Zajímavé...

Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 11, 1 - 13) přináší Ježíšovu odpověď na žádost učedníků, aby je naučil modlit se. Pán je naučil modlitbu Otčenáš.

Učedníci žádají svého Učitele: "Pane, nauč nás modlit se, jako Jan naučil své učedníky." (Lk 11, 1) Tato prosba vychází z jejich poznání, z jejich důvěry a přesvědčení, že Ježíš je Syn Boží, že žije v Boží blízkosti a pozná, co je Bohu milé a co on chce, abychom ho prosili. Ježíš je učí novou modlitbu, kterou do té doby neznali. Je odlišná od modliteb ostatních učitelů, od židovských rabínů, od Jana Křtitele. Je totiž modlitbou těch, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista, a každý, kdo ji vyslovuje, zapojuje se do rozhodnutí být jeho učedníkem. V multikulturním světě je Pánova modlitba identitou a hodnotovým žebříčkem křesťanů.

Hlavní témata

Všimněme si nejprve ta témata, která v Otčenáši chybí. Nezmiňuje se Izrael, Mojžíšův zákon ani obřízka. Neuvádí se zázraky či uzdravení. Ježíš nemluví o kříži a zmrtvýchvstání. Nicméně Otčenáš označujeme výrazem Pánova modlitba. Není to jen proto, že pochází od Pána Ježíše, ale na prvním místě je jeho modlitbou. Vyjadřuje totiž celou zkušenost Ježíšova pozemského života. Uvažujme, která slova do ní Kristus vložil: Otče, království, vůle, chléb, odpuštění, vina, pokušení. To jsou klíčová slova celého Kristova evangelia a chtěl, aby se stala nosnými tématy i jeho následovníků.

Pokušení zevšednění

Otčenáš je testem kvality a zpovědním zrcadlem všech našich modliteb. Můžeme o něm říci, že je školou modlitby a školou celého našeho života. Asi žádná jiná modlitba není tak známá jako Otčenáš, ale bohužel žádná jiná není ani tak povrchně přednášena. Kolikrát se už stalo, že jsme ji mechanicky odrecitovali bez uvědomění si, jak vážně slova v ní vlastně vyslovujeme.

Dvě verze

Zachovaly se nám dvě verze Pánovy modlitby. Jedna je v Matoušově a druhá v Lukášově evangeliu. Matoušova verze je delší. Nedělní úryvek přináší kratší Lukášovu verzi. Při porovnání Matoušova a Lukášova evangelia si uvědomujeme, že Otčenáš je vložen do rozdílného kontextu. Znamená to, že evangelisté přijali Pánovu modlitbu jako vzácnou perlu, ale každý z nich ji vybral a následně vložil do odlišné "schránky", než ve které ji původně vyřkl Pán Ježíš. Nyní se podívejme na kontext, do kterého je v Lukášově evangeliu Pánova modlitba vložena.

Ježíš - vzor modlitby

Evangelista Lukáš ve svém spise často zdůrazňuje, že Ježíšovo veřejné účinkování bylo protkané modlitbami především na osamělých místech. Učedníci viděli Ježíše při modlitbě a zatoužili se modlit tak jako on. Zmiňují Jana Křtitele, který naučil své učedníky modlit se. Nevíme, jakou modlitbu naučil Jan Křtitel svoje učedníky.

Prosba Ježíšových učedníků je zvláštní, vždyť židovské náboženství poznalo velké množství modliteb. Můžeme říci, že židovský národ je národem modlitby. Vzpomeňme si na starozákonní žalmy, kterých je 150 a které jsou "školou" modlitby i pro nás. Ježíš nezopakoval nějakou modlitbu ze Starého zákona, ale odevzdal učedníkům novou modlitbu. Kristova nauka není jednoduchým pokračováním toho, co tu už bylo, ale přináší i radikálně něco nového. Jeho následovníci tvoří nové společenství s jedinečným přístupem k Bohu Otci. Tento přístup však není nezávislý, jak to každý cítí nebo jak se každému zachce. Vždy vychází z následování vztahu Ježíše k Otci.

Pochopit hloubku Pánovy modlitby je možné pouze hlubokým následováním samotného Krista. Jedno od druhého nelze oddělit. Náš vztah k Otci vždy prochází přes Syna. Můžeme říci, že Otčenáš se modlíme "skrze Krista, s Kristem a v Kristu".

Nebojme se prosit

Otázka učedníků obsahuje dvě pohnutky, které je vybízejí žádat: "Nauč nás modlit se!" První je samotný Ježíšův příklad a druhou postoj učednictví, který se vyznačuje snahou napodobit svého mistra ve všem, tedy i ve způsobu modlitby. Jde o jednotu a identitu, jakož i o poslání a cíl tohoto nového společenství, které se formuje kolem osoby Božího Syna a které je vyjádřeno Pánovou modlitbou.

Čistě prosebná modlitba Otčenáš mohla vyvolávat výhrady, zda se smí člověk přímo až troufale a neodbytně obracet na Boha pouze se samotnými žádostmi. Proto i Lukáš vytvořil jisté prodloužení Otčenáše, za který vložil podobenství o neodbytném člověku, který uprostřed noci prosí přítele o pomoc (Lk 11,5-8). Podobenství je ujištěním pro posluchače, aby se nebáli prosit, hledat a klepat na dveře Božího milosrdenství, neboť taková je vůle nebeského Otce.

Celý kontext modlitby je zakončen Ježíšovým zvoláním: "Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte dávat dobré dary svým dětem, čím spíše dá nebeský Otec Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" (Lk 11,13)

Zmínka o Duchu Svatém upozorňuje pozornost na podstatu, tzn., co by mělo být skutečným obsahem našich modliteb - prosba o Ducha Svatého.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 25. 7. 2019 naleznete zdeMarta a Marie, public domain, commons..

Sdílet

Související články:
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 07. 2019 | 550 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 414847
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace