Zajímavé...

Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová)

CJ – Bosnia and Herzegovina , CC BY 2.0, wikimedia.org Nebeský zápas o pokoj v našich srdcích pokračuje. Vánoce - svátky klidu jsou za námi, a klidu není. Nebe se nás nevzdává, nebeský Otec se ve své dobrotě každý den zavazuje konat zázraky pokoje na přímluvu Ježíšovy matky. Znovu a znovu se nám nabízí její příklad získávání pokoje: "Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova". Její život pokorného odevzdání se do Boží vůle je příběhem pokoje. To je její touha pro nás. Poselstvími nás vede, pomáhá nám jak reagovat nyní v tomto období, aby se tak stalo.

V dnešním poselství slyšíme, že satan je silný a chce, abychom se obrátili proti Bohu. Katechismus katolické církve nás učí, že "zlo není něco abstraktního, ale označuje osobu satana, Zlého anděla, který se staví proti Bohu. "Ďábel" (z řeckého dia-Bolos) je ten, který "se vrhá křížem" přes Boží plán a jeho "dílo spásy" které se uskutečnilo v Kristu (KKC 2851, 414, 414). Satan a ostatní zlí duchové jsou padlí andělé, protože svobodně odmítli sloužit Bohu a jeho plánu. Jejich volba proti Bohu je definitivní. Pokoušejí se přidružit člověka ke své vzpouře proti Bohu."

Panna Maria nám často ve svých poselstvích říká o existenci satana a jeho zákeřném působení.

"Satan vám chce poplést hlavu každodenními starostmi a ve vašem životě chce zaujmout první místo. Satan je silný a chce vás zničit a různými způsoby podvést; chce ze všech sil zničit pokoj, který přichází od Boha; chce zničit nejen lidské životy, ale i přírodu a planetu, na které žijete. Nyní jako nikdy předtím chce satan ukázat světu svou hanebnou tvář, kterou chce stále více lidí svést na cestu smrti a hříchu. Satan chce zničit všechno, co je svaté ve vás a kolem vás ... "

Můžeme říci, že se nám nabízejí dvě možnosti jak prožijeme svůj pozemský život.
Na jedné straně je ďábel se svým pozváním - nebudu sloužit - "Non serviam"
a na druhé Marie - "Fiat" - hle, zde jsem, abych sloužila.

Její život pokorného odevzdání se do Boží vůle
je příběhem pokoje.
To je její touha pro nás ...


Známý exorcista světového jména páter Gabriel Amorth nazývá Medžugorje "velkolepou pevností proti satanovi."

V jednom rozhovoru také řekl: "Jednou můj přítel exorcista během modlitby exorcismu slyšel ďábla jak říká: Každé "Zdrávas Maria" je pro mě jako úder po hlavě. Kdyby křesťané věděli, jak mocný je růženec, to by byl můj konec."

I to nám může potvrdit sílu ukrytou v zrnkách růžence. Maria nám říká, dávám vám nejsilnější zbraň proti ďáblovi - růženec v rukou. Modlitba tak jednoduchá a tak mocná.

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com


I v Medžugorji, tak jako i na jiných místech Mariiných zjevení jako Fatima, Lurdy slyšíme její příslib - "růženec je nejsilnější zbraň proti ďáblovi. Satan si zahrává s vámi a s vašimi dušemi. A já vám nemohu pomoci, protože jste vzdáleni od mého srdce." Řekla nám v jednom poselství Panna Maria.

Modlit se s ní, znamená přiblížit se k Bohu. "Milovaní, podřiďte se tedy Bohu; ďáblu se vzepřete a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám."(Jk 4-7,8)

"Vy, děti moje, modlete se a bojujte proti materialismu, modernismu a egoismu, který vám nabízí svět. Děti moje, rozhodněte se pro svatost a já se se svým Synem Ježíšem přimlouvám za vás."

... v modlitbě se s Marií rozhodovat pro svatost
a s ní vybírat ve světě nabídek to,
co potřebuji a co pro mne není potřebné ...


Možná jsme slyšeli jako jeden mnich každé ráno vycházel do ulic města, obdivoval výlohy obchodů a množství krásných věcí řka: "Kolik je toho, co nepotřebuji." Konkrétním předsevzetím pro nás do těchto dnů může být - v modlitbě s Marií se rozhodovat pro svatost a s ní vybírat ve světě nabídek to, co potřebuji a co ne, kolik potřebuji a kolik nepotřebuji. Mohou to být různé věci, móda, jídlo, internet ...

Opakem egoismu je altruismus. I v této záležitosti je Maria pro nás vždy oduševnením. Přijímá Ježíše a spěchá sloužit. Její srdce bije pro celý svět. Proti egoismu bojujme láskou. Ať je pro nás v tomto období inspirující modlitba s ní a její něžná a mateřská péče o bližní.

Modlitba:

Maria, spojení v modlitbě s tebou prosíme o pokoj v lidských srdcích, rodinách i ve světě. K tobě se utíkáme ve všech vnitřních zápasech a pokušeních. Stůj při nás, Maria. Vyprošuj nám dar rozlišování v nabídkách světa mezi dobrem a zlem. S tebou se rozhodujeme pro svatost a prosíme o dar vytrvalosti. Amen.


Převzato z http://svetlomariino.com/sk/, článek z 15. 2. 2017 naleznete zde