Zajímavé...

Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna

Královna a Matka posledních časů, revelacionesmarianas. com Přinášíme výňatek z listu biskupa nikaraguiské diecéze Estelí
Mons.Juana Abelardo Mata ze 3. srpna 2018 a text Novény, kterou Luz de Maria nadiktovala Panna Maria a k modlitbě které biskup vyzval.

V pondělí 28. srpna, léta Páně 2006, odhalil Luz de Maria, náš Pán, Ježíš Kristus, novou invokaci k Blahoslavené Panně Marii pod jménem „KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ“.

Vděčný nebesům za tak velký nebeský dar, vyzýváme Boží lid, aby s vírou a vděčností přijal tuto božskou pomoc, která pramení z láskyplné Boží vůle, která nás chce ochránit v současnosti a budoucnosti prostřednictvím mateřské pomoci "Královny a Matky posledních časů".

Uděluji "imprimatur" na tuto novou výzvu modlitby, se kterou Ji můžeme prosit v důvěře

a na zobrazení nebo obraz, který umělecky vyjadřuje vizi Luz de Marii;

současně zveřejňuji pozvání k účasti (na modlitbě) Novény jako přípravy na slavení naší „KRÁLOVNY A MATKY KONCE ČASŮ“, které připadá na 28.srpna.

† IMPRIMATUR
Biskup Diecéze Estelí


NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ
A MATCE KONCE ČASŮ


Následující Novénu nadiktovala Luz de Maria Naše Blahoslavená Matka.

Naše Blahoslavená Matka si přeje, abychom se každý den Novény, sjednoceni s Ní, modlili úvodní modlitbu, modlitbu dne a láskyplně nabídli oběť, kterou nám naznačuje. Zároveň nám připomíná:

Jak všechny Mé děti vědí, během Novény je nezbytná účast na Svaté Eucharistii

Datum začátku novény: 20. srpen
Datum ukončení novény: 28. srpen
(jako příprava na svátek 28. srpna)

Novéna může být konána s láskou a úctou kdykoli během roku.

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ


Milované děti, zvu vás k modlitbě:

Božský Otče, Věčný a Všemohoucí,
Svatý Synu, Vtělené Slovo,
Svatý Utěšiteli, Boží Duchu
Tři Osoby v Pravém Bohu.

Vylijte Své Nejsvětější Požehnání na toto stvoření
které volá před Vaším Božským Majestátem.
Uchopte mou ruku, abych nebyl oddělen od Vaší ochrany,
dejte mi pevnou naději na setkání s Vaší Slávou.

Kéž je má duše utvářena Vaším Svatým Duchem
a získám rozlišování,
které mě povede k Pravdě Vašeho Slova
a nesejdu ze Svaté Cesty.

Nejsvětější Trojice, odkázala jsi Svému Lidu požehnání mít
Královnu a Matku Konce časů,
aby se přimlouvala a chránila Váš Lid.

Radostně vítám toto vyvýšení Královny a Matky,
Chápu se Její požehnané ruky
a poddávám se Jejímu Mateřskému vedení,
abych tak, spolu s Ní, mohl být vykonavatelem Vaší vůle.

Matko, která vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto zbloudilé Lidstvo,
buď mi kormidlem v této chvíli,
aby má duše nepodlehla ze slabosti spárům ďábla.
Posil moji vůli, abych se neobával očekávaného,
ale abych se spíše bál podlehnutí našeptávání zlého
a nedej mé duši ztratit se v temnotě zla.

Královno a Matko Konce časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě čekat na okamžik Nejsvětější Trojice,
kéž to nejsem já, kdo by chtěl uspíšit hodinu,
ale pod Tvou věrnou ochranou ať jsem Tvým odrazem
a kéž mě nikdy nevyděsí nic,
čemu bych zdánlivě mohl podlehnout.

Královno a Matko Konce časů,
učiň ať se ve mně znovuzrodí Víra, Naděje a Láska,
odvaha žít jako Ty,
živit se Vůlí Nejsvětější Trojice
a trvalá vroucí víra, kterou mě povedeš
k vytouženému setkání s Otcem, Synem a Svatým Duchem,
ke znovuzrození k novému životu
po boku Nejsvětější Trojice.
Amen.DEN PRVNÍ
Modlete se za obrácení Lidstva.


Modlitba dne:

Královno a Matko, pohlédni na mě, žiju osaměle,
přijď ke mně, potřebuji Tvoji lásku.
Přijmi do Svého Srdce mé prosby,
velmi prosím, abys je přijala: ( vložte své prosby ).
Osviť mě paprsky Své Poslušnosti, Víry, Naděje a Lásky.
Chci pomáhat svým bližním se stejnou Poslušností, jako je ta Tvá,
abychom tak společně mohli poznat Tvého milovaného Syna.
Amen.

Oběť: vyzývám vás obětovat poslušnost Mému Synu.


DEN DRUHÝ
Modlete se za ty, kdo neznají Nejsvětější Trojici


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….
br> Modlitba dne:

Kéž je mi Tvé Srdce pokladem,
kde najdu nekonečnou velikost Trinitární Lásky.
Nedej mi být nevděčným dítětem popírajícím Stvořitele,
nedej mi být zaslepeným tvorem, který popírá Vykoupení,
nedej mi se klamat a myslet si, že bez Ducha Svatého,
může mé svědomí být osvíceno, abych rozlišoval co je z Boha a co ne.
Královno a Matko, velmi Tě prosím,
abych mohl být nástrojem pro dobro mých bližních.
Amen.

Oběť: V tento den prosím, abyste konali skutky milosrdenství pro potřebné.


DEN TŘETÍ
Modlete se, aby pronásledovatelé a nepřátelé Lidu Mého Syna,
byli rozehnáni.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Královno a Matko obtížených,
pohlédni na mě, volám Tě ze všech sil.
Nedovol, aby můj rozum nabyl vrchu nad srdcem,
Roznět ve mně odvahu vydat se cestou obrácení.
A budu-li na zemi pronásledován pro lásku k Tvému Synu,
přiveď Své Anděly a pojďte se mnou, přijď a nauč mě odolat,
v každém okamžiku, pohledem na Tvou Mateřskou Tvář.
Nechť Tvůj pohled pronikne mé myšlenky, abych se nedal unést
množstvím nabídek ovoce světa, které by mě svedlo k hříchu.
Přijmi, Královno a Matko, má přání a v Tobě ať se stanou pravdou.
Amen.

Oběť: Vyzývám vás k adoraci Mého Syna


DEN ČTVRTÝ
Nabídněte tento den za své osobní obrácení.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Kéž mě radost z pohledu na Tebe, stále, každičký den,
vede k tomu nejlepšímu, co v sobě mám.
Nabízím se, abys mě vytříbila, nechci být ztracený,
zlo mě mate a všednost mě zmáhá,
procházím těžkými časy, mé lidství upadá….
Královno a Matko, naplň mé srdce Svou Silou
a mou mysl Svou poslušností a Jistotou.
Chci dojít do Věčného Života, toužím po tom,
aby mé já bylo nástrojem duchovního růstu.
Královno a Matko, naplň mě Svými Dary,
pomoz mi překonat moji potřebu
být vždy nejlepší s největším potleskem.
Přijď, Královno nebes a Matko lidu Svého Syna,
učiň ze mne novou bytost,
nevinnou, sklánějící se u Tvých nohou,
abych rostl pod ochranou Tvé Čistoty.
Amen.

Oběť: Rozdělte se o potraviny s potřebnými.


DEN PÁTÝ
Tento den vás vyzývám
milovat své bližní a neodmítat je.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Můj Ježíši, nauč mě vidět v mých bližních Tvou Tvář,
potřebuji, aby mé oči nebyly tak člověčí, ale více duchovní,
aby hleděly se stejnou Láskou, jako je Tvá.
Královno a Matko, sdílej se mnou světlo Tvého pohledu,
který máš od Ducha Svatého.
Přijď, uctivě Tě prosím, aby má mysl, myšlenky i srdce,
byly více Božských způsobů,
a tak pýše, předsudkům a pocitům zabránily,
abych se vzdaloval svým bližním.
Můj Ježíši, chci si být plně vědom, co znamená být Tvým synem
a patřit k Tvému Lidu.
Být si vědom natolik, že nepocítím spásu ze slov, že Tě miluji,
ale až z vědomí, že ten, kdo miluje Tebe,
miluje stejně i své bližní.
Amen.

Oběť: Prosím, abyste obětovali Svaté Přijímání za své bratry a sestry, které nemilujete tak, jak byste měli.


DEN ŠESTÝ
V tento den žehnejte všem bratřím a sestrám,
které uvidíte; žehnejte jim z celé své mysli,
svými myšlenkami i srdcem: všem.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
přijď a přijmi moji mysl, myšlenky a srdce,
abys to byla Ty, kdo bude ve mně žehnat mým bratrům a sestrám.
Protože nejsem schopen žehnat bez rozdílu
a neplním tak První Přikázání,
modlím se a prosím o Tvou Mateřskou pomoc,
abych byl poslušný Přikázání Lásky.
Královno a Matko, přijď a obnov mé srdce,
abych mohl milovat své bližní,
jako je miluje Tvůj Syn: bez rozdílu.
Obdaruj mě obnovenou myslí a myšlenkami,
aby v mém srdci netvořily překážky,
jimiž bych popřel svoji Věčnou Spásu.
Amen.

Oběť: Dnes se rozhodněte být láskou svým bližním, aby žárlivost, závist, marnost, touha po majetku, nedostatek lásky a materialismus zmizeli.


DEN SEDMÝ
Nabídněte tento den,
aby věrnost rostla a neslábla během vážných událostí.


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Láskyplný Otče, Milosrdný Synu, Svatý Duchu, utěšiteli,
buďte vždy a všude hluboce ctěni a velebeni.
Všemohoucí a Věčný Bože,
sešli mi Svého Svatého Ducha,
padám na svou tvář před Tvým Majestátem,
pokorně prosím o Dar statečnosti,
abych neklesl, byť budou zkoušky jakkoli silné.
Nejsvětější Trojice, opouštím sám sebe v Tobě,
abych v tomto okamžiku procitl
a neměl pohled zastřený modernismem.
Daruj mi sílu zůstat věrný Tvému Slovu
a odevzdaný Tvým Přikázáním,
v přesvědčení, že je to dobré pro spásu mou i bližních.
Daruj mi Svatou Moudrost k pochopení,
že abych Tě miloval, musím prohloubit své znalosti
a pochopení Tvého Slova.
Královno a Matko Konce časů,
půjdu se k Tobě skrýt, buď mi majákem a osviť mi cestu.
Amen.

Oběť: Děti, dnes meditujte o tom, jak dalece je člověk vzdálen Bohu.


DEN OSMÝ
Konejte nápravu za vzdálení se člověka od Stvořitele
a za nevíru v Jeho Slovo


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Královno mého života, přijď, vezmi mé fyzické smysly
a veď je k rozpoznání zla, které existuje ve všem, co nás obklopuje,
aby mě nevedly k tomu, co je nepatřičné.
Nabízím ti svou lidskou vůli,
vezmi ji do Svých Dlaní a drž ji,
abych nebyl lhostejný k Boží Lásce a k bližním.
Poddávám se Tvému Mateřskému Vedení,
jako Tvé dítě, které nechce jít špatnou cestou
a nezmařit svou Spásu.
Amen

Oběť: Dnes vykonejte skutek milosrdenství


DEN DEVÁTÝ
Zvu vás k zasvěcení


Modlitba ke Královně a Matce Konce časů….

Modlitba dne:

Královno a Matko Konce časů,
Jsem tvé dítě, přijmi mě, odevzdávám Ti svůj život
a do Tvých dlaní vkládám svoji vůli,
všechno, co mám a co jsem, své naděje, touhy a představy.
Odejmi ode mne všechna pouta k hmotným věcem,
abych toužil po majetku, který nelze vidět, protože je duchovní.
Zasvěcuji dnes svůj život Tobě, Královno a Matko,
svobodně se poddávám Tvé Ochraně
v tak těžkých chvílích, ve kterých žiji,
buď mi Archou, která mě povede, abych zůstal nad vodou
a neutonul během očisty.
Kéž paprsky z Tvých Dlaní osvítí moji mysl,
myšlenky i mou paměť, aby byly uzdraveny,
mé soužení, abych ho obětoval,
i mé pády, abys Mě pozdvihla.
Osviť mi rozum, aby nebyl konkurentem mé víře,
ale jedno druhému světlem.
Zasvěcuji se a odevzdávám se Tobě
ve svobodě Božích dětí.
AmenPO VYKONÁNÍ TÉTO NOVÉNY
ODE MNE OBDRŽÍTE.


† Ctnost naděje, abyste nezůstali v okamžiku, kdy pocítíte, že cesta je daleká, a neopustilo vás štěstí být Božím dítětem.
† Nedovolím, aby se vás zmocnilo zoufalství, ani abyste uvěřili, že vás Můj Syn opustil. Kdokoli požádá o milosrdné srdce s pevným úmyslem polepšení, obdrží je.
† Poskytnu vám dar moudrosti, takže budete spojeni s Božím Slovem a nebudete zmateni, jako děti, které vidí Poslání, které do nich vložil Bůh. Tak nezmaříte Boží plány.
† Obdržíte Dar síly, aby vaše víra byla pevná a silná, vytrvalá a zároveň, aby vše vedla láska.
† Rodiny se více sjednotí a bratrství mezi bratry a sestrami bude brzdou zla.
† Podpořím lásku mezi manžely, aby rostla.

MÉ POŽEHNÁNÍ BUDE S VÁMI,
DOKUD BUDETE KONAT VŠE DOBRÉ.


Miluji vás.


V pdf najdete a můžete stáhnout na:
http://poselstvi-zbytku.org/pdf/novena.pdf

Přeložil Miroslav Vasko

Zdroj:
https://revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html

https://katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/l/a25-8-den-matky-poslednych-cias-biskup-nikaragui-pozyva-na-slavenie-sviatku/

Královna a Matka posledních časů, revelacionesmarianas. comSdílet

Související články:
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (12.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (12.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (29.04.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 08. 2018 | 4651 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (999 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (726 hl.)
 
Je to bláznovství (731 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (782 hl.)
 
Dost se o to zajímám (985 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (687 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5695
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace