Zajímavé...

Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015

Mitra, foto:derivative work: Gugganij (talk), CC SA 1.0 Drazí bratři a sestry! Jen před několika týdny jsme přivítali Nový rok 2015. Ve více médiích je zajímavým zvykem informovat o novorozencích, kteří se narodili v prvních sekundách začínajícího roku. Pohled na narozené dítě, na jeho matku i otce, na jejich nadšení, radost i dojetí je povzbuzující.

Děti jsou nadějí pro naši budoucnost, která závisí také na tom, v jakých rodinách budou vyrůstat a jakým podnětem budou vystaveny i ze širšího okolí. Proto vůbec není lhostejné, zda budoucí generace budou tvořit vnitřně vyvážené a mravně vyspělé osoby, nebo to budou lidé demoralizovaní už od dětství, neschopní zakládat pevné vztahy.

Tyto obavy vyplývají ze zjevné reality kolem nás. Co je u nás v debatách o otázkách života, rodiny a sexuality teprve v začátcích, to se v několika evropských zemích rozvinulo do zlověstných rozměrů. Eutanazie dětí - nedávno odsouhlasená v Belgii. Šikana a pokutování věřících rodičů v Německu za nesouhlas se sexuální výchovou jejich dětí. Podsouvání homosexuálního chování dětem a mládeži jako rovnocenné alternativy k manželství ve více dalších zemích. Diskriminace poskytovatelů služeb za odmítnutí požadavků v rozporu s jejich svědomím. Nedejme se oklamat, jakoby se v zemích s aplikovanou a legislativně podpořenou gender ideologií nic špatného nedělo. Tam nejde jen o rovnost ve finančním odměňování nebo o ochranu slabších před násilím - za to jsme i my věřící. V gender ideologii jde o nevědecké a ideologické tvrzení, že dvojí pohlavnost - ženská a mužská - vlastně ani neexistuje. S takovou ideologií a jejími důsledky nemůžeme souhlasit.

  V těchto souvislostech si vzpomeňme na slova svatého papeže Jana Pavla II., které před skoro dvaceti lety adresoval Slovákům. Když ho šli v listopadu 1996 do Říma pozdravit při padesátém výročí jeho kněžského svěcení, doslova řekl: "Slovensko má velkou roli při budování Evropy třetího tisíciletí. Dobře si to uvědomte! Je povoláno nabídnout svůj velmi významný příspěvek k pravému pokroku evropského kontinentu svými tradicemi a kulturou, svými mučedníky a vyznavači, jakož i živými silami svých nových generací. Slovensko je povoláno nabídnout Evropě především dar víry v Krista a své oddanosti Panně Marii."

Dar víry v Krista si dobře uvědomujeme. A víme, že v zápase o nejzákladnější hodnoty vítězí Kristus. Vždyť zde nejde o čistě lidský zápas, ale duchovní zápas završený jeho vítězstvím. Spolu s Ježíšovými posluchači z dnešního evangelia i my vyznáváme: jeho učení je "nové učení". Jeho učení je naplněno "mocí" (srov. Mk 1, 22). Toto učení uzdravuje, osvobozuje od nečistého ducha, otevírá člověka pro světlo pravdy.  

Jsme pozváni spolupracovat na uskutečňování jediné a mocné Kristovy pravdy. Jsme pozváni svědčit o pravdě a důstojnosti člověka i nyní, několik dní před referendem o rodině. Ptejme se rodičů a prarodičů: můžeme lhostejně přihlížet k tomu, jak někdo kazí vaše děti a vnuky? Deformuje jejich osobnost a sexualitu; narušuje jejich vědomí odpovědnosti v budoucích manželských vztazích? Rodiče touží po dětech, vnucích a pravnucích: připustíme sexuální výchovu dětí a mládeže zaměřenou spíše na zamezení početí, než na zodpovědné a láskyplné rodičovství?

Na tyto otázky dejme odpověď účastí na referendu o rodině, které iniciovala Aliance za rodinu. Více než čtyři sta tisíc občanů podpořilo jeho prohlášení. Zvažme zodpovědně dosah toho, za co se postavíme a co podpoříme. Ne náhodou byl v posledních měsících boj o naše vědomí a svědomí tak intenzivní. Slyšeli jsme ze všech stran: "referendum je příliš drahé" ..., "referendum je zbytečné ...", "referendum je nepřátelské vůči menšinám ...", "referendum je proti lidským právům ..." To všechno nás mělo odradit , abychom nepřistoupili k urnám. Není však právě referendum vyjádřením základního lidského práva na názor? Dokonce nechyběly ani hlasy, že Slovensko se tímto referendem odklání od údajné linie Svatého Otce papeže Františka. Není divu, že sám Svatý otec František se vůči médiím už jednoznačně vymezil, když řekl: "Dávám prohlášení a přednáším homilie - to je učitelský úřad Církve! Tam je to, co si myslím. Ne, co tvrdí média, že si myslím "(Interview Coraggio di Parlara, umiltà di ascoltare, L'Osservatore Romano, 9. prosince 2014). A tak hledejme v textech a proslovech Svatého Otce Františka, co si on myslí. Jako by on odpověděl na otázky nastávajícího slovenského referenda. Z jeho vyjádření, které se opírají o pravdu Božího zjevení, vyplývá jednoznačné "ano" na všechny položené otázky.

"Ano" manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy! Svatý otec na jaře minulého roku prohlásil: "Manželský pár je Božím obrazem, je to muž a žena, oba spolu, ne jen muž a jen žena; ale oba. Toto je obraz Boha, obraz lásky, tam je s námi Boží smlouva, je tam zosobněná - v té smlouvě mezi mužem a ženou "(Projev na generální audienci, 2. dubna 2014).  

Jasné "ano" pro zákaz adopce dětí osobám stejného pohlaví. Papež František varuje: "Ve hře je život mnoha dětí, které budou předem diskriminované a obrané o možnost lidského zrání, které se podle Boží vůle má uskutečňovat s jedním otcem a s jednou matkou. Ve hře je úplné odmítnutí Božího zákona, vepsaného do našich srdcí. ... Nebuďme naivní: toto není jen politický boj, ale i pokus zničit Boží plán, ... je to popud otce lži, který se snaží zmást a oklamat Boží syny" (List kardinála Bergoglia čtyřem karmelitánským klášterům v Buenos Aires, 22 . června 2010).

Konečně třetí "ano" pro právo rodičů mít pod kontrolou sexuální výchovu svých dětí. Svatý otec řekl: "mnozí z těch, co zvedají zástavy sexuální výchovy, ji chápou jako oddělenou od lidské osoby. A tedy místo toho, aby se jednalo o zákon o sexuální výchově pro plnost osoby, pro lásku, padá do zákona pro pohlavnost. To je naše námitka. Nechceme, aby se degradovala lidská osoba. Nic víc." A pokud jde o eutanazii, podle Svatého Otce "to je jako říct Bohu: ne, život ukončím já, jak to chci já. To je hřích proti Bohu Stvořiteli!" (El Jesuita. Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio, s. 92-93; Projev katolickým lékařem, 15. listopadu 2014).

Drazí bratři a sestry! Když se svatý Josef dozvěděl, že malý Ježíš je v ohrožení a kdosi chce ukončit jeho život, okamžitě vstal a konal, aby dítě zachránil. Sedmého února dostáváme příležitost vstát a jednat; vykročit k urnám a přispět k záchraně mladých životů i rodin. Říct, že já na referendum nejdu, neboť i tak bude neplatné, neobstojí. Vždyť bych k jeho neplatnosti svojí neúčastí přispěl i já. Ne každé generaci se dostává možnost rozhodovat o budoucnosti své vlasti; my se ocitáme před výzvou vyjádřit svůj postoj vůči nejzákladnějším hodnotám života. Neváhejte povzbudit i své známé, přátele či příbuzné, aby šli na referendum pro dobro a budoucnost Slovenska. I ty, které nepotkáváte v chrámu, a rodina je pro ně důležitá. Využijte byť sociální sítě, povzbuďte čím více, podejte svědectví o pravdě, o důstojnosti člověka.

Vyprošujeme Vám, na přímluvu Panny Marie a svatého Josefa, hodně sil a odhodlanosti v zápase o nejzákladnější hodnoty. Na nich stojí a bez nich padá celá naše společnost. Končíme slovy, kterými před několika dny během ranní mše papež František promluvil k věřícím ze Slovenska. Svatý Otec doslova řekl: "Církev na Slovensku je v této chvíli a v tomto čase odvážná, bojuje za ochranu rodiny. Jen tak dál! Odvahu!" (Audiozáznam z proslovu papeže Františka ze dne 22. ledna 2015.)

Ať vás v úsilí o záchranu rodin žehná Všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý!  

Vaši biskupové


  Tento list se čte v neděli 1. února při všech bohoslužbách v rámci homilie.

Převzato z www.kbs.sk, pastýřský list naleznete zde.

Logo, http://www.kbs.sk


(Na Fatym.com vydáno 1. 2. 2015)

www.alianciazarodinu.sk

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 02. 2015 | 5398 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.kbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace