni kalné zřídlo New Age přijímá trošičku slunečního světla pravdy. Vždyť myšlenka vytvořit mezinárodní světové společenství, které by žilo v pokoji, souladu, dbalo o svět a fyzické i duchovní zdraví, je líbivá. A mnohým se skutečně líbí. Přijímají ji mnozí šlechetní lidé, kteří nechápou skutečné záměry a cíle hnutí New Age.

Druhá úroveň je určena pro citlivější lidi, kteří mají větší duchovní potřeby - pro lidi, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost, hledat smysl života, prohloubit svůj vztah s Bohem (či bohem). Zde pramení zájem o jógu, transcendentální meditaci, techniky ovládání myšlení, proutkařství a jiné. Odtud vyplývá rozšířený zájem o pyramidy, čakry, aury, UFO ...

Chrám, Foto: Simon, CC0 1.0, pixabay.com


Někdy tyto praktiky propagují lidé, kteří se domnívají, že žijí ve stavu posvěcující milosti, a prohlašují se za křesťany. Nic to však nemění na věci, že takovými praktikami se vzdálili od jediného pravého Boha, protože toto zřídlo New Age nemá už jen propagační, ale i duchovní povahu. Cizí duchovní povahu. Náš Bůh je žárlivý Bůh. Nejde jen o to, abychom neměli "nad ním cizí bohy", ale abychom neměli jiné bohy kromě něj. "Nebo chceme dráždit Pána? Jsme snad silnější než on?" (1. list Korintským 10, 22).

Přijetí této stránky New Age je prvním radikálním krokem k přijetí celé jeho ideologie. Hnutí se snaží lidi "otevřít" na nové (v podstatě staré, ale převzaté z jiných duchovních a náboženských tradici) techniky samospasení a vybízí je, aby přijali celou tuto náboženskou a kulturní míchanici. Rozdíl mezi úctou k bližnímu, který vyznává jiné náboženství, a přijetím jeho náboženského učení či inspirace se zde příliš nevysvětluje.

Skutečné záměry jsou skryty za bezpečnou reklamou "tělocviku", "rozvoje", "zdokonalování přirozených možností" a za podobnými frázemi.

Třetí úroveň je poslední. Přicházíme tu na kořen věci. Vládne tu úplná tma. Ideologie New Age má své nejhlubší zřídlo v praktikování kontaktu s duchy prostřednictvím transu či tzv. vizualizace. Toto není možné sloučit s učením Ježíše Krista: "Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stole zlých duchů" (1. list Korintským 10, 21).

Naštěstí Boží děti mají všemohoucího Otce a Neposkvrněnou Pannu Marii za přímluvkyni, a proto peklo nemá šanci. "Ale díky Bohu, který nám dal vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista" (1 Kor 15, 57).
Autor: Małgorzata Nawrocka
Zdroj: Milujte sa! 22/2011

Převzato z https://modlitba.sk/, článek ze 3. 1. 2021 naleznete zde.

Joga, foto: Judith from london, UK, CC BY 2.0, wikimedia.org

Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 54: Síla zasvěcení, vysvobozen z posednutí - skutečný příběh (27.03.2023)
Mons. Peter Šimko: Co je důležité při výchově dětí (krátké video) (25.03.2023)
Magdaléna z Kříže – řeholní sestra, která uzavřela dohodu s ďáblem (01.02.2023)
Otázky a odpovědi - 17. část - proč odmítnout Harryho Pottera (26.12.2022)
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (26.10.2022)
JSOU VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ HALOWEENU TAK ŠPATNÉ? NEVINNÁ ZÁBAVA? (24.10.2022)
Zlý duch dobře ví, kdo Ježíš je (05.09.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Je hříchem předpovídání budoucnosti? (29.03.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI? (31.10.2019)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Nespadněte do pasti New Age! (10.07.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
10 přikázaní New Age… (12.06.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 01. 2021 | 1756 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace