Zajímavé...

Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle?

žena, foto:geralt, CC0 1.0, http://pixabay.com Kritici Druhého vatikánského koncilu jsou lidé vytrvalí a velmi trpělivě hledají jakoukoliv záminku k tomu, aby vznesli své výhrady vůči této bezpochyby jedné z nejvýznamnějších událostí v novodobých dějinách Katolické církve. Konečně, proč ne? Koncilní dokumenty nepatří k neomylným článkům katolické víry, a tudíž mohou být podrobeny kritice.

Jenže nesmí jít o samoúčelnou nebo tendenční kritiku. Často se však objevují obvinění na adresu koncilních otců, které se nezakládají na pravdě, respektive jsou neobjektivní.

V poslední době se například často píše o tom, že v dokumentech koncilu se vůbec nepíše o pekle. Nuže, jaká je pravda? Pokud bychom se chovali jako farizeové a zakládali si na slovíčkaření, museli bychom dát těmto antikoncilním kverulantům za pravdu. Výraz peklo se totiž v koncilních dokumentech opravdu nenachází. Jakkoli neuvěřitelně to zní, je to pravda. Přesto však koncil nezměnil učení o věčném ohni pro zatracené hříšníky, kteří do poslední chvíle života odmítají pokání a zemřou nesmíření s Bohem. V koncilní dogmatické konstituci Lumen gentium se jednoznačně a nedvojsmyslně uvádí:

Protože však neznáme den ani hodinu, je třeba, jak nás napomíná Pán, stále bdít, abychom si po skončení svého jediného pozemského života (srov. Žid 9,27) zasloužili přijít s ním ke svatební hostině a přidružit se k požehnaným (srov. Mt 25,31-46), a ne, aby nám bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkům (srov. Mt 25,26) odejít do věčného ohně (srov. Mt 25,41), do vnější temnoty, kde ‘bude pláč a skřípění zubů’ (Mt 22, 13 a 25, 30). Neboť dříve než budeme vládnout s oslaveným Kristem, musíme se všichni objevit ‘před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného (2 Kor 5, 10). A na konci světa ‘ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení (Jan 5, 29; srov. Mt 25, 46).“ (Lumen gentium, č. 48)

Druhý vatikánský koncil tedy potvrdil dvoutisícileté učení Katolické církve, i když výslovně neuvádí slovo peklo. Píše se tam totiž jednoznačně a nedvojsmyslně, že se všichni lidé budou muset objevit „před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného (2 Kor 5, 10) a že neomluvení budou muset „odejít do věčného ohně (srov. Mt 25, 41), kde „bude pláč a skřípění zubů (Mt 22, 13 a 25, 30). Čili i přesto, že výraz peklo není explicitně uveden v žádném z koncilních dokumentů, je v koncilní dogmatické konstituci Lumen gentium popsáno peklo v souladu s texty Písma svatého.

Nakonec o spravedlivém Božím soudu se píše i v jiném koncilním dokumentu, v pastorální konstituci Gaudium et spes, kde je mimo jiné uvedeno, že každý člověk „bude muset na Božím soudu skládat účty z vlastního života podle toho, zda konal dobro nebo zlo. (Srov. 1 Kor 15, 56-57)“ (Gaudium et spes, č. 17)

Po Druhém vatikánském koncilu přišli někteří teologové s tvrzením, že peklo bude prázdné a že všichni lidé budou spaseni. S učením koncilu to však nemělo nic společného. Na skutečnost, že ne všichni lidé, ba dokonce ani ne všichni katolíci budou spaseni, upozorňuje i text z dogmatické konstituce Lumen gentium, ve kterém je uvedeno:

Do církevní společnosti jsou plně začleněni ti, kdo mají Kristova Ducha a přijímají její celé zřízení a všechny prostředky spásy v ní ustanovené, a v jejím viditelném organismu se spojují s Kristem – který ho řídí prostřednictvím papeže a biskupů – svazky vyznání víry, svátostí, církevního vedení a společenství… Ať si však jsou všichni synové Církve vědomi, že své vynikající postavení nemají připisovat svým zásluhám, nýbrž zvláštní milosti Kristově; jestliže jí nebude odpovídat jejich myšlení, slova a jednání, nejen že nebudou spaseni, ale budou souzeni přísněji. (Lk 12,48: ‘Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává.’ Srov. Mt 5,19-20; 7,21-22; 25,41-46; Jak 2,14.)“ (Lumen gentium, č. 14)

Čili spaseni nemohou být všichni, jen ti, jejichž myšlenky, slova a skutky jsou v souladu se zvláštní Kristovou milostí. Ti katolíci však, jejichž myšlenky, slova a skutky nebudou v souladu se zvláštní Kristovou milostí, budou po smrti souzeni přísněji než nekatolíci.

Nejdůležitější ze všeho však je, že Katolická církev na Druhém vatikánském koncilu a ani v pokoncilním období nezměnila učení o pekle. Nejlepším a nejpřesvědčivějším důkazem toho je současně aktuální Katechismus Katolické církve, který vychází z učení Druhého vatikánského koncilu. Tento klíčový dokument, jehož typické latinské vydání v roce 1997 schválil a zveřejnil dnes už svatý papež Jan Pavel II., přímý účastník koncilu, se o pekle zmiňuje na několika místech.

Především jasně a nedvojsmyslně uvádí:

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, ‘věčný oheň’. (Srov. vyznání „Quicumque“: DS 76; synoda v Cařihradu: DS 409.411; 4. lateránský koncil: DS 801; 2. lyonský koncil: DS 858; Benedikt XII., konstituce Benedictus Deus: DS 1002; Florentský koncil (1441): DS 1351; Tridentský koncil: DS 1575; Pavel VI., Vyznání Božího lidu, 12.) Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha, neboť pouze v Bohu může mít člověk život a štěstí, pro které byl stvořen a po nichž touží. (KKC č. 1035)

V Katechismu Katolické církve se také píše o tom, že Ježíš často mluvil o „pekle“, o „neuhasitelném ohni“ (srov. Mt 5, 22. 29; 13, 42. 50; Mk 9, 43-48), určeném „tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit a obrátit se, tam mohou zahynout jak duše, tak tělo. (Srov. Mt 10, 28) Ježíš ohlašuje přísnými slovy, že ‘pošle své anděly, ti posbírají z jeho království... ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece (Mt 13, 41-42) a že vynese rozsudek: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně! (Mt 25, 41).“ (KKC, č. 1034)

Mluví se tam mimo jiné o tom, že nikdo není Bohem předurčen do pekla (Srov. 2. oranžský koncil: DS 397; Tridentský koncil: DS 1567), ale „je to následek svobodného odvrácení od Boha (smrtelný hřích), v němž se setrvává až do konce. (KKC, č. 1037)

Na základě všech výše uvedených skutečností můžeme konstatovat, že Druhý vatikánský koncil nezměnil učení Katolické církve o věčném ohni pekla, i když se v jeho dokumentech výslovně nezmiňuje peklo. Do dnešních dnů je toto učení Katolické církve nezměněno.

Karol Dučák

Zdroj:
http://www.priestornet.com/2021/10/pise-sa-v-dokumentoch-druheho.html#more., 6. 10. 2021

Středověké ztvárnění pekla od Herrada von Landsberg (okolo 1180) Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor: Hortus_ DeSdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 10. 2021 | 640 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.priestornet.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace