Zajímavé...

Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání

Mons. Jan Graubner Drazí bratři a sestry, v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme odborníci na všechno.

Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou, ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli studijní den vedený odborníky dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží. Pro pastorační pracovníky jsme připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme mnoho zaměstnanců v různých institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití nevíme.

Papež František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká biskupská konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání jako svou organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé nemocní, fyzicky či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo dočasně omezeným chápáním, rozhodováním nebo schopností se bránit.

Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní, sociální, terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise k prověření případu. S ním osobně se oběť setkat nemusí.

Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv. Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk zasvěcený Bohu, je to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká zranění se neuzdravují snadno a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné jim poskytnout. Proto prosím ty, kterých se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze Kontaktní centrum církev nabízí pomocnou ruku.

Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo dělají pokání. Odpuštění hříchu však neznamená prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání. Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní Duch Svatý, je svatá svátostmi, ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě hříšní lidé. Konečně hříšníci jsme všichni. Katolická církev není sektou čistých lidí. I když jsme vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím nepočítáme, jsme překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak druhých. K posvěcení církve může ovšem přispět každý z nás svým pokáním i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v našich silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli.

Co můžeme udělat ve vztahu k dětem?

Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn v jejich chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat je k slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, protože útočník může slepé poslušnosti dítěte zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to, kde a jak tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala zdravé sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami se podle toho chovat vůči dětem a ostatním. V současné době je mnoho různých projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim postupně vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo dovolit. Když začnou užívat chytré mobily a internet, který má také své nástrahy, je třeba jim věnovat zvláštní péči, účinně varovat před pornografií a bavit se s nimi o neznámých lidech, s nimiž si začali dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo hrát počítačové hry i pro více hráčů. Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant, který vystupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá své budoucí oběti. Někteří pak používají pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí.

Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů, přestože je většina nevinná? Vytvářet s nimi živou a otevřenou farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. Dávat zpětnou vazbu, případně i kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí a široké rodiny. Nepodporovat důvěrnosti a citové projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. Jestliže máme podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a vidíme problém jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky a pokud to nepomůže, jít za představeným.

Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je i při svých lidských slabostech skvělá. Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází ve vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců. Při tom je většina rodičů také skvělá. Viníci nejsou většinou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé otevřenosti před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a ochranu, je třeba uzdravit společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků a příjemností, ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých.

Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím programů pro děti za jejich obětavou službu a prosím, aby se nedali odradit špatnými příklady. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými kajícími skutky, do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak osobním úsilím o pozvednutí své vlastní morální úrovně i morální úrovně celé společnosti. Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Najdete na
http://www.ado.cz/system/files/pastyrsky_list_k_problemu_sexualniho_zneuzivani.pdf,

nickelbabe, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 05. 2019 | 2758 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.ado.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace