Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce

přátelství, důvěra, Public Domain CCO, www.pixabay.com Mnozí lidé, zvláště dnes, čelí v důsledku chudoby, hendikepu, nemoci či závislosti, nezaměstnanosti a osamělosti v pokročilém věku různým bolestným situacím. Avšak rozvod a vztahy mezi osobami stejného pohlaví zasahují život rodiny zvlášť intimně. Křesťanské rodiny a společenství rodin by měly být zdrojem milosrdenství, bezpečí, přátelství a podpory pro ty, kteří s takovými problémy bojují.

Poslouchat Ježíšova tvrdá slova


147. Když Simeon přivítal Svatou rodinu v chrámu, řekl, že dítě Ježíš je ustanoveno "na znamení, kterému se bude odporovat" (Lk 2, 34). Evangelia potvrzují pravdu těchto slov tím, jak na Ježíšovo působení reagovali jeho současníci. Ježíš pohoršoval dokonce mnoho svých následovníků. [1] Jedním z důvodů bylo, že jeho slova považovali za tvrdou řeč.

148. Některá z Ježíšových nejtvrdších vyjádření se týkají manželství, sexuální touhy a rodiny. Ježíšovo učení o nerozlučitelnosti manželství šokovalo nejen farizeje, ale i jeho vlastní učedníky: "Když je to takhle [...] pak je lepší neženit se" (Mt 19, 10), reptali učedníci. V řeči na hoře Ježíš nejen prohloubil učení Dekalogu, ale jako nový Mojžíš, vyzýval své následovníky k radikálnímu obrácení srdce: "<,i>Slyšeli jste, že bylo řečeno:,Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci "(Mt 5, 27-28).

149. Pánovi učedníci vytvořili novou mesiášskou rodinu, která přesáhla a převýšila tradiční rodinné vztahy. [2] Pro Kristovy následovníky je proto křestní voda mocnější než krev. Hospodinova smlouva umožňuje chápat naše těla i naše vztahy v novém kontextu.

150. Církev pokračuje v Ježíšově poslání ve světě. "Kdo vás slyší, mne slyší" (Lk 10, 16), řekl Ježíš učedníkům, které rozesílal svým jménem. Biskupové ve společenství se Svatým Otcem následují apoštoly v jejich službě. [3] Proto by nemělo nikoho překvapovat, že církevní učení je také vnímáno jako "tvrdá řeč", vymykající se dnešní kultuře, zvláště pokud jde o manželství, sexuální projevy a rodinu.Církev je jako polní nemocnice


151. Pokud chceme pochopit církevní službu vyučování správně, musíme vzítt v úvahu i její pastorační povahu. Papež František jednou výstižně připodobnil Církev k "polní nemocnici po boji". Řekl: "Nemá smysl ptát se vážně zraněného člověka, jestli má vysoký cholesterol a jak vysokou má hladinu cukru v krvi! Je třeba nejdříve vyléčit jeho zranění. Pak můžeme mluvit o všem ostatním. Vyléčte rány, vyléčte rány [...] A třeba začít od základů."[4]

152. Sexualita je na takové zranění mimořádně citlivá. Muži, ženy a děti mohou být zraněny promiskuitním sexuálním chováním (jejich vlastním i chováním druhých), pornografií a jinými formami manipulace s člověkem, znásilněním, prostitucí, obchodem s lidmi, rozvodem a strachem ze závazku podporovaným rozšiřující se protimanželskou kulturou. [5] Protože rodina velmi hluboce formuje své členy - biologicky, sociálně a vztahově utvářející "genealogii osoby" - narušené vztahy v rámci rodiny zanechávají krutá bolestná zranění. [6]

153. Papež František nám pomáhá hledět na "tvrdé řeči" Církve jako na slova pro naše uzdravení.Ale my musíme zachovat jistou posloupnost a léčit rány podle jejich závažnosti.

154. Evangelium je plné příběhů o tom, jak Ježíš uzdravoval. Kristus je často zobrazován jako lékař v díle sv. Augustina. Ve velikonoční homilii píše: "Pán [jako] zkušený lékař věděl lépe, co se děje v nemocném člověku, než nemocný člověk sám. Lékaři mohou udělat pro nemocné tělo to, co Pán může udělat pro nemocnou duši " [7]. Vycházejíce z podobenství o milosrdném Samaritánovi, Augustin hledí na Církev jako na hostinec, kde se uzdravuje zraněný pocestný: "Dovol nám, zraněným, utíkat se k lékaři, dovol nám být přivedeni do tohoto hostince, abychom byli uzdraveni [...] proto, bratři ,i v tomto čase je Církev, v níž se léčí zranění, hostincem pro pocestné."[8]

155. První prioritou Církve je přivádět lidi na setkání s božským Lékařem. Každé setkání s Kristem přináší padlému lidstvu uzdravení, a Duch Svatý může být vždy pozván do našeho srdce, aby mu umožnil pokání a obrácení. Takto to shrnuje papež František: "Zvu každého křesťana, ať už se nachází na jakémkoliv místě a v jakékoliv situaci, na nové osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň ochotně nechat se pozvat; na každodenní, neustálé hledání Krista. Není důvod k tomu, aby si někdo myslel, že takové setkání není pro něj, protože, nikdo není vyloučen z radosti, kterou daruje Pán". [9]

156. Když papež František zdůraznil osobní setkání s Ježíšem, potvrdil tím učení svých předchůdců. Papež Benedikt XVI. řekl: "Na začátku toho, že je někdo křesťanem, nestojí etické rozhodnutí nebo velkolepá myšlenka, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která dává životu nový horizont a tím i rozhodující zaměření" [10]. A papež Jan Pavel II. zdůrazňuje: "Aby lidé mohli dosáhnout toto 'setkání' s Kristem, Bůh ustanovil svou Církev. Ona totiž touží dosáhnout jediné - aby každý člověk našel Krista, aby tentýž Kristus doprovázel na cestě životem každého jednotlivce'". [11]

157. Novou evangelizaci lze chápat jako přivádění zraněných z bitevního pole světa na setkání s božským Lékařem a k uzdravení, které se jim nabízí v rámci společenství Církve. Papež František chápe tento úkol jako výzvu být "misionářskou Církví" nebo "Církví, která vychází ven" [12].

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Trpělivostí a odpuštěním nám Církev pomáhá uzdravit se a růst


158. V Církvi je uzdravující moc Boží milosti předávána Duchem Svatým. Duch Svatý zpřítomňuje Ježíše v církevní liturgii, v jejím modlitebním čtení Písma ve světle posvátné tradice a její učitelského úřadu, který je ve službě Božího slova. [13] Kristus, lékař se zvlášť zjevuje ve svátostech pokání a pomazání nemocných, to jsou dvě uzdravující svátosti. [14]

159. Podílení se na svátostném životě, pěstování života modlitby, praktikování charity, duchovní cvičení, spolehlivost a podpora přátel v Církvi - to vše nabízí cestu obrácení zraněným, ale uzdravujícím se křesťanům. Ale obrácení se nestane v okamžiku. Pokračuje jako trvalá výzva pro všechny členy Církve: "Kristova výzva k obrácení nepřestává zaznívat v životě křesťanů. Toto druhé obrácení je nepřetržitým úkolem celé Církve, která, 'zahrnuje ve svém lůně hříšníky, je svatá a zároveň stále potřebuje očištění, ustavičně kráčí cestou pokání a obnovy'"[15]

160. Postupná povaha obrácení formuje naši schopnost chápat církevní učení a žít podle něj. Když Jan Pavel II. mluví o morálním pokroku křesťanských manželů, rozlišuje mezi "zákonem posloupnosti" a "posloupností zákona". [16] "Zákon posloupnosti" se týká postupné povahy obrácení. Když se křesťané uzdraví z ran hříchů, rostou ve svatosti v každé oblasti svého života, včetně sexuality. Když se jim to nedaří, musí se obrátit na Boží milosrdenství, které je dostupné ve svátostech Církve.

161. "Posloupnost zákona" na druhé straně je zavádějící myšlenka, "jakoby v Božím zákoně existovaly různé stupně a druhy přikázání pro různé lidi a různé stavy" [17]. Například, někteří nesprávně argumentují, že manželské dvojice, které považují katolické učení o odpovědném rodičovství za obtížené, by měly být povzbuzeny, aby následovaly při výběru antikoncepce své vlastní svědomí. To je falešná forma gradualismu. Ve skutečnosti se tím maskuje jistý druh paternalismu či určitého popírání schopnosti některých členů Církve odpovědět na plnost Boží lásky a cílem je "snížit laťku" křesťanského morálního učení pro ně.

162. V duchu pravého gradualismu, papež František nedávno pochválil odvahu svého předchůdce Pavla VI. v jeho encyklice Humanae vitae. Papež František řekl, že v rostoucím společenském tlaku na populační kontrolu papež Pavel VI. projevil "prorockého ducha, měl odvahu jít proti většině, bránit morální učení, postavit se proti jisté kultuře a proti přítomnému i budoucímu neo-malthuzianizmu" [18].

163. Zároveň však papež František poznamenal, že Pavel VI. řekl zpovědníkem, že mají jeho encykliku interpretovat s "mnohem větším milosrdenstvím, [a] pozorností vůči konkrétní situaci [...] Otázkou není, zda změnit učení, ale je třeba jít hlouběji a ujistit se, že pastorační péče zohledňuje rozličnost situací a také to, co jsou jednotlivé osoby schopny udělat". [19] Církev tedy vyzývá své členy k plnosti pravdy a povzbuzuje je, aby při rozvíjení své schopnosti žít podle této pravdy čerpali z Boží milosti.

naděje-zoufalství,zdroj:  www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Katolické učení závisí na katolickém společenství


164. Mnohé požadavky z Kristova morálního učení - a tedy katolická etika - jsou náročné. To však předpokládá u křesťanů učednického ducha, život modlitby a křesťanské svědectví ve společnosti i ekonomice. A především to předpokládá život v křesťanském společenství - tj. v rodině mužů a žen, kteří potkali Ježíše, kteří společně vyznávají, že on je Pán, chtějí aby jeho milost formovala jejich životy a vzájemně si pomáhají žít podle něj.

165. Katolické učení o homosexualitě je třeba chápat v tomto světle. Totéž učení, které vyzývá osoby s homosexuální orientací, aby žily čistotu ve formě zdrženlivosti, vyzývá všechny katolíky, aby zanechali své vlastní obavy, vyhýbali se nespravedlivé diskriminaci a aby přijali své homosexuální bratry a sestry do svého společenství lásky a pravdy v Církvi. [20] Všichni křesťané jsou vyzváni čelit vlastním nezřízeným náklonnostem a růst v čistotě - tato výzva se týká každého člověka - a to v jejich schopnosti dávat a přijímat lásku způsobem, který je v souladu s jejich životním stavem. [21] Avšak odpověď na tuto výzvu k obrácení je nevyhnutelné ze strany nás uzdravujících se hříšníků, kteří tvoříme údy Církve, stále nedokončeným úsilím. Klíčové je utvářet v rámci rodiny, farnosti a širšího křesťanského společenství prostředí vzájemné podpory, kde se může objevit morální růst a změna.

166. Některé z dnešních požadavků na schválení nebo poskytnutí legálního statusu pro homosexuální a heterosexuální partnerství pocházejí z pochopitelného strachu z osamělosti. V sekulární mainstreamové kultuře se stále více považuje za nezbytné mít erotického partnera a lidé si myslí, že církevní učení je kruté a odsuzuje muže a ženy k životu v osamělosti.

167. Pokud by však běžní farníci chápali odůvodnění celibátu na základě komunitní praxe a pokud by většina domácích církví vzala vážněji "apoštolát pohostinnosti", potom by dávné církevní učení o čistotě prožívané v zdrženlivosti mimo manželství mohlo vyznívat v očích současníků přijatelněji. Jinými slovy, pokud by naše farnosti byly skutečně místy, kde "sám" neznamená "osamělý", kde se širší okruh přátel a rodin skutečně dělí o své radosti a žaly, pak by snad alespoň některé námitky světa vůči katolickému učení mohly být odzbrojeny. Katolíci by měli praktikovat apoštolát pohostinnosti bez ohledu na to, nakolik je kultura, která je obklopuje nepřátelská či lhostejná. Nikdo, ani laici ani zasvěcení katolíci nejsou limitováni, pokud jde o přátelství, které mohou nabídnout těm, kteří zápasí.

168. V pastorační péči o rozvedené a znovusezdané Církev usiluje spojit věrnost Ježíšovu učení o nerozlučitelnosti manželství - která jeho učedníky tak děsila - s milosrdenstvím, které bylo srdcem jeho působení. Vezměme si například učení Benedikta XVI. o pastorační situaci rozvedených mužů a žen:

"Myslím, že velkým úkolem farností a katolického společenství je udělat vše, co je v jejich silách, aby tito lidé cítili, že jsou milováni, přijímání, že nejsou 'mimo' [...] Jejich utrpení není jen fyzickým a psychickým soužením, ale i utrpením pro velké hodnoty víry v církevním společenství [...] Jsem přesvědčen, že pokud je skutečně vnitřně přijato, je pro Církev darem. Je třeba, aby věděli, že právě takto slouží Církvi a jsou v jejím srdci. "[22]

169. Jinými slovy, papež Benedikt věřil, že je pravdou to, co Kristus učil, ale zároveň jednoduše rozvedené a znovusezdané nezavrhoval s tím, ať zatnou zuby, nebo ať v samotě trpí. To není církevní postoj a není správný ani postoj katolíků, kteří jednají tak, jako by zapomněli na to, že jedním z hříchů farizejů bylo to, že kladli na ostatní břemena zákonů, ale "nepohnuli ani prstem", aby pomohli lidem nést tato břemena (Mt 23, 4). Benedikt se přitom odvolává na Katechismus Katolické církve, který říká "kněží a celé společenství jim mají projevovat pozornou péči," [23] aby se tito lidé nepovažovali jakoby za odloučené od Církve.

170. Svazky přátelství dělají požadavky učednictví snesitejnějšími. To, že v rámci křesťanského společenství si členové "nesou vzájemně břemena" [24], je uschopňuje kráčet po cestě uzdravení a obrácení. Bratrská láska dělá věrnost možnou. Nabízí také svědectví a povzbuzení pro širší společenství Církve. Katechismus Katolické církve má na mysli něco podobného, když říká, že manželé, kteří vytrvají v manželství i v těžkých podmínkách, "si zasluhují vděčnost a podporu církevního společenství" [25]. Totéž lze říci o všech těch, kteří čelí složité rodinné situaci.

171. V kultuře, která kolísá mezi anonymitou na jedné straně a nemístnou zvědavostí "na detaily ze života těch druhých" na druhé straně, nás papež František vyzývá, abychom jedni druhé provázeli v díle duchovního růstu. [26] Říká: "V každém případě dobrý průvodce neustupuje formám fatalismu nebo zbabělosti. Vždy zve k tužbě uzdravit se, zvednout se, obejmout kříž, všechno zanechat a znovu hlásat evangelium."[27] Pak jsou ti, kteří byli uzdraveni, schopni předávat pozvání k uzdravení i dalším.

172. Křesťanská víra a spása, kterou zprostředkuje, nejsou individualistické; jsou hluboce společenské: "Víra má nutně církevní formu, vyznává se uvnitř Kristova těla jako konkrétní společenství věřících. Právě z tohoto církevního prostoru se otevírá víra jednotlivého křesťana všem lidem. Jakmile je Kristovo slovo vyslyšeno, proměňuje se v křesťanovi svou vlastní vnitřní silou na odpověď, na vlastní vyslovené slovo, na vyznání víry". [28]

173. Ježíš učil mnohé věci o sexu a manželství, které bylo těžké žít v minulosti i dnes. My však nejsme sami, když čelíme těmto obtížím. Život v Kristově těle znamená žít jako vzájemně závislé údy, které se navzájem formují v lásce. [29] Církevní učení, svátosti a společenství, to vše existuje, aby nám to pomáhalo na silnici. Trpělivostí, odpuštěním a důvěrou v Kristovo tělo, se můžeme společně uzdravit a žít tak, jak by se jinak mohlo zdát nemožné.

Písmo svaté a růženec, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Otázky k diskuzi:

1. Církev je jako polní nemocnice. Jak Církev pomáhá lidem, kteří jsou zranění? Jak to můžeme dělat lépe?

2. Proč nejsou katolíci morálními individualisty? Proč zdůrazňujeme podporu společenství? Jak jste pocítili, že Boží milost působí přes společenství?

3. Jaké jsou překážky pro vytvoření blízkého duchovního přátelství ve vaší kultuře? Co může vaše farnost nebo diecéze udělat, aby podpořila katolické přátelství?

4. Jaký druh pomoci existuje ve vaší farnosti nebo diecézi pro pokrok v čistotě? Máte nějaké podpůrné skupiny nebo formační příležitosti? Jak často se nabízí svátost pokání a jaké jsou možnosti na duchovní doprovázení?

Vysvětlivky:

[1] Porov. Jn 6, 60-66.

[2] Porov. Mk 3, 13-35 a Lk 8, 19-21.

[3] Porov. KKC, 77, 85. Porov. Dei Verbum (DV), 7

4. [4] Papež František, interview v článku "A Bis Heart Open to God" (Velké srdce otevřené Bohu), America, 30. září 2013.

[5] Porov. KKC, 2351-2356, a FC, 24.

[6] Srov. papež Jan Pavel II., dopis rodinám gratissima saně (GRS), (1994), 9.

Sv. Augustín, Sermons, 2290, The Works of St. Augustine: A Translation for the 21st Century. Sermons III/6 (184- 229Z), prel. Edmund Hill, O.P., ed. John Rotelle, O.S.A. (New York, 1993), 323. Iné miesta, kde Augustín opisuje spásu v medicínskych termínoch pozri v Serm. 229E (tamže, s. 283); Confessions VII, xx, 26; X, xxx, 42; De doctrina christiana 1, 27; 4, 95; Enchiridion 3.11; 22.81; 23. 92; 32.121; De nuptiis, Bk. 2, 9. III; 38. XXIII.

[8] Sv. Augustin, Tractates on the Gospel of John, 41.13.2. Saint Augustine Tractates on the Gospel of John 28-54, prel. John W. Rettig (Washington: CUA Press, 1993), 148-49.

[9] EG, 3.

[10] DCE, 1.

[11] Papež Jan Pavel II., Encyklika Veritatis splendor (VS) (1993), 7.

[12] EG, 19-24.

[13] DV, 10.

[14] KKC, 1421.

[15] KKC, 1428. Porov. LG, 8.

[16] FC, 34.

[17] FC, 34

[18] Francis X. Rocca, "Papež v interview naznačuje ..." Catholic News Service (5. březen 2014).

[19] Francis X. Rocca, "Papež v interview naznačuje ..." Catholic News Service (5. březen 2014).

[20] Porov. KKC, 2358-2359.

[21] Porov. KKC, 2337, 2348.

[22] Papež Benedikt XVI., Proslov na "Festivalu svědectví", Milán (2. červen 2012).

[23] KKC, 1651.

[24] Gal 6, 2. porov. 88

[25] KKC, 1648.

[26] EG, 169-73.

[27] EG, 172.

[28] LF, 22.

[29] Porov. 1 Kor 12, 26-27 a KKC, 521, 953.

Převzato ze zastolom.sk, 2. září 2015. článek naleznete zde.

Ruce, láska, vděčnost, Public Domain CCO, pixabay.com


hrající si děti-kluci, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 04. 09. 2015 | 6766 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace