Zajímavé...

Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com Mnohým jsou známá schválené zjevení naší blahoslavené Matky. Ale jen málokdo si uvědomuje, že v Itapiranga v Brazílii byla v letech 1994 - 1998 zjevení, ve kterých se vedle Ježíše a Marie zjevil i sv. Josef.

V lednu 2010 biskup Carillo Gritti po delším studiu, modlitbě, úvahách, pozorování a poté, co viděl nárůst víry tisíců lidí, vyhlásil dekret o bohoslužbách na počest zjevení v Itapiranga. Ve svých předchozích dokumentech jasně hovoří o "nadpřirozeném" původu.

V jiném dokumentu uvádí, že s ohledem na zjevení Panny Marie z let 2005 - 2010, kdy povzbudila k úctě k třem posvátným srdcím Ježíše, Marie a Josefa, podniká první krok k vybudování nové svatyně s jistotou, že se stane místem poutí a obrácení, které může konat pouze Bůh na přímluvu Marie.

 S tímto církevním schválením učinil svatý Josef další krok, ve kterém nadále dostává poctu, jakou si zaslouží, protože se Božím rozhodnutím dostal do čela Svaté rodiny. V roce 1962 se jeho jméno ocitlo v první eucharistické modlitbě a v roce 2013 ho papež František u příležitosti jeho svátku - 1. května - vložil do všech ostatních eucharistických modliteb.

Sv. Josef, www.verim.sk


V roce 1994 se studentovi z brazilského Manausu, 22-letému Edsonovi Glauberovi, zjevila Blahoslavená matka s Ježíšem a sv. Josefem. Zjevení pokračovala, když se vrátil do svého rodného města Itapiranga vzdáleného asi 650 mil jihozápadně od Sao Paulo a asi 880 mil od Rio de Janeiro. Další místo vzdálené 770 mil jihozápadně se stalo místem dalších schválených zjevení v San Nicolás, Argentina.  

Edsonova matka Maria do Carmo dostala rovněž zjevení. Biskup Gritti se s nimi několikrát setkal. Veřejně slavil mši na místě zjevení a pomáhal tam vystavět svatyni. Maria se zjevila pod názvem "Královna růžence a míru" - stejně jako ve Fatimě. Ve svých poselstvích zdůrazňovala potřebu obrácení, modlitby, růžence, mše, svátosti smíření, svatého přijímání a pokání, aby se svět zasažený nevěrou a hříchem zachránil. Ona a Ježíš vyzvali k úctě k nejčistšímu srdci sv. Josefa.

Zjevení svatého Josefa začala 1. března 1998. V nich Josef hovoří o oddanosti k jeho čistému srdci a přidává k tomu několik slibů. Začal: "Můj drahý synu, náš Pán Bůh mě poslal, abych ti vyprávěl o všech milostech, které věřící obsáhnou z mého nejčistšího srdce. Ježíš a moje požehnaná manželka si přejí tuto úctu. Mnohé duše budou skrze úctu k mému čistému srdci zachráněny z rukou ďábla. Bůh, náš Pán, mi dovolil mi odhalit ti zaslíbení mého srdce."

"Stejně jako jsem spravedlivý a čistý v Božích očích, tak i všichni, kteří budou uctívat mé srdce, budou v Jeho očích spravedliví, čistí a svatí. Naplním je těmito milostmi a ctnostmi, díky čemuž budou každý den růst po cestě svatosti."

Následující den se zjevil sv. Josef s malým Ježíškem, který ležel na jeho srdci. Josef zde řekl, že Bůh chce darovat nespočetné milosti skrze úctu k jeho srdci. "Můj syn a Pán Ježíš, kterého jsem s otcovskou láskou vychoval zde na zemi, touží po tom, aby všichni lidé uctívali mé srdce kvůli těm všem, kteří potřebují milosti z nebe."

Zjevení a sliby

Zjevení svatého Josefa začala 1. března 1998. V nich Josef hovoří o oddanosti k jeho čistému srdci a přidává k tomu několik slibů.

Začal: "Můj drahý synu, náš Pán Bůh mě poslal, abych ti vyprávěl o všech milostech, které věřící obsáhnou z mého nejčistšího srdce. Ježíš a moje požehnaná manželka si přejí tuto úctu. Mnohé duše budou skrze úctu k mému čistému srdci zachráněny z rukou ďábla. Bůh, náš Pán, mi dovolil mi odhalit ti zaslíbení mého srdce."

"Stejně jako jsem spravedlivý a čistý v Božích očích, tak i všichni, kteří budou uctívat mé srdce, budou v Jeho očích spravedliví, čistí a svatí. Naplním je těmito milostmi a ctnostmi, díky čemuž budou každý den růst po cestě svatosti."

Následující den se zjevil sv. Josef s malým Ježíškem, který ležel na jeho srdci. Josef zde řekl, že Bůh chce darovat nespočetné milosti skrze úctu k jeho srdci. "Můj syn a Pán Ježíš, kterého jsem s otcovskou láskou vychoval zde na zemi, touží po tom, aby všichni lidé uctívali mé srdce kvůli těm všem, kteří potřebují milosti z nebe."

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com


V předchozích zjeveních Panna Maria a Ježíš potvrdili Edsonovi, že Josef dostal velkou moc a slávu, a v této době chce Bůh, aby se lidé a svět zasvětili srdci sv. Josefa.

Pak přišel druhý slib. "Slibuji všem, kteří budou ctít toto mé nejčistší srdce, že budou konat dobré skutky ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, zejména nemocných a umírajících, pro které jsem utěšitelem a ochráncem, že jim vyprosím v jejich poslední chvíli života milost dobré smrti . Já sám budu těmto duším jejich obhájcem před mým Synem Ježíšem a spolu s mou manželkou, Nejsvětější Marií, je potěšíme v posledních hodinách zde na zemi skrze naši svatou přítomnost a oni spočinou v pokoji našich srdcí."

"Tak, jak jsi viděl mého Syna Ježíše s hlavou položenou na mém srdci, tak já a moje manželka, Svatá Maria, vezmu tyto duše do slávy ráje, do přítomnosti jejich Spasitele, mého Syna Ježíše Krista, aby si tu mohli odpočinout a přitulit se k Jeho Nejsvětějšímu Srdci ..."

Hrozná varování

Svatý Josef se neštítil hovořit o stavu lidských srdcí.

Vysvětlil, "jak se jen hřích hrozným způsobem šíří! Lidé se nechali svádět nejzákeřnějšími triky ďábla. Nepřítel spasení chce zničit všechny lidi, aby se takto zatratili všichni. Je závistivý a nenávidí celou lidskou rasu. Tak mnoho lidí prochází zkouškami a pokušeními, které Boží nepřítel vrhá každou chvíli, protože se snaží zničit duše lidí stvořené Bohem."

Svatý Josef odhalil prvotní útok proti nám, který se od roku 1998 neustále zvyšuje.

"Prostředky, které Zlý nejvíce využívá, jsou hříchy proti svaté čistotě, protože čistota je jednou ze ctností, které Bůh nejvíce miluje, a tímto způsobem touží zničit obraz Boha přítomný v každém stvoření. A právě proto Bůh žádá, aby si celé lidstvo uctívalo mé cudné srdce. Chce dát lidem milost, aby překonali pokušení a ďábelské útoky v každodenním životě."

Svatý Josef nás může při těchto útocích ochraňovat. V litaniích se nachází invokace, kterou ho nazýváme "nejčistším" a také "postrachem démonů". Svatý Josef dal tento slib.

"Vzývejte mé jméno, neboť stačí na to, aby se démoni rozutekli! Slibuji všem věrným, kteří budou ctít mé nejčistší srdce s vírou a láskou, milost života ve svaté čistotě duše a těla a také sílu odolávat všem útokům a pokušením ďábla. Já osobně je budu chránit."

Dodal pak, že tuto milost dostanou i jejich rodinní příslušníci, kteří potřebují Boží pomoc.

Naděje pro hříšníky

Sv. Josef si přeje, aby se všichni hříšníci obrátili a byli spaseni.

"Je mnoho takových, kteří jsou vzdáleni od Boha kvůli svým smrtelným hříchům. Mnozí z těchto mých dětí jsou v tomto stavu, protože se nechali zlákat ďábelskými lestmi. Nepřítel spasení je nutí myslet si, že neexistuje řešení ani návrat, protože zoufají a nevěří v Boží milosrdenství. Pro ďábla jsou tak snadným cílem."

Ale říká: "Ať všichni hříšníci, dokonce i ti, kteří spáchali ty nejstrašnější hříchy, důvěřují v lásku a Boží odpuštění a také ať důvěřují ve mne a moji přímluvu. Všichni, kteří se s důvěrou obrátí na mě, si budou jisti mou pomocí při obnovení Boží milosti a milosrdenství."

Sv. Josef nechce, aby hříšníci zoufali, proto přislíbil těm, kteří důvěřují v jeho nejčistší Srdce a vzdají mu úctu, "milost útěchy v jejich největších utrpeních duše a v nebezpečí odsouzení, když z neštěstí ztratí Boží milost kvůli smrtelným hříchům. Tímto hříšníkům, kteří se ke mně obracejí, slibuji milosti mého srdce, že se obrátí, budou konat pokání a upřímně olitují své hříchy.

A teď říkám všem hříšníkům: nebojte se ďábla a nezoufejte kvůli svým zločinům, ale pojďte, vrhněte se do mého náručí a utáhněte se do mého srdce, abyste získali všechny milosti ke svému věčnému spasení.
"

Pomoc se současnými problémy

Svatý Josef se soustředil na životní těžkosti a nabídl útěchu.

"Můj Syn Ježíš chce prostřednictvím mého srdce předat všem lidem své Boží požehnání. Vím, že mnozí z vás trpí velkými obtížemi, protože v těchto posledních časech se lidé již více nemilují a nepomáhají si, ale žijí se srdcem plným pýchy, klamu, intrik, ambicí, pomluv, malicherností a mnoha špatných věcí, které jsou následky života daleko od Boha."

Svatý Josef přislíbil všem, kteří ctí jeho srdce a věří v něho a jeho přímluvu, toto:

"Slibuji, že je neopustím v nesnázích a zkouškách života. Poprosím našeho Pána, aby jim pomohl skrze Božskou prozřetelnost v jejich materiálních a duchovních problémech."

Matky a otce, kteří zasvětili sebe a své rodiny srdci sv. Josefa, ujistil o pomoci v utrpeních a problémech a o pomoci při výchově dětí.

Hřích: Důsledky a jeho ochrana

Manžel Marie neignoroval současnou světovou situaci, která byla v roce 1998 úplně jiná než dnešní množící se duchovní chaos.

Zdůraznil: "Mého Syna Ježíše velmi rozhořčují hříchy lidstva. Chce vylít svou Boží spravedlnost na všechny lidi, kteří nechtějí činit pokání a zatvrzele setrvávají ve svých hříších.

CC0, pixabay.com


Podívej, můj syn, hle, držím Jeho pravou ruku a bráním Mu v tom, aby svou spravedlnost vylil na celé toto lidstvo. Prosím Ho skrze milosti mého Srdce a skrze tu čest žít po jeho boku, starat se o něj s otcovskou láskou na tomto světě a skrze Jeho lásku ke mně, aby netrestal svět za jeho zločiny, ale pro všechny mé nejmenší, kteří ctí toto mé čisté srdce, aby vylil své milosrdenství na svět.
"

Mnohé hříchy světa volají lidstvo k pokání, řekl: "protože Boha neustále urážejí tito nevděční lidé. Dnes existuje tolik násilností, znesvěcení a lhostejnosti lidstva. Z toho důvodu se objevuje tolik katastrof, jakými jsou válka, hlad a nemoci, a tolik jiných smutných věcí, které člověk trpí kvůli vzpouře proti Bohu."

Svatý Josef objasnil následky tohoto povstání.

Bůh umožňuje lidem, aby následovali své vlastní cesty, aby všem ukázal, že bez něj nebudou nikdy šťastní. Nechává lidi procházet takovým utrpením, aby jim ukázal následky, které hřích přináší do jejich životů, a tak Boží spravedlnost trestá lidstvo, protože nechtějí poslouchat Boží vůli.
Poukázal na to, že lidstvo více a více přitvrzuje ve svých zločinech, protože se zajímají pouze o světské potěšení, a ne o lásku k Bohu a jeho přikázání.

Boží spravedlnost je však na dosah ruky
způsobem, který nikdo nikdy předtím neviděl, dokud se najednou neobjeví po celém světě. To by námi mělo zatřást.

Ale tento nejmocnější svatý dává řešení naplněné nadějí.

Všichni, kteří si budou ctít jeho čisté srdce, dostanou milost jeho ochrany před vším zlem a nebezpečím. "Ti, kteří se mi odevzdají, nebudou usmrceni nehodami, válkami, hladem, nemocemi a jinými pohromami, moje srdce jim bude útočištěm a jejich ochranou. Tady, v mém srdci, budou všichni v následujících dnech chráněni před Boží spravedlností. Můj Syn Ježíš bude hledět očima milosrdenství na všechny ty, kteří se zasvětí mému srdci a budou ho ctít. Ježíš vylije svou lásku a vezme do slávy svého království všechny, které jsem vložil do svého srdce."

První středy - žádost a příslib

Když se sv. Josef zjevil v první středu v březnu 1998, vyslovil zvláštní žádost. S oddaností prvních pátků a sobot nám daroval další úctu.

http://blessedjoseph. blogspot.com
http://blessedjoseph.blogspot.com/ (*)

----------------


Řekl: "Každou první středu v měsíci bude moje čisté srdce vylévat mnoho milosti na všechny, kteří se spoléhají na mou přímluvu. V tyto středy nedostanou lidé pouze malé milosti, ale velmi silné proudy mimořádných milostí! Dám je těm, kteří si mě ctí a spoléhají se na mě. Dám jim všechna požehnání, všechny ctnosti a všechnu lásku, kterou jsem dostal od svého Božího Syna Ježíše a od mé manželky, Panny Marie, když jsem žil s ní zde na tomto světě a všechny ty milosti, které i nadále dostávám ve slávě ráje."

Žádost přišla s velkým "příslibem, že se budu přimlouvat před Ježíšem za ty, kteří přišli ke mně, a ctili toto mé srdce. Dám jim milosti, aby dokázali vyřešit nejtěžší problémy a naléhavé potřeby, které se člověku jeví jako nemožné, ale všechno to bude možné prostřednictvím mé přímluvy u Boha. Dám milosti mého srdce všem hříšníkům, aby se mohli obrátit. "

Svatý Josef předložil tutéž žádost, které odezněla během zjevení Panny Marie v Americe v březnu 1958, a požádal nás, abychom se modlili radostná tajemství růžence na památku jeho života s Ježíšem a Marií (**) a lásky, kterou k nim přechovával, a zármutku, který s nimi trpěl.
K tomu přijímat svaté přijímání s láskou, kterou přijal Spasitele, a vždy, když držel Ježíška v náručí.

Potvrzeno manželkou Marií

Na konci zjevení svého manžela blahoslavená Panna Maria dala sama příslib.

Panna Maria s květy, tomperna.org


"Všichni, kteří ctí nejčistší srdce svatého Josefa, budou mít z mé mateřské přítomnosti ve svém životě mimořádný užitek. Těm, kteří s důvěrou prosí Jeho srdce, slibuji, že se přimluvím před Věčným Otcem, mým Božským Synem Ježíšem a u Ducha Svatým a vyprosím pro ně milost dosáhnout dokonalost svatosti podle ctností sv. Josefa, aby tak sami dosáhli dokonalou lásku, v níž žil. Lidé se naučí milovat mého Syna Ježíše a mě se stejnou láskou jako můj nejodvážnější manžel Josef, který přijímal nejčistší lásku našich Srdcí. Můj syn Ježíš, můj čistý manžel Josef a já jsme na vaší straně. Nebojte se ničeho, protože naše srdce vás vždy ochrání."

Odměna pro ty, kteří širá úctu k sv. Josefovi

Josef ještě řekl, abychom nepřehlédli jednu důležitou věc:

"Všichni, kteří šíří oddanost k mému srdci a praktikují ji s láskou, ať mají jistotu, že v něm budou vrytá jejich jména, přesně tak, jak je v něm vrytý kříž mého Syna Ježíše a M jako Maria. Neboť i Bůh si žádá, aby všichni šířili úctu k mému Srdci."


Poznámky:

* - Obrázek převzatý ze stránek o těchto zjeveních - http://blessedjoseph.blogspot.com/2014/04/our-lady-of-itapiranga-brazil-1997-1998.html
Jiné stránky o těchto zjeveních:
http://www.divinemysteries.info/?s=Itapiranga

** - Na Slovensku se modlí 4. a 5. tajemství radostného růžence takto:
… Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
… Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.


*** - Víte, že se sv. Josef zjevil také ve Fatimě?
Více v článku na našich stránkách: Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa, vydáno 21. 4. 2017


zdroj: NCRegister (orig.)

Převzato z www.verim.sk/, článek z 8. 7. 2020 naleznete zde.

Sv. Josef, www.verim.sk


Sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, flickr.com

Sdílet

Související články:
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 07. 2020 | 1104 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1063 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (765 hl.)
 
Je to bláznovství (773 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (823 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1039 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (823 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (729 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6015
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace